Hotărârea nr. 400/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 400

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 400

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.108925/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea finanțării din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009, a contribuției proprii a Arhiepiscopiei Craiova la costurile eligibile aferente proiectului „Consolidare, restaurare și refuncționalizare cu valorificare patrimoniu cultural - imobil str. Brestei, nr.24, Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat și Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, modificată și completată de Legea nr.128/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2, lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009, a sumei de 259.125,20 lei, reprezentând contribuția proprie a Arhiepiscopiei Craiova la costurile eligibile aferente proiectului „Consolidare, restaurare și refuncționalizare cu valorificare patrimoniu cultural - imobil str. Brestei, nr.24, Craiova”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții , Direcția Economico - Financiară și Arhiepiscopia Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU