Hotărârea nr. 420/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 420

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 420

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.111282/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin. 3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea prin majorarea suprafeței bunurilor identificate la pozițiile nr.729, 695, 423 în inventarul bunurilor date în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, și respectiv a suprafeței și denumirii bunului identificat la poziția 493, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția

5                                                                7                        5                                                                                                   7                        5

Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Teodor Nicușor SAS

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova date in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

secțiunea A - bunuri imobile

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNE / NR.

POZIȚII

NR.

ANEXA/

NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

V a l o a r e Inv.

Administrator

1

TEREN STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 14-14A (FOSTĂ STR. SILOZULUI, NR. 36), -DIFERENȚĂ DE SUPRAFAȚĂ 192 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE

TEREN DE LA 339 MP LA 531 MP

A/601

1-282/2008

STR.

ÎMPĂRATUL

TRAIAN

PROP.

PART.

PROP. PART.

PROP.

PART.

RAADPFL

2

TEREN STR. PETRU RAREȘ NR.4 (FOST NR. 6 ), - DIFERENȚĂ DE SUPRAFAȚĂ 310 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 27 MP LA 337 MP

A/568

1-282/2008

PETRU

RAREȘ

STR.

GHEORG HE CHIȚU (B-DUL MUREȘ)

PROP.

PAR T.(FACU LT ATEA DE

MEDICINĂ ȘI SC. DISTRIGAZ SA.)

PROP.

PART.

RAADPFL

3

SPAȚIU PIAȚA GĂRII BL. V, PARTER -DIFERENȚĂ DE SUPRAFAȚĂ 31,79 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE

TEREN DE LA 26 MP LA 57,79 MP

A/307

1-282/2008

PROP. PART.

PROP. PART

B-DUL CAROL I

PROP.

PART

RAADPFL

4

LOCUINȚĂ V. ROȘIE BL. d, SC. 6, AP. 7; 2 CAMERE + DEPENDINȚE - DIFERENȚĂ DE SUPRAFAȚĂ 13,76 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN

DE LA 13,75 MP LA 27,51 MP ȘI MODIFICATĂ DENUMIREA BUNULUI

A/371

1-282/2008

RAADPFL

Președinte de ședință

Teodor Nicușor SAS