Hotărârea nr. 424/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 424

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 424

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.111753/2009 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune cesiunea obiectului contractului de concesiune nr. 274/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. TEOSILVA S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin.3, art.123 alin.1 și art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.274/2006, modificat prin actul adițional nr.1/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. TEOSILVA S.R.L., către S.C. FRISCO S.R.L., urmare a vânzării spațiului comercial.

Art.2. Renegocierea redevenței se face având ca preț de pornire nivelul taxei stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, respectiv 8 lei/mp./lună, urmând a se actualiza anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.274/2006, în forma modificată și renegociată.

Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2006 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.265/2006.

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. TEOSILVA S.R.L. și S.C. FRISCO S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU