Hotărârea nr. 406/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 406

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 406

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.116716/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune modficarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 13/2009 referitoare la aprobarea expertizei tehnice și a documentației de avizare pentru investiția „Reabilitare și modernizare str. Păstorului” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și Hotărârii Guvernului nr.28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenți;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 13/2009, și va avea următorul conținut:

Art.1. Se aprobă documentația de avizare și expertiza tehnică pentru investiția „Reabilitare și modernizare str. Păstorului”, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)      618.150 lei

din care:

construcții + montaj (C+M)                      486.690 lei

 • 2. Durata de execuție a investiției - 2 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzute în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Teodor Nicușor SAS                 Nicoleta MIULESCU


CONISILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT NR. 153.4


2009


PRO CONS XXISediu social: Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București


Punct de lucru: Str. Chiciurei nr.27-29, sector 3 București Tel: 021/346.60.22 031/425.09.20 Fax: 021/346.60.11


MEMORIU TEHNIC

CAP 1 DATE GENERALE

 • 1.1   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

STRADA PASTORULUI”

1.2  FAZA DE PROIECTARE:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

1.3  ELABORATORUL PROIECTULUI

S.C. PRO CONS XXI S.R.L.- București

1.4  CORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , JUDEȚUL DOLJ.

1.5   BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , JUDEȚUL DOLJ

1.6  AMPLASAMENTUL LUCRĂRII

Municipiul Craiova cuprins intre Strada Nicolae lorga si Strada Buciumului. Strada de categoria a IIl-a.

1.7   FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII SI OPORTUNITĂȚII INVESTIȚIEI

De-a lungul duratei de viata, sub acțiunea traficului si in special a factorilor climatici (temperatura, apa pluviala) au aparut o serie de defecțiuni si disfunctionalitati atat la partea carosabila a străzilor cat si in zona unor rețele edilitare.


PRO CONS XXI
OHSAS 18001
Sediu social: Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București

Punct de lucru: Str. Chiciurei nr.27-29, sector 3 București Tel: 021/346.60.22 031/425.09.20 Fax: 021/346.60.11


Programul de modernizare derulat de Consiliul Local al Municipiului Craiova, are drept scop remedierea uzurii fizice si morale a străzilor si prelungirea duratei de viata prin readucerea lor la starea normala de exploatare.

In acest scop s-au adoptat soluții de refacere a pârtii carosabile si a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, aducerea la cota a căminelor de canalizare, telefonie, gaze si a gurilor de scurgere a apelor pluviale existente precum si prevederea unor guri de scurgere noi, acolo unde se constata ca este necesar.

CAP 2 DATE TEHNICE

2.1   SUPRAFAȚA SI SITUAȚIA JURIDICA A TERENULUI CE URMEAZA A FI OCUPAT DE OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Terenul se afla in întregime in proprietatea domeniului public, ampriza străzilor va ramane nemodificata in urma procesului de modernizare si reabilitare.

Menționam ca întreaga suprafața afectata de lucrări reprezintă domeniu plublic si este in administrația Primăriei Municipiului Craiova

Atât pe timpul execuției cat si după finalizarea acestor lucrări de modernizare nu vor fi ocupate terenuri suplimentare.

2.2  CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

Documentația s-a elaborat in conformitate cu conținutul cadru al Proiectului Tehnic

si prezintă următoarea structura:

Volumul I

Piese scrise:
 • -  Borderou;

 • -  Memoriu tehnic;

 • -  Deviz general;

 • -  Indicatori tehnico economic;

 • -  Devize pe obiecte;

 • -  Deviz financiar;  PRO CONS XXI


  Sediu social: Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București


  Punct de lucru: Str. Chiciurei nr.27-29, sector 3 București Tel: 021/346.60.22 031/425.09.20 Fax: 021/346.60.11


Piese desenate:
 • -  Plan de ansamblu;

 • -   Plan de situație;

 • -   Profil transversal tip;

Stabilirea categoriei de importanta a construcției s-a făcut in baza Legii 10/1995, „Legea privind calitatea in construcții”, cu respectarea „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor - Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr.31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din anexa nr.3 privind „Stabilirea categoriilor de importanta a construcțiilor”

Astfel lucrarea se incadreaza in categoria „C” - lucrări de importanta normala.

Conform H.G. 925/1995, proiectul s-a verificat pentru următoarele exigente:

A4.1. - Rezistenta la stabilitate si la solicitări statice, dinamice, inclusiv seisme; B2.1 - Siguranța in exploatare;

D2 - Sanatatea oamenilor si protecția mediului;

CAP 3 COSIDERATII PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTA

Din punct de vedere administrativ, STRADA PASTORULUI , ce face obiectul prezentei documentații, reprezintă o artera de legătură intre Strada Nicolae lorga si Strada Buciumului, are o lungime de 229 m, ce cumulează suprafața totala de 2580 mp, cuprinzând o suprafața carosabila de 1590 mp ( inclusiv amenajarea intersecțiilor cu străzile laterale), trotuare pe o suprafața de 990 mp.

In profil transversal, artera prezintă in principal o parte carosabila cu lățime de 7.00m si evazari in zona de amenajare a intersecțiilor.

- Partea carosabila conform expertizei tehnice este formata din mixturi asfaltice pe primii 30 m de la intersecția cu Nicolae lorga iar in rest structura rutiera este alcatuita din bolovani de rau

Majoritatea degradărilor, aparute la structura rutiera existenta, sunt:

PRO CONS XXI

Sediu social: Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București


Punct de lucru: Str. Chiciurei nr.27-29, sector 3 București Tel: 021/346.60.22 031/425.09.20 Fax: 021/346.60.11


 • -   In zona cu îmbrăcăminte asfaltica, fisuri crăpături, gropi, denivelări, care indica cedări ale fundației

 • -  In zona de pavaj de bolovani de rau s-au constat gropi in carosabil, bolovani dislocați, tasari care indica cedarea fundației.

La zonele verzi se constata o totala lipsa de întreținere.

Majoritatea bordurilor prezintă defecțiuni de tip tasari, inclinari pana la răsturnare, crăpături, sparturi si rupturi, decolmatari rosturi.

Prezenta apei pluviale pe carosabil datorita lipsei pantelor de scurgere, a deformatiilor pârtii carosabile, colmatarea sau lipsa gurilor de scurgere, reprezintă un factor de degradare continua a străzii.

CAP 4 SOLUȚIA PROIECTATA

4.1 PARTEA CAROSABILA

Tipurile de lucrări prevăzute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic si economic cu scopul menținerii viabilității străzii, conservarea si adaptarea sistemului rutier si de siguranța a circulației la nivelul de agresivitate a traficului si factorilor de mediu la care este sau va fi supus in perspectiva.

Principalele lucrări stabilite ca necesare in baza situației existente si a revitalizarii duratei de viata in perspectiva, sunt:

 • -   rectificări minore ale traseului in plan si profil longitudinal;

 • -   rectificări ale pantelor transversale;

 • -  înlocuirea sistemului rutier degradat(in zonele cu burdusiri);

 • -  refacerea trotuarelor;

 • -  amenajarea de suprafețe noi cu rol de parcare;

 • -  covoare bituminoase;

 • -  siguranța circulației;

 • -  asigurarea scurgerii apelor;

 • -  adaptarea gurilor de canal, rasuflatorilor de gaze si a căminelor de vizitare la noile cote proiectate;

  Sediu social: Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București


  Punct de lucru: Str. Chiciurei nr.27-29, sector 3 București Tel: 021/346.60.22 031/425.09.20 Fax: 021/346.60.11


- amenajarea intersecțiilor cu străzile laterale

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan, s-a urmărit ca axa proiectata sa se suprapună cat mai fidel pe axa străzii existente, ținând sema de condițiile impuse de tema de proiectare si cu respectatrea pe cat posibil a prevederilor STAS 10144/3-81 "Străzi,-Elemente geometrice-Prescriptii de proiectare”.

In profil transversal s-au menținut lățimile existente atat pentru partea carosabila cat si pentru trotuare, fiind reamenajate numai deverele, urmarindu-se prin aceasta imbunatatirea scurgerii apelor pluviale in lungul străzii, evitarea băltirilor si totodată sporirea confortului si siguranței circulației. In zonele in care s-a prevăzut amenajarea de parcari noi, acestea au fost proiectate la marginea pârtii carosabile cu panta inversa acesteia creandu-se astfel casiuri intre partea carosabila si parcari, apele pluviale fiind dirijate către gurile de scurgere existente.

In vederea adaptarii unor soluții de ranforsare si modernizare a sistemului rutier existent, s-au respectat prevederile normelor si normativelor in vigoare.

Astfel, soluțiile proiectate sunt bazate pe criterii minimale de refacere a stării tehnice a sistemelor rutiere pentru străzi, in concordanta cu următoarele normative:

- Normativ privind “Alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru străzi”, indicativ NP 116-04, aprobat cu Ordin MTCT nr. 196/2005;

Conform expertizei tehnice sistemul rutier propus are următoarea structura;

 • 4cm - beton asfaltic cu criblura BA16;

 • Geocompozit;

 • 5cm - binder BAD 25 + reprofilare;

înainte de aplicarea structurii rutiere proiectate la partea carosabilase vor executa următoarele lucrări pregătitoare

 • Demontare borduri;

 • Montare borduri noi 20/25

 • Refacerea fundației deteriorate cu un strat de piatra sparta de 20 cm;

 • Ridicare a gurilor de scurgere;

In zonele de traversare pietonala bordurile s-au proiectat la cote mai joase pentru accesul persoanelor cu handicap, in conformitate cu normativele MTCT.

4.2 AMENAJAREA INTERSECȚIILOR CU STRĂZILE LATERALE

Intersectiiile cu străzile laterale întâlnite se vor amenaja pe 5-10 m lungime.

Soluția de reabilitare este similara cu soluția propusa pentru reabilitarea pârtii carosabile a străzii Pastorului.

încadrarea pârtii carosabile pe aceaste străzi laterale , se va face cu borduri din beton 20x25cm pe fundație din beton.

4.3 AMENAJAREA TROTUARELOR

Datorita noului sistem rutier ce intra in alcătuirea pârtii carosabile (inaltarea cu 9 cm fata de cota existenta) si cotei impuse prin caietul de sarcinii (lumina la bordura sa nu fie mai mica de 10 cm), trotuarele se vor amenaja cu următorul sistem rutier:

 • •  4 cm beton asfaltic tip BA8;

 • •  10 cm beton C8/10;

 • •  10 cm fundație de balast;

Delimitarea exterioara a trotuarelor se va face cu borduri din beton 10x15cm pe fundație din beton.

Deasemenea se vor efectua reparații si la trotuarele pe intraga lungime de strada laterala amenajata.

Daca exista copaci in alveola se vor proteja cu borduri noi 10x15, si se vor complecta cu pamant vegetal.

Pe zonele unde trotuarul este la limita frontului construit, nu se montează borduri prefabricate 10x15.

PRO CONS XXISediu social: Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București


Punct de lucru: Str. Chiciurei nr.27-29, sector 3 București Tel: 021/346.60.22 031/425.09.20 Fax: 021/346.60.11


4.4 UTILITATI

Datorita noilor cote proiectate atat pentru partea carosabila cat si pentru trotuare s-au prevăzut lucrări de aducere la cota pentru toate capacele aferente utilităților întâlnite in amplasamentul străzii (guri de scurgere existente, rasuflatori de gaze, cămine de vizitare pentru instalații de termoficare, telecomunicații, etc).

Pentru asigurarea evacuării apelor pluviale s-au prevăzut lucrări de decolmatare a căminelor aferente gurilor de scurgere existente, multe din ele total nefunctionabile datorita lipsei de întreținere.

Prin proiect s-a prevăzut colectarea apelor pluviale conform noilor cote ale profilului străzii.

Deasemeni s-a prevăzut inlocuirea gurilor de scurgere degradate, infundate sau cu racordul prăbușit.

In anumite situații impuse de configurația terenului apare ca necesar amplasarea unor guri de scurgere in amplasamente noi.

Lucrările necesare pentru inlocuirea unor guri de scurgere existente deteriorate sau realizarea unor guri de scurgere noi sunt strict necesare pentru durata de viata a sistemului rutier reparat.

înainte de începerea lucrărilor de drum se impune intervenția tuturor administratorilor de rețele pentru a-si verifica si efectua lucrările necesare (lucrări de pozare, întreținere sau verificare a unor defecțiuni, reabilitarea unor cămine de vizitare existente sau cămine noi, etc.

4.5 LUCRĂRI DE SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE

Semnalizarea punctelor de lucru la lucrările de reparare a străzilor, precum si asigurarea circulației pe timpul execuției lucrărilor se vor face in conformitate cu „Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si /sau pentru protejarea drumului” - emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranța si controlul circulației rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului :

Reabilitare si modernizare Strada Pastorului

curs valutar: 1 euro =    4.2120 lei 9 IUNIE 2009

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA )

TVA mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

I 1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

-

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților (mutări si protejări instalații)

-

-

-

-

Cheltuieli

CAPITOLUL 3 pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.25

0.06

0.05

0.29

0.07

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.41

0.10

0.08

0.49

0.12

3.3

Cheltuieli pentru proiectare

a.

Expertize tehnice+avize+studii+elaborare SF

5.73

1.36

1.09

6.81

1.62

c

Proiect tehnic

6.54

1.55

1.24

7.79

1.85

d

Detalii de execuție

4.09

0.97

0.78

4.87

1.16

3.4

Cheltuieli privind organizarea licitațiilor pentru execuția lucrărilor

20.22

4.80

3.84

24.06

5.71

3.5

Consultanta

12.27

2.91

2.33

14.60

3.47

3.6]

Asistenta tehnica

a.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.74

1.60

1.28

8.02

1.90

TOTAL CAPITOL 3

56.24

13.35

10.69

66.93

15.89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Obiect 1. - LUCRĂRI AMENAJARE DRUM

408.98

97.10

77.71

486.69

115.55

4.2

Montaj utilaj tehnologic

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

-

-

-

-

-

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

408.98

97.10

77.71

486.69

115.55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15.1.1

Lucrări de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5,2,1

Comision pentru Casa Sociala a Constructorilor

2.04

0.49

0.39

2.43

0.58

5,2,2

Taxa aferenta Inspecției pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3.62

0.86

0.69

4.31

1.02

5.2,3

Alte taxe

2.04

0.49

0.39

2.43

0.58

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

46.52

11.05

8.84

55.36

13.14

TOTAL CAPITOL 5

54.23

12.88

10.30

64.54

15.32

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

123.33

98.70

618.15

146.76

Din care C+M

408.98

97.10

77.71

486.69

115.55

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului

Reabilitare si modernizare Strada Pastorului

Mii lei ( cu TVA )


Mii euro ( cu TVA )


1) Valoarea totala a investiției :

din care construcții montaj


618.15 ___________________146.76

486.69                    115.55


curs valutar: 1 euro =

4.2120 lei 9 IUNIE 2009

2) Durata de realizare a investiției

2

luni

3) Eșalonarea investiției

Mii lei ( cu TVA )

Mii euro ( cu TVA )

AN I

INV

618.15

146.76

C+M

486.69

115.55

4) Capacitati

Lungime strada

230.00

m

Lățime strada

7.00

m


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

73>m

r              * '

'WWH» I ‘ Wy

*ONICIP'C „</


STRADA PASTORULUI DIN Wț—<s MUNICIPIUL CRAIOVA       -


REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA

2009