Hotărârea nr. 417/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 417

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 417

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.113161/2009 al Comisiei de selectare a cererilor depuse pentru acordarea de teren categoriilor de persoane defavorizate, constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2008, prin care se propune modificarea Regulamentului de funcționare a acestei comisii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.430/2001 și Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.1și alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de funcționare a comisiei de selectare a cererilor depuse pentru acordare de teren categoriilor de persoane defavorizate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2008, după cum urmează:

 • art.4 alin.1 va avea următorul conținut: „În accepțiunea prezentului regulament, prin

persoană defavorizată se înțelege persoana care nu are/nu a vândut locuință sau teren proprietate și care se află în cel puțin una din următoarele situații:

 • -   are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii în întreținere;

 • -  este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

 • -  este persoană singura și/sau vârstnică, fără susținători legali;

 • -  evacuați, sinistrați, demolați”.

 • • la art.5 se înlocuiește doamna Pîrvu Doina cu doamna Băcanu Daniela și domnul

Trifu Ion cu domnul Curteanu Costel.

 • art.10 va avea următorul conținut: „În conformitate cu criteriile aprobate, comisia

stabilește documentele necesare întocmirii dosarului.Documentele solicitate trebuie actualizate până la data de 1 noiembrie numai pentru anul în care se face propunerea motivată de aprobare a cererii către Consiliului Local al Municipiului Craiova”.

 • pct.1 lit.A din anexa la Regulament va avea următorul conținut: „Au acces la

atribuirea în folosință gratuită a unui teren destinat construcției de locuințe proprietate personală, persoanele fizice care au domiciliul în Municipiul Craiova de cel puțin cinci ani, care nu are/nu a vândut locuință sau teren proprietate și se află în cel puțin una din următoarele situații:

 • -  are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii în întreținere;

 • -  este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

 • -  este persoană singura și/sau vârstnică, fără susținători legali;

 • -  evacuați, sinistrați, demolați”.

Art.2.Primarul municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și membrii Comisiei de selectare a cererilor depuse pentru acordarea de teren categoriilor de persoane defavorizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU