Hotărârea nr. 437/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 437

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 437

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009.

Având în vedere raportul nr. 112935/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, asupra bunului “Parcul Lunca Jiului” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al județului, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin. 3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, asupra bunului „Parcul Lunca Jiului”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Teodor Nicușor SAS