Hotărârea nr. 428/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 428

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 428

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr. 112932/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 45T/2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova și S.C.ENRIAR IMPEX S.R.L., având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, b-dul. 1 Mai, str. Nicolae Ionescu Sisești și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, aprobată prin Legea nr.22/2007 și Hotărârea Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2ani și 6 luni, respectiv până la 31.12.2011, a duratei contractului de concesiune nr. 45T/2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova și S.C.ENRIAR IMPEX S.R.L., având ca obiect terenul în suprafață de 69,4 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul. 1 Mai, str. Nicolae Ionescu Sisești.

Art.2. Redevența aferentă terenului concesionat care face obiectul contractului de concesiune nr. 45T/2004 va fi renegociată, având ca preț de pornire nivelul taxei stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a fi actualizată anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare la contractul de concesiune nr. 45T/2004.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară,  Direcția

5                                                                7                        5                                                                                                   7                             5

Impozite și Taxe și S.C.ENRIAR IMPEX S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU