Hotărârea nr. 403/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 403

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 403

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.116721/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2009 referitoare la aprobarea expertizei tehnice și a documentației de avizare pentru investiția „Reabilitare și modernizare str. Nicolae Iorga” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și Hotărârii Guvernului nr.28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenți;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 103/2009, și va avea următorul conținut:

Art.1. Se aprobă documentația de avizare și expertiza tehnică pentru investiția „Reabilitare și modernizare str. Nicolae Iorga”, având următorii indicatori tehnico - economici:

  • 1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)     13.537.610 lei

din care:

construcții + montaj (C+M)                      11.267.210 lei

  • 2. Durata de execuție a investiției - 4 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzute în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCUCONISILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

I


DOCUMENTATE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PROIECT NR. 153.1
Oh


Piese Desenate


X U A N \ /XteXzS ''■SeA'/jff t                     i . ♦ r          i /

,                          . i

xo'              A ■■ /

X XicX

X/t I u X


RO CONS XXI


PROIECTANT GENERAL

S.C. PRO CONS XXI S.R.L.

Str. Chiciurei nr. 27-29

Sector 3, București

Tel/Fax: 021 346 60 11; 021 346 60 22


2009

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Reabilitare si modernizare Strada Nicolae lorga

curs valutar:! euro =    4.2120 lei 09 IUNIE 2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA)

TVA mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1

2

3

I 4

5

6

I Z

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

-

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților (mutări si protejări instalații)

-

-

-

-

Cheltuieli

CAPITOLUL 3 pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

5.68

1.35

1.08

6.76

1.61

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

9.47

2.25

1.80

11.27

2.68

3.3

Cheltuieli pentru proiectare

Expertize tehnice+avize+studii+elaborare SF

132.56

31.47

25.19

157.74

37.45

Proiect tehnic

151.49

35.97

28.78

180.28

42.80

d

Detalii de execuție

94.68

22.48

17.99

112.67

26.75

3.4

Cheltuieli privind organizarea licitațiilor pentru execuția lucrărilor

20.22

4.80

3.84

24.06

5.71

3.5

Consultanta

284.05

67.44

53.97

338.02

80.25

3.6

Asistenta tehnica

a.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13.48

3.20

2.56

16.04

3.81

TOTAL CAPITOL 3

711.62

168.95

135.21

846.83

201.05

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

I 41

Construcții si instalații

4.1.1. Obiect 1. - LUCRĂRI AMENAJARE DRUM

9,468.24

2,247.92

1798.97

11267.21

2675.03

I 4.2

Montaj utilaj tehnologic

-

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

-

1 "

-

-

-

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

9,468.24

2,247.92

1,798.97

11,267.21

2,675.03

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 1

Organizare de șantier

£ ’ 1

Lucrări de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 ’ 2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

52.1

Comision pentru Casa Sociala a Constructorilor

47.34

11.24

8.99

56.34

13.38

: 2 2

Taxa aferenta Inspecției pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

83.61

19.85

15.88

99.49

23.62

2 3

Alte taxe

47.34

11.24

8.99

56.34

13.38

5 3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,017.99

241.69

193.42

1211.40

287.61

TOTAL CAPITOL 5

1,196.27

284.02

227.29

1,423.57

337.98

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

5 1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6 2

Probe tehnologice

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

11,376.14

2,700.89

2,161.47

13,537.61

3,214.06

Din care C+M

9,468.24

2,247.92

1,798.97

11,267.21

2,675.03

S.C. PROCONS XXI S.R.

DIRECTOR


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului Reabilitare si modernizare Strada Nicolae lorga

Mii lei ( cu TVA )

Mii euro ( cu TVA )

1) Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj

13,537.61

11,267.21

3,214.06

2,675.03

curs valutar:

1 euro =               4.2120 lei

09 IUNIE 2009

2) Durata de realizare a investiției

4

luni

3) Eșalonarea investiției

Mii lei ( cu TVA )

Mii euro ( cu TVA )

AN I

INV

13,537.61

3,214.06

C+M

11,267.21

2,675.03

4) Capacitati

Lungime strada

1320.00

m

Lățime strada

14.00

m

Supraf parcari

5444.00

mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Z€t«fe&7/? -&’•

<        / o x~'C ■<-y /

/îo/bZ’ Z4&AZQ.&S \ Esy -

STRADA NICOLAE IORGA DIN 'Z>v MUNICIPIUL CRAIOVA

fU'f<

■»■„— -

REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA

2009