Hotărârea nr. 425/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 425

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 425

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112502/2009 al Direcției Economico - Financiare prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.212/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. POIANA TRADE S.R.L., având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, cart.Craiovița Nouă, zona Big Vechi și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, art.45, alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.212/2002, având ca obiect terenul în suprafață de 70,0 mp., situat în municipiul Craiova, cart. Craiovița Nouă-zona Bigul Vechi, în sensul înlocuirii părții contractante S.C. POIANA TRADE S.R.L, cu S.C. EMFAN S.R.L.

Art.2. Renegocierea redevenței se face având ca preț de pornire nivelul taxei stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, respectiv 6 lei/mp./lună, urmând a se actualiza anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.212/2002, în forma modificată și renegociată.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și S.C. EMFAN S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU