Hotărârea nr. 402/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 402

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 402

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.110640/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune administrarea Incubatorului transfrontalier tehnologic și de afaceri Craiova, de către Consiliul Local al Municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.290/2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării rețelei naționale de incubatoare de afaceri, Ordinului nr.1293/2008 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2011 de inființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri și Decizia nr.512/2009 a Președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2012 de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c și lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2, lit.f și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă administrarea Incubatorului transfrontalier tehnologic și de afaceri Craiova, de către Consiliul Local al Municipiului Craiova .

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Română de Transfer Tehnologic Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.2 și să desemneze o persoană care să îndeplinească funcția de administrator al Incubatorului.

Art.4. Cuantumul chiriei pentru locațiile de incubare va fi 2 euro/mp în primul an de incubare, 3 euro/mp în al doilea an și 4 euro/mp în ultimul an de incubare.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții , Direcția Economico - Financiară și Asociația Română de Transfer Tehnologic Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.402/2009

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova si

Asociația Română pentru Transfer Tehnologic si Inovare

1.Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, judetul Dolj, str. A. I. Cuza nr. 7, tel: 0251/415177, fax: 0251/411561, reprezentat prin Primar, Antonie Solomon, in calitate de „Coordonator”

Si

2. ARoTT - Asociația Română pentru Transfer Tehnologic si Inovare Craiova, cu sediul in Craiova, judetul Dolj, str. Stefan cel Mare nr. 12, tel/ fax: 0251/418882, reprezentata prin Presedinte, Gabriel Vladut, in calitate de „Partener”

In cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri”, coordonatorul Consiliul Local al Municipiului Craiova a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor Contractul de finantare nr. RO2005/017-535.01.01.03 pentru implementarea proiectului mentionat mai sus.

ARoTT Craiova a ofertat in cadrul ofertei nr. 69730/4.06.2009, depuse la Primaria Municipiului Craiova realizarea serviciilor de incubare tehnologica si de afaceri in conformitate cu normele internationale in domeniu si si-a exprimat intentia de administra Incubatorul de afaceri Craiova in parteneriat cu Consiliul Local Craiova, prin adresa nr. 109950/04.09.2009.

Art. 1. Obiectul parteneriatului

Obiectul acestui acord de parteneriat este de a permite Partenerului sa contribuie, impreuna cu Coordonatorul, la implementarea clauzelor Contractului de finantare mentionat mai sus, in sensul administrarii Incubatorului Tehnologic si de Afaceri Craiova.

Art. 2. Roluri si responsabilitati ale partenerilor

 • 2.1. Consiliul Local al Municipiului Craiova:

 • numește un administrator

 • asigura accesul la spatiile necesare pentru activitatea tehnica a Partenerului si a firmelor incubate

 • gestioneaza Incubatorul din punct de vedere administrativ si financiar

 • asigura paza si protectia Incubatorului

 • asigura functionalitatea Incubatorului in concordanta cu parametrii functionali stabiliti.

 • asigura urmatoarele servicii

  Nr crt

  Servicii oferite de Consiliul Local al Municipiului Craiova

  Tip serviciu

  gratuit

  contra cost

  1

  Asigurare spatiu de desfasurare a activitatii

  X

  2

  Acces sala conferinte, sala protocol, organizare evenimente, intretinere spatii, curatenie, protocol in conditii de calitate si la preturi convenabile;

  X

  3

  Acces la utilitatile comune: energie electrica, apa, canal, energie termica si agent de racire

  X

  4

  Servicii si facilitati comune

  -asigurarea serviciilor de  administrare,

  secretariat;

  -asigurarea serviciilor de informare si documentare;

  Inclus in tariful de inchiriere a locatiei de incubare

  5

  Acces la infrastructura de comunicare

  • -  centrala telefonica

  • -  Internet    și    servere performante,

  calculatoare, retea;

  X

  • -  servicii    de    comunicare-informare,

  recepție servicii poștale;

  • -  acces copiator, secretariat: preluare mesaje, furnizare de informații primare;

  • -  procesare, editare, multiplicare materiale promoționale;

  X

 • 2.2. Asociația Română pentru Transfer tehnologic si Inovare:

 • gestionează Incubatorul din punct de vedere tehnic si metodologic

 • asigura serviciile suport de incubare tehnologica si de afaceri (lista serviciilor putand fi extinsa pe perioada parteneriatului):

  Nr crt

  Servicii oferite de Asociația Română

  9

  pentru Transfer tehnologic si Inovare

  Tip serviciu

  gratuit

  contra cost

  1.

  Asigurarea serviciilor de informare si documentare;

  X

  2.

  Servicii specializate oferite contra cost:

  • - Servicii in perioada de pre-incubare privind infiintarea de noi societati comerciale;

  • -  Elaborare planuri de afaceri si de marketing, studii de fezabilitate, a surselor si metodelor de finantare a investitiilor;

  • - instruire in management;

  • -  asistenta juridica si de contabilitate (intocmire balanta de venituri si cheltuieli, raportari contabile, completare declaratii de impunere, etc.);

  • - servicii de traduceri si publicitate;

  • -  asistenta acordata IMM incubate in corelarea activitatilor cu cele ale intreprinderilor existente in zona;

  • -  servicii de consultanta in domeniul sistemelor de standardizare, certificare a calitatii conform normelor Uniunii Europene;

  X

  3.

  Servicii specializate - gratuit

  • -  consultanta in perioada de pre-incubare privind infiintarea de noi societati comerciale; start-upuri

  • -  consultanta in dezvoltarea de noi produse si servicii;

  • -  inlesnirea accesului IMM la baza de date si a utiliza experienta universitatilor acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

  • -  asistenta acordata IMM incubate in scopul diversificarii capacitatii acestora de a-si comercializa produsele in aria geografica in care sunt localizate, sau in

  X

  afara acesteia inclusiv in EU;

  • -  servicii PR - recomandari de personal

  • -  servicii de asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic;

  • -  consultanta atragere fonduri de cercetare

  • -  servicii de diseminare informatii legate de proiecte, evenimente, oportunitati de afaceri;

  • -  servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, prognoză tehnologică;

  • -  servicii de asistență și consultanță pentru exploatarea drepturilor de proprietate industriala si intelectuală;

  4.

  • -  servicii de management firma si management tehnic

  • -  servicii de cercetare-dezvoltare;

  • -  servicii de asistență și consultanță

  pentru    realizarea    de    modele

  experimentale și prototipuri;

  • -  realizare      documentatii      pentru

  exploatarea drepturilor de proprietate industriala si intelectuală, dosare inventii;

  • -  servicii de asistență și consultanță în domeniul legislativ, financiar.

  X

  5.

  Servicii de asistență

  J

  • -  consultanta privind obținerea de fonduri în cadrul unor programe;

  • -  identificarea partenerilor din mediul universitar și de cercetare;

  • -  asigurarea accesului la baze de date specializate;

  • -  informare cu privire la   prioritățile

  naționale, regionale și locale;

  X

  6.

  Participare      la     targuri,      expozitii,

  simpozioane, prezentare produse la targurile pentru care entitatea are facilitati; Pentru targurile internationale pentru care entitatea are facilitati se platesc taxe de 50% din costuri conform legislatiei in vigoare, pentru o singura persoana

  X

  Perfectionare resurse umane - la cerearea beneficiarului, pe tematica solicitata

  In     cadrul

  proiectelor

  Pe tematici

  solicitate

  7.

  Acces la tehnologii, echipamente, asistenta tehnica dezvoltare tehnologica

  X        -

  ocazional in laboratoarele membrilor ARoTT

  X     -

  inchiriere aparatura

  8.

  Consultanta transfer tehnologic national si transnational

  Consultanta privind Drepturi de Proprietate Intelectuala

  X

  Documentatie privind    Drepturi de

  Proprietate Intelectuala

  X

  9.

  Promovare oferte TTT si solicitari oferte TTT

  X

  Promovare oferte de afaceri si solicitari oferte de afaceri

  Creare de parteneriate nationale si internationale pentru proiecte

  X

Art. 3 - Durata parteneriatului

Durata parteneriatului va fi de 5 ani incepand de la data semnarii prezentului Acord de Parteneriat, cu posibilitatea prelungirii sale.

Art. 4 - Confidentialitate

1. Chiar daca serviciile realizate sunt de natura publica, o parte din informatia schimbata intre coordonator si partener, in contextul implementarii proiectului, poate fi confidentiala. Doar documentele si elementele care in mod explicit au semnul “confidentialitatii” vor fi astfel privite.

2. Coordonatorul si partenerul isi asuma responsabilitatea de a lua masuri pentru a asigura ca toti membrii personalului implicati vor respecta natura confidentiala a informatiei, nu o vor face publica unei a treia parti si nu o vor folosi fara a avea consimtamantul anterior, sub forma scrisa al coordonatorului sau partenerului care a furnizat informatia.

Art. 5 - Litigii

1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord sau in legatura cu el, pe care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente de contencios-administrativ, prezentul Acordul fiind asimilat unui contract administrativ.

Art. 6 - Incetarea acordului

Prezentul acord inceteaza:

 • a) la data expirarii perioadei prevazute la art. 3, daca Partile nu convin prelungirea acestuia

 • b) prin acordul de vointa al Partilor, confirmat in scris

 • c) prin denuntare unilaterala, cu conditia notificarii prealabile cu cel putin 30 zile inainte.

Art. 7 - Prevederi finale

Acordul va fi semnat de catre parti in 2 exemplare in limba romana, cate unul pentru fiecare parte.

Coordonatorul

Numele organizatiei: Consiliul Local al Municipiul Craiova Reprezentant legal: Antonie Solomon

Pozitie: Primar

Semnatura Data

Directia Juridica, asistenta de specialitate si contencios administrativ

Partener

Numele organizației: Asociația Română pentru Transfer Tehnologic si Inovare Craiova

Reprezentant legal: Gabriel Vladut

Pozitie: Presedinte

Semnatura                                  Data:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS