Hotărârea nr. 414/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 414

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.414

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.114807/2009 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune preluarea persoanei cu atribuții de mediator sanitar de către autoritatea publică locală și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea persoanei cu atribuții de mediator sanitar, identificată conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2009, cu păstrarea drepturilor și obligațiilor deținute la această dată, în cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.218/2009 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția de Asistență și Protecție Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.l LA HOTĂRÂREA NR.414/2009

Funcția

Nr. cri.

Nume si prenume persoana transferata

Unitatea sanitara angajatoare

Gradul/ treapta profesionala

Colectivitățile/ unitățile de invatamaint deservite

Salariul de baza

Alte drepturi salariale

Total drepturi salariale

Jontribut angajatoi 27.629

Total cheltuieli personal lunare

Total cheltuieli personal pana la sfârșitul anului 2009

Administrația locala la care se transfera

Spor vech.

Spor condiții

Spor prevenție

Salariu de merit

Spor le docte

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=6+7+8

13

14=12+13

15

16

TOTAL 1-asistenta medicala si de medicna dentara acordata prin unit, de invatamint

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cons.loc.C-va

Mediatori

1

COJOCARU DANA-CRISTINA

Mediator san.

Craiova

895

90

98

1983

299

1382

6911

Cons.loc.C-va

TOTAL 2

895

90

0

98

0

0

1083

299

1382

6911

Cons.loc.C-va

TOTAL GEN.1+2

895

90

0

98

0

0

1083

299

1382

6911

Cons.loc.C-va

Alte drepturi salariale

Drepturi plătite pana la sfârșitul sem 1 2009

Drepturi estimate pentru sem II 2009

Total drepturi 2009

0

1

2

3=1+2

Prima de stabilitate

765

765

1530

Premiul annual(al 13-salariu)

1011

1011

Premiu 2%

166 - neacordat

166

332


Legenda:

Col.8(sp.cond.periculoase - cf.Anexei 1+3 la Reg.721/2005)= (7%+15%)*sal.baza(col.6+col.10);

Col.9(sp.preventie sanitara - cf.art.13 alin.5 din OG 17/2008)= 11%*sal.baza(col.6+col.10);

col.11 (spor de doctorat)=15%*sal.baza(col.6+col.10);

col.10(sal.merit)=15%*sal.incadrare(col.6);

 • - premiul 2% ijn cursul anului l=2%*col.12(Total drepturi salariale).

 • - prima de stabilitate

Prima de stabilitate se va acorda in condițiile prevederilor legale, cf.OG 17/2008, art.41(2), pe trim II si trim.IV al anului

Cuantumul acesteia, se stabilește corespunzător lunii in care se face plata primei de stabilitate si care este egal cu

 • a) nivelul minim al salariului de baza corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale, pentru personalul contractual

al cărui salariu de baza este prevăzut intre limite;

 • b) nivelul salariului de baza corespunzător funcției, pentru personalul contractual cu un singur nivel al salariului de baza;

 • c) nivelul minim al salariului de baza corespunzător funcției ocupate, pentru persoanele care ocupa funcții de conducere prevăzute in anexele nr VI-IX la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual

din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare. -premiul annual (al 13 salariu)

Personalul contractual beneficiază, de un

, cu modificări si completări.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, /V         \

Teodor Nicușor ȘAS

\
un salariu mediu lunar de baza realizat in anul in care se face premierea, in cf.cu art.20 alin 1 din OUG 115/2004

7

SEF SERV.R,0.O.N.S.,

Ec.Co Mihai


CTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Ec.VoiculescuA/iorica

d A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVAPOLIȚIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


PRIMAR


CONSILIUL LOCAL


REGII. SERVICII PUBLICE SUBORDONATE SI INSTITUT» PUBLICE SUBORDONATE

 • • COMPANIA DE APÂ “OLTENIA” S A. CRAIOVA

 • • R.A TERMOFICARE CRAIOVA

 • • R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 • • R.A.T CRAIOVA

 • • SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR Șl TÂRGURILOR CRAIOVA

 • • SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE CRAIOVA

 • • SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIAL CRAIOVA

 • • FILARMONICA OLTENIA

 • • TEATRUL LIRIC ELENA TEODORINI CRAIOVA

 • • TEATRUL PT COPII SI TINERET COLIBRI CRAIOVA

 • • ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE CRAIOVA

 • • CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU

 • ■  SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

 • ■  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI CRAIOVA

 • ■  SERVICIUL PUBLIC CREȘE CRAIOVA


TOTAL POSTURI APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULU CRAIOVA = 571

________FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ = 3


VICEPRIMAR


VICEPRIMAR


SECRETAR


Direcția Proiecte, programe de dezvoltare tehnică și investiții [35
Direcția Servicii publice


Direcția Patrimoniu


Direcția Juridică, asistență de spec. și contencios admlîT


Direcția Asistență și protecție socială I49


Direcția Relații publice


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA nr.3 la HCL nr. 414/ 2009

STAT DE FUNCȚII

J

cu funcțiile de conducere și de execuție din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova, valabil cu 01.10.2009.

Nr.

Funcția

Număr

Nr.

Crt.

de conducere

De execuție

posturi

posturi

clasa

grad

T reapta de salarizare

Total

vacante

I

Funcții de demnitate publică

1

Primar

1

-

2

Viceprimar

2

-

TOTAL

3

-

II

FUNCȚII PUBLICE

A

Funcții publice de conducere

1

Secretar

1

-

2

Arhitect șef

1

1

3

Director executiv

8

4

Director executiv adjunct

5

1

5

Șef serviciu

34

4

6

Șef birou

10

1

TOTAL

59

7

B

Funcții publice de execuție

1

Auditor

I

superior

1

2

-

2

Expert

I

superior

1

27

1

3

I

superior

2

-

-

4

I

superior

3

-

-

5

I

principal

3

-

6

I

principal

2

1

7

I

principal

1

5

-

8

I

asistent

2

3

9

I

asistent

1

2

-

10

I

asistent

3

-

-

11

Consilier

I

superior

1

16

12

I

superior

2

3

13

I

superior

3

1

14

I

asistent

2

1

15

I

asistent

1

1

16

I

principal

1

3

Nr.

Crt.

Funcția

Număr posturi Total

Număr posturi vacante Total

de conducere

de

execuție

Clasa

grad

T reapta     de

salarizare

17

Consilier

I

principal

2

3

-

18

I

principal

3

-

19

I

asistent

3

1

1

20

Inspector

I

superior

1

41

21

I

superior

2

4

-

22

I

superior

3

6

2

23

I

principal

1

40

-

24

I

principal

2

9

-

25

I

principal

3

9

6

26

I

asistent

1

36

27

I

asistent

3

47

12

28

I

asistent

2

38

-

29

I

debutant

-

14

5

30

Cons. juridic

I

superior

1

6

-

31

I

superior

2

-

-

32

I

superior

3

2

1

33

I

principal

1

3

34

I

principal

2

1

35

I

principal

3

-

36

I

asistent

2

6

37

I

asistent

3

4

38

I

asistent

1

7

39

I

debutant

1

1

40

Ref. Spec.

II

superior

1

12

41

II

superior

2

3

42

II

superior

3

1

43

II

principal

1

-

44

II

principal

2

1

45

II

principal

3

1

46

II

asistent

3

-

47

II

asistent

2

-

48

II

asistent

1

3

49

Referent

III

superior

1

30

50

III

superior

2

5

51

III

superior

3

4

1

52

III

principal

1

4

53

III

principal

2

5

-

54

III

principal

3

2

1

55

III

asistent

2

6

-

56

III

asistent

3

11

4

57

III

asistent

1

7

-

58

III

debutant

2

2

Tota

:

499

44

Nr.

Crt.

Funcția

Număr posturi Total

Număr posturi vacante Total

de conducere

de

execuție

T reapta de salarizare

III

Personal contractual

1

Șef serviciu

2

2

Subinginer

IA

1

1

3

Consilier

IA

5

-

4

Curier.

I

7

5

5

Insp. Spec.

III

1

6

Referent

I

1

7

Referent

III

1

8

Casier

II

1

9

Arhivar

I

1

10

Bufetier

I

1

1

11

Muncitor

I

2

12

Muncitor

II

7

13

Muncitor

III

3

14

Muncitor

V

1

15

Magazioner

I

1

16

Îngrijitor

I

6

17

Ingrijitor

II

2

18

Portar

II

1

19

Portar

I

6

20

Medic

2

21

Referent

II

1

22

Casier

I

1

-

23

Referent

IA

1

24

Muncitor

VI

1

25

Șofer

10

1

Muncitor

III

1

1

26

xerox Muncitor

III

1

1

27

instalator

28

Muncitor telefonist

III

1

1

29

Asistent social

1

30

Insp. Spec.

II

1

31

Mediator sanitar

1

TOTAL

72

11

T

OTAL GENERAL

574

55

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Teodor Nicușor SAS