Hotărârea nr. 431/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 431

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 431

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.111081/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, modificată și completată;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin.3 și art.61 alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.431/2009

Nr. Crt.

Nume

Prenume

Adresa

Contract

1.

Nistor

Claudia Nicoleta

Brestei, nr.257, bl.51 gars, ap.5

67215/13.06.2002

2.

Gulan

Gheorghita

Prel.Brestei,

nr.788

64270/5.02.2002

/o

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

/ * / i : \ ♦ \

Teodor Nicușor SAS