Hotărârea nr. 419/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 419

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 419

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.113561/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.570/2007 referitoare la concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 241 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.570/2007, în sensul majorării suprafeței de teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str. Bariera Vâlcii, nr.241, concesionată către S.C. NORDSERVICE AUTO S.R.L., de la 3630 mp., la 3701 mp.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător contractul de concesiune nr. 302/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.NORDSERVICE AUTO S.R.L.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.302/2009.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică   Locală, Direcția Economico - Financiară,

S.C.NORDSERVICE AUTO S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU