Hotărârea nr. 429/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 429

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 429

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr. 110380/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.19/2008 , Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la 01.08.2012, a duratei contractelor de închiriere nr. 74 și 80/2004, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea obiectului contractelor de închiriere nr. 42, 67, 70, 73, 76, 77/2004, în sensul majorării suprafețelor de teren închiriate, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă prelungirea, până la 01.08.2012, a duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, după îndeplinirea următoarelor condiții:

  • a) obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție până la 31.12.2009;

  • b) plata chiriei și a majorărilor de întârziere calculate conform legislației în vigoare, pe ultimii trei ani.

Art.4. Nerespectarea condițiilor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre, conduce la încetarea de drept a contractelor de închiriere, titularii acestora având obligația de a desființa construcțiile provizorii și a aduce terenul în starea inițială, pe cheltuiala proprie.

Art.5. Prețul închirierii se renegociază având ca preț de pornire nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a fi actualizat conform prevederilor legale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere, în forma modificată și renegociată.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico- Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Teodor Nicușor SAS

Nr.

crt.

Număr

contract

Titular contract

închiriere

Obiectul contractului

suprafață teren

Suprafață teren

măsurată

Diferența

(+/-)

1.

74/2004

S.C.Yunayadya

Teren în supr. de 4mp, situat în bd.1 Mai - spital

1

4mp

-

2.

80/2004

A.F.Bira Ioana

Teren în supr. de 4mp, situat în bd.1 Mai - spital

1

4mp

-

Nr.

Număr

Titular contract

Obiectul contractului

Suprafață

Diferența

crt.

contract

închiriere

suprafață teren

teren măsurată

(+/-)

1.

77/2004

S.C.Renida Prest

S.R.L

Teren în supr . de 4mp situat în bd.1 Mai - spital1

5mp

+1mp

2.

73/2004

S.C.Meral S.R.L

Teren în supr. de 28 mp

situat în bd.1 Mai -spital 1

32 mp

+4mp

3.

70/2004

S.C.Rom-Isra

Impex S.R.L

Teren în supr . de 60mp situat în bd.Oltenia bl.170

70mp

+10mp

4.

42/2004

S.C.Consign Gen

Mag S.R.L

Teren în supr . de 20 situat în bd.Oltenia bl.27

40mp

+20mp

5.

67/2004

S.C.Visof Trimex

S.R.L

Teren în supr. de 28 mp situat în str. Brestei bl.D27

57mp

+29mp

6.

76/2004

S.C.A.S.Puca S.N.C

Teren în supr. de 35 mp situat în aleea Castanilor

72mp

+37mp