Hotărârea nr. 422/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 422

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 422

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr. 112955/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a terenului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Piața Veche, în vederea amplasării unui spațiu comercial și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a bunului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, cu destinația de spațiu comercial, în suprafață de 37,70 mp, situat în Piața Veche, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul minim de pornire al licitației este stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 263/2008, republicată.

Art.3. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova să desemneze comisia de evaluare a ofertelor și să semneze contractul de închiriere.

Art.4. Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Teodor Nicușor SAS

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.422/2009


«Eitrm; administrația piețelor


W.

• •■J 1 “..... <-1 -.......'...... .............]

**». < ««vt>t Mas AsW*.           *j* 4*. M

«:ec                         ft?

MAT

CRAWA

< țxl-.Hîs^ts

CPtodMMP

.. .                         îRBCAPmjUTIE
NuBespo»

...................» .......

L

* »

âbmSistratu hbthu*

ȘțifeswWi^S              >

H5

1" A(»®NSnRATțÂ?lBftn.W:

1

Mjw» âsWW

.....Hi "

mmmstutia S“Si»

A. .

M»»»..........................

.........M

ADMSWre ATI A FWTfitOR

Sbîw&u ,,«(»« S%7«4H>

SĂmiMA «*fe 'tX'g sstp

■ . ’■

SCTi»»M X

i

K'î.s-i.

&»Si*

»‘..w»

XV. v,x