Hotărârea nr. 412/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 412

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.412

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.115820/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/2008 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate privind proiectul „Realizare pasaj denivelat suprateran peste intersecția de la km 0 al municipiului Craiova în vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv str.Calea București - bvd. Nicolae Titulescu” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/2008, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind proiectul „Realizare pasaj denivelat suprateran peste intersecția de la km 0 al municipiului Craiova în vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv str.Calea București -bvd. Nicolae Titulescu”, având următorii indicatori tehnico - economici: Valoarea totală a investiției                  32.089.421 lei (8.319.141 euro)

(inclusiv TVA)

din care:

Valoare construcții + montaj (C+M)        27.956.365 lei (7.247.651 euro)

(inclusiv TVA)

Durata de execuție a investiției - 10 luni”,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Pasaj Denivelat Suprateran, peste intersecția de la Km.O a municipiului Craiova, in vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea București - bulevardul Nicolae Titulescu


STUDIU DE FEZABILITATE

Decembrie 2 0 0 8

ELABORATOR:


GRANT CPCProiect; * Pasaj Denivelat Supratema, peste intersecție de ie Krn.0 e municipiului Craiova, in vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea București* bulevardul Nicolae Tttulescu'*

CONTRACT


X

X XXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXX

Faza oe paocctaac t Sruou oe fwuhutatb

Bwcwoa» t PRIMĂRIA MUNICtPWLUI CRAIQVA Proiectant t SA GRANT CPC SAU

Lista de semnături

Director general

Șef Proiect

Proiectanți


CUPRINSUL VOLUMULUI

A. PIESE SCRISE

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Memoriu tehnic

Devizul general soluția 1

Devizul general soluția 2

CUPRINSUL VOLUMULUI..........

STUDIU DE FEZABILITATE...........

 • 1. DATE GENERALE.................................

  • 1.1   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 1.2   AMPLASAMENTUL

  • 1.3   TITULARUL INVESTIȚIEI

  • 1.4   BENEFICIARUL INVESTITEI

  • 1.5   ELABORATORUL STUDIULUI

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUI_____________________________________________________________

  • 2.1   SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

 • 2.1.1 Tema de proiectare

 • 2.2   DESCREREAINVESTEI

 • 2.21  SCENARIILE TEHNICO - ECONOMICE.

 • 2.2.1.1    SITUAȚIA EXISTENTA

 • 2.22  SCENARII PROPUSE.......................................................................................................«

 • 2.23 SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR.

 • 2.24 AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT

 • 2.25  DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA

 • 2.3   DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 2.31  ZONA SI AMPLASAMENTUL

 • 2.32  STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CE URMEAZA SA FIE OCUPAT.

 • 2.3.3  SITUAȚIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN

 • 2.3.4  STUDII DE TEREN.

 • 2.3.4.1    STUDIUL TOPOGRAFIC

 • 2.3.42   STUDIUL GEOTEHNIC

 • 2.3.43   DATE CLIMATERICE

 • 2.3.4.4    DATE SEISMICE

 • 2.3.5  CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR.

 • 2.3.5.1     Elementele geometrice in plan orizontal, profil longitudinal si in profil transversal

 • 2.3.5.2     Sisteme rutiere

 • 2.3.5.3     Lucrări amenajare giratie

  Elaborator: • 23.5.4     Pasaj denivelat suprateran - Soluția 1

 • 23.5.5    Suprastructura

 • 23.5.6     Infrastructura

 • 23.5.7    Pasaj denivelat suprateran - Soluția 2

 • 23.5.8    Suprastructura

 • 23.5.9     Infrastructura

 • 23.5.10   Colectarea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabila

 • 23.5.11    Lucrări pentru siguranța circulației

 • 2.3.6 SITUA TIE EXISTENTA A UT1LITA TILOR SI ANALIZA DE CONSUNI

 • 23.6.1   NECESARUL DE UTILITATl PENTRU VARIANTA PROPUSA

 • 23.6.2   SOLUȚIILE TEHNICE DE ASIGURARE CU UTILITATl

 • 2.3.7 CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

 • 2.3.3 REGLEMENTARI CARE S-A U AVUT IN VEDERE LA PROIECTAREA OBIECTIVULUI

2.3.8.1 Lucrări de drum.........

 • 23.8.2    Lucrări de poduri

  2.4 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE AINVESTITIEI30


 • 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI------------------------------------------------------------------..

  • 3.1   VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL........

   • 3.1.1  ASISTENTA TEHNICA SI SUPERVIZARE.

   • 3.1.2  PUBLICITATE

  • 3.2  EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 4.  ANALIZA COST - BENEFICIU------------------------------------------------------------------------------------

  • 4.1   INVESTIȚIA DE CAPITAL

  • 4.2   STRATEGIA DE CONTRACTARE

  • 4.3   PERIOADA DE REFERINȚĂ

  • 4.4   ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.4.1.    OPȚIUNI POSIBILE

 • 4.4.2.     Ipoteze de lucru și evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale

 • 4.5.  ANALIZA FINANCIARĂ INCLUSIV CALCULARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARĂ (FLUXUL NET CUMULAT. VAI.O ARE A ACTUALĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE, RAPORTUL BENEFICIU/COST)

 • 4.5.1.     Estimări și variabile de lucru

 • 4.5.2.     Costurile de reparații curente și întreținere

4.53.     Evoluția prezumată a veniturilor.

4.5.4.      Analiza incrementală a costurilor și veniturilor din exploatare.......................................................... 47

L.                       4.5.5.      Fluxul de numerar - solvabilitate și viabilitate.................................................................................. 50

4.5.6. Rezultatele analizei financiare.......................................................................................................... 52

 • 4.6.  ANALIZA ECONOMICA INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

ECONOMICĂ șl SOCIALĂ (VALOAREA ACTUALĂ NETĂ ECONOMICĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE ECONOMICĂ, RAPORTUL BENEFICIU/COST ECONOMIC)

 • 4.6.1.    Metodologia de lucru

 • 4.6.2.       Beneficii și costuri socio-economice.................................................................................................. 58

L            A1. Valoarea timpului călătoriei (VTTS)

A2. Costurile de operare a vehiculelor (VOC - vehicle operating costs)

f ••                       4.6.3. Indicatorii socio-economici de performanță..........................................................................

 • 4.7.   ANALIZA DE SENZITIVITATF.

 • 4.8.   ANALIZA DE RISC

 • 4.9.   INDICATORI CANTITATIVI

 • 4.9.1.       Indicatori fizici (de infrastructura)................................................................................................... 82

L.                          4.9.2.       Indicatori economici......................................................................................................................... 82

 • 5.  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

C

l.         6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 6.1   NUMĂR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUȚIE

 • 6.2  NUMĂR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

 • 7.  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

  • 7.1   VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI)

  • 7.2   EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

  • 7.3   DURATA DE REALIZARE (LUNI)

  • 7.4   CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

  • 7.5   ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA

INVESTIȚIA

 • 8.  AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

  • 8.1   AVIZUL BENEFICIARULUI DE INVESTITE PRIVIND NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

INVESTITEI

 • 8.2   CERTEICATUL DE URBANISM:

 • 8.3   AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

 • 8.4   ACORDUL DE MEDIU

 • 8.5   ALTE AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

  [

  L‘

  C
  B. PIESE DESENATE

  01

  Plan de încadrare in zona

  02

  Plan de situație existent

  03

  Profil longitudinal existent

  04

  Profil longitudinal proiectat

  05

  Dispoziție generala - Soluția 1

  06

  Dispoziție generala - Soluția 2

  07

  Secțiune transversala pe rampe

  08

  Plan amenajare giratie

  09

  Plan coordonator

STUDIU DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE

Pasajul denivelat suprateran este amplasat peste intersecția de la Km 0 din municipiul Craiova, si va face legătură intre Str Calea București (DN6) si Str. Nicolae Titulescu (DN6).

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Ca urmare a creșterii numărului de autovehicule la nivelul municipiului Craiova - de la 41535 buc. in 2003 si 51785 buc. in 2006, la 66689 buc. (estimare) in 2015, in condițiile menținerii aceleiași trame stradale, zona centrala a municipiului cunoaște o aglomerare deosebita a traficului rutier. Astfel, in orele de vârf de trafic, in anumite noduri rutiere apar încetiniri majore ale fluxurilor auto pe principalele relații.

Una din zonele in care, in mod current apar astfel de fenomene si chiar blocări ale traficului este cea situata la Km. 0 al municipiului, la intersecția bulevardului N. Titulescu cu str. Calea

' -- - -------

structura:

o 3 cm beton asfaltic BA 8;

o 10 cm beton de ciment;

o 7 cm strat de nisip.

Este necesar sa menționam ca structura rutiera prezentata mai înainte a fost verificata si in conformitate cu prevederile Normativului PD 177-2001, normativ care, după cum se știe, este in concordanta cu normativul european.

Principalele etape de calcul au fost următoarele:

stabilirea traficului de calcul;

stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului;

stabilirea componentei sistemului rutier;

stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier nou;

Pentru a se putea face calculele, din studiile geotehnice menționate mai înainte, au fost avute in vedere tipurile de pamant, tipul climatic si regimul hidrologic; de asemenea s-a mai avut in vedere modulul de elasticitate dinamic al pământului de fundare, cat si, pe baza tipului de pamant, a coeficientului lui Poisson.

După cum se știe programul CALDEROM permite calcularea in coordonate axe-simetrice asociate sarcinii, a următoarelor componente ale tensorului deformatiilor specifice (e) in punctele critice ale sistemului rutier:

 • -   deformatia specifica orizontala de întindere (er) la baza straturilor bituminoase;

 • -  deformatia specifica verticala de compresiune (ez) ia nivelul pământului de fundare.

Principiul de dimensionare a fost acela ca sistemul rutier este solicitat de o sarcina circulara cu presiunea verticala uniforma, reprezentând greutatea semi-osiei standard cu roti gemene, transmisia facandu-se pe o suprafața circulara echivalenta suprafeței de contact pneu - drum.

Caracteristicile sarcinii luata in considerare sunt:

sarcina pe roti duble :                        57.5 kN;

presiunea de contact:                    0.625 MPa;

raza suprafeței circulare echivalente suprafeței de contact pneu - drum: 0.171 m, acestea fiind date primare, constante, ale programului CALDEROM ;

deasemenea s-a mai avut in vedere ca: sistemul rutier este considerat un mediu multistrat (maximum 5 straturi), in care fiecare strat rutier este considerat un solid elastic liniar, izotrop si omogen, infinit in plan orizontal si cu secțiune finita, cu excepția pământului de fundare considerat semi infinit;

intre straturile rutiere exista aderenta;

punctele de calcul ale deformatiilor specifice sunt situate intr-un profil vertical in centrul sarcinii, la limita intre straturi;

indeplinirea concomitenta a criteriilor: deformatia specifica de întindere admisibila la baza straturilor bituminoase si, deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul pământului de fundare,

rata de degradare prin oboseala a staturilor bituminoase sa fie subunitara (rdo<1);

deformarea permanenta a pământului de fundare sa nu depaseasca o valoare admisibila, pe perioada prelucrării traficului de calcul.

Structura rutiera prezentata mai înainte a fost verificata si la acțiunea fenomenului de inghet-dezghet, in conformitate cu prevederile STAS nr. 1709/1-90 „Adâncimea de îngheț in complexul rutier - Prescripții de calcul” si STAS nr.1709/2-90 „Prevenirea si remedierea degradărilor din inghet-dezghet - Prescripții tehnice”.


2.3.5,3 Lucrări amenajare giratie

La proiectarea sistemelor rutiere pentru giratie, s-a avut in vedere respectarea normelor in vigoare.

Conform normativelor, sistemele rutiere respective se stabilesc pe baza vehiculului greu notat cu V.G. care reprezintă un vehicul cu o greutate pe osie mai mare sau egala cu 50 KN, acesta fiind caracteristic pentru circulația urbana si este un element de referința pentru traficul urban.

Pentru lucrările de amenajare giratie se prevede următoarele straturi rutiere:

o 4 cm beton asfaltic BA 16;

o 5 cm binder de criblura BAD25;

o    8 cm mixtura asfâltica AB2;

o    20 cm piatra sparta;

o 30 cm strat de fundație de balast;

o 20 cm strat de forma.

|2.3.5.4 Pasaj denivelat suprateran - Soluția 1

2.3.5.Ș Suprastructura               _________|

Ca schema statica, suprastructura pasajului este formata din grinda continuia casetata din beton armat precomprimat cu 7 deschideri, dispuse astfel: 17.50+20.00+34.00+2x43.00+34.004-17.50m, realizandu-se o lungime a suprastructurii de 209.00m si lungime totala, inclusiv rampele, de 318.00m. Rampa de acces București are o lungime de 62.00m iar rampa de acces Filiasi are o lungime de 47.00m

In plan orizontal pasajul este amplasat pe aliniamente in zona rampelor de acces iar suprastructura este in curba cu raza de 200m.

In secțiune transversala, tablierul de beton armat este alcătuit dintr-o grinda continua cu 3 casete, cu lungimea de 209.00m si inaltimea de 1.60m. Pasajul asigura circulația autovehiculelor si o linie dubla de tramvai, astfel partea carosabila are o lățime de 14.1 Om si lise de parapet de 2 x 0.60m realizandu-se o lățime totala de 15.30m.

De asemenea, pe pasaj, in axul acestuia, sunt prevazuti stâlpi pentru linia de contact a tramvaiului incastrati in placa de suprabetonare, care vor putea fi folosiți si pentru iluminarea stradala.

In sens transversal panta variaza de la 2.5% la 4.0%.

Pasajul denivelat este numai rutier, traficul pietonal fiind preluat la nivelul sensului giratoriu amplasat sub pasaj.

Calea pe pasaj este alcatuita din:

 • -   hidroizolatie hidrofuga, 1 .Ocm grosime;

 • -   sapa de protecție a hidroizolatiei din mortar asfaltic, 2.0cm grosime;

 • -   strat de baza din asfalt cilindrat pentru poduri, 3.0cm grosime;

 • -   strat de uzura din asfalt cilindrat pentru poduri, 4.0cm grosime.

|2.3.5.6 Infrastructura __________________;

Infrastructurile pasajului sunt realizate din beton armat, fundate indirect prin intermediul coloanelor forate.

Culeile sunt masive, din beton armat, fundate indirect prin cate 3 colane 01O8Omm si lungimea L = 17.0m, rigidizate la partea superioara prin radier din beton armat cu inaltimea de 2.0m.

Culeile sunt prevăzute cu ziduri întoarse scurte, in continuarea acestora fiind prevăzute ziduri de sprijin la rampe.

Trecerea de pe suprastructura pe terasament se face prin intermediul plăcilor de racordare din beton a'mat cu lungimea de 5.0m.

Pilele au elevațiile lamelare, din beton armat, iar in sens longitudinal formează cadre cu stâlpi inclivati in forma de V, rezemarea suprastructurii. Acestea sunt fundate indirect prin 6 coloane forate 01O8Omm si lungimea L = 17.0m, dispuse pe doua rânduri, rigidizate la partea superioara prin radier din beton armat cu inaltimea de 1.50m.

12.3.5.7 Pasaj denivelat suprateran - Soluția 2

|2.3.5.8 Suprastructura_________________

Ca schema statica, suprastructura pasajului este formata din grinzi continui metalice cu 6 deschideri, dispuse astfel: 27.50+4x34.00+17.50m, realizandu-se o lungime a suprastructurii de 195.00n si lungime totala, inclusiv rampele, de 310.00m. Rampa de acces București are o lungime de 58.00m iar rampa de acces Filiasi are o lungime de 57.00m

In plan orizontal pasajul este amplasat pe aliniamente in zona rampelor de acces iar suprastructura este in curba cu raza de 200m.

In secțiune transversala, suprastructura este formata din tablier mixt, grinzi inima plina in conlucrare cu dala de beton armat. Tabilerul mixt este alcătuit din 7 grinzi inima plina cu inaltime de 100Cmm, ce conlucrează la partea superioara prin intermediul unei placi din beton armat. Conlcra'ea plăcii de beton cu tablierul metalic este realizata prin intermediul conectorilor metalici inglobati in placa.

De asemenea, pe pasaj, in axul acestuia, sunt prevazuti stâlpi pentru linia de contact a tramvaiului incastrati in placa de suprabetonare, care vor putea fi folosiți si pentru iluminarea stradala.

In sens transversal panta variaza de la 2.5% la 4.0%.

Pasajul denivelat este numai rutier, traficul pietonal fiind preluat la nivelul sensului giratoriu amplasat sub pasaj.

Calea pe pasaj este alcatuita din:

hidroizolatie hidrofuga, 1.0cm grosime;

sapa de protecție a hidroizolatiei din mortar asfaltic, 2.0cm grosime;

strat de baza din asfalt cilindră! pentru poduri, 3.0cm grosime;

strat de uzura din asfalt cilindrat pentru poduri, 4.0cm grosime.

 • 2.3.5.9 Infrastructura

Infrastructurile pasajului sunt realizate din beton armat, fundate indirect prin intermediul coloanelor forate.

Culeile sunt masive, din beton armat, fundate indirect prin cate 3 colane 01O8Omm si lungimea L = 20.0m, rigidizate la partea superioara prin radier din beton armat cu inaltimea de 2.Om.

Culeile sunt prevăzute cu ziduri întoarse scurte, in continuarea acestora fiind prevăzute ziduri de sprijin la rampe.

Trecerea de pe suprastructura pe terasament se face prin intermediul plăcilor de racordare din beton armat cu lungimea de 5.0m.

Pilele au elevațiile lamelare, din beton armat, iar la partea superioara, rigle din beton armat in care sunt prevazuti cuzineți pentru rezemarea grinzilor suprastructurii. Acestea sunt fundate indirect prin 6 coloane forate 01O8Omm si lungimea L = 20.0m, dispuse pe doua rânduri, rigidizate la partea superioara prin radier din beton armat cu inaltimea de 1.50m.

 • 2.3.5.10 Colectarea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabila       ___I

Apele pluviale de pe partea carosabila se prevăd a fi colectate si evacuate la canalizarea existenta, prin guri de scurgere si tuburi colectoare din PVC prelungite pe langa infrastructuri.

 • 2.3.5.11 Lucrări pentru siguranța circulației

Pentru siguranța circulației rutiere sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • -  parapete metalic zincat pe rampe si pe pasajul superior;

 • -  indicatoare rutiere de avertizare;

 • -  indicatoare rutiere de reglementare;

 • -  indicatoare rutiere de orientare si informare;

 • -   marcaje rutiere orizontale.

[2.3.6 SITUAȚIE EXISTENTA A UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM _______

 • 2.3.6.1 NECESARUL DE UTILITĂȚI PENTRU VARIANTA PROPUSA        ______

 • 2.3.6.1.1 REȚELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Pe baza datelor furnizate de Compania de Apa Oltenia S.A. s-a putut stabili cu o oarecare precizie traseele subtereane de rețele apa-canal.

Reteau de alimentare cu apa si reteau de canalizare din amplasamentul lucrării este foarte concentrata, cu trasee importante de conducte pe direcția Calea București - B-dul Nicolae Titulescu si pe direcția Str. Principatelor (Str. Ștefan cel Mare) si Str. Brestei.

Situația rețelei de canalizare se prezintă astfel:

 • -  Calea București: Conducta la adancimea de circa 3.00m protejata cu un canivou ovoidal de 1100/750 mm.

 • -  B-dul Nicolae Titulescu: Conducta la adancimea de circa 3.00m protejata cu un canivou ovoidal de 1200/750 mm.

 • -  Str. Principatelor (Str. Ștefan cel Mare): Conducta la adancimea de circa 3.50m protejata cu un canivou ovoidal de 1600/950 mm.

 • -  Str. Brestei: Conducta la adancimea de circa 3.50m protejata cu un canivou ovoidal de 3000/1650 mm.

Str. Calea Unirii: Conducta Dn 500, la adancimea de circa 3.50m

Situația rețelei de alimentare cu apa se prezintă astfel:

 • -  Calea București: Doua conducte de fonta Dn150 si o conducta de otel Dn300.

 • -  B-dul Nicolae Titulescu: Doua conducte de otel Dn300.

 • -  Str. Principatelor (Str. Ștefan cel Mare): O conducta de fonta Dn100.

 • -  Str. Brestei: Doua conducte de fonta Dn250.

 • -  Str. Calea Unirii: O conducta de fonta Dn100.

La execuție, pentru lucrările de deviere a conductelor existente se vor respecta următoarele etape tehnologice:

pregătirea si trasarea corecta a lucrării

săpătură, executarea șanțului, realizarea patului de pozare sau sistemul de prindere al conductei;

verificarea materialelor, manevrarea, transportul, depozitarea si montarea tuburilor; imbinarea tuburilor, mintarea vanelor si a armaturilor,

realizarea umpluturilor (parțial);

probe de etanșeitate, probe de presiune, spalare si dezinfectare conducta; recepția si punerea in funcțiune.

 • 2.3.6.1.2 REȚELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI ILUMINAT

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient si in concordanta cu ultimile standarde si normative se va realiza un sistem de iluminat compus din corpuri de iluminat exterioare tip TIMLUX S/21, echipate cu surse de vapori de sodiu de înalta presiune de 150W si 250W, optim asamblate pe stâlpi. Se vor utiliza surse cu vapori de sodiu de inalta presiune din cauza eficientei energetice ridicate si din cauza asigurării unei bune redări in spectrul vizibil.

Stâlpii metalici utilizați au o structura zvelta si o greutate redusa pentru a nu solicita si incarca inutil structura de rezistenta a pasajului.

Rețeaua de alimentare cu energie electrica sa va realiza cu cablu armat pozat pe structura de rezistenta si in țeava. De asemenea va fi pozata platbanda metalica pentru legarea la pamant a stâlpilor.

Pentru toate lucrările care presupun montajul unor stâlpi noi din beton sau metal este necesar sa fie prevăzute orificii prin care sa treaca cablul de iluminat, iar prin fundație sa se prevada o țeava PVC cu diametrul de 63mm prin care sa poata fi introdus acest cablu.

In conformitate cu 17/2002 - „Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu tensiuni pana la 1000W”, fiecare stâlp va fi racordat la conductorul principal de protecție (platbanda zincata 40x4mm).

Alimentarea cu energie electrica si comanda aprinderii si stingerii iluminatului public aferent pasajului denivelat se va realiza din iluminatul public prin intermediul cutiei de distribuție, care se va amplasa in apropierea pasajului. Gardul de protecție al cutiei de distribuție împotriva corpurilor solide si a apei va fi IP 54.

Cutia de distribuție se montează pe fundație din beton prevăzută cu prezoane. Cablurile vor intra si vor ieși prin partea de jos. Dimensiunile cutiei se vor definitiva la faza DE a proiectului.

Cablurile de alimentare cu energie electrica vor intra si vor ieși prin partea de jos a stâlpilor. Racordul de derivație la stâlpi, se va face in clemele CL 2.5-50 Al-Cu, montate in terestra de vizitare. Se vor monta țevi de protecție in fundație pentru protecția si pozarea cablurilor.

Protecția cablului tip CYY3x2.5mm2 pozat prin stâlp se va face cu un intrerupator automat cu 2 poli, faza-nul, 16A, montat in fereastra de vizitare.

Cablurile tip ACYAbY 3x50+25mm2, ACYAbY 3x35+16mm2 si ACYAbY 3x25+16mm2 au următoarele caracteristici:

 • -  tensiunea nominala: Uo/U = 0.6/1 .OkV;

 • -  temperatura minima a cablului (masurata pe manta): la montaj +5°C; in exploatare -33°C;

 • -  temperatura maxima admisa pe conductor in condiții norma de exploatare +70°C;

Pentru realizarea unui iluminat ce va corespunde cerințelor impuse de standardele si normativele in viguare, se vor folosi corpuri de iluminat tip TIMLUX S/21 cu următoarele caracteristici:

 • -  corpul de iluminat exterior propus funcționează la 230V, 50Hz si este compensat. Factorul de putere minim 0.95;

dispensorul nedetasabil din policarbonat rezistent la UV, avand rezistenta mecanica ridicata, atașata la reflector printr-o garnitura rezistenta la agenti corozivi atmosferici si

la îmbătrânire, prinsa mecanic intr-o bordura de margine a reflectorului;

 • -  corp de iluminat turnat acoperit cu poliester pulverizat;

 • -  capac din polypropilena injectată cu umplutura de întărire minerala, stabilizata împotriva UV, de culoare deschisa; se operează fara scule speciale, capacul fiind prevăzut cu doua cleme speciale de reținere, elastice, din otel inox, situate pe partea dinspre braț a corpului;

 • -  dulie E40 din porțelan cu contacte arcuiete si nichelate;

 • -  grad de protecție al compartimentului optic IP 65;

 • -  grad de protecție al compartimentului accesorii IP 44;

 • -   produs electric executat in clasa a ll-a de protecție la electrocutare;

 • -   reflector dintr-o singura bucata de aluminiu de înalta puritate (99.8%) presat, strălucitor si anodizat, garnituri de etansare din cauciuc neoprenic tratat împotriva îmbătrânirii;

 • -  filtru anticondens din bronz sihterizat;

 • -   placa port-accesorii;

 • -   rezistenta la șocuri mecanice IK 08;

 • -  dispozitiv pentru întreruperea alimentarii electrice la stingerea corpului de iluminat in scopul întreținerii (scoaterea de siguranța de sub tensiune la deschidare, bornele sub tensiune ramanand izolate permițând lucru in interiorul corpului de iluminat fara mânuși);

 • -   corpul de iluminat sa fie prevăzut cu o singuranta, pentru protecție la scurtcircuit;

posibilitatea montării in vârful stâlpului sau pe consola;

 • -   posibilitatea reglării sistemului optic funcție de situația impusa de calea de circulația rutiera.

Corpul de iluminat propus beneficiază de o construcție modulara. Din acest motiv, grupul de alimentare, lampa si ansamblul port-dulie pot fi schimbate fara scule speciale, ori de cate ori este nevoie.

Stâlpul este destinat pentru iluminatul stardal si corespunde următoarelor caracteristici:

 • -  inaltime nominala stâlp: Hs = 8.0m;

 • -  înălțime nominala corp de iluminat: Hc = 10.0m;

 • -  moment de exploatare maxim: 1600daNm;

 • -  protecția contra coroziunii prin zincare cu strat minim de 70pm;

 • -  poate fi prevăzut cu consola care are diametrul de prindere <t>60mm;

 • -  temperatura ambianta de lucru a stâlpului: -30°- +70°C;

 • -  presiunea dinamica de baza exercitata de vânt: 55daN/m2;

 • -  viteza vântului: max. 30m/s;

 • -   coeficientul de corecție a vitezei vântului in rafala: 1.8;

 • -   direcția vântului: indiferenta;

 • -  grosimea stratului de chiciura: 22mm.

Stâlpul rezista in condițiile climato-meteorologice specifice pentru zona C si tip l de amplasament, conform STAS 10101/20-90 si normativ PE 106-95.

Stâlpul este prevăzut cu:

 • -  borna de legare la pamant;

 • -  fereastra de acces la interiorul stâlpului;

 • -  placa de reazem fixata la partea inferioara a stâlpului, care permite montarea si calarea pe cele 4 prezoane ale fundației incatrata, cu ajutorul a 8 șaibe si a 8 piulițe asigurate cu contrapiulite.

Aceasta soluție adoptata pentru realizare sistemului de iluminat public, asigura obținerea unui sistem de iluminat corespunzător cerințelor M1, conform incadrarilor din SR 13433/1999.


 • I2.3.6.2 SOLUȚIILE TEHNICE DE ASIGURARE CU UTILITĂȚI

2.3.6.2.1 TABEL CENTRALIZATOR CU SITUAȚIA TUTUROR UTILITĂȚILOR


Nr.Crt.

Institut ia

Denumire

Lungjmo traseu utKtati.to zona pasajului (m]

lungime traseu «stimat spre re'oca re

(m)

Observații

1

Compania de Apa

Oltenia SA

Traseu conducte alimentare cu apa

1353

270

Traseele de canalizare existente sunt

Traseu canalizare

2748

550

prevăzute cu cansvouri avoăia!e d n beton

2

TranstlectrlcaSJk

Instalații electrice

997

318

318m ■ Traseu nou LESTramvai LES 6kW...110kW si LES Tramvai. Instalatae etectncc se pot schimba daca se dorește înlocuirea acestora cu instalații noi.

3

Distrigar Sud

Conducte gaze presiune redusa Dn22Smm

n

Conducetcto de gaze se pot schimba daca se dorește înroccl rea acestora cu instalații noi

Conducte gaze presiune medie DnîSSmm

62S

0

4

Regla Autonoma de Tcrmoficare

Rețea agent termic secundar

7S

0

5

CEZ Distribuție

Circuite electrice: 6KW, 23 kW si 110KW

100

6

Romtelecom

instalata Tc subteran

983

550

Instalațiile de telecomunicație se pot grupa si monta pe pasaj

7

Elcctrocentrale Craiova

Rețea termoficare

140

0

Reteau de termoficarc se poate schimba daca se dorește înlocuirea acesteia cu instalata noi

2.3.7 CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

In perioada de execuție are loc un fenomen important de impact negativ la modul cel mai general, dar a cărui durata este limitata la 18 luni.

 • I. In perioada de exploatare.

 • 1.        Fragmentarea temporara a cartierelor din municipiul Craiova;

 • 2.        Concentrarea importanta a traficului pe noile coridoare astfel create, cu noxe însemnate si perturbări ale mediului.

 • 3.       Creșterea pericolului de accidente pe traseu ca urmare a vitezelor sporite de circulație acceptate, cu efecte asupra pârtieipantilor la trafic

 • 4.        Circulația in comun, cu viteze mari, a autoturismelor si mijloacelor de

transport greu.


 • 5.       Modificarea prin deviere sau anulare a unor rute de transport tradiționale si bine cunoscute, ceea ce poate perturba activitati economice sau sociale bine consolidate in timp.

 • 6.        Creșterea pericolului de accidente pentru populația locala, atat in transportul rutier cat si in deplasările pedestre, neobișnuita cu exigentele traficului.

In Romania se constata cu satisfacție ca in prezent rezolvarea aspectelor de conflict dintre drum si mediu sunt luate in considerare in toate proiectele

A. IMPACTUL POZITIV.

Deși folosirea noțiunii de impact pozitiv pare puțin fortata, după DEX impact insemnand “ciocnirea a doua sau mai multe corpuri”, ceea ce evident nu poate avea efect benefic, o utilizam in continuare prin antinomie cu cea de impact negativ si pentru ca s-a impus in practica curenta.

 • I.      In perioada de execuție a pasajului suprateran.

 • 1.       Dezvoltarea cu caracter oarecum temporar a unor activitati economice legate de construcția pasajului, procurarea de materiale de construcții, semi ori prefabricate, aprovizionarea cu carburanți si lubrefianti, repararea si întreținerea mijloacelor de transport si a utilajelor.

 • 2.        Dezvoltarea unui flux comercial pentru bunuri de consum, in special de alimente pentru populația de muncitori folosiți pe șantier.

 • 3.       Crearea temporara de locuri de munca pentru populația autohtona, concomitent cu posibilitatea pentru o parte din aceasta de a se califica intr-o meserie noua, mai profitabila.

 • 4.        Ridicarea intr-o oarecare măsură a nivelului economic, de civilizare si informare al populației locale.

 • II.      In perioada de exploatare.

Beneficiul principal in exploatare al obiectivului se regăsește in ansamblul economiei unei tari si regiuni astfel:

1.       Crearea unui coridor de transport modem cu toate beneficiile ce decurg:

creșterea vitezei de parcurgere a unor trasee cu reducerea timpului de deplasare, diminuarea consumului de carburanți prin scăderea accelerărilor si decelerarilor dar si a regimului de funcționare a motoarelor, a blocajelor in traseu in special la parcursul prin localitati.

 • 2.        Diminuarea pericolului de accidente specific drumurilor inguste, cauzate de depășiri si tranzitare prin localitati cu circulație pietonala importanta.

 • 3.        Reorganizarea generala a rețelei rutiere din zonele straoatute, cu creșterea fluentei in circulație si imbunatatirea legaturilor intre asezari.

 • 4.        Dezvoltarea unor activitati economice noi: statii de carburanți, statii de taxare.

Scopul pricipal al Raportului la Studiului de evaluare a impactului este de a lua in considerare aceste elemente de impact negativ, de a propune masuri si soluții de eliminare sau reducere a lui, de a maximiza elementele de impact pozitiv, astfel incat lucrările sa se încadreze mai bine in mediul natural, sa reducă situațiile de conflict existente si sa asigure o dezvoltare durabila a zonelor.

Realizarea Pasajului Suprateran de la km 0 in municipiul Craiova nu trebuie sa aduca beneficii numai la nivel regional ci si la nivel local.

2.3.8 REGLEMENTARI CARE S-AU AVUT IN VEDERE LA PROIECTAREA OBIECTIVULUI

Legea 10/1995 (Monitorul Oficial nr. 12/24 ianuarie 1995) privind calitatea in construcții;

HG 261/1994 (Monitorul Oficial nr. 193/1994) anexa 3, care aproba:

 • ■   Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor;

 • ■   Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor;

Ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor’* nr. 45/27 ianjarie 1998 (Monitorul Oficial nr. 138 bis).

Ordinul MLPAT nr. 31/N/2 octombrie 1995 care aproba:

 • ■   „Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor” (Buletinul Construcțiilor nr. 4/1996);

 • ■  „Instrucțiuni privind autorizarea responsabilităților cu urmărire speciala a comportării in exploatare a construcțiilor”;

Lucrările proiectate in prezenta documentație, in conformitate cu HG nr. 766/21.11.1997, se incadreaza in categoria B de importanta, adica lucrări de importanta deosebita.

Verificarea documentațiilor se efectuează în raport cu cerințele prevăzute în legea 10/1995 privind calitatea în construcții, H.G. nr. 925/1995 și Ordinul M.L.P.T.L. nr. 77/N/1996.


construcțiilor, în ceea privește respectarea reglementărilor tehnice, de către verificatori atestați M.L.P.T.L., pentru următoarele cerințe:

 • □  A4 - rezistenta si stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv seisme;

 • □  B2 - siguranța in exploatare;

 • □  D2 - sanatatea oamenilor si protecția mediului.

Z3.8.1 Lucrări de drum__

 • -   STAS 10144/1-1991 - „Străzi - Profile transversale, prescripții de proiectare”;

 • -   STAS 10144/1-1991 - „Străzi - Trotuare, alei de pietoni si piste de biciclisti, prescripții de proiectare”;

 • -  STAS 10144/3-1991 - „Străzi - Elemente geometrice, prescripții de proiectare”;

 • -  STAS SR 10144/4-1991 - „Amenajarea intersecțiilor de străzi - Clasificare si prescripții de proiectare";

 • -   „Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane”, aprobate cu Ordinul Ministerului Transporturilor, nr. 49/27.01.1998;

 • -   „Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru străzi”, ind. NP-04;

 • -  Programul CALDEROM si „Normativul pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide”, ind. PD 177-2001;

 • -  STAS 1709/1-90 - „Adâncimea de inghet in complexul rutier - Prescripții de calcul”;

 • -  STAS 1709/2-90 - „Prevenirea si remedierea degradărilor din inghet-dezghet -Prescripții tehnice”.

|2.3.8.2 Lucrări de poduri__     ____________ ________

STAS 3221/80 - „Poduri de sosea. Convoaie si clase de încercare”;

STAS 2924/91 - „Poduri de sosea. Gabarite”;

STAS 1545/89 - „Poduri pentru străzi si sosele. Acțiuni de calcul”;

STAS 10111/1-77 - „Poduri de CF si sosea. Infrastructuri din zidărie, beton si beton armat. Prescripții de proiectare”;

STAS 10111/2-87 - „Poduri de CF si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat. Prescripții de proiectare”;

Elaborator:-------L1-'..

STAS 1844-82 - „Poduri metalice de sosea - Prescripții de proiectare”;

SR 1911-98 - „Poduri metalice de cale ferata - Prescripții de proiectare”;

„Instrucțiuni tehnice de proiectare, execuție si intretinure a terasameatelor si a caii in zona pod-rampa de acces”, indicativ AND 515-93, aprobate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 80/3 martie 1993 si publicate in Buletinul Constructorilor nr. 3/94.


Se propune o durata de realizare a investiției de 18 luni, lucrarea putând fi programata in acest interval impunând restricții de circulație si devieri.

GRAFIC DE EXECUȚIE PASAJ SUPRATERAN IN MUNICIPIUL CRAIOVA

M.

Crt

drnunipA corectai u<

1

1 ■

*

»■

'             LUM

-

o

*

-

M

* ’

1

MKJumikM* sccjxuxii<«iftMI

&

1 :

C*a«rr»*t

r

»

i

«Oi

9

11

Q

Kxatrofo nflta zi     bvn»

Prezentul grafic de execuție este valabil in situația in care sunt realizate studiile de proiectare (Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuție) si autorizația de construcție este obtinuta.

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI


Devizul general al proiectului pentru Soluția 1, întocmit conform HG 28/2008 are valoarea de 6.999.811 euro (fara TVA), din care valoarea C+M este 6.090.463 euro (fara TVA). A fost utilizat cursul de schimbi EUR = 3.8573 RON afișat de BNR la data de 08.12.2008.

Devizul general al proiectului pentru Soluția 2, întocmit conform HG 28/2008 are valoarea de 5.932.1248 euro (fara TVA), din care valoarea C+M este 5.135.269 euro (fara TVA). A fost utilizat cursul de schimbi EUR = 3.8573 RON afișat de BNR la data de 08.12.2008.

13.1.1 ASISTENTA TEHNICA SI SUPERVIZARE

In cadrul capitolului 3 Cheltuieli pentru proietare si asistenta tehnica din cadrul devizului general, a fost prevăzută o suma, reprezentând costuri alocate pentru dirigentie de șantier si supervizarea lucrărilor pe timpul execuției.

Elaborator:GRANT CPC


Pag. 30


5. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Pentru finanțarea investiției se va incerca accesarea fondurilor structurale. Astfel, sursele de finanțare vor fi:

 • -   fonduri structurale (maxim 85% din costurile eligibile);

 • -  fonduri guvernamentale (13% din costurile eligibile);

 • -   fonduri locale (contribuția Consiliului Local Craiova -2% din costurile eligibile la care se vor adauga costurile neeligibile).

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI


Se estimează ca in perioada lucrărilor de execuție se vor crea cel puțin 100 de noi locuri de munca cu caracter temporar pentru: execuție lucrări, monitorizare lucrări, administrare si management de proiect, consultanta, etc.

Aceasta forța de munca va fi angajata de către compania de construcții dar si de către Beneficiar care va avea o echipa de implementare a proiectului.

Se considera ca, pe langa locurile de munca direct create, realizarea proiectului va genera, in mod indirect, locuri de munca in cadrul companiilor furnzioare de materiale de construcții, utilaje si echipamente, mașini, etc. companii de transport, logistica si alte servicii necesare.

In faza de operare a investiției se considera ca va fi necesar de cel puțin 3 persoane angajate permanent de către Beneficiar in cadrul departamentului de intretinere si mentenanta rutiera, avand in vedere ca este infrastructura nou creata.

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI


Costul total al investiției, pentru Soluția 1 (soluția propusa), conform devizului general, este de

8.319.141 EURO (cu TVA), echivalentul a 32.089.421 lei (cu TVA) din care, pentru construcții

- montaj (C+M) 7.247.651 EURO (cu TVA), echivalentul a 27.956.365 lei (cu TVA). A fost

Elaborator.Anul I Pentru construcții - montaj (C+M) 4.831.767 EURO (cu TVA), echivalentul a 18.637.577 lei (cu TVA)

Anul II Pentru construcții - montaj (C+M) 2.415.884 EURO (cu TVA), echivalentul a 9.318.788 lei (cu TVA)

Se propune o durata de realizare a investiției de 18 luni, lucrarea putând fi programata in acest interval impunând restricții de circulație si devieri.

rampa București          ~62.0m;

rampa Filiasi              ~47.0m;

suprastructura pasaj      209.0m;

lățime pasaj                    15.30m;

arie pasaj suprastructura       3197.70 m2;

Costul Obiectului nr.1 (pasaj suprateran), pentru Soluția 1 (soluția propusa), conform devizulu general, este de 5.434.003 EURO (cu TVA), echivalentul a 20.960.580 lei (cu TVA). A fost utilizat cursul de schimbi EUR = 3.8573 RON afișat de BNR la data de 08.12.2008.

Cost pe m2 de suprastructură cu tva                             6.555 lei/m2

indicator care pentru lucrări noi variază intre 5.000,00 -10.000,00 lei / m2-


administrare rețeaua locala de străzi a identificat necesitatea construirii pasajulu denivelat suprateran ca singura posibilitate de fluidizare a traficului in zona.

Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislației in vigoare,sunt specificate in certificat de urbanism, anexat la acesta documentație.

întocmit,

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI


Deviz general privind cheltuielile necesare realizării investiției

Pasaj Denivelat Supratcran, peste intersecția de la Km.O al municipiului Cralova-SOLUTIA 1

In RON/EURO la cursul BNR din data de 08.12.2008

3.8 573

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

RON

EURO

RON

RON

EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEAI

CAPITOLUL 1 Cheltu

eli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

12.

Amenajarea terenului

42 430

11 ooo

8062

50 492

13 090

13.

aducerea la starea inițiala

41 615

10789

7 907

49 522

12 838

Total capitolul 1:

84 045

21 789

15 969

100 014

25 928CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

0

0

22.

Cheltuieli pentru bransarea la utilitati

50145

13 000

2 470

59 672

15 470

Total capitolul 2:

50145

13 000

2 470

59 672

15470


CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru pro

ectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren (topo. geootehnice)

-

-

-

-

32.

Taxo pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

61 567

15 961

11 698

73 265

18 994

3.3.

Proiectare si inginerie

1 349 353

349 818

256 377

1 605 730

416 284

34.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5.

Consultanta

3.6.

Asistenta tehnica

721 019

186 923

136 994

858 012

222 439

Total capitolul 3:

2 131 940

552 703

405 069

2 537 008

657 716


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

22 678 208

5 879 296

4 308 859

26 987 067

6 996 362

Ob. nr. 1: LUCRĂRI POD/PASAJ

17 613 934

4 566 389

3 346 647

20 960 581

5 434 003

Ob. nr. 2: LUCRĂRI AMENAJARE

1 591 894

412 696

302 4S0

1 894 354

491 109

Ob. nr. 3: LUCRĂRI MUTĂRI INSTALAȚII

3 472 380

900 210

659 752

4 132 132

1 071 250

4.2.

Montaje utilaje tehnologice

-

-

-

-

43.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

-

4 4.

Utilaje fora montaj si echipamente de transport

-

4 5.

Dotări

-

-

-

-

-

4 6.

Active nccorporalc

-

-

-

-

-

Total capitolul 4:

22 678 208

5 879 296

4 308 859

26,987.067

6,996,362


CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Orqanizaro de șantier

697 355

180 788

132 497

829 852

215 138

5.1.1.

Lucrări de construcții (3% din Capitolul 4)

680 346

176 379

129 266

809 612

209 891

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din 5.1.1.-Lucrări de costructii)

17 009

4 409

3 232

20 240

5 247

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului (0.7+0.1)%

215897

55 971

-

215 897

55 971

53.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%

1 133 910

293 965

215 443

1 349 353

349 818

Total capitolul 5:

2 047162

530 724

347 940

2 395 102

620 927


CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

61.

Pregătirea personalului do oxploatarc

3,086

800

586

1.099

3,672

6,885

952

1,785

6 2.

Probe tehnologice si testare (incarnarea podului)

5,786

1,500

Total capitolul 6:

8 872

2 300

1 686

10 557

2 737


TOTAL:

27 030 371

6 999 811

5130 070

32 089 421

8 319 141

Din care C+M

23 492 744

6 090 463

4 463 621

27 956 365

7 247 651


PARTEA

I

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fix# existente incluse in cadrul obiectivului ce se construiește