Hotărârea nr. 409/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 409

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.409

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.116712/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Amenajare Iluminat Piațetă Parc Lunca Jiului” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Amenajare Iluminat Piațetă

Parc Lunca Jiului”, având următorii indicatori tehnico - economici:

  • 1. Valoarea totală a investiției                         3.783.073,59 lei

(inclusiv TVA)

din care:

construcții + montaj (C+M)                        3.025.527,47 lei

  • 2. Durata de realizare a investiției - 4 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Teodor Nicușor SAS              Nicoleta MIULESCU


str. Oituz, nr. 14, Slatina, 230103 Jud. Olt; J 28 / 144 / 2000; C.U.I.: RO 13216295

Tel./Fax: 0249 / 416746, 432157; office@electric-total.ro ; www.electric-total.roAMENAJARE ILUMINAT PIATETAPARC

LUNCA JIULUI

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

Slatina

2009

MEMORIU TEHNICA.4.PROIECTANT GENERAL:


S.C. ELECTRIC TOTAL - S.R.L.

A.5.AUTORITATEA CONTRACTANTA:


Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Piateta care face obiectul documentației se desfasoara in partea de vest a Municipiului Craiova si este cuprins intre râul Serca in partea nordica, strada Banul Ștefan la est, aleea Banul ștefan 1 in zona sudica, iar in vest albia majora a râului Jiu.

B. DATE TEHNICE ALE INVESTIEI

B.1.CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT

  • 1.  Geomorfologia

Craiova face parte din Campia Romana mai precis din Campia Olteniei ce se întinde intre Dunăre, Olt si podișul Getic fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului.

Zona de câmpie presupune vai cu lunci mai largi, iar suprafețele netede dintre vai sunt presărate din loc in loc cu mici adâncituri (crovuri) sau sunt acoperite cu dune de nisip. Solul este negru si foarte roditor numit cernoziom. Sub cernoziom se gaseste un strat de loess, constituit din pulberi foarte fine de culoare galbena, a cărui grosime variaza de la 2-3 m, spre partea nordica, pana la 30-35 m spre partea sudica.

  • 2.  Geologia

Relieful orașului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă.

  • 3.  Clima

Regimul climatic este temperat continental specific de câmpie, cu influențe submediteraneene, datorate poziției depresionare pe care o ocupă județul în sud-vestul țării. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11,5° iar precipitațiile sunt mai scăzute decât în restul teritoriului.

  • 4.  Hidrologia

In cadrul Piemontului Getic, de la Rovinari la Craiova, Jiul primește cei mai mari afluenți si anume: Motru, pe dreapta si Gilort cu Amaradia, pe stanga. De la Craiova la varsare Jiul, cu o lunca larga, intre Campia Bailestilor, la vest, si Campia Romanatilor, la est, primește ca afluent si parau! Serca. Regimul de scurgere al Jiului este caracterizat prin ape mari primavara si începutul verii, când au loc frecvent viituri, alimentate din topirea zăpezilor si din ploi bogate, uneori cu caracter torențial.

C. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

In prezent se lucrează in parcul Lunca Jiului la creearea unui ambient nocturn plăcut, in zona realizandu-se un sistem de iluminat dar acesta nu cuprinde si iluminatul piațetei amplasata la intrarea in parc .

D. DESCRIEREA SOLUȚIEI PROIECTATE

Prin proiect se va realiza un iluminat general pentru asigurarea unui confort minim si pe suprafața explanadei, utilizind proiectoare cu lumina alba, montate pe doi piloni așezați in aliniamentul trotuarului. Acești piloni vor fi simetrici fata de axa semicercului si nu vor deranja vizual aspectul general al explanadei.

Prin amenajarea propusa se va pune in valoare coronamentul arborilor.

In incinta parcului, in ariile cuprinse intre alei se vor ilumina copacii mai mari si pretabili a fi puși in evidenta (stejari inalti cu coronament bogat) utilizind proiectoare încastrate in sol. Proiectoarele vor fi echipate cu surse de lumina de înalta intensitate luminoasa “alb cald” si selectiv cu filtere verzi. Proiectoarele vor fi încastrate in sol pentru a nu perturba designul ambiental diurn.

Conform plan general parc, punctele notate de la 1 la 20 reprezintă grupuri de 3 proiectoare la trei copaci adica un proiector la fiecare copac astfel ca fiind necesare 60 de proiectoare de 80W fiecare.

Cablare se va realiza pe stilpii pietonali din alei cu un singur cablu de 3x2,5 mmp subteran pina la primul proiector, in continuare cablarea efectuandu-se din corp in corp. Distanta maxima intre cele 3 proiectoare din grupul de trei este de 20m.

Prin proiect s-a urmărit punerea in valoare a amenajărilor florale speciale.

In zona eliptica de la intrare si zona verde dintre alea principala si locul de joaca pentru copii s-a prevăzut crearea unor amenajari florale speciale ce vor fi schimbate la perioade de timp bine stabilite.

Aceste amenajari florale vor fi puse in valoare pe timp nocturn prin montarea unor proiectoare supraterane, printre flori, cu posibilitate de orientare in plan orizontal si vertical. Acestea vor utiliza surse de lumina tip „led” cu lumina alba.

Conform planului general de la elipsa de la intrare se va amplasa un proiector suprateran pe fundație din beton cu cablare subterana , 7 proiectoare de 10W pe o latura si 7 tot de 10W pe cealalalta amplasate echidistant si la 0,5 m de bordura subtraversand aleea principala de la un stilp de iluminat pietonal la aleea apropiata.

Pe arcul de cerc intre aleea principala si locul de joaca pentru copii se vor amplasa 6 proiectoare de 10W fiecare 60W subtraversand aleea principala de la un stilp de iluminat pietonal la aleea apropiata.

Sistemul de iluminat al aleei principale va trebui sa realizeze un ambient nocturn confortabil circulației pietonale, fara sa polueze luminos elemente adiacente aleei. Zona in forma de semicerc de la intrare este elementul central al construcției cu impact vizual maxim din afara ariei construite. In aceasta zona se pot organiza evenimente specifice urbei, din aceste motive designul nocturn trebuie sa fie deosebit si sa creeze un ambient nocturn modern si in concordanta cu specificul amenajării.

Pavajul esplanadei este încastrat in sol cu cablare subterana, din corp in corp. Lungime maxima a unui treseu de la primul la ultimul corp este de 50m

Arcadele aferente porții de acces in parc.

Corpul proiectorului va fi incastrat in sol, avand cablare subterana, din corp in corp la baza fiecărui stilp de beton al arcadelor.

Astfel ca la cei14 stilpi fiecare cu cate 3 corpuri vor fi necesari 1,9 KW (14 x ( 2 x 35 W + 1 x 65 W )

Se poate cabla subteran cu cabluri 3x2,5mmp din cel mai apropiat tablou din corp in corp pe toata lungimea arcadelor

Pavajul explanadei va fi balizat cu lumina rectilinie verde, din loc in loc, urmărind caroiajul plăcilor din pavaj, laturile plăcilor din pavaj, coamele si casiurile. Șirurile luminoase ce se vor crea vor urmări axa bulevardului Știrbei Vodă si a aleii principale din parc.

Zona astfel balizata va fi delimitată de lungimea fintinilor arteziene si trotuarul pietonal adiacent carosabilului.

Zonele extreme ale arcului de cerc, ce nu sunt balizate vor fi iluminate cu proiecții grafice statice cu lumina alba.

Pentru a nu perturba circulația si aspectul diurn, punerea in valoare a arcadelor pe perioada nocturna se va face cu proiectoare încastrate in sol utilizind ca sursa de lumina led-uri de înalta intensitate luminoasa de culoare alb „cald” si „rece”.

Partea superioara a gardului aferent explanadei de la intrare, in forma de semicerc, va fi balizat luminos cu lumina dinamica de culoare verde.

Partea superioara a gardului rectiliniu din dreapta si stingă explanadei va fi balizat luminos cu lumina statica verde.

Aceste balizari luminoase vor utiliza ca surse de lumina led-uri.

La partea superioara a gardului se fixeaza in șuruburi baghete montate cap in cap astfel incit formează o linie luminoasa continua. Vor fi necesare 24 buc de 2,4m si 174 buc de 1,2m . Din aprox 17m in 17m pe spatele stilpilor de gard se montează cuti de conexiuni pt. transmisie de date si cabluri de legătură intre cuti si baghete. Acestea se vor alimenta la 230V / 700W . Putere totala este de10,5 KW

Se va asigura o cutie etanșa 300x300x100 mm in care se montează dispozitivul electronic de programare si toata lungimea de conesiune cu cablu normal de date intre aceasta si cutiile de conexiuni ce se montează din 17m in 17m. Gard rectiliniu-iluminat static. 70buc. 0,9m si 409buc. 1,2m

Pe partea scurta (dreapta) de cca 100m se montează 2 controlere din 50m in 50m in cuti etanșe,iar pe partea lunga ( stingă ) de cca 450m se montează 10 controlere din 50m in 50m in cuti etanșe. Cutiile 300x300x1 OOmm vor fi dotate cu un alimentator obișnuit 230V/5V si dispozitiv electronic de programare. Cutiile trebuie alimentate la 230V - 500W / buc. Putere totala necesara va fi 6KW

Sistemul de iluminat general nu trebuie sa polueze luminos aspectul nocturn al fintinilor arteziene.

Conform planului intre cei 2 piloni, de12m înălțime se va face cablare subterana pana la cutia conexiuni stilpi din cel mai apropiat punct.

Putere instalata pe stilp este 1 KW ,max 8 proiectoare/stilp si puterea totala va fi 2KW.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului Amenajare iluminat Piateta Parc Lunca Jiului

MII LEI (cu TVA)


MU EURO(cu TVA)


1) Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj

Curs valutar; 1 euro = 4,2434 LEI 07, 09. 2009

3.783.07359         891.51944

3.025,52747        712,99606


2) Durata de realizare a investiției

4 luni

3) Eșalonarea Investiției

MII LEI (cu TVA)

MII EURO (cu TVA)

ANI

INV

3.783,07359

891.51944

C+M

3.025,52747

712,99606

4) Capacitati fizice


Proiectant:

S.C. ELECTRIC TOTAL SRL


Privind cheltuielile realizării obiectivului: AMENAJARE ILUMINAT PIATETA PARC LUNCA JIULUI

" m IR.

3?T.

i lei/mu euro ia cursui lei/euro am aaia u DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE

Valo< (fara

ira

VA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

CHELTUIELI

MII Lei

Mii

Euro

Mii

Lei

Mii

Lei

Mii

Euro

*

2

3

4

5

6

7

IAPI hfi

ȚOLUL 1

.TUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

',1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 1.1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

u

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 1.2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la s

tarea iniția

a

2.150

“0,5071

0,409

2,559

0,603

Subtotal 1.3

2,150

0,507

0,409

2,559

0,603

TOTAL CAPITOL 1

2,150

0,507

0,409

2,559

0,603

CAPITOLUL 2

C-ELTUIELl PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

r :-al CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPI

C-£

ȚOLUL 3

LTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

11

Studii de teren

Studii topo

36,000

8,484

6,840

42,840

10,096

i Studii geo

18,000

4,242

3,420

21,420

5,048

Subtotal 3.1

54,000

12,726

10,260

64,260

15,144

li 12

Taxe pentru obținerea de avize, acordur

si autorizații

Avize si acorduri

5,200

1,225

0,988

6,188

1,458

Subtotal 3.2

5,200

1,225

0,988

6,188

1,458

1J

Proiectare si engineering

Proiectare SF

124,523

29,345

23.659

148,182

34,921

Expertiza tehnica

11,000

2,592

2,090

13,090

3,085

r

-roiectare PT + DE + CS

74,714

17,607

14,196

88,909

20,952

■ erificarea tehnica a proiectării

6,300

1,485

1,197

7,497

1,767

Subtotal 3.3

216,537

51,029

41,142

257,679

60,725

; 14

Organizarea procedurilor de achiziție

-Jroceduri de achiziție publica

2,000

0,471

0,380

2,380

0,561

T-T-

Subtotal 3.4

2,000

0,471

0,380

2,380

0,561

■   5 consultanta

consultanta la implementarea investiției

93,421

22,016

17,750

111,171

26 199

■ p

Subtotal 3.5

93,421

22,016

17,750

111,171

26,199

3-, 6

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

35,645

8,400

6,772

42,417

9.996

Dirigentie de șantier

44,556

10,500

8,466

53,021

Subtotal 3.61

80,200

18,900

15,238

95,438

22,491

TOTAL CAPITOL 3

451,358

106,367

85,758

537,116

126,577

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(Inclusiv TVA)

Mii

Lei

MII Euro

Mii

Lei

Mii

Lei

Mii Euro

2

3

4

5

6

7

'ivr

:-=l

rOLUL4

TUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

«

11 Construcții si instalații

ILUMINAT P1ATETAPARC LUNCA JIULUI

2.490,458

586,902

473,187

2.963,645

698,413

Subtotal 4.1

2.490,458

586,902

473,187’

2.963,645

698,413

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

<3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

■ 4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

|l 4,6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 4.6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

’OTAL CAPITOL 4

2.490,458

588,902

473,187

2.963,645

698,413

SAPITOLULS

Uite cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

49,852

11,748

9,472

59,324

13,980

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,985

1,175

0,947

5,932

1,398

Subtotal 5.1

54,837

12,923

10,419

65,256

15,378

Lu

Comisoane, taxe , cote legale , consum

de finanțare

5.2.1 Cote ISC

17,797

4,194

3,381

21,179

4,991

Taxa pentru inspecția de stat in construcții

2,542

0,599

0,483

3,026

0,713

5.2.2 Comision CSC

12,712

2,996

2,415

15,128

3,565

5.2.3 Costul creditului

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Subtotal 5.2

33,052

7,789

6,280

39,332

9.269

-:3

Cheltuieli diverse si neprevăzute                                                      ----------

i n

Diverse si neprevăzute

147,198

34,689

27,968

175,166

41,280

Subtotal 5.3"

147,198

34,689

27,968

175,166

41,280

"DTAL CAPITOL 5

235,088

55,401

44.667

279,754

65,927

CAPI CHEL

ȚOLUL 6

.TUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

LAI

5,2

pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste

0,000 n nnn

0,000

0,000

0,000

0,000

[FOTA

iL CAPITOL 6

0,000

u.uuu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

’OTAL GENERAL

3.179,053

749,176

604,020

3.783,07359

891,51944

Cin care C + M

2.542,460

599,156

483,067

3.025,52747

712,99606


Proiectant;

S.C. ELECTRIC TOTAL SRL