Hotărârea nr. 410/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 410

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.410

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.116711/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Instalații de irigare automatizată Parc Lunca Jiului” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Instalații de irigare automatizată Parc Lunca Jiului”, având următorii indicatori tehnico -economici:

Valoarea totală a investiției

2.351.331 lei


2.149.426 lei


(inclusiv TVA)

din care:

construcții + montaj (C+M)

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Beneficiar:  CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CRAIOVA

INSTALAȚII DE IRIGARE AUTOMATIZATA - PARC LUNCA ... JIULUI2009

SC


- -         SC

ELABORATOR: SC DRUM CONCEPT SRL gB

F CONCEPT0

Elemente constructive ale rețelei de distribuție a apei de irigat in Parc Lunca Jiului Craiova

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Date Generai e

 • 2. Premise de proiectare

 • 3. Descriere funcționala

 • 4. Descriere structurala si eficientizarea parametrilor funcționali

 • 5. Concluzii

Anexa 1. Standard pentru conducte polietilena de inalta densitate

PE80 APA ISO 4427, prEN 12201

Anexa 2. Standard pentru conducte polietilena de înalta densitate

PE100 APA ISO 4427, prEN 1220

Anexa 3. Ambalarea si livrarea conductelor de polietilena de inalta densitate

Anexa 4. Instrucțiuni de manipulare, transport si depozitare a conductelor de polietilena de inalta densitate; Durata de viata

Anexa 5. Avize si agremente tehnice pentru conductele de polietilena de inalta densitate

ȘgORUIVIțn "CONCEPT °

Premise de proiectare

Caracteristicile cadrului natural

Considerații geotehnice

Din punct de vedere geologic apar două tipuri de formațiuni cuatemare, și anume:

 • -  depozite de luncă sub zone de umplutură (diferite grosimi) și substratul de pământ vegetal, fiind constituite frecvent din nisipuri prăfoase, intercalații de nisipuri argiloase, prafuri și argile.

Nivelul apei subterane este corelat cu cotele terenului și nivelul apei în lac.

 • -  depozite de terasă - sunt alcătuite din pământuri coezive, argile și prafuri gălbui roșcate, plastic vârtoase tari, cu zone de concrețiuni calcaroase.

Apa subterană poate fi interceptată la diverse adâncimi în funcție de înălțimea terasei.

Considerații geomorfologice

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, ar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Considerații litologice

Succesiunea stratigrafică în complexul de strate, până la cca. 30 m pune în evidență următoarele:

 • -  un complex acoperitor, slab permeabil, ce se dezvoltă de la suprafața terenului. In zona de luncă acest complex este alcătuit dintr-un pachet de strate de umplutură și prafuri argiloase nisipoase (sau argile nisipoase) situat deasupra acviferului propriu-zis

 • -  stratul acvifer superior are caracter torențial încrucișat și se dezvoltă atât în zona de luncă, cât și în cea de câmp.

 • -  stratul impermeabil intermediar, alcătuit din argile, argile prăfoase sau nisipoase constituie patul acviferului superior

 • -  stratul acvifer inferior este alcătuit din nisipuri, apare aproape orizontal sub luncă și câmp, la adâncimi ce diferă de la suprafața terenului în raport cu altitudinea

Considerații hidrochimice

-rrecierea caracteristicilor chimice ale apei subterane s-a făcut pe baza analizelor de aborator efectuate pe probe de apă recoltate in zone similare in cursul unor studii anterioare.

Astfel, principalii indicatori chimici pentru statul acvifer I se înscriu în următoarele valori:

Proiectant: S.C. Dram Concept S.R.L

cnORUMcn ?CONCEPT°

 • -  reziduu fix

 • -  duritate totală

 • -  sulfați (SO4)

 • -   cloruri (CI)

 • -  sodiu (Na)

550-1300mg/l

25,9 - 42,0 gr.germane 38,0-115,0 mg/l

48,0 - 264,0 mg/l 7,36-103,73 mg/l

Apa stratului acvifer II are caracteristici chimice asemănătoare

In momentul funcționarii sistemului de irigații este necesara luarea in calcul a bilanțului ce exprimă egalitatea dintre apele care intră și cele care ies, respective: precipitații + ape subterane + eventuale surse externe = evaporația + consum irigații

Valoarea precipitațiilor medii multianuale este de cca. 600 mm, iar valoarea evaporației ce suprafață este de cca. 800 mm. Intre acestea rezultă un deficit anual de umiditate de cca. 200 mm.

Descriere funcționala a sistemului automatizat de irigații

Necesarul de apă

E ementele care au stat la baza dimensionării sistemului de irigație au fost:

 • -  suprafața irigată;

 • -  normele de udare în luna de vârf;

 • -  timpul de revenire a udării pe aceeași suprafață;

 • -  timpul maxim de funcționare a stației pe zi;

 • -  numărul de aspersoare cu funcționare simultană.

D Tiensionarea sistemului s-a făcut pentru asigurarea următoarelor norme de udare:

 • -  pentru gazon - 30 l/m2 săptămânal;

 • -  pentru flori - 10-15 l/m2 la 3 zile;

 • -  pentru arbuști - 10-20 I/ arbust săptămânal, în funcție de mărimea arbustului;

 • -  pentru arbori - 20-50 l/arbore săptămânal, în funcție de mărimea arborelui.

-entru suprafețele cu apă freatică la mică adâncime, accesibilă direct rădăcinilor sau chn capilaritatea solului, normele de udare nu vor depăși 15-20 l/m2 săptămânal, -diferent de vegetație.

-entru zonele în pantă, pentru prevenirea fenomenului de eroziune a solului, s-a propus schema de udare specifica, cu diminuarea pluviometriei în funcție de natura terenului, -ărimea pantei și gradul de acoperire cu vegetație.

- entru stabilirea lucrărilor și determinarea elementelor de dimensionare a acestora s-au □at în considerare următoarele:

 • -  suprafața totală a zonei

 • -  suprafața irigabilâ

suprafața împădurită

spații florale

spații inierbate

 • - metoda de udare propusă: aspersiune (prin rotație)

gDRLJMv)

PeOMCEFT '

 • - norma de udare:     minim 200 m3/ha (20 l/m2)

 • - timpul de revenire cu udare pe aceeași suprafață: după o săptămână

 • - tipul amenajării:       rețea de distribuție divizata in zone de udare, ramificată

către elemente de aspersiune telescopice, cu montare suberana

 • - debitul maxim de alimentare (debit de dimensionare) pentru udare este de minim 7 mc/h

 • - tipul aspersoarelor propuse a se utiliza:

 • • aspersorul escamotabil rotativ propus în schema de udare de la 5.2.x 5.2 m pina la 14 x 14m la o presiune de 3,4 bar asigură un debit mediu qasp = 0.61 m3/orâ (0,169 l/s) și o intensitate orară de aproximativ 9 mm/oră (90 m3/oră).

Diametrul maxim al zonei de stropire al aspersorului este de 28 m.

 • • aspersor escamotabil tip spray propus in schema de udare de la 2 x 2 m pina la 5.5 x 5.5 m la o presiune de 1,0 - 4,8 bar asigura un debit mediu de qasp = 0,02 m3/h; altfel 0,4

1 min și o intensitate orară medie de 41 mm/orâ (410 m3/oră).

Diametrul maxim al zonei de stropire al aspersorului este de 10 m.

Rețeaua de transport

Pentru o maximă siguranță în funcționarea sistemului, s-a propus o rețea inelară, cu - ane de izolare corespunzătoare pentru modularizarea sa.

Rețeaua de transport are o lungime de aproximativ 8 kilometri.

Conducta a fost dimensionată pentru un debit de 7mc/h și prevăzută din HDPE Dn75mm si HDPE Dn63mm pe zonele magistrale si HDPE Dn32mm pe o parte din ascilulele radiale si conductele secundare.

Pe rețea sunt prevăzute vane în cămin, instalații de golire, instalații aerisire Jezaerisire. Pentru fiecare intersecție a rețelei din parc s-au prevăzut lucrări de zesfacere și refacere a îmbrâcâminții existente.

Amenajarea interioara pentru irigații

r soluția propusă, distanțele dintre conductele de distribuție secundare (capilare) ariaza in general intre 10-15m, pentru deservirea aspersoarelor telescopice așezate în schema patrat; pentru suprafețele plantate cu flori, s-au prevăzut scheme de udare specifice cu duze pulverizatoare cu ploaie fină.

De asemenea, pentru suprafețele care au una din dimensiuni mai mică de 11 m, s-au s'cpus scheme specifice pentru udarea spațiilor restrânse. Pentru zonele cu pante s-a :âutat pe cât posibil amplasarea liniilor de aspersoare adaptata reliefului.

Aspersorul telescopic ales funcționează la presiuni între 2,0 - 4,0 bari, cu debite între Z 0316 și 0,89 l/s, cu pluviometria între 3 și 47 mm/h, în așezare patrat.

ZLjzele pulverizatoare funcționează la aceleași presiuni și se amplasează în scheme rare să se încadreze în spațiile de udat.

Aspersoarele telescopice prezintă avantaje față de celelalte tipuri, care derivă din faptul că se retrag sub nivelul terenului în perioadele de neutilizare. Aceste avantaje sunt:

 • -  nu împiedică executarea lucrărilor de întreținere a covorului vegetal;

 • -  se încadrează în peisgisticâ, fiind mascat în decor;

 • -  protecție împotriva degradării prin expunere la radiațiile solare;

 • -  protecție împotriva deteriorării, demontării, sustragerii, etc.

Proiectant: S.C. Drum Concept S.R.L țgDOUMy, P CONCEPT °

Rețeaua de distribuție propusă, cu conducte subterane fixe, elimină instalațiile mobile de la suprafața terenului (furtune, aripi mobile de udare, aspersoare pe trepied, etc.), irigația aplicându-se fără participarea udâtorilor cu costuri minime de exploatare.

Varianta propusă prezintă avantajul unui minim de forța de muncă la aplicarea udărilor și crearea unei ambianțe peisagistice de un efect deosebit.

De asemenea, sunt avantaje deosebite ce decurg din calitatea covorului vegetal, controlul volumelor și a timpului de adminstrare a apei, posibilitatea aplicării îngrășămintelor lichide odată cu apa de irigație, împrospătarea aerului și îndepărtarea prafului, precum și a unor stropiri în perioadele reci, pentru prevenirea înghețului plantelor.

Descriere structurala si eficientizarea parametrilor funcționali

Optimizarea rețelei de distribuție a apei pentru irigat a avut la baza următoarele repere tehnice:

 • •  analiza detaliata a caroiajului de aspersoare, conform schemei de udare in patrat cu latura 2-15m in funcție vegetație si panta terenului

 • •  debitul de 7mc/h pe care il va furniza statia de pompare

 • •  realizarea normei de udare

 • •  marirea secțiunii utile prin utilizarea polietilenei de înalta densitate PE 100 in locul celei PE80 pe conductele principale, pentru minimizarea pierderilor de presiune, micșorarea consumului energetic si marirea randamentului (vezi anexele 1 si 2).

 • •  Corelarea exacta a dimensionării cu debitele precise pe conductele secundare, in funcție de numărul de capete subterane de aspersiune de pe fiecare ramura in parte

 • •  Evitarea oricăror compromisuri tehnice

 • •  Prevenirea apariției unor probleme de manipulare a conductelor pe durata instalării viitoare a rețelelor.

Pentru intocmirea necesarului de materile al sistemul de irigații automatizat s-au avut in .edere o soluție in care s-au utilizat aspersoare rotative de tip comercial escamotabile rotative propuse în schema de udare de la 5.2.x 5.2 m pina la 14 x 14m la o presiune de 3,4 bar asigură un debit mediu qasp = 0.61 m3/orâ (0,169 l/s) și o intensitate orară de aproximativ 9 mm/oră (90 m3/orâ) si aspersoare cu duze pulverizatoare de ploaie fina oropuse in schema de udare de la 2 x 2 m pina la 5.5 x 5.5 m la o presiune de 2,1 bar asigura un debit mediu de qasp = 1,09 m3/orâ (0,303 /s) și o intensitate orara medie de 41 mm/oră (410 m3/orâ).

Automatizarea sistemului de irigații, constând in programarea electronica a acestuia si monitorizarea debitelor, a fost conceputa in idea posibilității de centralizare si coraborare a datelor din diversele locații irrigate aflate sub aceeași jurisdicție.

Pentru controlul sistemului de irigații au fost prevăzute electrovane, diametrele, debitele si pierderile de presiune ale acestora fiind corelate cu cele ale rețelei de conducte pe care ele au fost intercalate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului Amenajare Iluminat Piateta Parc Lunca Jiului

MII LEI (cu TVA)      MII EURO {CU TVA)

1) Valoarea totala a investiției:                                 2.351.331            554.115

din care construcții montaj                         2.148,426            506,534

curs valutar: 1 euro = 4,2434 LEI 07, 09. 2009

2) Durata de realizare a investiției

4 luni

3) Eșalonarea investiției

MII LEI (CUTVA)

MII EURO (cu TVA

AN I

INV

2.351,331

554,115

C+M

2.149,426

506,534

4) Capacitati fizice

Suprafața                                                      17.400 mp

Proiectant:

S.C. Electric Total - S.R.L

DEVIZ GENERAL( conform HG 28/09.01.2008)

md cheltuielile realizării obiectivului: INSTALAȚII DE IRIGARE AUTOMATIZATA PARC LUNCA JIULUI

ei/mii euro la cursul lei/euro din data de - 07.09.2009 1 euro =4,2434 lei

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

2

3

4

5

6

7

•ȚOLUL 1

E. TUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

| Obținerea terenului

O.OOOl

0,000

0,000'

0,000

0,000

Subtotal 1.1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 1.2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.ooo1

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 1.3

0,000

0,000

0,000

o’ooo!

0,000

j"AL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ȚOLUL 2

TUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

t"AL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ȚOLUL 3

LTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

li

Studii de teren

Studii topo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Studii geo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 3.1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Taxe pentru obținerea de avize, acordur

si autorizat

Avize si acorduri

5,200

1,225

0,988

6,188

1,458

Subtotal 3.2

5,200

1,225

0,988

6,188

1,458

11.3

Proiectare si engineering

Proiectare SF

36,125

8,513

6,864

42,989

10,131

Expertiza tehnica

0,000

0,0001

0,000

0,000

0,000

Proiectare PT + DE + CS

63,218;

14,898

12,011

75,230

17,729

Verificarea tehnica a proiectării

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 3.3

99,343

23,411

18,875

118,218

27,859

14

Organizarea procedurilor de achiziție

Proceduri de achiziție publica

2,000

0,471

0,380

2,380

0,561

Subtotal 3.4

2,000

0,471

0,380

2,386;

0,561

: 5

Consultanta

Consultanta la implementarea investiției

33,421

7,876

6,350

39,771

9,372

Subtotal 3.5

33,421

7,876

6,350

39,771

9,372

3,6

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Dirigentie de șantier

29,704

7,000

5,644

35,3481

8,330

Subtotal 3.61

29,704

7,000

5,644

35,348

8,330

l’OTAL CAPITOL 3

169,668

39,984

32,237

201,905

47,581

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii

Lei

Mii Euro

Mii

Lei

Mii Lei

Mii Euro

2

3

4

5

6

7

OLUL 4 rUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

Construcții si instalații

INSTALAȚII DE IRIGARE AUTOMATIZATA PARC LUNCA JIULUI

1.806,240

425,659

343,186

2.149,426

506,534

Subtotal 4.1

1.806,240

425,659

343,186

2.149,426

506,534

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

Dotări

0,000

0,000

0,000'

0,000

0,000

Subtotal 4.5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

)TAL CAPITOL 4

1.806,240

425,659

343,186

2.149,426

506,534

iPITOLUL 5 TE CHELTUIELI

5,1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 5.1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,2

Comisoane , taxe, cote legale , consum de finanțare

5.2.1 Cote ISC

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Taxa pentru inspecția de stat in construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

i

5.2.2 Comision CSC

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.3 Costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 5.2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Diverse si neprevăzute

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 5.3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6,2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

1.975,908

465,643

375,423

2.351,331

554,115

Din care C + M

1.806,240

425,659

343,186

2.149,426

506,534