Hotărârea nr. 434/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 434

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 434

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112934/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unei construcții, cu destinația de spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, Parc „Nicolae Romanescu” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) construcției cu destinația de spațiu comercial Restaurant „Castelul Fermecat” în suprafață construită de 108,38 mp și suprafață desfășurată de 324,35 mp, situată în municipiul Craiova, Parcul „Nicolae Romanescu”, identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -5                                                                7                        5                                                 7                        5

Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE (INTRAVILAN)- Scara 1200
c 1-Restaurant "Castelui Fermecat" Sc- 103.38 mp


3d1930

i

§

, *


M

311960

o CD

y

o v
Ș

8

311940


311920

8

<?

e


8

8

3H920


ț* j

țr-at

i '

-------......