Hotărârea nr. 407/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 407

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 407

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112687/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Reactualizării Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „128 locuințe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu - Potelu, etapa a III - a” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „128 locuințe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu -Potelu, etapa a III - a”, din municipiul Craiova, având următorii indicatori tehnico - economici:

Valoarea totală a investiției                  14.063.781 lei (3.338.980 euro)

din care:

construcții + montaj (C+M)              11.611.357 lei (2.756.732 euro)

Eșalonarea investiției: Anul I - 4.835.853 lei

Anul II - 7.698.428 lei

Anul III - 1.529.500 lei

Durata de execuție a investiției - 24 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Teodor Nicușor SAS                 Nicoleta MIULESCU

lA__ț/07ț&&*

[ORIGINAL

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

“ZZ ■ ENTRU^TINERI


LOCUINȚE CU CHIRIE PEN ANSAMBLUL ROMANESCU-POTELU

- ETAPA A III-A OBIECTIVUL 3.1 -ARCHITECTURE

Sediu: Str. Fabrica de Cărămidă nr. IA, Sector 1, București Punct lucru: Str. Alexandru Sihleanu nr. 12, Sector 3, București Tel. 031.226.10.12, 031.226.10.13, Fax. 031.226.10.14

IULIE 2009

LOCUINȚE CU CHIRIE PENTRU TINERI ANSAMBLUL ROMANESCU-POTELU - Etapa a III-a, Obiectivul 3.1 -

Municipiul CRAIOVA, Județul Dolj

FOAIE DE CAPAT

Faza proiect:

STUDIU DE FEZABILITATE - reactualizare

Amplasament:

Str. Potelu, Tarla 27, Parcela 1,

nr. cadastral provizoriu (13005-13006/2)3, Municipiul CRAIOVA, Județul Dolj

Autoritate contractanta:

Consiliul Local al Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, Județul Dolj

Ordonator principal de credite:

Agenția Naționala pentru Locuințe

Str, Transilvaniei nr. 2, sector 1, București

Proiectant:

S.C. Adest Architecture S.R.L.

București, Str. Fabrica de Cărămidă nr. 1, sector 1

Punct lucru: Str. Alexandru Sihleanu nr. 12, sector 3

Tel. 031.226.10.12 Fax : 031.226.10.14

Contract nr.:

70748 din 05.06.2009

Proiect nr. :

37CRV/2009

Data :

Iunie 2009

ADEST ARCH ITECTU RE Srl

A MemHr of

-■.;.v.-.Adoslro www.Eduator-Europe.corn

E Q U A T O R european architects

REGISTERED OFFICE: BUCHAREST- 1A FAB. DE CĂRĂMIDĂ STR. VILLA 54 - SECTOR 1 ROMANIA

WORKSHOP: 12 ALEXANDRU SIHLEANU STR. 030657 BUCHAREST - SECTOR 3 T: +40 (0)31 226 1012 F: +40 (0)31 226 1014, Email: office@adest.ro

EST ARCHITECTURE LTD LIABIMTY COMPANY REGISTERED IN BUCHAREST - ROMANIA WITH TRASE REGISTRY N”: J4O/7O55/2GG0 - R13236187

Obiectiv:       LOCUINȚE CU CHIRIE PENTRU TINERI - ANSAMBLUL ROMANESCU-POTELU - ETAPA A III-A OBIECTIVUL 3.1

Amplasament: județ Dolj, Municipiul Craiova, Str. Potelu, Tarlaua 27 Parcela 1, nr. cadastral provizoriu (13005-13006/2)3

Suprafața si situația juridica a terenului:      Locuințele pentru tineri se vor amplasa pe un teren având o suprafață totală de: 24000 mp

din care teren alocat obiectivului 2388 mp. Terenul a fost transmis de către Primărie Agenției Naționale pentru Locuințe prin Hotărâre de Consiliul Local și Contract și este lipsit de orice sarcini.

PRINCIPALII

NDICATORITEHN

CO - ECONOMICI PE OBIECTIV DE INVESTIȚIE :

POT

CUT

Regim înălțime

Nr. tr.

Nr. unități locative

Nr. apart de:

Aed (mp)/ amplas.

Aed (mp)/tip apart.

Au (mp)/ ampl.

Au (mp)/tip apart.

pe tr.

total

1cam.

2cam.

+subsol

-subsol

1cam.

2cam.

I.cam

2.cam

50%

2

S+P+3

2

32

64

20

44

4960

4678

59,49

85,69

3232

38,56

55,93

Aed = suprafața construită desfășurată;          Au = suprafața utilă.                           Durata de execuție : 24 luni calendaristice

09.06.2009 1 EURO = 4,2120lei

Nr. crt.

Denumire

Valoare totală

■ Euro ■

Valoare totală

-RON-

Preț Unitar/mp

-RON-

- Euro ■

1

proiectare =3,5% x (3)

71321

300.405

60,57

14.38

2

Licitație

2374

10.000

2,02

0.48

3

investiția de bază (C+l) din care:

2037749

8.583.000

1730,44

410.84

- infrastructură

462863

1.949.580

393,06

93.32

■ suprastructură

484307

2.039.900

411,27

97.64

- arhitectură

586089

2.468.608

497,70

118.16

■ instalații

504490

2.124.912

428,41

101.71

4

■ utilaje + dotări(procurări)

46840

197.290

39,78

9.44

5

- organizare de șantier = < 1,5% x (3)

30566

128.745

25,96

6.16

6

- diverse și neprevăzute = 10% sau 20%x (1+3+4+8)

221796

934.205

188,35

44.72

A TOTAL (1+2+3+4+5+6)

2410647

10.153.645

2047,11

486.02

A1 Din care (C+M) = (3+5)

2068316

8.711.745

1756,40

417.00

7

- taxe (I.G.S.I.C ;C.S.C ) = 1,3% x (C+M)

26888

113.253

22,83

5.42

taxă Certificat Energetic (5 euro/mp ACD)

24800

104.458

21,06

5.00

8

Cheltuieli cu investiția 3% x(C+M)

62049

261.352

52,69

12.51

9

B TOTAL (7+8)

113738

479.063

96,59

22.93

C TOTAL DEVIZ GENERAL (A+B)

2524384

10.632.707

2143,69

508.95

C1 Din care (C+M) = A1

2068316

8.711.745

1756,40

417.00

C2 TOTAL DEVIZ GENERAL CU TVA

3004018

12.652.922

2550,99

605.65

C3 Din care (C+M) CU TVA

2461295

10.366.977

2090,12

496.23

D TOTAL CHELTUIELI CONSILIUL LOCAL

281481

1.185.596

239,03

56.75

D1 Din care (C+M)

248266

1.045.698

210,83

50.05

D2 TOTAL CHELTUIELI CONSILIUL LOCAL CU TVA

334962

1.410.859

284,45

67.53

D3 Din care (C+M) CU TVA

295437

1.244.381

250,88

59.56

10

TOTAL INVESTIȚIE = (C+D)

2805865

11.818.303

2382,72

565.70

Din care (C+M) =   (C1+D1)

2316582

9.757.443

1967,23

467.05

TOTAL INVESTIȚIE CU TVA

3338979

14.063.781

2835,44

673.18

DIN CARE (C+M) CU TVA

2756732

11.611.357

2341,00

555.79

Condiții speciale:

 • 1.   Structură de rezistență adaptată zonei de seismicitate

 • 2.   Transporturi suplimentare inevitabile pentru materiale de bază, agregate.

Costurile utilităților vor fi suportate integral din Bugetul Local.

MEMORIU TEHNIC GENERAL

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1  Denumirea obiectivului de investiții:

"LOCUINȚE CU CHIRIE PENTRU TINERI -

ANSAMBLUL ROMANESCU-POTELU, ETAPA a IlI-a, Obiectivul 3.1"

 • 1.2 Amplasament:

Str. Potelu, Tarla 27, Parcela 1,

Nr. cadastral provizoriu (13005-13006/2)3,

Municipiul CRAIOVA, Județul Dolj

 • 1.3  Ordonatorul principal de credite:

Agenția Naționala pentru Locuințe

 • 1.4  Autoritatea contractanta:

Consiliul Local al Municipiului Craiova

 • 1.5  Elaboratorii studiului:

S.C. ADEST Architecture S.R.L. - specialitatea arhitectura si coordonare

S.C. SIM-CO BH S.R.L. - specialitatea instalații

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

  • 2.1 Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Municipiul Craiova, capitala a județului Dolj, este amplasat din punct de vedere geografic in sudul României, in Campia Olteniei, pe malul stâng al Jiului, la o altitudine cuprinsa intre 75 si 116 m. Orașul este așezat aproximativ in centrul Olteniei, la o distanta de 227 km de București si 68 km de Dunăre.

Clima este temperat-continentala, cu influente submediteraneene, datorate poziției depresionare pe care o ocupa județul in sud-vestul tarii. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11,5° iar precipitațiile sunt mai scăzute decât in restul teritoriului.

www.AdesLro

www.Equator-Europe.com

Orașului Craiova are un relief de câmpie, spre partea nordica se observa o ușoara influenta a colinelor, in timp ce partea sudica tinde spre lunca.

Craiova are o populație de 298 928 locuitori (2009), in timp ce zona metropolitana a Craiovei numără in jur de 370 000 locuitori (2006). Conform statisticilor, pe langa cei aproape 300 000 de cetateni craioveni, Craiova are un număr de 46 000 de flotanti, 34 000 de studenti, veniti pentru a continua studiile la centrul universitar din Craiova, precum si alti 22 000 de cetateni, fie străini, fie din alte localitati ale tarii, care locuiesc in Craiova, dar nu au domiciliul stabil in reședința județului Dolj.*

 • 2.2 Descrierea investiției

2.2 a Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

In prezent, pentru anul 2009, lista cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii in Municipiul Craiova cuprinde aproape 800 de poziții.

Deși Agenția Naționala pentru Locuințe si Primăria Municipiului Craiova au in vedere pentru acest an darea in folosința a unui nou ansamblu de locuințe cu chirie, acestea nu vor fi suficiente pentru a acoperi cererea.

Prin construirea acestor tipuri de locuințe se urmărește crearea unui fond locativ la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, fiind destinate, in principal, tinerilor ale căror venituri nu le permit achiziționarea / închirierea unor locuințe in condițiile pieței.

Ca urmare a înscrierii unui număr mare de solicitări de locuințe din partea unor tineri cu posibilități reduse de a-si achiziționa o locuința prin eforturi proprii, solicitările fiind pentru apartamente cu o camera si cu doua camere in proporție de aproximativ 1 la 3, si ca urmare a existentei in zona Potelu a unui teren achiziționat de Municipiul Craiova, teren pe care Agenția Naționala pentru Locuințe a constuit deja un număr de 252 de locuințe destinate închirierii, Consiliul Local al Municipiului Craiova a făcut demersurile pentru continuarea investiției in locuințe in aceasta zona.

Situata in partea de sud-est a Parcului Romanescu, investiția ANL in zona Romanescu-Potelu încheie deja a doua etapa de dezvoltare.

In anul 2003 s-a întocmit un studiu de fezebilitate pentru realizarea a 216 de locuințe pentru tineri in zona Potelu, structurate in doua investiții: 128 de locuințe si 88 de locuințe.

* Sursa de informare: Wikipedia.

Din cauza lipsei de fonduri, lucrările nu au fost demarate, astfel incat, in 2009, după construirea in zona a unor blocuri de apartamente pentru închiriat si realizarea pentru acestea a viabilizarii terenului aferent, se pune problema continuării edificării cartierului de locuințe pe amplasamantele aprobate in 2003.

2.2 b Scenarii tehnico-economice

întrucât prin tema, beneficiarul solicita "Reactualizarea studiului de fezabilitate" întocmit anterior pe un amplasament pentru care s-au stabilit prin PUD indicii urbanistici (teren alocat investiției, retrageri, regim de înălțime, grad de ocupare la sol, coeficient de utilizare) si datorita necesității corelării cu locuințele deja realizate in fazele precedente ale edificării cartierului, nu se vor propune scenarii tehnico-economice alternative, studiul de fezabilitate întocmit in 2003 putând tine loc de Studiu de prefezabilitate.

Avantajele investiției propuse sunt creșterea numărului de unitati locative in municipiul Craiova si asigurarea accesului tinerilor la locuințe decente, dimensionate conform normelor actuale.

2.2 c Descrierea constructiva si funcționala

Prin programul guvernamental de locuințe se urmărește acoperirea cererii existente de locuințe cu chirie pentru tineri si impunerea unui standard modern de locuințe, atat la nivelul fiecărei unitati de locuit, cat si la nivelul dotărilor colective si al sistematizării verticale.

Investiția Agenției Naționale pentru Locuințe si a Primăriei Municipiului Craiova din cartierul Romanescu-Potelu, va continua acum cu Etapa a IlI-a, ce va fi subimparita in doua Obiective: 3.1 si 3.2.

Cele doua Obiective de investiții vor fi identice din punct de vedere al conceptului, al materialelor si soluțiilor tehnice, a numărului de tronsoane si apartamente si vor fi situate, unul langa altul, pe un amplasament de 4775 mp, destinat prin PUD acestei investiții. „

Pentru ambele obiective, realizarea sistematizării verticale si a rețelelor edilitare va fi finanțata din Bugetul Local al primăriei Municipiului Craiova.

Cele doua obiective vor fi tratate separat, in aceasta documentație prezentandu-se OBIECTIVUL 3.1.

^ Obiectivul 3.1 va cuprinde 2 imobile de locuit cu parter, 3 etaje si subsol parțial. Viabilizarea zonei va fi finanțata de către Consiliul Local al Primăriei Craiova, partea alocata Obiectivului 3.1 fiind considerata jumătate din totalul necesar celor doua obiective ale etapei a IlI-a.

J.........

Prezentul studiu isi propune deopotrivă satisfacerea unor criterii de performanta economica si funcționalitate la nivelul ansamblului de locuințe proiectat precum si recalificarea zonei din punct de vedere urban si social.

Pentru realizarea acestor criterii s-a avut in vedere:

 • •  Modul de amplasare s-a făcut in baza unor planuri urbanistice zonale si de detaliu care au urmărit realizarea unei compoziții coerente din punct de vedere spatial-volumetric, unui grad de ocupare a terenului optim, unei rețele stradale care sa faciliteze accesul pietonal si auto in zona, posibilitatea racordării la rețelele stradale de utilitati, realizarea de plantații si spatii verzi cu caracter public si semi-public;

 • •  S-a urmărit asigurarea exigentelor minimale impuse de Legea locuinței prin realizarea unor suprafețe si spatii si a unei echipări tehnice care sa asigure confortul necesar unei locuiri decente, in condițiile folosirii unor materiale si a unor soluții tehnice economice;

 • •  Soluția de rezolvare a partiurilor de locuințe, compartimentarea spatiilor interioare, a fost gandita de către proiectant in sensul rezolvării funcționale a legaturilor din zona de zi (camera de zi, bucătărie, logie) pe de o parte si cele din zona de noapte (dormitor, baie) pe de alta parte;

 • •  Realizarea din partea proiectantului a unor lucrări performante din punct de vedere estetic, funcțional, volumetric, la un raport pret/calitate convenabil.

Prin soluția aleasa pentru Obiectivul 3.1 se propun doua tronsoane de locuințe S+P+3E, unul de tipul A si unul de tipul A' (similar, dar simetric fata de A), fiecare tronson avand doua circulații verticale si pe fiecare nivel cate 8 apartamente cu una sau doua camere. Spatiile comune din interiorul fiecărui tronson (holuri de circulație si accese, subsol, centrala termica, spatii pentru intretinere) sunt de folosința indiviza. Aceste spatii indivize sunt incluse in calculul suprafețelor desfășurate.

Varianta de partiu propusa deriva din condițiile impuse prin planurile urbanistice ale amplasamentului, din aplicarea coeficienților urbanistici propuși (procent de ocupare, regim de inaltime si retrageri), precum si din condițiile date de caracteristicile geofizice ale terenului, zona seismica.

Urmărind cerințele impuse de Legea Locuinței 114/1996 privind suprafețele minimale pe tip de apartament cat si pentru fiecare încăpere in parte, si dorind o organizare cat mai funcționala a spatiilor interioare, s-a propus partiul ale cărui modalitati de rezolvare pot fi văzute in planșele de prezentare anexate.

S-a avut in vedere, la compunerea partiului, gruparea funcționala pe zone zi-noapte, iar in zona de zi posibila legătură intre camera de zi si bucătărie, cat si posibilitatea de a plasa locul de luat masa in unul sau altul dintre cele doua spatii. De asemenea s-a dorit obținerea unor circulații interioare minimale si in h

același timp fluente, o inâltime libera de 2,60 m, trasee economice pentru instalații sanitare, o izolare termica corespunzătoare.

Subsolul a fost prevăzut cu spațiu pentru centrala termica proprie si cu un culoar de legătură intre aceasta si cele doua circulații verticale ale fiecărui tronson. Conform prevederilor HG 560/2005 cu modificările ulterioare, la locuințe cu mai puțin de S+P+4E nu vor fi prevăzute adăposturi de aparare civila in subsolurile clădirilor. Atfel incat, spațiul ramas sub clădire, in afara de Centrala Termica si circulații, se va constitui in subsol tehnic si va avea o inâltime libera hutii<l,80m.

La fiecare intrare in clădire s-au prevăzut rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor, conform prevederilor NP051/2001.

Fiecare tronson are un număr de 32 de apartamente, după următoarea structura:

Tronson tip A:

Număr de tronsoane identice pe ansamblu: 1.

Număr total de unitati locative: 32 apartamente dintre care:

10 apartamente cu o camera

22 de apartamente cu doua camere

Suprafața construita la sol / tronson: 562 mp.

Suprafața construita desfasurata / tronson: 2480 mp (inclusiv subsolul util). Număr de nivele: subsol (parțial) + parter + 3 etaje + pod nelocuibil.

APARTAMENTE CU 2 CAMERE:

Apartament cu doua camere - cu

doua balcoane - 2cTipl

- camera de zi

S = 22,5 mp

- dormitor

S = 13,5 mp

- bucătărie

S =  8,2 mp

- baie

S =  5,2 mp

- hol      si depozitare

S = 7,0 mp

- balcon

S =  8,8 mp

Apartament cu doua camere - cu

logie - 2cTip2:

- camera de zi

S = 21.1 mp

- dormitor

S = 15.5 mp

- bucătărie

S = 8,2 mp

- baie

S =  5.2 mp

- hol       si depozitare

S =  7.1 mp

- logie

S =  5.3 mp

Apartament cu doua camere - cu

logie - 2cTip3:

- camera de zi

S = 20.1 mp

dormitor

S = 14.5 mp

bucătărie

S = 8.2 mp

baie

S =  5.2 mp

hol      si depozitare

S = 8.7 mp

logie

S =  5.3 mp

Apartament cu doua camere - cu

balcon - 2cTip4:

camera de zi

S = 21.3 mp

dormitor

S = 12.7 mp

bucătărie

S = 7.1 mp

baie

S = 4.9 mp

hol      si depozitare

S = 6.6 mp

balcon

S =  4.4 mp

Apartament cu doua camere - cu

balcon - 2cTip5:

camera de zi

S = 22.2 mp

dormitor

S = 12.1 mp

bucătărie

S = 8.5 mp

baie

S =  5.2 mp

hol      si depozitare

S = 8.1 mp

balcon

S =  6.8 mp

Apartament cu doua camere - cu

balcon - 2cTip6:

camera de zi

S = 22.2 mp

dormitor

S = 13.0 mp

bucătărie

S = 8.5 mp

baie

S = 5.2 mp

hol      si depozitare

S = 8.1 mp

balcon

S = 6.8 mp

Apartament cu doua camere - cu

doua logii - 2cTip7

camera de zi

S = 22.5 mp

dormitor

S = 13.5 mp

bucătărie

S = 8.2 mp

baie

S =  5.2 mp

hol      si depozitare

S =  7.0 mp

logie

S =  3.2 mp

Apartament cu doua camere -

cu logie - 2cl

ip8

- camera de zi

S = 20.1

mp

- dormitor

S = 14.5

mp

- bucătărie

S = 8.2

mp

- baie

S =  5.2

mp

- hol      si depozitare

S =  8.7

mp

- logie

S =  2,7 mp

Apartament cu doua camere

- cu logie - 2cTtp9

- camera de zi

S = 21.3 mp

- dormitor

S = 12.7 mp

- bucătărie

S =  7.1 mp

- baie

S =  5.0 mp

- hol      si depozitare

S =  6.6 mp

- logie

S =  1.6 mp

Apartament cu doua camere - 2cTiplO:

- camera de zi

S

= 22.2

mp

- dormitor

S

= 13.0

mp

- bucătărie

S

=  8.5

mp

- baie

S

=  5.2

mp

- hol      si depozitare

S

= 8.0

mp

APARTAMENTE CU 1 CAMERA:

Apartament cu o camera - cu

logie

-

lcTipl

;

- camera de zi

S

= 20.6

mp

- bucătărie

s

=  7.8

mp

- baie

s

=  5.0

mp

- hol      si depozitare

s

=  5.7

mp

- logie

s

=  5.3

mp

Apartament cu o camera - cu

logie

-

lcTîp2

;

- camera de zi

s

= 19.5

mp

- bucătărie

s

= 8.1

mp

- baie

s

=  5.0

mp

- hol      si depozitare

s

=  4.4

mp

- logie

s

=  5,3

mp

Apartament cu o camera - cu

logie

-

lcTip3

- camera de zi

s

= 20,6 mp

- bucătărie

s

= 7.8

mp

- baie

s

=  5.2

mp

- hol      si depozitare

s

=  5,7

mp

- logie

s

=  2.7

mp

Apartament cu o camera - cu

logie

-

lcTip4

- camera de zi

s

= 21.1

mp

- bucătărie

s

= 8,2

mp

- baie

s

=  5,2

mp

- hol      si depozitare

s

=  5.6

mp

- logie

s

=  2.7

mp

Apartament cu o camera -

cu logie -

lcTip5

- camera de zi

S

= 19.5

mp

- bucătărie

S

= 8.1

mp

- baie

S

=  5.0

mp

- hol

S

= 4.5

mp

- logie

S

=  2.7

mp

Apartament cu o camera

-

lcTip6

- camera de zi

S

= 22.2

mp

- bucătărie

s

=  7.7

mp

- baie

s

=  5.1

mp

- hol

s

=  5.8

mp

Tronson tip A':

Număr de tronsoane identice pe ansamblu: 1.

Număr total de unitati locative: 32 apartamente dintre care:

10 apartamente cu o camera

22 de apartamente cu doua camere

Suprafața construita la sol / tronson: 562 mp.

Suprafața construita desfasurata / tronson: 2480 mp (inclusiv subsolul util). Număr de nivele: subsol (parțial) + parter + 3 etaje + pod nelocuibil.

Suprafețele încăperilor fiecărui tip de apartament in parte sunt similare celor de la tronsonul tip A.

Suprafețele pe locuința realizate pe fiecare tip de tronson au fost calculate in conformitate cu Legea 114/1996 si STAS 4908-85 si sunt detaliate in continuare:

Tronson TIP A - 1 tronson/Obiectiv

Tipul apartamentului

Nr. apart./ tronson

A construita /apart. (mp)

A utila apart. (mp)

A utila apart. + balcon (mp)

2 CAMERE:

Apartament cu doua camere tip 1 - 2T1

3

92,12

56,4

65,2

Apartament cu doua camere tip 2 - 2T2

3

86,00

57,1

62,4

Apartament cu doua camere tip 3 - 2T3

3

85,41

56,7

62,0

Apartament cu doua camere tip 4 - 2T4

3

79,87

52,6

57,0

Apartament cu doua camere tip 5 - 2T5

3

87,76

56,1

62,9

Apartament cu doua camere tip 6 - 2T6

3

88,35

57,0

63,8

Apartament cu doua camere tip 7 - 2T7

1

81,4

56,4

59,6

Apartament cu doua camere tip 8 - 2T8

1

86,35

56,7

59,4

Apartament cu doua camere tip 9 - 2T9

1

77,04

52,7

54,3

Apartament cu

doua camere tip 10 - 2T10

1

80,34

56,9

56,9

1 CAMERA:

Apartament cu o camera tip 1 - 1T1

3

61,61

39,1

44,4

Apartament cu o camera tip 2 - 1T2

3

58,55

37,0

42,3

Apartament cu o camera tip 3 - 1T3

1

59,49

39,3

42,0

Apartament cu o camera tip 4 - 1T4

1

60,79

40,1

42,8

Apartament cu o camera tip 5 - 1T5

1

55,96

37,1

39,8

Apartament cu o camera tip 6 - 1T6

1

58,19

40,8

40,8

Tronson TIP A' - 1 tronson/Obiectiv

Tipul apartamentului

Nr. apart./ tronson

A construita /apart. (mp)

A utila apart. (mp)

A utila apart. + balcon(mp)

2 CAMERE:

Apartament cu doua camere tip 1 - 2T1'

3

92,12

56,4

65,2

Apartament cu doua camere tip 2 - 2T2'

3

86,00

57,1

62,4

Apartament cu doua camere tip 3 - 2T3'

3

85,41

56,7

62,0

Apartament cu doua camere tip 4 - 2T4'

3

79,87

52,6

57,0

Apartament cu doua camere tip 5 - 2T5'

3

87,76

56,1

62,9

Apartament cu doua camere tip 6 - 2T6'

3

88,35

57,0

63,8

Apartament cu doua camere tip 7 - 2T7'

1

81,4

56,4

59,6

Apartament cu doua camere tip 8 - 2T8'

1

86,35

56,7

59,4

Apartament cu doua camere tip 9 - 2T9'

1

77,04

52,7

54,3

Apartament cu doua camere tip 10 - 2T10'

1

80,34

56,9

56,9

1 CAMERA:

Apartament cu o camera tip 1 - 1T1'

3

61,61

39,1

44,4

Apartament cu o camera tip 2 - 1T2'

3

58,55

37,0

42,3

Apartament cu o camera tip 3 - 1T3'

1

59,49

39,3

42,0

Apartament cu o camera tip 4 - 1T4'

1

60,79

40,1

42,8

Apartament cu o camera tip 5 - 1T5'

1

55,96

37,1

39,8

Apartament cu o camera tip 6 - 1T6'

1

58,19

40,8

40,8

Soluția constructiva

Construcțiile vor fi realizate in Municipiul Craiova, care se incadreaza in zona de protecție antiseismica "D" potrivit "Normativului pentru proiectarea anteseismica a construcțiilor de locuințe social-culturale agrozootehnice si industriale" P 100/92.

Aceasta zona este definita prin :

Ks = 16

Tc = 1,0 sec.

Din punct de vedere climateric, amplasamentul se caracterizează prin:

 • - încărcări din zapada:

Conform STAS 10101/21-92 amplasamentul se afla in zona "C" de incarcare cu zapada avand g2 = 1,5 KN/mp pentru o perioada de revenire de 10 ani.

 • - Pentru incarcari din vânt:

Conform STAS 10101/20-90 amplasamentul se afla in zona "B" de incarcare din vânt avand gz= 0,42 KN/mp presiunea dinamica de baza stabilizata, la inaltimea de 10 cm deasupra terenului.

Ținând cont de recomandările Studiului Geotehnic întocmit de SC GEOCONSTRUCT SRL CRAIOVA pentru infrastructura celor doua tipuri de tronsoane s-a ales sistemul de fundare cu tălpi din beton armat amplasate sub zidurile din beton armat ale subsolului. Subsolul se constituie intr-o cuva de beton armat peste care se va ridica suprastructura. Grosimea pereților subsolului va fi de 25 cm, cu ingrosari in dreptul stâlpilor suprastructurii.

Pentru suprastructura celor 2 tronsoane de blocuri s-a ales următoarea soluție:

 • - cadre cu noduri rigide pe ambele direcții constituite din stâlpi din beton armat monoliti si grinzi monolite cu secțiunea de 25x45 cm;

 • - planseele de peste parter si cele de peste etaje sunt placi din beton armat monolit, cu grosimea de 13 cm;

 • - scări de acces din beton armat monolit, in doua rampe;

 • - structura de rezistenta a șarpantei va fi realizata din lemn ecarisat.

Schema statica adoptata este de cadre cu noduri rigide pe ambele direcții atat la nivelul fundațiilor cat si la celelalte nivele.

Pentru închiderile perimetrale s-a ales cărămidă de B.C.A. care, pe langa eficienta termica ridicata, are costuri reduse ca material si manopera.

Compartimentări

Intre apartamente, pentru o buna rezistenta la efracție si pentru izolarea fonica se va folozi zidărie de 25 cm din cărămidă cu goluri verticale.

In interiorul apartamentelor, diferitele spatii se vor separa cu pereți ușori de tip sandwich, de 10 cm, avand structura metalica, placaj de gips-carton de

 • 1,2 cm pe fiecare din fete si miez fono si termoizolator din vata minerala semirigida. De asemenea, se vor placa ghenele de instalații cu pereți avand in componenta straturi izolatoare fonic.

Finisaje exterioare

Pentru asigurarea confortului termic in apartamente si reducerea costurilor de întreținere (încălzire iarna si pastrarea unei temperaturi optime pe timp de vara) s-a optat pentru imbracarea întregii clădiri (pereți exteriori, planseu intre parter si subsol, planseu peste ultimul nivel, intr-un strat izolator.

Astfel, la pereții exteriori se vor folosi placi de polistiren expandat de fațada cu grosime de 10 cm lipite cu „turte" de zidaria exterioara si fixate cu cuie speciale in perete. Placajul de polistiren se va acoperi cu tencuiala speciala armata si se va finisa cu vopsitorii lavabile.

La intradosul plăcilor subsolului se va monta prin lipire un strat continuu de polistiren extrudat de 5 cm care, in camera centralei termice se va acoperi cu un strat izolator ignifug.

Peste planseul ultimului nivel, in podul nelocuibil se va monta un strat de vata minerala semirigida de min. 5 cm.

Eficienta acestor izolații este verificata prin Calculul coeficientului de izolare termica, atașat acestui studiu.

Ferestrele si ușile balcoanelor se vor realiza cu geam termopan montat in tamplarie de PVC, soluție ce asigura un bun confort termic in spațiul astfel închis.

Ușile de acces in blocuri vor avea tamplarie de aluminiu, iar ferestrele centralelor termice vor fi prevăzute cu geam simplu pentru asigurarea suprafeței de explozie.

Cuva subsolului va fi in totalitate hidroizolata. De asemenea se vor prevedea hidroizolatii pentru balcoane, sub straturile de sapa si finisaj cu gresie ceramica antiderapanta.

Acoperirea clădirilor se va realiza prin montarea pe șarpanta de lemn a unui strat de șindrila bituminoasa.

Apele pluviale de pe acoperiș vor fi dirijate prin burlane metalice către trotuare si vor fi lasate sa curgă liber la sol. Apa de ploaie de pe balcoane se va scurge liber prin garguie pe spațiul verde din jurul blocurilor.

Se va prevedea trotuar de garda de 0,80 m.

Finisaje interioare

Se propune realizarea de finisaje cu materiale ieftine, rezistente, ușor de procurat.

Pereții si plafoanele se vor finisa cu vopsitorii lavabile de culoare alba pe tencuieli driscuite si gletuite cu ipsos. In bucătării pereții vor primi faianța in dreptul frontului de lucru pana la inaltimea de 1,5 m, iar băile vor avea faianța pe pereți pana la inaltimea de 2,10 m.

Pardoselile in camerele de locuit se vor realiza din parchet laminat, iar in holuri, bai si bucătării din gresie ceramica antiderapanta.

Pardoselile in circulațiile orizontale si verticale si in spatiile comune ale blocurilor vor fi din mozaic turnat.

Ușile interioare cat si cele de acces in apartamente vor fi celulare, cu fete din placaj pe baza de lemn, furniruite.

Bucătăriile vor fi dotate cu lavoar de bucătărie din inox, cu platforma de scurgere. Băile vor fi echipate cu cazi de baie de 70x170 cm, lavoare de porțelan si vas de w.c. din porțelan cu rezervor de apa de semi-inaltime.

Toate spatiile vor avea electricitate pentru lămpi si prize si priza pentru TV.

Balustrada pentru scările interioare si pentru balcoane va fi confecție metalica vopsita. Se vor prevedea balustrade si parapete la ferestre cu inaltimea de 0,90 cm de la nivelul de calcare in interior, asa fel incat sa fie asigurata inaltimea de siguranța pentru a nu cadea in gol. Elementele decorative ale balustradelor nu vor fi orizontale si distantele intre elemente nu vor fi mai mari de 10 cm.

 • 2.3 Date tehnice ale investiției

2.3 a Zona si amplasamentul

Locuințele propuse vor fi amplasate pe un teren situat in apropierea Parcului Romanescu, in partea de sud-est a municipiul Craiova, județul Dolj. Terenul face parte din Tarlaua 27 Parcela 1 si are nr. cadastral provizoriu (13005-13006/2)3.

Vecinătăți:

 • - la nord-est:     - proprietate privata a Primăriei Municipiului Craiova

 • - la sud-est:      - proprietate privata - Mitrica Florentina

 • - la sud-vest:    - drum De 361

 • - la nord-vest:   - drum De 364 (Str. Potelu)

Terenul alocat Obiectivului 3.1 este mărginit la partea nordica de o strada de 7m cu trotuare si spatii verzi de aliniament, construita intr-o faza anterioara a dezvoltării Cartierului Romanescu-Potelu.

ADEST ARCHITECTURE Srlof


2.3 b Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

Terenul in suprafața de 2388 mp alocat, prin tema de proiectare, realizării Etapei a IlI-a, Obiectivul 3.1, face parte din parcela cu suprafața de 24.000 mp, avand nr. cadastral provizoriu (13005-13006/2)3, înscris in Cartea Funciara cu nr. 22123 a Municipiului Craiova sub A6.

Terenul pe care se vor amplasa străzile si parcările necesare funcționarii locuințelor este de asemenea in Proprietatea Primăriei si face parte din aceeași parcela descrisa mai sus.

Aceasta parcela a fost transmisa in folosința gratuita Agenției Naționale pentru Locuințe prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 165 din 28.10.2004, art. 3 si Contract 31023/05.03.2009, terenul fiind lipsit de orice sarcini.

Parcela se afla in proprietatea Consiliului Local al Primăriei Municipiului Craiova prin Contractul de achiziție autentificat cu nr. 649 din 21.03.2002, contractul fiind încheiat in urma H.C.L. a Municipiului Craiova nr. 9 din 31.01.2002 pentru achiziționarea terenului.

2.3 c Situația ocupărilor definitive de teren

Terenul de 2388 mp propus spre studiu este in prezent neconstruit, pe teren neexistand plantații înalte. Amplasamnetul se afla in intravilanul Municipiului Craiova, folosința actuala fiind zona neamanajata. Destinația specificata in PUG - zona locuințe colective.

Pentru amplasamentul in studiu s-a aprobat Proiect Urbanistic de Detaliu „Zona Romanescu - Cartier A.N.L." avizat de CTUAT si aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Primăriei Craiova nr. 244 din 2003. Prin P.U.D. aprobat, pentru terenul studiat s-au reglementat: funcțiunea locuințe colective, POT maxim = 50%, CUT maxim = 2, Rh = S+P+3E.

Terenul pe care vor fi amplasate străzile cu rețelele edilitare si parcările aferente Obiectivului 3.1, este situat in afara celor 2388 mp alocați construcțiilor, terenul apartinad Primăriei Municipiului Craiova, conform actelor menționate la Capitolul 2.3 b.

Se are in vedere realizarea unui număr de 88 de locuri de parcare la sol pentru Obiectivele 3.1 si 3.2, ceea ce inseamna 44 de locuri de parcare alocate celor 64 de apartamente ale Obiectivului 3.1. Parcarea va fi amenajata in partea sudica a terenului Primăriei, cu intrare din strada proiectata si care va fi realizata la sudul aplasamentului studiat.

Pentru amplasarea construcțiilor Ansamblului Romanescu-Potelu -Etapa a IlI-a, Obiectivele 3.1 si 3.2, Primăria Municipiului Craiova a emis Certificatul de Urbanism nr. 1723 din 08.07.2009.

2.3 d Studii de teren - concluzii

Atât pentru Etapa a IlI-a de dezvoltare a cartierului de locuințe cat si pentru întregul ansamblu s-au realizat studii topografice si geotehnice, după executarea locuințelor in fazele anterioare, fiind necesara ajustarea studiului topografic printr-o ridicare topo a lucrărilor executate.

Pentru terenul strict alocat construcției de locuințe nu s-a realizat dezmembrare, el facand parte in continuare din parcela de 24.000 mp alocata Etapei a IlI-a.

Astfel, studiul topografic reactualizat arata o ușoara panta spre sud-vest. Ambele tronsoane ale Obiectivului 3.1 vor fi construite la cota +/~0,00 = 100,45 m. Diferența de nivel va fi corectata prin lucrări de sistematizare verticala.

Pentru faza Studiu de fezabilitate pentru Obiectivul 3.1 propus s-a preluat studiul geotehnic si forajele efectuate pentru Planul Urbanistic Zonal "Zona Romanescu - Str. Potelu", studiu întocmit de GEOCONSTRUCT S.R.L. Craiova cu numărul 423/2003 si anexat in copie.

Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament:

 • - zona seismica "D" conform P 100/92

 • - Ks = 0,16

 • - Tc = 1,0 sec

Natura terenului de fundare, in conformitate cu studiu geotehnic întocmit de SC GEOCONSTRUCT, este următoarea:

 • - strat vegetal in grosime de 40 cm;

 • - argila cafeniu gălbuie, plastic consistenta cu compresibilitate medie, foarte umeda. Stratul se dezvolta de la 0,40 m sub nivelul terenului, pana la

 • 1.50 m de la aceeași cota;

 • - argila nisipoasa cafenie, plastic consistenta, cu compresibilitate medie. Acest strat este cuprins intre 1,50 m si 2,50 m;

 • - nisip argilos cafeniu negricios, plastic consistent, cu compresibilitate medie. Acest strat este cuprins intre 2,50 m si 3,50 m;

 • - nisip argilos slab prafos, cafeniu, plastic consistent, cu compresibilitate medie, foarte umed pana la saturat. Acest strat este cuprins intre 3,50m si 5,Om.

Fundarea se va face in funcție de panta terenului, in stratul cuprins intre

 • 2.50 m si 3,50 m sau in stratul cuprins intre 3,50 m si 5,0 m.

Presiunea convenționala pe strat pentru fundația lata de 1,00 m este de 185 KPa.

ADEST ARCHITECTURE Srl_________________________________________________________________A Member of

www.Adest ,ro                                                                                                                                      r^DAa r L , 2 c tRs

www.Equator-Europe.corn

5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoare totala a investiției


14.063.781 RON (3 338 980 Euro)

din care construcții montaj 11.611.357 RON (2 756 732 Euro)

Valoarea de investiție pe surse de finanțare:

TOTAL

C+M

A.N.L.

12.652.922

RON

10.366.977

RON

3 004 018

Euro

2 461 295

Euro

Consiliul Local

1.410.859

RON

1.244.381

RON

334 962

Euro

295 437

Euro

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Număr de locuri de munca ce vor fi create in faza de execuție: 60

Număr de locuri de munca create in faza de exploatare: 2.

 • 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1  Valoarea totala

Valoarea totala de realizare a investiției, in preturile la nivelul anului 2009, pentru Euro cotat la lEuro=4,2120 RON, incluzând T.V.A. este de 14.063.781 RON.

7.2  Eșalonarea investiției

ANULI    -    4.835.853 RON

ANUL II   -    7.698.428 RON

ANULUI  -    1.529.500 RON

7.3  Durata de realizare a investiției: 24 de luni.

ADEST ARCHITECTURE Srl

Str. Potelu, Craiova, Județul Dolj

DEVIZ GENERAL

lEuro = 4,2120 RON (09.06.2009)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valori din Bugetul Local

Valori M.L.P.D.L. - A.N.L.

TOTAL VALOARE      fara

TVA

TVA

TOTAL VALOARE TVA

inclusiv

RON

Euro

RON

Euro

RON

Euro

RON

RON

Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

Total Capitol 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele exterioare, branșamente, drumuri

1.185.596

281.481

1.185.596

281.481

225.263

1.410.859

334.962

Total Capitol 2

1.185.596

281.481

-

-

1.185.596

281.481

225.263

1.410.859

334.962

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (topo, geo, hidro)

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, verificatori, studii)

300.405

71.321

300.405

71.321

57.077

357.482

84.872

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

10.000

2.374

10.000

2.374

1.900

11.900

2.825

3.5

Consultanta

3.5.1

Consultanță la elaborarea studiilor de piață, de evaluare

3.5.2

Management de execuție

-

-

-

-

-

-

-

3.6

Asistenta tehnica

3.6.1

Asistenta tehnica a proiectantului

-

-

-

-

-

-

-

3.6.2

Dirigentie de șantier

-

261.352

62.049

261.352

62.049

49.657

311.009

73.839

Total Capitol 3

-

-

571.757

135.745

571.757

135.745

108.634

680.391

161.536

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

-

8.583.000

2.037.749

8.583.000

2.037.749

1.630.770

10.213.770

2.424.922

4.2

Montaj utilaje tehnologice

-

61.531

14.608

61.531

14.608

11.691

73.222

17.384

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

128.599

30.532

128.599

30.532

24.434

153.033

36.333

4.5

Uotari (mooiiier, dotări Pbi, aotari de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii)

7.160

1.700

7.160

1.700

1.360

8.520

2.023

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

-

Total Capitol 4

-

-

8.780.290

2.084.589

8.780.290

2.084.589

1.668.255

10.448.545

2.480.661

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

-

128.745

30.566

128.745

30.566

24.462

153.207

36.374

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costuri de finanțare

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

-

217.710

51.688

217.710

51.688

41.365

259.075

61.509

5.2.2

Costul creditului

-

-

-

-

-

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

934.205

221.796

934.205

221.796

177.499

1.111.704

263.937

Total Capitol 5

-

-

1.280.660

304.050

1.280.660

304.050

243.325

1.523.985

361.820

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

-

? -

: :S-g

-

:: SJ

TOTAL

1.185.596

281.481

10.632.707

2.524.384

11.818.303

2.805.865

2.245.478

14.063.781

3.338.979

din care C+M

1.045.698

248.266

8.711.745

2.068.316

9.757.443

2.316.582

1.853.914

11.611.357

2.756.732

AOEST ÂRCHWC1WE Srl

www.Adest.ro

w w w. Ec: ua tor-Eu ro pe. corn