Hotărârea nr. 436/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 436

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 436

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinara din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr. 112484/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea însușirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Frații Golești, nr.94 bis și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/2009 referitoare la achiziționarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str.Frații Golești, nr.94 bis ;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit. b, art. 45, alin. 3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 245 mp conform actelor de proprietate și 246 mp din măsurători, situat în str. Frații Golești, nr.94 bis, cu număr cadastral 18972, înscris în cartea funciară nr.45452 Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

( %

S.C. - ING PROEV- S.R.L. CRAIOVA

Str. Ion Mincu, nr. 22 - Craiova, jud. Dolj, România, tel: 0251/ 542065; 0251/412636;0722/541144

v                           J

TEREN INTRAVILAN 245 mp,

Str. FRAȚII GOLEȘTI, nr. 94 bis, CRAIOVA

-------

Faza:

RAPORT DE EVALUARE

Beneficiar:CUPRINS

 • 1. Sumar executiv

  • 1.1    Identificarea proprietății

  • 1.2   Data evaluării

  • 1.3    Localizare

  • 1.4    Rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare

  • 1.5    Valoarea finala estimata

 • 2. Premisele evaluării

  • 2.1   Scopul raportului, data inspecției si a evaluării

  • 2.2  Identificarea proprietății si a drepturilor de proprietate asupra acesteia

  • 2.3  Ipoteze preliminare si conditi limitative

  • 2.4  Identificarea si declarația evaluatorului

 • 3. Analiza si descrierea proprietății

  • 3.1    identificarea proprietății

  • 3.2    Descrierea proprietății

 • 4. Cea mai buna utilizare a terenului

 • 5. Evaluarea proprietății imobiliare

  • 5.1    Analiza pieței imobiliare

  • 5.2   Metode de evaluare

   • 5.2.1. Abordarea prin comparații (metoda comparației relative)

   • 5.2.2. Abordarea prin metoda reziduala

 • 5.4 Analiza rezultatelor si concluzii

Anexe

Documentar foto

 • 1. SUMAR EXECUTIV

  • 1.1   IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

Proprietatea de evaluat este un teren apartinand domnului Vasile Ionel George, situat in Craiova, str Frații Golești, nr. 94 bis, in suprafața totala de 245 mp.

Dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare de evaluat este detinut integrai de domnul Vasile Ionel George.

 • 1.2   DATA EVALUĂRII

Data evaluării este 24.07.2009.

Cursul BNR din data evaluării este: 2,9656 lei/$ si 4,2156 lei/euro.

Valorile estimate sunt valabile la aceasta data, iar informațiile utilizate sunt la nivelul lunii iunie-iulie 2009.

 • 1.3   LOCALIZARE

Imobilul de evaluat este situat in Craiova, Str. Frații Golești, nr. 94 bis, la intersecția cu Str. Buciumului, beneficiind de dotările complexe, edilitare si urbane ale zonei. In zona se afla Piața Centrala, Piața Gării, Gara, Autogara Nord, Spatii comerciale, sedii de firma, unitati prestări servicii (birouri notariale, de avocati, cosmetica, frizefie, restaurante, cabinete medicale).

Zona are un caracter preponderent rezidențial dar si prestări servicii.

 • 1.4 REZULTATELE OBȚINUTE PRIN APLICAREA METODELOR DE EVALUARE

1 Valoare estimata prin abordarea prin comparația vânzărilor

V = 264.400lei (cca 256 euro/mp)

Valoare estimata prin abordarea prin metoda reziduala

V = 265.400lei (cca 257 euro/mp)

1.5. VALOAREA DE PIAȚA PROPUSA

Valoarea finala de piața propusa pentru terenul in suprafața de 245 mp este de:

264.400lei (cca 256 euro/mp) i

Valoarea este un concept economic referitor la prețul cel mai probabil convenit de vânzătorii si cumpărătorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru cumpărare.

Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preț care va fi plătit pentru bunuri sau servicii, la o anumita data, in conformitate cu o anumita definiție a valorii.

Valoarea estimata este subiectiva. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului si se bazeaza pe ipotezele si condițiile limitative enunțate in raport.

Justificarea valorii alese: Abordarea pe baza de venit este cea mai puțin adecvata tipului de imobil analizat, ipotezele si presupunerile fiind veridice. Exista insa posibilitatea nerealizarii acestor ipoteze, motiv pentru care evaluatorul nu recomanda aceasta valoare.

Abordarea pe baza comparațiilor de piața da imaginea valorii de vanzare pe piața a terenului, fiind de asemenea adecvata, informațiile fiind veridice si obținute din surse ce nu legătură cu proprietatea.

au


de


Opțiunea evaluatorului este pentru valoarea obtinuta prin abordarea pe baza comparații, chiar daca în aceasta perioada preturile terenurilor sunt intr-o perioada reașezare, ce urmeaza după o scădere a acestora.

de


 • 2. PREMISELE EVALUARH

2.1. SCOPUL RAPORTULUI, DATA INSPECȚIEI SI A EVALUARH

Raportul de evaluare a fost întocmit in scopul estimării valorii de piața in vederea cumpărării, a unui teren in suprafara de 245 mp, situat in str. Frații Golești, apartinand domnului Vasile Ionel George.

Conform Standardului International de Evaluare IVS1 - Valoarea de piața - baza de evaluare „Valoarea de piața este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluării, intre un cumpărător decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, in care părțile implicate au acționat in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere”.

Conform normelor mai sus menționate, metodologiei de evaluare, precum si a standardelor internaționale de evaluare, singurele abordări recomandate si permise in evaluare sunt:

 • -  abordarea pe baza de costuri;

 • -  abordarea pe baza de comparații;

 • -  abordarea pe baza de venit.

Cele trei abordări mai sus menționate pot fi utilizate de către evaluatori in funcție de adecvarea acestora. Normele impun utilizarea a cel puțin doua din cele trei abordări, iar valoarea este rezultata in urma unui proces de reconciliere a rezultatelor.

Metodologia de evaluare prevede pentru evaluarea terenului, 6 metode de evaluare, ce vor fi detaliate ulterior.

Inspecția proprietății s-a făcut de către evaluator împreuna cu reprezentanții proprietarul terenului la data de 24.07.2009.

Cu aceasta ocazie s-au verificat:

 • - dimensiunile terenului;

 • - aspectul zonei;

 • - existenta si starea utilităților;

 • - dimensiunile si starea drumurilor de acces;

 • - natura vecinătăților.

Data evaluării: 24.07.2009.

 • 2.2. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII SI A DREPTURILOR DE PROPRIETATE ASUPRA ACESTEIA

Proprietatea imobiliara este definita ca fiind terenul si acele elemente create de om si care sunt atașate terenului.

Obiectul acestui raport ii constituie proprietatea imobiliara constituita din terenul in suprafața totala de 245 mp situat in Craiova, str. Frații Golești, nr.94 bis, identificat sub nr. cadastral 18972.

Dreptul de proprietate asupra terenului mai sus menționat aparține domnului Vasile Ionel George.

 • 2.3. IPOTEZE PRELIMINARE SI CONDIȚII LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost redactat pe baza următoarelor ipoteze:

 • •  raportul de evaluare s-a realizat in condițiile in care nu exista interdicții de instrainare si grevare asupra proprietății. Aceasta s-a considerat ca fiind libera de sarcini putând fi tranzactionata pe plata;

 • •  informațiile furnizate de către beneficiar sunt considerate a fi autentice, dar nu se da nici o garanție asupra preciziei lor;

 • •  toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte (fotografiile imobilului sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine referitoare la proprietate);

 • •  se presupune o stăpânire responsabila si competenta a proprietății de către proprietari;

 • •  se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau invizibile a proprietății, subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații sau pentru obținerea studiilor tehnice necesare pentru descoperirea lor;

 • •  se presupune ca proprietatea este in concordanta cu toate reglementările locale si republicane privind mediul înconjurător;

 • •  se presupune ca utilizarea terenului si a construcției corespunde cu granițele proprietății descrise si nu exista alte servituti decât cele din contractele de vanzare cumpărare atașate;

 • •  nu a fost observata de evaluatori existenta unor materiale periculoase pe proprietate. Evaluatorii nu au cunoștința de existenta unor asemenea materiale pe sau in proprietate. Totuși evaluatorii nu au calitatea si calificarea sa detecteze aceste substanțe. Prezenta unor substanțe ca azbest, izolație ce degaja gaze toxice si alte materiale potențial periculoase poate afecta valoarea proprietății. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice lucrare tehnica necesara pentru descoperirea lor.

 • •  Evaluatorul a luat in considerație ca terenul este afectat restricții de construire, neprimind autorizație pentru imobil S+P+1 si nu este responsabil pentru erori sau omisiuni cuprinse in informațiile primite.

Alte condiții generale limitative:

 • •  conținutul acestui raport atat in totalitate cat si in parte (in special concluziile, identitatea evaluatorilor) nu va fi difuzat in public prin publicitate, relații publice, știri sau alte medii de informare fara aprobarea scrisa a evaluatorilor;

 • •  posesia acestui raport sau a unei copii a sa nu da dreptul de a-l face public;

 • •  potrivit scopului acestei evaluări, evaluatorii nu vor fi solicitați sa acorde consultanta ulterioara sau sa depună mărturie in instanța.

Responsabilitatea fata de terti:

 • •  nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a considerațiilor privind dreptul de proprietate. Se presupune ca dreptul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi instrainata;

 • •  previziunile sau estimările de exploatare conținute in acest raport sunt bazate pe condițiile actuale ale pieței, pe factorii anticipați ai ofertei si cererii pe termen scurt si o economie stabila in continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba in funcție de condițiile viitoare.

Limitele acceptării responsabilității evaluatorului sunt in condițiile in care:

 • -  beneficiarul accepta valoarea estimata in condițiile menționate mai sus;

 • -  am prezentat toate aspectele constatate care ar putea sprijini beneficiarul. Documentele pe care se bazeaza evaluarea sunt:

 • -  Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 127 din 26.02.2009, privind achiziționarea terenului.

 • -  Dispoziția de punere in posesie nr. 5920 din 21.02.2005;

 • -  Procesul Verbal de punere in executare nr. 24159/13.05.2005;

 • -  încheierea nr 4457/2006 de la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Dolj privind intabularea dreptului de proprietate;

 • -  Planurile de amplasare si delimitare a imobilului;

 • 2.4. IDENTIFICAREA SI DECLARAȚIA EVALUATORULUI

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de către ing. Rau Elena Luminița, membru A.N.E.V.A.R cu legitimația 7213.

Evaluatorul semnează raportul, asumandu-si responsabilitatea pentru cele scrise in acesta si certifica in cunostiinta de cauza după cum urmeaza:

 • •  afirmațiile susținute in raport sunt reale si corecte;

 • •  analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si condițiile limitative si se constituie ca analize nepărtinitoare;

« evaluatorul nu are nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea ce face obiectul acestui raport si nu are nici un interes personal si nici nu este părtinitor fata de vreuna din părțile implicate;

 • •  remunerarea evaluatorului se face pentru munca prestata si în nici un caz in funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior;

 • •  acest raport nu se bazeaza pe solicitarea obținerii unei valori minirne/maxime, solicitare venita din partea beneficiarului sau a altor persoane care au interese legate de beneficiar sau proprietate;

 • •  in deplina cunostiinta de cauza, analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerințele Standardelor ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania) si a Standardelor Internationale si cu cerințele Codului deontologic al profesiei de evaluator care este o anexa la Statutul ANEVAR;

 • •  in prezent este membru ANEVAR;

 • •  certifica faptul ca deține competentele necesare pentru întocmirea acestui raport -Evaluator ANEVAR pentru Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI).

EXPERT EVALUATOR

Ing. Rau Elena-Luminita

 • 3, ANALIZA SI DESCRIEREA PROPRIETĂȚII

Sursele de informații care au stat la baza prezentului raport au fost:

Literatura de specialitate (standardele ANEVAR, cursul de Evaluare a Proprietăților Imobiliare, buletinele informative editate de către ANEVAR);

Legislația in vigoare la data evaluării;

Informații directe de la institute de proiectare, societăți de construcții si furnizori de materiale, materii prime si energie;

Oferte pentru vanzari si închirieri de spatii sau proprietăți similare;

Presa locala si presa de specialitate.

3.1.IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

A. DATE GENERALE

Activul ce urmeaza a fi instrainat nu este grevat de sarcini si nu a ieșit din circuitul civil.

In urma studierii situației de fapt au rezultat o serie de avantaje si dezavantaje notabile ale activului evaluat.

Avantaje;

 • •  Imobilul este localizat in zona importanta a orașului Craiova, zona cu activitati si utilitati diverse, preponderent rezidențiala, dar si comerciala si de prestări servicii;

 • •  în apropierea imobilului se afla Piața Centrala, Piața Gării, Gara, Autogara Nord, Spatii comerciale, sedii de firma, unitati prestări servicii (cabinete medicale, notariale), etc.

 • •  Zona dispune de următoarele utilitati: energie electrica, gaze, apa si canalizare;

 • •  Imobilul are acces pe doua laturi (sud si vest).

Dezavantaje:

 • •  Terenul este afectat de restricții de construire (retragere de la strada minim 9m) datorita amplasării la intersecția a doua străzi principale;

 • •  Terenul este afectat de traversarea pe acesta a utilităților publice.

 • 4. ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI

Deoarece zona este complexa: rezidențiala, comerciala si de prestări sevicii, circulația in zona este intensa str. Frații Golești leagand doua artere inportante si anume Calea București si b-dul Carol. De asemeni Str Frații Goiesti se intersectează si cu alte artere circulate, avand in vedere ca este una din caile de accest către de Piața Centrala. Strada este îngusta si se produc gâtuiri ale traficului si ambuteiaje si lipsesc spatiile de parcare. Ținând cont si de premîzele celei mai bune utilizări: posibila fizic, permisa legal, fezabila financiar si de amplasarea proprietății consideram ca cea mai buna utilizare a terenului liber este cea de parcare cu plata sau de utîiitati publice.

 • 5. EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE

  • 5.1, Analiza pieței imobiliare

Considerații economice generate

Cei mai importanți factori macroeconomic cu influență asupra pieței imobiliare sunt aderarea în 2007 a României la Uniunea Europeană si inasprirea condițiilor de creditare de la jumatarea anului 2008. Aderarea la Uniunea Europeana a avut ca rezultat imediat o creștere bruscă a prețurilor pe de o parte, dar și o scădere a numărului de imobile prezente pe piață ca oferte, iar restricțiile impuse de BNR au avut un efect total opus ce a generat un blocaj pe piața imobiliara urmat de o scădere a preturilor si o creștere a numărului de oferte.

Considerații asupra pieței imobiliare

Piața imobiliară, deși in ușoara scădere își păstrează orientarea spre imobile de tip vilă sau casă in zona urbana în detrimentul apartamentelor, mai ales aie celor situate în blocurile vechi si ai caselor si vilelor situate in ansambluri rezidențiale noi in zonele limitrofe ale Municipiului.

Se observă pastrarea interesului pentru imobile cu arhitectură deosebită, cu finisaje și dotări de rafinament, însă marea majoritate a potențialilor cumpărători preferă imobile fără condiții speciale de întreținere și reparații cum sunt imobilele clasate ca monumente istorice.

Există de asemenea o serie de proiecte imobiliare, unele in derulare, care pot schimba evoluția pieței pe termen lung.

Definirea pieței locale

Piața imobiliară la nivelul municipiului Craiova se înscrie în liniile generale ale pieței imobiliare.

Proiectele imobiliare locale sunt pe de o parte minicartiere de vile situate în zonele de la periferia orașului (Daewoo-Selgross, Hanul Doctorului, Tancodrom, iar pe de altă parte proiectele de imobile de tip bloc de locuințe, dintre care cel mai important este proiectul Metropolis, localizat în zona Lăpuș, chiar pe platforma industrială, în vecinătatea Facultății de Automatică și a SC PUG SA (fost IUG Craiova).

De asemenea sunt în curs de execuție sau chiar finalizate o serie de imobile cu destinația spații comerciale și de birouri, în zona Pieței vechi, pe str. A. I. Cuza, etc.

Utilizarea terenului

Utilizarea terenurilor libere din zonă are (conform planurilor urbanistice) un caracter complex: preponderent comercial, prestări servicii dar și rezidențial.

Valorile pentru teren în zonă sunt cuprinse între 250 și 400 euro/mp pentru terenurile libere, prețurile crescând odată cu scăderea suprafeței de teren oferită, dar mai ales în funcție de localizare sau deschidere la stradă. Zona dinspre B-dul Dacia se situează la limita inferioara a intervalului, iar cea dinspre Calea București la limita superioara.

în zonă însă există foarte puțin teren liber, iar cel existent are o serie de restricții urbanistice.

Situația cererii și ofertei. Concluzii.

Analiza cererii:

Cererea de terenuri cu destinație comercială in special (si mai ales cererea de spatii de parcare) este mare în zonă, ca și la nivelul întregului municipiu, dar sunt cautate terenuri fara restricții de construire si cu forma regulata. Pe de alta parte restricțiile impuse da BNR au limitat posibilitățile cumpărătorilor temperând pe monemt cererea.

Analiza ofertei:

în ceea ce privește oferta, aceasta este mică. Marea majoritate a terenurilor sunt terenuri recuperate de către foștii proprietari, localizate defavorabil (in zona restricționată a străzii, intre blocuri) sau cu forme si dimensiuni neadecvate.

Concluzia:

Concluzia firească este că piața este intr-un echilibru relativ, caracterizat printr-un volum redus al tranzacțiilor, prețurile terenurilor libere fiind intr-o perioada de reașezare. Atât vânzătorii, cat si cumpărătorii sunt mai prudenți, s-a temperat caracterul speculativ, cumpărătorii fiind direct interesați de proprietatea in sine.

Valoarea de piața a proptietatii imobiliare este întotdeauna estimata in concordanta cu Standardul International de Evaluare IVS1 - Valoarea de piața - baza de evaluare.

“Valoarea de piața reprezintă suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata ia data evaluării, intre un vanzator decis si un cumpărător hotarat, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing adecvata, in care fiecare parte a acționat in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere ”.

Pentru stabilirea valorii de piața a unei proprietăți imobiliare este necesara definirea conceptului de cea mai buna utilizare a acesteia.

Cea mai buna utilizare este utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

 • 5.2. Metode de evaluare

PRINCIPIILE GENERALE DE EVALUARE SUNT:

 • -   Principiu! anticipării: valoarea provine din beneficiile viitoare anticipate, care urmeaza a fi generate de o anumita proprietate;

Principiul substituției: atunci când pe piața sunt disponibile mai multe bunuri similare cu preturi diferite, acela care are prețul cel mai mic, se va epuiza primul;

 • -  Principiul schimbării: schimbarea este rezultatul acțiunii legii cauza-efect;

 • -   Principiul cererii si ofertei: prețul unei mărfi (proprietăți) variaza direct, dar nu neaparat si proporțional, cu cererea si invers, dar nu neaparat si proporțional, cu oferta;

 • -  Principiul contribuției: valoarea unei parti componente a unei proprietati/afaceri depinde de cat de mult contribuie aceasta la valoarea întregului sau de Gat de mult reduce valoarea întregului absenta sa.

Pentru estimarea valorii unei proprietăți imobiliare, standardele ANEVAR accepta trei abordări.

Cele trei abordări acceptate de către standardele ANEVAR sunt:

 • -  abordarea prin cost estimează valoarea prin determinarea costului actual (de înlocuire sau de reproducere) al proprietății din care se deduce deprecierea (fizica, funcționala si economica);

 • -  abordarea prin comparația vânzărilor recunoaște ca prețul proprietăților este stabilit pe piața;

 • -  abordarea prin venit, metoda prin care evaluatorul transforma nivelul estimat al venitului net așteptat intr-un indicator de valoare a proprietății.

Cele trei abordări ale valorii sunt independente una fata de cealalta, chiar daca fiecare dintre ele se bazeaza pe aceleași principii economice. Toate cele trei abordări si metodele derivate din acestea sunt metode de piața si au la baza comparația cu imobile similare existente pe piața (oferte sau tranzacții, preturi de construire sau chirii) cunoscute la data evaluării.

Pentru evaluarea unei proprietăți imobiliare este necesara definirea conceptului de cea mai buna utilizare a acesteia.

Cea mai buna utilizare este utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Terenul considerat liber, este o proprietate imobiliara cu caracter specific, iar metodele de evaluare sunt:

Metoda comparațiilor de piața:

In aceasta abordare valoarea estimata este rezultata in urma comparației proprietății cu alte proprietăți similare ce au fost vândute recent sau a căror cifre de oferta sunt cunoscute.

Eiementeie de comparație sunt caracteristici ale proprietăților si tranzacțiilor imobiliare care au drept consecința variații ale preturilor plătite pe piața imobiliara.

Metoda consta in considerarea si compararea diferentelor rezonabile intre proprietățile comparabile, diferente care le influențează valoarea.

Elementele de comparație de baza sunt următoarele:

 • -  drepturile de proprietate transmise,

 • -   condițiile de finanțare,

 • -  condițiile de vanzare,

 • -   condițiile pieței,

 • -   localizarea,

 • -   caracteristicile fizice,

 • -  caracteristicile economice,

 • -   utilizarea,

 • -  componente non-imobiîiare ale valorii.

Tehnicile de identificare si cuantificarea condițiilor se clasifica in doua categorii: a) cantitative

 • •     analiza pe perechi de date

 • •      analiza statistica

 • •      analiza grafica

 • •      analiza evoluției

 • •      analiza costurilor

 • •     analiza datelor secundare

b) calitative

 • •      analiza comparațiilor relative

 • •     analiza clasamentului

 • •      interviuri personale

Metoda proporției

Este cunoscuta si sub numele de metoda alocării si este bazata pe principiul echilibrului si pe conceptul contribuției, care spune ca exista un raport tipic intre valoarea terenului si valoarea proprietății imobiliare pentru anumite tipuri de proprietăți in anumite localizări.

Metoda extracției

Este o varianta a metodei proporției si anume, valoarea terenului este extrasa din prețul de vanzare a unei proprietăți, prin scăderea contribuției construcțiilor care este estimata prin costuri si uzura.

Metoda parcelarii

Este utilizata pentru terenurile pentru care parcelarea este cea mai buna utilizare si exista date comparabile pentru aceste tipuri de parcele.

Se analîzeaza parcelarea terenului prin determinarea numărului si dimensiunilor loturilor ce pot fi create din punct de vedere fizic si legal. Se face apoi o analiza a loturilor similare construite, estimandu-se prețul de vanzare cel mai probabil, durata de construire probabila si rata de absorbție a parcelelor de către piața.

Se scad costurile directe si indirecte aferente dezvoltării imobiliare, marcheting-ului si vanzarii proprietăților construite pe loturi, obtinandu-se astfel fluxurile de venituri generate de vanzarea propiretatilor construite pe loturi si aferente terenurilor.

Aceste fluxuri vor fi actualizate cu o rata de actualizare ce tine cont de riscul aferent dezvoltării de proprietăți imobiliare si care este obtenabiia pe piața.

Perioada de actualizare depinde de durata de construire si de vanzarea susținuta de absorbția pieței.

Metoda reziduala

Se bazeaza pe principiul echilibrului si pe conceptul contribuției care se refera la echilibrul agentilor de producție, adica teren, munca, coordonare si capital.

Pentru aplicarea metodei, se determina mai întâi construcția ce reprezintă cea mai buna utilizare, apoi se estimează venitul stabil din exploatare, obțin ut din chiria de piața si cheltuielile de operare estimate la data evaluării, apoi se calculează ce parte din venituri se poate atribui clădirilor si ce parte din acestea se pot atribui terenului. Aceasta din urma se capitalizează cu o rata de capitalizare adecvata, rezultând valoarea terenului.

Metoda capitalizării rentei de baza

Este similara cu metoda capitalizării directe si presupune capitalizarea rentei de baza, care este suma plătită pentru dreptul de utilizare si ocupare a terenului in conformitate cu reglementările de închiriere a terenurilor.

Rezultatul final, obtinut in urma aplicării a doua sau mai multe dintre metodele enunțate, poate fi o valoare sau un interval de valori, in funcție de datele avute la dispoziție si scopul evaluării.

In urma aplicării a doua sau trei dintre metodele de mai sus, evaluatorul estimează valoarea proprietății in fiecare caz in parte. Aceste valori sunt de obicei diferite, iar valoarea finala este obtinuta in urma unei analize atat a informațiilor cat si a metodelor utilizate.

Rezultatul final poate fi o valoare sau un interval de valori, in funcție de datele avute la dispoziție si scopul evaluării.

Pentru evaluarea terenului situat in Craiova, Str. Frații Golești, nr. 94 bis, jud. Dolj, in suprafața totala de 245 mp, ținând cont de scopul evaluării si de prevederile contractuale s-a optat pentru utilizarea a doua abordări: abordarea prin comparații si abordarea prin metoda reziduala.

5.2.1, Abordarea prin comparații (metoda comparației directe)

Metoda este aplicata pe baza datelor si informațiilor culese si deținute de evaluator cu privire la oferte de terenuri similare, proprietățile fiind situate in zone similare cu proprietatea de evaluat.

Din informațiile culese de la agenții imobiliari, din presa sau din baza de date a evaluatorului s-au selectat următoarele comparații:

 • 1. Teren intravilan in suprafața de 500 mp, situat in Craiova, Str. Frații Golești, in zona Pielii Centrale. Terenul este liber, deschiderea de 14 metri la str. Frații Golești si dispune de toate utilitățile. Conform certificatului de urbanism, terenul are destinație de curii construcții.

Prețul de oferta este de 400 euro/mp.

 • 2. Teren intravilan in suprafața de 280 mp, situat in Craiova, Brazda lui Novac, Str Frații Golești, zona Guliver. Terenul este liber, deschiderea de 18 metri la alee intre blocuri si dispune de toate utilitățile, terenul are destinație de curți construcții.

Prețul de oferta este de 280 euro/mp.

 • 3. Teren intravilan in suprafața de 387 mp, situat in Craiova, Rovine, zona Gării. Terenui este liber, deschiderea de 12 metri la strada. Terenul, are destinație de curți construcții dar zona este pretabila ia destinație comerciala, prestări servicii, dispune de toate utilitățile dar si de restriuctiile zonei.

Prețul de oferta este de 400 euro/mp.

 • 4. Teren intravilan in suprafața de 661 mp, situat in Craiova, cartier Rovine, Str. Dezrobirii, zona restaurant Le Baron. Terenul este liber, deschiderea de 30 metri la strada, si dispune de toate utilitățile, terenui are destinație de curți construcții.

Prețul de oferta este de 450 euro/mp.

Elemente de comparație

Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

Str Frații Golești, nr. 94 bis

Str Frații Golești

Brazda, bloc

Guliver

Rovine, Piața gării

Rovine, Le Baron

Suprafața

245,00

500

203

387

661

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

400

280

400

400

Drepturi de proprietate

integrai

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

0%

0%

0%

0%

Preț corectat

400,Ov

280,00

400,00

<100,00

Condiții vanzare (-30% din oferta)

oferta

oferta

oferta

oferta

-20%

-20%

-20%

-20%

Valoarea corecției (Euro/mp)

-80,00

-56,00

-80,00

-80.00

Preț corectat

320,00

224.00

320,00

320,00

Suprafața

245,00

500

203

387

661

Corecție procentuala

Valoarea corecției (EUR/mp)

10,00

0,00

0,00

10.00

Preț corectat

330,00

224.00

320,(4)

330,00

Localizare

mai buna

defavorabil

mai buna

mai buna

Valoarea corecției (%)

-10%

10%

-10%

-10%

Preț corectat.

297,00

246.40

280,00

297,00

Acces

d_2' m la Str N Iorga si de 10 m la Fr Golești

d = 14 la

strada

d=18 la strada

d = 12 la

strada

d = 30 ml la Strada

Valoarea corecției (%)

10%

10%

10%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

30

25

29

0

Preț corectat                     j

326,70

271.04

316.80

Z2 / AfO

i

Destinația (utilizarea terenului)

utilitar, nu are drept de construire

rezidențial, comercial

rezidențial, comercial

rezidențial, comercial

rezidențial, comercial

Valoarea corecției (eur/mp)

-15

-15

-15

-15

Preț corectat

3PL70

'^56 04

30L80

282,00

Utilitati

in zona

in zona

in zona

in zona

in zona

Valoarea corecției (EUR/mp)

0,00

0,00

0.00

0,00

Preț corectat

311,70

:p-: (Vi

30L80

282.00

54%

46%

52%

49%

Total corecție bruta

167,70

118,04

155,80

138,00

corecție bruta cea mai mica

Valoarea estimata

rotund

256,00

EUR/mp

S teren = 245 mp

62.720 €

264.400 iei

89.160 USD

Se observa ca valoarea comparabilei 2 are corecție procentuala bruta cea mai mica. Deci valoarea estimata este prețui corectat al comparabilei 2.

Valoarea proprietății rezultata in urma aplicării Metodei comparațiilor directe, in opinia evaluatorului este de 256 euro/mp.

256 euro/mp x 245 mp x 4,2156 lei/euro = 264. 402 lei

Valoarea estimata a terenului este: 264.400 lei.

 • 5.2,2. Abordarea prin metoda reziduala

In cadrul acestei metode se considera cea mai buna utilizare a terenului, este cea de parcare.

Taxele orare de parcare sunt cele practicate de către proprietarii de parcari (vezi Piața Centrala). Numărul de angajați si nivelul salariilor a fost de asemeni stabilit pe baza informațiilor culese de pe piața. Rata de capitalizare a fost determinată pe baza datelor de piață preluate in același mod.

Având in vedere ca in zona se afla Piața Centrala, Spatii comerciale si de prestări servicii, Gara Craiova, Fabrica de pâine, nevoia de spatii de parcare este foarte mare si s-a apreciat un grad de neocupare de 6 ore pe zi.

Din venitul potențial net s-au scăzut cheltuielile salariale si, aplicând rata de capitalizare s-a obtinut valoarea proprietății: teren+amenajare parcare. Din aceasta valoare s-au dedus costurile de amenajare: covor asfaltic si marcare (estimate la 200 lei/mp).

Rezulta astfel valoarea terenului.

Calculele sunt detaliate mai jos:

Estimarea valorii imobilului teren-parcare

Suprafața teren

245

mp

nr Joc uri parcare

14,00

taxa/ora

1,00

total taxa/zi

336,00

VBP ~ venit brut potential/12 luni

VBP

120.960,00

Rata de neocupare

25%

VBE

90.720,00

Cheltuieli salariale

50.400,00

VNE

40.320,00

Rata de capitalizare c

9%

Valoarea estimata (lei)

448.000,00

Costuri amenajare parcare

182.627,90

VALOARE ESTIMATA TEREN (FARA

TVA)

265.372,10

ROTUND

265.400

62.960

euro

89.490

USD

257

euro/mp

5.3. Analiza rezultatelor si concluzii

Valoarea proprietății estimate prin cele doua metode, este:

Metoda utilizata

Valoarea estimata (lei)

Metoda comparațiilor relative (abordarea prin comparații)

264.400

Metoda reziduala

265.400

Având in vedere, pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea celor 2 metode de evaluare, relevanta acestora si informațiile de piața care au stat la baza aplicării lor si, pe de alta parte, scopul evaluării si caracteristicile proprietății imobiliare valoarea estimata pentru proprietatea in discuție va trebui sa tina seama de valoarea rezultata in urma aplicării metodei comparațiilor relative.

Valoarea estimata prin Metoda reziduala reprezintă un indicator al prețului probabil la care s-ar putea tranzactiona imobilul pe piața si cuprinde anumite elemente care pot fi infirmate de piața (taxa orara, grad de neocupare, cheltuieli, etc.).

Valoarea estimata prin metoda comparațiilor relative este obtinuta din analiza unor date si informații de pe piața, conținând elemente previzionale rezonabile, consideram ca are probabilitate de veridicitate mai mare.

Influenta localizării a fost inclusa in calcul prin corecții pentru localizare la metoda comparației relative si prin gradul de neocupare aies la metoda reziduala.

In urma analizelor si calculelor efectuate, in opinia evaluatorului valoarea de piața a terenului situat in Craiova, Str Frații Golești, nr.94 bis, este de 264.400 iei, la data de 24.07.2009.

Valoarea este un concept economic referitor ia prețui cel mai probabil, convenit de vânzătorii si Gumparatorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru cumpărare.

Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preț care va fi plătit pentru bunuri sau servicii, la o anumita data, in conformitate cu o anumita definiție a valorii.

Valoarea estimata este subiectiva. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului si se bazeaza pe ipotezele si condițiile limitative enunțate in raport.

Deși estimările făcute s-au bazat pe cercetările noastre si pe informațiile care ne-au fost furnizate, evaluatorul nu garanteaza îndeplinirea exacta a acestora datorita modificărilor majore ce pot interveni pe piața intr-un interval scurt de timp sau a situațiilor speciale ce pot interveni in tranzacția unei proprietăți. Astfel, valoarea estimata de noi in urma evaluării proprietății trebuie considerata ca fiind „cea mai buna estimare” a valoni proprietății in condițiile date de definiția Valorii de Piața, asa cum apare ea in Standardele Internationale de Evaluare.

întocmit

S.C. ING PROEV S.R.L.

Expert Evaluator îng. Rau Elena-Luminita

foto 1 vecînatati Str Tratii Golești

foto 2 vecinătăți Str Buciumului (N.Iorga)

••••............. .................... ...............-.......... ■

............. ••;•• .......... - —..........—.....—

, . .. ■„ .. ■. ■ ■ ■■ ■. ■•

sȘîȘWW’t*- ■■                                       ■       .:s

, CLLrLșr      .Vfeh"..;           ' ' ''               ’N'-Î

j' v/;

■ : ■ ■ - ' ; ' : ""...■ ■ ■ ■"■ . ■ ' ' ■ '

- ; ■ ■■ . ......■

;    " '.rNf ii <f         f f'JB'"

foto 3 vedere teren din Str Buciumului (N.Iorga)

foto 4 vedere teren din Str Frații Golești

ft'N         '               ..... ............ ........................

-------' '

foto 5 limita est

foto 6 teren

................-.....:................

iw:                        ' ■      .     ■■■■ ■ ■           ■■      -■■■■■    ■

. . . • •• • • • ••:.••• •. •;:>•

XL:-< ■'.'                                                    ■ f

■ ::.:■ ■■■ ■■■■■ ■ ■■ • . •_ . • • /•• ;

: ■ ■ . ■

o/:...:A.....•• ••.N.-ă;;- 3^ ''         • • '                                         '                                           .

■/.N"'"' ' .      "isN’ '■ "V

■fii

^hrfSSSfiil

. ■. . ■ ......;,;i

;L,                 d-                  .

■    ■■■ ■; ÎL.                 ..     '             -

. ■ N: .

:          .. A

; ....... ■ ■    ■ ,:.   ■ ■ j-               ■ ■               ■ ...7 h :;i

.....’ ■' ■■ ■ :' ■•■■■■■


MUNICIPIUL GRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAlQVA

Str. AX Cua», Hr. 7            T&U 40251/416235

Cratova, 2O$58S              F«; 40251/411551

consiMulot^iî^primarU eraiwa. r& www.prlmainacral£>va^»o

i>WCȚIA PATRIMONIU S^rvfemi j£vide»ta Domeniu Public si pnv^t

Nn 93942/24.07X009


Contractului cadru de prestări servicii nr. 38400 dfe data de 2Q-03XIW i SC INC PROEV SRL                             I în atentia cUui Radu Badeanu (tel: 0722/541Î44)

I

î

I

i Vâ rugăm sâ efectuat! evaluarea amatoarei proorictăti wwbîHara:

i

j Proprietatea imobiliara I

| Bunul supus evaluării:

j Scopul evaluării.:


TeL'fax 0251/412tiM fax: 035Î-S14735 e-maîh ing_prwv@yahoo,oorn


TsTSSSEAvS^mjTo^ĂTĂWVEWRHA j

; ... , J CONCESIONĂRII __ _____

î LocsXzsreabuntdub   pTR.FRAȚHGOLBȘTLNR94bisCRAIOVA

I _     __ _t                 _ ,v

CÎieâtuhNurnc,       ToC^SlLnJL LOCAL AL MUNICIPIULUI

| :Prrome: _________i CRAIQVA,      _________________________

j Telefon contact         fo2dl - 411008 .

j Act normativ csre

'; prevede evaluarea _

Pr^prieiar

J Măsurători cadaștf&ie i Anexa la HCL nr. 127X2009 (plan de amplasament si î j ___Ideltmtuwe)____      _______ _

| H.CX.nr. 127X02.2009

Vasîle Ionel George


Director Executiv. ,

Cons. Ovidîu Varigkâă®

Întocmii


Cons. Stei wi Mam


v’onsUiul 1 jjcat

iii                Crraovy,. /nU’iuvi m șccrima ocd.mArâ dut cbra


dc 20)2.2009;

Având în vedere raportul nrri 5447072009 înUiCirni de Direcris Pairinwrriu prin care se propune achiți țlonarea uniri teren, shual în tmimcrâaM Craiova, suuFrățu' Gok-.șn, rir/94 bk și rapoartele corwHfcr de specrâHuae ale CnnsiHuUri Local rd MuracipmhH Crakwa n.r. 73, 74, 77, 79, 80/2009;

In conformuate cu prevederile Ixgfi nr.7/1996 a cadastrului șt a pubricharir; imobiliare, republicată,

fn temeiul art. 36 Mht.2 bl, c, arLl23, art. 45 alin.3 și art.61 riffl.2 din. Legea n.r.2I5/2001, republicată, privind administrația publică loeaJâ;

79-4; :’•

■yVppP

■-Ari'':X.:


HOTĂRĂȘTE:


Arul. Se aproba achiziționarea (cumpărarea) lerenulm în suprafața de. 245 mp, sitiW,/’?.' în municipiul Cmiova, w,Frații Goleștri _ of.94 bis . identificat cbriWrer'ancxeiL:-care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArtX Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de cyaluarc care va fi supus aprobării Consiliului Local ai ",ț • Municipiului Cralova.

ArtX Se împuternicește Primarul Municipiuliri Craiova sa desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a tercnulux și. să reprezinte municipiul Craiova ■' în făța~ notarul ui public, în vederea auRmuficăru, înregistrării, imahulării fi îndeplinirii condițiilor dc publicitare bnobiU&ră prevăzute de lege.

Art*4. Primarul Municipiuhri Craîova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico - re Financiară și Direcția Juridică, Asistență do Specialitate fi Contencios Admînistrabv^yât^aduce la îndcplînire prevederile prezentei hotărâri .


/ <.

PREȘ^ftl


CONTRASE VI NEAZĂy .;

SECRETAR’;.;,ĂL-' Nkohka MHJLESOlr' ra

A.t       ra/’pî ;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DISPOZIȚIA NR.

Primarul Municipiului Craîova

Având în vedere referatul nr.24159 711 -03.2005. al Comisiei pentru examinarea cererilor formulate potrivit prevederilor Legii nr-10/2001;

în conformitate eu prevederile artl, arf. 9 alin.l și arL23 dîn lagca nr.l 0/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluafe in mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie I9E9;

In temeiul att71 nllnri din Legea nr.215/2001 privind ad ni in isirațU puhb că Ine5;

DISPUNE:

Art 1« Se aprobă restituirea în natură a terenului în suprafață de 245mp_, situat în Crai ova, str. Reforma Agrari nr.90< notificat sub nr.l097/N/2001, având elementele de identificare cuprinse în Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului, încheiat la dnfe de 04,02.2005, ce constituie parte integrantă a prezentei dispoziții HMmiluhH VASILE IONEL GEORGE, domiciliat în Craiova, str. Rovina bU Jfl, xe.L apA jud.Dolj.

Ari. 2 * Predarea efectivă a terenului în suprafața de 245mp. sc va fiice prin Proees-verbai de predare-primire.

Art 3 - Pentru construcția demolată^ persoana nominalizată Ia art.l este invitată la sediul Primăriei Municipiului Craiova îh. vederea acordării măsurilor reparatorii prin echivalent, prevăzute de Legea nrJ 0/2001 și H.G.498/2003.

Ari. 4 - Dispoziția Primanriyi faca dovada proprietății asupra imobikdm și curmi tu ie titlu executoriu după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

Art. 5 - Prezenta dispoziție poate H atacată în termen de 30 dc zile de la comunicare, la Secția civilă a Tribunalului Dolj.


Art« fi -        ul Administrație Publică Locală și Direcția Contencios Jnridfe și

Asistența de Sp


j vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

EMISĂ AZI ^ Z^ AZz'Ț

SECRETAR, Nicohîa Mittfescu

Vizat mâhdru

Cons.j     Î£p|pta^ Ga I ben u

FK1MĂR1A MUNICIPIULUI CRAJOVA

NR« -         .X:......z

PROCES - VERBAL DE PUNERE ÎN EXECUTARE încheiat astăzi XX<7X..X'^<

Subseinnatul serviciului _X?'X/j?X.Aă___&& '&&<■ C,

, din cadrul

_____ al

__, emisa


Primăricî Municipiului Craiova, în baza DISPOZIȚII NKr ___xX^Ax/ do primarul municipiului ta dala de jagCgff....             XtaAL s.a dispus

restituirea în naturii a imobilului (terenului) ta .șunrafață dc _ , AA^,~         m..p.

situat în Craiova, strada                          aXVT mdepri Dolj. X

procedat la identificarea imobilului și măsurat A terenului, crausUiuW unaătaarcte '

Terenul cg se restituie are o suprafață de                                      r-â p

și următoarele vecinăfcăți:

U NORD:                     /C^A-rii        ' ' ,^1,-^

La SUD: ...XXC .                                   T.....

La EST:

U VEST: z^4: ... XEXcSw.,

Pc data încheierii prezentului proces-vcrbaî de punere ki posesie, tv.x'X/C"7 consideră executata DISPOZIȚIA

Prezentul proccs-vcrbal s-a redactat ta ___^____exomȚA'dfa care

un exemplar s-a înmânat persoanei (persoanelor) îndreptățite.

REPREZENTANT


Primam Muftfcîphdm Cr&iova

./

r,T

OFICIUL DE CADASTRU SI PCRÎ.JCITATE IMOBILIARA DOLJ

Dosar nr. 4457/2006

ÎNCHEI BRE nr.4457

Registrator Șef — Davsn Luriaua Sorin

Asistent- registrator Oheanu Alina Florentina

Asupra cererii irdrodme dc Vaslle fond George cu domiciiicl în Crricva, privind î^ăcrkte» dreptului de proprietate îij. Cartea Fus*iâU‘,ăr în baza Dispariției wr. Sno/2L02.2005 $f â Preșului VerW! nr. 241 W13JiOW5 -dibe^fo de Primăria. Mwfoipfobii Cratova

Văzând referatul ^sistemului - registrator, în tsenșul că nu există piedici k înscriere, fund îndeplinite eondip'Ue prevăzute de ari. 50 din Legea nr.7/19SM cu modificării© și eompletăiile ulterioare, tariful achitat m sumă de 40 lei prin ohitaak seria ax. 5841420/2,006 pi. serviciul' de publicitate imobiliară cu codul FL M,

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub nr. 4457/10.02 .2006...

Dispune jHtunlarea cărții. funciare cu. caracter ncdcnndlv w. 45152 a. loc. Crsfova, privind imobilul situat în Crafova, $v. Frații Golești, ar. 94 bfs,? (fostă Reforma Agrară rm QCj, compua din teren intravilan in suprafață. de 245 mp, di ti &cî (dm măs. 246 mp.), având număr cadastral provizoriu 18272, Imobil ce $e va înscrie sub A I.

Dispune Intabularea dreptului de proprietate asupra imobiluhri de sub A 1 m favoarea iui : Vasile Ionel George. sub B L

Prezenta se va comunica.

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de k oomudeare, care .se depune la oficiul de cadastru și publicitare imobifoir^ ftuerfe în e&rtea funciară și se soluționenzJ. de instanța competentă din ciX’.wnpția în care se afla imoMtol

Dară La. dara de 17,02.2006,

•REGISTRATOR ȘEF

ASISTENT - registrator

ROMÂNIAUniunea Veteranilor de Război și a urmsfelsr veteraniÎQr Afiliată la Fede-râ^țș EMrape^rsg « Foștilor C&nșbManp

_ LEGITIMAȚIA Nr.........    ;

I           VA3IL& TOij^L         -j

....

1

Zr î


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAfOVÂ

certificat de. nomenclatura stradala

Nr. , ■* 4$71 .. din

Ca urmare a cererii adresate de: Vasîle (oneî*Genrge prin Gheorghe Jenica cu dom?dfnjț în lud. DoH                      snunicfașui grasul, soTtuns) Orgia vs

eUads Petru Rares..............nr=  .2®,, bL ..... .   ..se.

înregistrez la nr. 3«4S2 din d^.OS^Q&S

CERTIFICĂ:

Imobilul situat le adresa: Reforma AgraraNrAO figurează în Ndroenciatorui străzilor municipiului craiova la adresa:3* £

1
■IO*

J>-.-

'<5


Teren de vanzare m CRMOVA, Doi), PVATA CțlKTRAlA, FRATn S014STI i (tniintuH SffioisiUar^


a-


*- a;

Î7

1
http7/wvw.GraiovaH^obiliarexo/offer/nftbrdeUîls.php?Dfferid~26B26                                                                 7/2472009


o

o


s

s

T«r«n de varware în                     Rr.slauhantn! L«      ] JtwHtwi ktwhlHarch^:/Av^u^s/aiovaitwbO-hre.m/dei^M.an«iitfâS27S3/t«reiiun^aBzar^Rm’îne/Cratova/£>ftli                                          mm9


hlip ;7wwwxtwmmiobi I iare ...ra/detal rbanun V^^bS^bMereDUrisS'anz^e/IlC') VINlJ/crainva/r^’s j                                              7/2 \ ZZO09J5ț

ESS


£■ șț as. <â £> ifi Ju iii


mcs

o? TT 13 s f H $

e § 1 r, & §5 3S1LOCAL AL MUNICIPIIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR 127


Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data


HOTĂRĂȘTE:


pbnsihul Local al

"5009;

Jând în vedere raportul nr. 154470/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin depune achiziționarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str.Frații ây.94 bis și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al i Craiova nr. 73, 74, 77, 79, 80/2009;

[^Conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității j^fejpublicată;

Btenieinî art- 30 alin.2 lit. c, art. 123, art. 45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea Republicată, privind administrația publică locală;

■ *.î ■ S» , ț»

j||H

ffeipțobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 245 mp, situat tnunîcipiul Craiova, str.Frații Golești, nr.94 bis , identificat conform anexei Sfe face parte integrantă din prezenta hotărâre.

de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza ’&bâtdvi de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al ftpicipiului Craiova.

ȘSȚmputernicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de ?feocicre a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova îȘĂața notarului public, în vederea autentificării, înregistrării, intabulării și $&eplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

'Kmarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Direcția Juridică, /Asistență de Specialitate și Contencios aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâpL


iărit


CONTRASEMNEAZĂ, secretar, Nicoieta MIULESCU

/ / i

u iv

&

PP '13 - Oi. vers.O2


TeL: 40251/416235

Fax: 40251/411561

,       consijlJijIoc,al^Wgnmariacraîova.ro

BISTRUL AGRICOL ȘI MĂSURĂTORI TOPO . Z}Z 2009

CĂTRE,

DIRECȚIA PATRIMONIU

înaintăm cererea cu numărul 154470/2008 a numitului Vasile Ionel George, care doastre achiziționarea unei suprafețe de 249 mp. pentru care a primit un aviz țg^ț^m CU nr. 3319/2008.

iSȘexam și actele de proprietate ale susnumitului precum și punctul de vedere al Direcției Tc<țre comunică faptul că respectivul amplasament este afectat de extindere propunere K^ăi și realizare intersecție str. Frații Golești cu Nicolae lorga.

Sfepț.'pentru care solicităm îndeplinirea formalităților legale necesare evaluării terenului în șWiiijonârii,

:'X'

SEF SERVICIU, JR. DINU CAMELIA

Lv

/
\ /


PRMĂRdA MUNICIPIULUI CRAiOVA

Tel.: 40251/413235

Fax: 40251/411561

consHsulocal@primarjacraiova ro


|| K

li'                   CĂTRE,


^SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL MĂSURĂTORI TOPO fe.a adresei dvs., înregistrată sub numărul de mai sus, prin care solicitați date cu teren situat la interesecția străzii Frații Golești cu Nic. lorga, vă facem barele:

.mplasaemntul respectiv se află în zona de locuințe cu regim de înălțime P+3-maxim = 20%, CUT maxim-2,2, care în condițiile OG nr. 27/2008 nu poate fi it cu mai mult de 20% o singură dată.

2 In raport de CU nr. 3319/2008 realizarea unei clădiri în regimul P+2 este propusă la

} m-.fațâ de blocurile existente, fapt ce contravine Ordinului nr. 536/1997 a Ministerului ^Sănătății privind distanțele între clădiri pentru a se putea asigura însorirea necesară. Â

& ^fergire â străzii Frații Golești și Nic. lorga.

.....

■3" Amplasamentul se află situat conform PUG și PUZ realizat, pe propunerea de


/Amplasamentul este grevat de realizarea : ■ : ' ■; . ■

intersecției între cele două străzi de cat.IWftWUNICIKULUf CRAIOVA

DISPOZIȚIA NR.

Primarul Municipiului Craiova

t;

<fn-vedere referatul nr.24159 /11.03.2005, al Comisiei pentru examinarea S formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001;

" ^conformitate cu prevederile art.l, art. 9 alin.l și art.23 din Legea nr, 10/20 |^mul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 1989;                                                              . .      .          w .w

^eiul art.71 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala;

■■■

=.

DISPUNE:


w

B-

||l VSe aprobă restituirea în natură a terenului în suprafață de 245mp-, situat j^str. Reforma Agrară nr.90, notificat sub nr.!097/N/2001, având elementele cuprinse în Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului, încheiat la $4,02.2005, ce constituie parte integrantă a prezentei dispoziții, numitului |K>NEL GEORGE, domiciliat în Craiova, str. Rovine, bLI 18, sc.l, ap.6,

- Predarea efectivă a terenului în suprafață de 245mp. se va face prin ^rbâl de predare-primire.

 • 3 - Pentru construcția demolată, persoana nominalizată la art.l este invitată ^Primăriei Municipiului Craiova în vederea acordării măsurilor reparatorii prin

prevăzute de Legea nr.l 0/2001 și H.G.498/2003 .                        1

 • 4 - Dispoziția Primarului face dovada proprietății asupra imobilului și titlu executoriu după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

" Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile de la Ja Secția civilă a Tribunalului Dolj.

L ’A.ri. 6 - Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Contencios Juridic și Ș^^de Specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.


EMISĂ AZI <#Z2Z

...............//..........

5

Solomon


SECRETAR,

Nicoleta Miulescu

L/i

Vizaț/Wntrti/Iegalitate5

Con s J țs rZ^icoI.ef^Galbei«i

ÎAUMÂRiA            CRAIOVA

M                  / .A;...;.?-?'-:> < 200^

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN EXECUTARE înebdat astâzi X/-, < X; aXX>'

Subscjrujarul . X^XVy*?^-? stX        <L^Z? ^S.<                     jjn tradrul

serviciului ..jfcXoXî ___Lî'XxaUZZX XY T^X-X......__ _ ni

Primăriei Mimidpiuluî Craiova, m baza DISPOZIȚIEI N'R.       PA c/ , emisii

de primaitil mUtnCÎpiului la data de, ,XXXzX_^Xi^XXL.______»■ prin care s-a ddspiis

restituirea în natură a xmobUului (torcnului) în. sjuprafață de ~ Xî^-X . .._ m. P-> situai în Ciaiova, strada ,                           __XlXXXL judelui Dolj, am.

procedat Ia identificarea imobilului șî măsurarea, tcremuiX cr.Haitrwâjtd..uxuiănmrcloi Terenul ce se restituie are o suprafață de

m.p.


și următoarele vecinătăți:

La NORD:                                          X Z ,Ț>

La SUD- XXX . ALXcXjf. X^XX< -

La EST:

La VEST: Zp&,                       

-.•                                                                                      ,x X' -** > '

proces-verbal de punere îxx posesie, ar, XV/Ț? X

XXX * Z-V // Ț Xd ’; '

exemplare din cure


Pe data încheierii prezentului ț

din data./X XX XXXse consideră executată DISPOZIȚIA LTR Prezentul proces»verbal s-a redactat m _...... yjy

un exemplar s-a înmânat persoanei Rxxrsoanelor) îndreptățite.

PnX»W«»Ui>«’»Cr*i0Var' /            A / /

;C4XvjA^=-........_

^aRWiului CrJLâ |

l