Hotărârea nr. 433/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 433

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 433

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112444/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.50 A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 1524,60 mp din acte și 1525 mp din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.50 A, cu destinația de parcare, cu număr cadastral 22220 înscris în cartea funciară nr.57662 Craiova, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -5                                                                7                        5                                                 7                        5

Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

AhJEXA


’an de amplasament si delfaritare a imobilului

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1525

Calea București

nr. 50A ( fost 196 )


1

i ț^oo

/

A. Date referitoare la teren

Nr. parc.

Categoria de folosința

Suprafața (m.p.)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

C.c.

1525

200000

«1

roprietari; Ingeaua Marilena, Popescu Gheorghe - Mihai,

Popescu Elisabeta - Stefania , Marinescu Nicolae

Total

1525

200000

Marinescu Ecaterina - Nicoleta

B. Date referitoare la construcțiiMențiuni


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție : Stereo ’

70

PcL

E(m>

W(m)

5

405833.75

313607.78

18

405877.12

313596.19

19

405869.01

313553.69

20

405848.12

313559.19

21

405845JJ5

3135624M

10

405841.12

313563.66

9

405845.48

313578.07

22

405845.25

31358L49

23

405827.66

313586.54

Suprafața totala masurata = 1525 Suprafața din aci = 1524.60


^\N!S77? !ERTlFtcM