Hotărârea nr. 411/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 411

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


HOTĂRÂREA NR.411


Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112688/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Rețele locuințe A.N.L. cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu - Potelu III” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice


locale;


În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Rețele locuințe A.N.L. cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu - Potelu III”, din municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având indicatorii tehnico - economici conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.411/2009


Indicatori tehnico- economici :

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

5.125,843

(în prețuri - iunie 2009, 1 euro = 4.2325 lei) din care:

SUBETAPA I

3.782,031

SUBETAPA II

1.343,812

Total construcții-montaj (C+M) din care:

4.235,369

C + M SUBETAPA I

3.150,576

C+ M SUBETAPA II

1.084,793

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

- anul I total

5.125,843/4.235,369

3.782,031/3.150,576

1.343,812/1.084,793


10


din care:

SUBETAPA I

SUBETAPA II

3. Durata de realizare (luni)

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

TOTAL din care:

Subetapa I

Subetapa II

- L conductă apă

800 m.

600 m.

200 m.

- L conductă canal

1.100 m

740 m.

360 m.

- L stradă

479 m

479 m.

-

- S parcări

4.885 mp.

2.785 mp.

2.100 mp

- S trotuare, alei

5.870 mp.

5.200 mp.

670 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Teodor Nicușor SAS
S.C. "PROIECT" S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu 4, Cod poștal 200760, tel. 0251/414404

tel. 0251/412833, fax 0251/418300, e-maii: proiect@oltenia.ro, proiect@rdscv. ro


J 16/130/1991; C.U.I. RO 2291704; Capital social: 91.632 lei; Cod IBAN RO98 RNCB 0140 0184 5361 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Jiul Craiova; Cod IBAN RO06 TREZ 2915 069 XXX 001 553, deschis la Trezoreria Craiova


ADMINISTRATOR UNIC: ing. LUCIAN-PETRU ANȚIL^Ș^

ȘEF DEPARTAMENT

PROIECTARE:        arh. VIOREL BOTEZATU

ȘEF PROIECT:        ing. HORIA ZGLIMBEA


TITLUL:

REȚELE LOCUINȚE A.N.L. CU CHIRIE

PENTRU TINERI, ANSAMBLUL "ROMANESCU - POTELU III” CRAIOVA

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

FAZA:

STUDIU DE FEZABILITATE

Data:

Volum:

Exemplar:

Proiect nr.:

2009

3

12.338/2009

D2/12.338 - Mem SF

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

Proiect nr. 12.338

Beneficiar:

Consiliul Local al Municipiului Craiova


Inv.\ Rețele locuințe A.N.L., cu chirie pentru tineri, ansamblul


"ROMANESCU - POTELU III”

Craiova


Faza: S.F.

STUDIU DE FEZABILITATE

I. DATE GENERALE

1.1.  Denumirea obiectului de investiție

9

REȚELE LOCUINȚE A.N.L. CU CHIRIE PENTRU TINERI

ANSAMBLUL "ROMANESCU - POTELU III", CRAIOVA

1.2.  Amplasamentul

Județul Dolj, Municipiul Craiova, cartier Parc Romanescu - Potelu III, strada Potelu în vecinătatea sudică a ansamblului de locuințe A.N.L. construite și date în folosință în etapa I și II.

1.3.  Titularul investiției:

9

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

1.4.  Beneficiarul investiției

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

1.5.  Elaboratorul studiului

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu nr. 4

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu

implementarea proiectului.

Prin Programul de Dezvoltare a Sistemului de Locuințe din România se urmărește acoperirea cererii existente de locuințe pentru tineri și impunerea unui standard de locuințe, modem atât la nivelul fiecărei unități de locuit, cât și la nivelul dotărilor colective și al sistematizării verticale.

Astfel în etapa I și II s-au construit 20 (blocuri) imobile de locuit pentru tineri, cu dotările respective.

în etapa III se propune realizarea a 4 imobile de locuit cu parter, 3 etaje și subsol însumând 128 locuințe pentru tineri în SUBETAPA I și tot în cadrul etapei III se propune realizarea a 3 imobile de locuit cu parter, 3 etaje și subsol însumând 88 locuințe pentru tineri în SUBETAPA II.

Pentru etapa III subetapa I, imobile elaboratorul STUDIULUI DE FEZABILITATE este S.C. ADEST CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI.

în cadrul prezentului Studiu de fezabilitate principalele lucrări din etapa III (subetapele I și II) cuprind următoarele obiecte:

 • - realizarea căilor de comunicații utilizându-se prevederile P.U.D. ce

cuprind: - trasee străzi, alei pietonale, spații de parcare platforme gunoi, etc.                                         <

 • - sistematizarea verticală a amplasamentului și amenajarea spațiilor verzi;

 • - Rețele de apă și canal;

 • - Lucrări topografice.

Nu sunt cuprinse rețelele electrice, de gaze, termice, telefonie, care vor face obiectul altui studiu cu responsabilitatea Primăriei Craiova și a regiilor de specialitate.

Responsabilitatea implementării proiectului revine Primăriei Municipiului Craiova, care va suporta cheltuielile asigurării utilităților și a terenului conform convențiilor încheiate cu Agenția Națională de Locuințe.

2.2. Descrierea investiției

 • a) Prin Certificatul de Urbanism nr. 1843/09.07.2003 sau stabilit următorii indici urbanistici pentru ansamblul ROMANESCU - POTELU.

 • -  regimul de înălțime S + P + 3E (maxim 15 m)

 • -  P.O.T. maxim 50%

 • -  C.U.T. maxim 2

 • -  regimul de retragere minim față de aliniamentul stradal: 2 m.

 • b) Scenariile tehnico - economice

Având în vedere faptul că în etapa I și II a ansamblului Romanescu -Potelu s-au construit și dat în folosință 20 imobile de locuit, a faptului că în urma întocmirii Studiului de fezabilitate nr. 9074/C/2004 și a Proiectului tehnic nr. 9074/C/2004 s-au proiectat și construit toate rețelele aferente etapei I și II, pentru etapa III (subetapele I și II) nu s-au întocmit scenarii diferite ca urmare a folosirii aceluiași sistem rutier, pentru rețele de străzi carosabile, alei pietonale, parcări, platforme de gunoi, etc., sistem ce duce la finalizarea ansamblului Romanescu - Potelu.

Avantajele acestui sistem constau într-o stabilitate a lucrărilor executate, pe o perioadă mare de funcționare peste 25 ani, precum și a posibilității realizării altei suprafețe de uzură în timp după degradarea celei inițiale.

 • c) Descrierea constructivă

Accesul carosabil și pietonal la imobilele de locuințe ANL ce alcătuiesc etapa III (subetapele I și II) se realizează prin intermediul aleilor carosabile și pietonale ce înconjoară cele două cvartale.

Traseul aleilor carosabile este compus din aliniamente racordate între ele prin arce de cerc sectorizate astfel:

 • -  Aleia C-C pornește din str. Potelu la distanța de 150 m de aleia A-A din etapele I și II și se situează de cele două cvartale în partea sudică a perimetrului construibil.

 • -  Aleia D - D delimitează cele două cvartale prin interior făcând legătura între aleile C - C și B - B (executată).

 • -  Aleia F - F delimitează zona estică a perimetrului făcând legătura între aleile C - C și B - B (executată).

c) Descrierea constructivă funcțională și tehnologică.

 • c.l.) Aleile carosabile în profil longitudinal.

Prin proiectarea liniei roșii s-a urmărit asigurarea unui ecart minim de 0,30 m între cota roșie și terenul amenajat în jurul blocurilor, astfel încât să fie asigurată scurgerea apelor meteorice înspre carosabil fiind preluate de canalul proiectat.

Declivitatea minimă proiectată este de 0,13% pe lungimea de 55 m în profilul D - D, iar cea maximă este de 4,47 % pe lungimea de 93,50 m în profilul C - C.

Terasamente în rambleu se observă pe profilul C - C la traversarea firului de vale la vest în vecinătatea aliniamentului str. Potelu în afara zonei construite unde va fi montat un podeț tubular cu diametrul d> = 1 m și cu lungimea de 20 m, și pe aliniamentul profilului F - F pe o lungime de 40 - 45 ml... . ,          ......

c.2.) Aleile carosabile și pietonale în profil transversal

 • - Lățimea carosabilă = 7,0 m (2 x 3,50)

 • - Zona verde intermediară = 1,50 m

 • - Lățime trotuare = 2,50 m

c.3.) Suprafețe construite

TOTAL ETAPA III


SUBETAPAI


SUBETAPA II


Alee carosabilă C-C

L = 377,5 ml.


L = 377,50 ml.


S = 2642,5 mp.

Alee carosabilă D-D


S = 2642,5 mp.


L = 46,50 ml.


L = 46,5 ml.


S = 325,50 mp.


S = 325,5 mp.TOTAL ETAPA III

SUBETAPAI

SUBETAPA II

- Alee carosabilă F-F

L = 55,0 ml.

L = 55,0 ml.

-

S = 385,0 mp.

S = 385 mp.

-

- Trotuare

L = 479,9 ml.

L = 479,0 ml.

-

S = 2395,0 mp.

S = 2395,0 mp.

*

- Alei pietonale

S = 3475,0 mp.

S = 2805,0 mp.

S = 670,0 mp.

- Parcări

S = 2785,0 mp.

S = 2100,0 mp.

S = 4.885,0 mp.

- Platforme de gunoi

S = 12,0

S = 6,0 mp.

S = 6,0 mp.

- Sistematizare verticală

- terasame-nte a 1720 mc.

920,0 mc.

800,0 mc.

- Sistematizare verticală

+ plantări

S = 4900,0 mp.

S = 3000,0 mp

S = 1900,0 mp. • 2.3. Date tehnice ale investiției

a. Zona și amplasamentul

Amplasamentul studiat-se află în zona de sud - est a municipiului Craiova la est de Parcul N. Romanescu, pe strada Potelu în zona sudică a actualului ansamblu de locuințe A.N.L. construit în etapele I și II.

b. Statutul juridic al terenului ce urmează să fie ocupat.

Prin încheierea nr. 16378/2004 a Biroului de Carte Funciară din cadrul

Judecătoriei Craiova, Județul Dolj Suprafața totală a terenului pe etape este:

 • -  12.000 mp    etapa I

 • -  12.000 mp    etapa II

Pag- 5

 • -  24.000 mp etapa III, și aparține Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu regim juridic de sub B3 situată în intravilanul municipiului Craiova.

 • c. Situația ocupărilor de teren definitive este redată de Documentație tehnică cadastrală întocmită și anexată prezentului Studiu de Fezabilitate.

 • d. Studii de teren

Pe fiecare etapă desfășurată studiile topografice au fost întocmite și urmărite în teren pe parcursul execuției de S.C. Proiect S.A. Craiova (liste stații topo anexate).

 • -  Studiul geotehnic este cel întocmit de S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L. Craiova cu numărul 423/2003.

 • e. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții specifice domeniului de activitate

e.l. Structura constructivă

 • 1.1. Sistemul rutier al străzilor și aleilor carosabile și parcajelor este următorul

 • - 18 cm - beton de ciment rutier BcR4;

 • - Strat izolator de hârtie Kraft sau folie de polietilenă;

 • - 2 cm. nisip pilonat;

-20 cm. balast compactat

 • - 7 cm. strat izolator de nisip.

47 cm.

 • 1.2. Structura constructivă a aleilor pietonale și a trotuarelor la străzi și a platformelor de gunoi este:

 • - 10 cm - beton de ciment C 12/15 (B - 200);

 • - 2 cm - strat de nisip pilonat;

 • - 10 cm - balast compactat.

22 cm.

Având în vedere că etapa III face parte integrantă din ansamblul Romanescu - Potelu nu s-au studiat scenarii diferite, varianta aleasă și pag- 6 recomandată este cea prevăzută și pentru etapele I și II, adică varianta cu îmbrăcăminte carosabilă și pietonală din beton de ciment.

 • 1.3. Lucrări accesorii

La intersecția străzilor și aleilor carosabile se vor amplasa indicatoare rutiere și se vor executa marcaje rutiere la sol.

e.2. Sistematizarea verticală

Sistematizarea verticală pentru etapa III are loc pe o suprafață de 21.650 mp, lucrările constau din mișcări de terasamente, amenajări spații și zone verzi.

Apele pluviale din acest perimetru destinat etapei III vor fi preluate de străzile și aleile carosabile racordate prin gurile de scurgere la rețeaua de canalizare.

e.3. Rețele de alimentare cu apă și canalizare

Dotarea tehnico - edilitară a incintei de locuințe ce formează ansamblul

"Romanescu - Potelu III" este alcătuită din următoarele rețele:

Nr. crt.

Total ETAPA III

SUBETAPAI

SUBETAPA II

a) Rețea de apă

1.

Lungime L = 800 ml.

L = 600,0 ml.

L = 200,0 ml.

2.

Cămin de vane, Buc. ’= 4,0

Buc. = 4,0

-

3.

Hidranți de incendiu, Buc. = 4,0

Buc. = 4,0

-

4.

Hidranți grădină, Buc. = 7,0

Buc. = 4,0

Buc. = 3,0

b) Rețea de canalizare

1.

Lungime L = 880,0 ml.

L = 520,0 ml.

L = 360,0 ml.

2.

Cămin de vizitare, Buc.= 28,0

Buc. = 21,0

Buc. = 7,0

3.

Guri de scurgere cu sifon și depozit, Buc. = 27

Buc. = 20,0

Buc. = 7,0

f) Situația existentă a utilităților și analiza de consum

Construcțiile proiectate se vor realiza într-o zonă ce urmează a fi dotată cu un sistem complet de rețele de utilități publice în afara celor descrise anterior.

pag- 7

Proiectarea și realizarea acestora va fi finanțată din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova prin Primăria Municipiului Craiova titularul investiției pe baza acordului cadru semnat de către acesta și A.N.L.

Rețelele de utilități menționate se vor proiecta și executa de către regiile de specialitate în colaborare cu ceilalți proiectând.

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • - Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra mediului înconjurător față de situația existentă;

 • - Proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură nu va conduce la contaminarea pânzei freatice;

 • - Ecosistemul din vecinătatea obiectivului proiectat nu va fi afectat.

 • - Pe toată perioada de execuție se vor respecta următoarele măsuri:

 • - măsuri tehnologice adecvate de reținere și neutralizare a poluanților atmosferici;

 • - măsuri speciale de protecție fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații

 • - măsuri specifice de refacere a suprafețelor de teren degradat pentru protecția solului și a sănătății umane.

Șef proiect, ing. Horia Zglim

D2/12.338 - Mem.apa

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

Proiect nr. 12.338

Beneficiar:

Consiliul Local al Municipiului Craiova


înv. '. Rețele locuințe A.N.L., cu chirie pentru tineri, ansamblul


"ROMANESCU - POTELU III"

Craiova


Ob.: Alimentare cu apă și canalizare

Faza: S.F.


MEMORIU JUSTIFICATIV

Pentru alimentarea cu apă și canalizare în cadrul proiectului, au fost prinse următorele lucrări:

 • -  rețele de alimentare cu apă și canalizare pe străzile din incinta cvartalului de locuințe;

 • -  branșamente de apă și canalizare pentru blocuri.

1. Lucrări propuse pentru alimentarea cu apă

Cea mai apropiată conductă de apă care poate să asigure debitul de apă și presiunea necesară, este conducta de apă existentă pe str. Potelu (polietilenă 110 x 15,2 mm) branșată la conducta de injecție a apei .(oțel Dn 1000 mm) din. gospodăria Făcăi, în zona de sud a orașului.

In punctul cel mai coborât al conductei cu Dn = 110 x 6,6 mm (zona de branșament în str. Potelu) s-a prevăzut un cămin de golire, iar în incintă, pe rețeaua de distribuție s-au mai prevăzut cămine de vane și două vane din PE, montate în pământ, pentru sectorizarea acesteia.

De asemenea, pe rețeaua de distribuție s-a prevăzut montarea a 11 hidranți de incendiu Dn 65 mm.

Lungimea rețelei de apă stradală este de circa 530 m, iar a celei cu D = 90 x 5,4 mm de 70 m.

Branșamentele de apă vor fi racordate la conducta stradală, prin coliere de branșare D = 110 x 32 mm, cu robinete de concesie.

Poziția punctelor de branșare va fi stabilită de constructor, pe baza proiectelor de rețele aferente blocurilor.

Având în vedere că rețelele de apă (distribuție) sunt amplasate numai în zona carosabilă a drumurilor, execuția conductelor va începe numai după realizarea săpăturii pentru caseta drumului (înălțime 40 cm).

A                                                               *

înălțimea dintre generatoarea superioară a conductei și partea inferioară a săpăturii, pentru realizarea casetei drumului, nu va fi mai mică de 80 cm, pentru a se evita strivirea conductei din PE, pe durata compactării straturilor din fundația drumului.

în caietul de sarcini au fost descrise toate operațiile necesare pentru realizarea conductelor din țeavă de polietilenă (săpături, umpluturi, etc.).

Reamintim principalele operațiuni ce trebuie avute în vedere la realizarea conductelor din PE:

 • -  conductele se vor așeza pe un pat de nisip de 15 cm grosime;

 • -  umplutură de nisip pe o înălțime de 30 cm peste generatoarea superioară a conductei;

 • -  sudarea cap la cap a conductelor impune folosirea țevilor din același material și cu grosimi egale ale pereților.

2. Lucrări prevăzute pentru canalizarea apelor uzate menajere și pluviale

Prin prezenta documentație s-a prevăzut realizarea unor rețele de canalizare în sistem unitar, pe străzile și aleile din cvartalul de locuințe, colectoare ce se vor executa din tuburi PVC cu diametrul Dn 300 și 400 mm.

Lungimea canalului stradal D = 400 mm este de 380 m, iar a celui cu D = 315 mm este de 140 mm. Racordurile gurilor de scurgere se vor realiza din tuburi PVC cu D = 160 mm.

Adâncimea minimă de pozare a rețelelor de canalizare este de 2,50 m pe străzi și de 1,80 - 2,20 m pe restul aleilor din incintă.

Aceste adâncimi permit racordarea instalațiilor blocurilor în condiții foarte bune.

Apele de ploaie de pe acoperișul blocurilor vor fi evacuate la suprafața terenului prin jgheaburi și burlane, iar de aici, prin guri de scurgere, la canalizare.

Adâncimea săpăturii ce depășește 1,50 m se va executa cu sprijiniri, iar în zonele unde săpătura este de 4,0 - 6,0 m se vor realiza două trepte, cu banchete de 1 m lățime.

s

Ultima treaptă va avea adâncimea de 2,50 m și va fi sprijinită cu dulapi metalici așezați vertical.

Căminele de vizitare prevăzute pe canalizarea de incintă, cu adâncimea de maxim 2,50 m se vor executa din tuburi din beton D = 800 mm, pe fundație din beton simplu.

Căminele de vizitare cu adâncimea peste 2,50 m se vor realiza cu cameră de lucru de 2 m înălțime (D = 1000 mm) și coș de acces din tuburi de beton D = 800 mm.

Racordarea tuburilor din PVC cu căminele de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere încastrate în fundația căminelor, care vor fi comandate de constructor odată cu comanda tubulaturii.

Tuburile din PVC se vor așeza pe un pat de nisip, după care șanțul se va umple cu nisip 30 cm peste cota superioară a tubulaturii.

Capacele de canalizare vor fi capace carosabile din fontă așezate pe placă suport.

Pe timpul lansării tuburilor în șanț se va avea în vedere faptul că pereții șanțului să rămână fără sprijin un timp cât mai scurt, după care se refac sprijinirile.

Pe porțiunile unde lipsesc sprijinirile circulația va fi interzisă, ca și accesul muncitorilor în șanț.

Se vor lua măsuri de consolidare imediat ce se observă alunecări, slăbirea spraiturilor, etc.

3. Măsuri privind protecția și securitatea muncii

La întocmirea proiectului s-a avut în vedere respectarea normelor de protecția și tehnica securității muncii în vigoare.

înainte de începerea lucrărilor, constructorul va solicita beneficiarului și proiectantului predarea ampalsamentului și trasarea lucrărilor.

Cu această ocazie se vor convoca delegații tuturor unităților deținătoare de instalații subterane (apă, canalizare, telefoane, electrice, etc.) pentru a materializa în teren traseele acestor instalații.

J

In cazul în care traseul acestor instalații nu poate fi identificat cu exactitate se vor executa șanțuri de sondaj cu adâncimea de 1,50 m.

In eventualitatea întâlnirii unor instalații neidentificate de proiectant sau de deținătorul acestora (cu ocazia predării amplasamentului) ce ar putea duce la accidente sau alte neajunsuri, executantul va sesiza beneficiarul și proiectantul, în vederea izolării, protejării sau devierii lor provizorii.

Săpătura se va executa numai manual și cu sprijiniri.

Pentru 'evitarea oricărui accident constructorul va prelua cu personalul din subordine normele specifice de protecția muncii în construcții.

Se vor avea în vedere în special următoarele acte normative în vigoare:

 • -  Legea protecției muncii nr.90/1996 și normele metodologice de aplicare a acesteia.

 • -  Norme generale de protecția muncii, aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.578/DB/5840.

 • -  Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat cu Ordinul 9/N al MLPAT.

 • -  Norme unice de protecția muncii pentru activitatea de gospodărie comunală, elaborate de CPCP/1981.

Acestea nu sunt limitative, executantul fiind obligat să ia toate măsurile care le consideră necesare pentru evitarea oricărui accident.

întocmit, teh. Tudor Duj

D2/12.338 - Deviz general ANL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

REȚELE LOCUINȚE A.N.L. CU CHIRIE PENTRU TINERI ANSAMBLUL "ROMANESCU - POTELU III” - CRAIOVA în mii lei/mii euro Ia cursul 4,2325 lei/euro din data de 17.06.2009

Nr. crt.

TOTAL din care:

SUBETAPAI

SUBETAPA II

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

Mii Iei

Mii

euro

Mii Iei

Mii lei

Mii

euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenjarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.2.1

Șist, verticală

68,800

16,255

13,072

81,872

19,344

36,800

8,695

6,992

43,792

10,347

32,000

7,561

6,080

38,080

8,997

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

1.3.1

Spații verzi

49,800

11,766

9,462

59,262

14,001

30,800

7,277

5,852

36,652

8,659

19,000

4,489

3,610

22,610

5,342

TOTAL CAPITOL 1

118,600

28,021

22,534

141,134

33,345

67,600

15,972

12,844

80,444

19,006

51,000

12,050

9,690

60,690

14,339

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

i

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

1,000

0,236

0,190

1,190

0,281

0,500

0,118

0,095

0,595

0,140

0,500

0,118

0,095

0,595

0,141

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,590

0,848

-

3,590

0,848

1,870

0,442

-

1,870

0,442

1,720

0,406

-

1,720

0,406

3.3.

Proiectare și inginerie

170,000

40,165

32,30

202,300

47,797

116,500

27,525

22,135

138,635

32,755

53,500

12,640

10,165

63,665

15,042

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

4,000

0,945

0,760

4,760

1,124

2,000

0,472

0,38

2,380

0,562

2,000

0,473

0,380

2,380

0,562

Nr. crt.

TOTAL din care:

SUBETAPAI

SUBETAPA II

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii

euro

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii

euro

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii

euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.5.

Consultanță

120,000

28,352

22,800

142,800

33,739

80,00

18,901

15,200

95,200

22,493

40,000

9,451

7,60

47,60C

11,246

3.6.

Asistentă tehnică

26,500

6,261

5,035

31,535

7,451

17,200

4,064

3,268

20,468

4,836

9,300

2,197

1,767

11,067

2,615

TOTAL CAPITOL 3

325,090

76,808

61,085

386,175

91,240

218,070

51,522

41,078

259,148

61,228

107,020

25,285

20,007

127,027

30,012

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1

Alim. apă și canalizare

1.198,795

283,236

227,771

1426,566

337,050

846,590

200,021

160,852

1007,442

238,025

352,205

83,214

66,919

419,124

99,025

4.1.2.

Străzi, alei carosabile, parcări

2.206,500

521,323

419,235

2625,735

630,37,5

1707,140

403,341

324,357

2031,497

479,976

499,360

117,982

94,878

594,238

140,399

Total

3.405,295

804,559

647,006

957,425

957,425

2.553,730

603,362

485,209

3038,939

718,001

851,565

201,196

161,797

1013,362

239,424

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

•>

TOTAL CAPITOL 4

3.405,295

804,559

647,006

957,425

957,425

2.553,730

603,362

485,209

3038,939

718,001

851,565

201,196

161,797

1013,362

239,424

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1.

Lucrări de construcții

35,239

8,326

6,695

41,934

9,907

26,213

6,193

4,980

31,193

7,370

9,026

2,132

1,715

10,741

2,537

5.1.

2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

46,269

10,932

-

46,269

10,932

34,418

8,132

-

34,418

8,132

11,851

2,800

11,851

2,800

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

384,899

90,939

73,131

458,030

108,217

283,940

67,086

53,949

337,889

79,832

100,959

23,853

19,182

120,141

28,385

TOTAL CAPITOL 5

466,407

110,197

79,826

546,233

129,056

344,571

81,411

58,929

403,500

95,334

121,836

28,785

20,897

142,733

33,722

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

-. i

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

Nr. crt.

TOTAL din care:

SUBETAPAI

SUBETAPA II

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii

euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

4

TOTAL GENERAL

4.315,392

1019,585

810,451

5.125,843

1.211,067

3183,971

752,267

598,060

3782,031

893,569

1131,421

268,410

212,391

1343,812

317,498

Din care: C+M

3559,134

840,906

676,235

4235,369

1.000,680

2647,543

625,527

503,033

3150,576

744,377

911,591

215,379

173,202

1084,793

256,301


ÎNTOCMIT:

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA


Administrator unic: ing. Lucian - Petru ANȚILĂ

Șef proiect:


A

întocmit:


ing. II oria ZGJbIMBEA sing. Elena^HlNEȚ

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

Proiect nr. 12.338

Beneficiar:

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Inv. \ Rețele locuințe A.N.L., cu chirie pentru tineri, ansamblul "ROMANESCU - POTELU III" Craiova

Faza: S.F.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)               5.125,843

(în prețuri - iunie 2009, 1 euro = 4.2325 lei)

din care:

SUBETAPAI

SUBETAPAII

Total construcții-montaj (C+M)

din care

C + M SUBETAPA I

C+ M SUBETAPA II

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

- anul I total

din care:

SUBETAPA I

SUBETAPA II

3.782,031

1.343,812

4.235,369

3.150,576

1.084,793


5.125,843/4.235,369

3.782,031/3.150,576

1.343,812/1.084,793


 • 3. Durata de realizare (luni)                                          10

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

  TOTAL din care:

  Subetapa I

  Subetapa II

  - L conductă apă

  800 m.

  600 m.

  200 m.

  - L conductă canal

  l.lOOm

  740 m.

  360 m.

  - L stradă

  479 m

  479 m.

  -

  - S parcări

  4.885 mp.

  2.785 mp.

  2.100 mp.

  - S trotuare, alei

  5.870 mp.

  5.200 mp.

  670 mp.

întocmit, sing. E.idhineț

k

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.411/2009


Indicatori tehnico- economici :


1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)


5.125,843


(în prețuri - iunie 2009, 1 euro = 4.2325 lei)


din care:

SUBETAPAI


SUBETAPA II

Total construcții-montai (C+M)

din care:

C + M SUBETAPA I

C+ M SUBETAPA II


3.782,031

1.343,812

4.235,369


3.150,576

1.084,793


2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

- anul I total

din care:

SUBETAPAI

SUBETAPA II


5.125,843/4.235,369

3.782,031/3.150,576

1.343,812/1.084,793


3. Durata de realizare (luni)


10


4. Capacități (în unități fizice și valorice)


TOTAL din care:


- L conductă apă

800 m.

- L conductă canal

1.100 m

- L stradă

479 m

- S parcări

4.885 mp.

- S trotuare, alei

5.870 mp.


Subetapa I

»     600 m.

740 m.

479 m.

2.785 mp.

5.200 mp


Subetapa II

200 m.

360 m.

2.100 mp.

670 mp


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Țeodor Nicușor SAS

User - WSen erscUMipIMIotarariUIoIarari Finale 200yjICL\hc 41 iS20O9.doc - 30/09/09 15:09:41 A9/P9


akjnic+’<.\Z