Hotărârea nr. 418/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 418

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 418

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009.

Având în vedere raportul nr.315/2009 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea prin completare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2002 referitoare la aprobarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, care urmează să fie vândute și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu Decizia nr. 1791/2009 a Curții de Apel Craiova.

Potrivit prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2002 privind lista spațiilor comerciale și/sau de prestări servicii aprobate pentru vânzare, prin completare cu spațiul în suprafață de 118,02 mp., situat în str. Lipscani, nr.33, deținut de S.C. MARPROEL S.R.L..

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția

5                                                               7                        5                                                                                                  7                        5

Patrimoniu, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU