Hotărârea nr. 416/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 416

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.416

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.108928/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.236/2008 referitoare la aprobarea finanțării de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a contribuției proprii Grupului Școlar de Transporturi Auto Craiova la costurile eligibile aferente proiectului „Școală după școală - o modalitate de învățare, aprofundare, comunicare și relaxare” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din programele operaționale, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr.491/2008 și Ordinului Ministerului Municii, Familiei și Egalității de Șanse nr.185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013”;

În temeiul art.36 alin. 2 lit b coroborat cu alin. 4 lit. a și lit.d și alin.6 lit.a, pct.1, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236/2008, în sensul majorării sumei alocate de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, reprezentând contribuția proprie a Grupului Școlar de Transporturi Auto Craiova la costurile eligibile aferente proiectului „Școală după școală - o modalitate de învățare, aprofundare, comunicare și relaxare”, de la 27.000 lei, la 31.711lei.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții, Direcția Economico - Financiară și Grupul Școlar de Transporturi Auto Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Teodor Nicușor SAS

Nicoleta MIULESCU