Hotărârea nr. 397/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 397

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 397

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.114349/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna august 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.125/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 alin.2, lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna august 2009, în valoare de 95.252,91 lei, fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.397/2009

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A SUMELOR

CE SE ALOCĂ PENTRU ACOPERIREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE PE LUNA AUGUST 2009

FARA TVA

Activitate

Valoare ajutor de stat conform - LEI • O.M.A.l. 1257’2007

Din care:

Buget local - lei

JSiget.d^^i   ,.

CENTRALE TERMICE

26.444,71

19.847,48

6.597,23

PUNCTE TERMICE

194.162,70

75.405,43

118.757,27

TOTAL

220.607,41

95.252,91

125.354,50

07subv3

DECONT

PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI

TERMICE PE PERIOADA AUGUST 2009 CONFORM O.M.A.I 125 / 2007

Activitate

Perioada

Cantitate

Preț local

HCLM 372/2008

PL

-ț.  ¥

Lei/ Gcal

Preț energie termică RA Termoficare

PET

Lei / Gcal

Preț local de referință Decizie ANRSC 258/2008

PLR

Lei /Gcal

Compensare unitară combustibili Decizie

ANRSC 258/2008

Ccomb

Lei / Gcal

Subvenție autorități locale

S autorități locale

Lei / Gcal

Valoare ajutor de stat

C

Lei

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare C’

Lei

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare

1

Lei

Cu TVA

Gcal

/

0

1

2

4

5

6

7 = 4-5- 6

8 = (6+7) x 2

9= 8+(5-3)x2

10 = 9x19%

Energie termică produsă prin CT

AUGUST

2009

232,460535

156,52

270,28

156,48

28,38

85,42

26.454,01

26.444,71

31.469,21

Energie termică distribuită prin PT

AUGUST

2009

4184,541008

156,52

202,92

156,48

28,38

18,06

194.330,08

194.162,70

231.053,61

Total

------------------1-------------------

220.607,41

262.522,82

ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR.397/2009

DECONT

PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL

CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR36/2006 PE PERIOADA AUGUST 2009

4

Activitate

Perioada

<

Cantitate

Gcal

Preț Cumpărare CET

Lei/Gcal

Tarif distribuție RA Termoficare

Lei/Gcal

Total Tarif

PET

Lei/Gcal

Compensare Unitara Combustibili Decizie 258/2008 ANRSC Lei /Gcal

Preț local

PL

HCLM 372/2008

Lei/Gcal

Diferența de acoperit de la Bugetul local

Lei /Gcal

TOTAL

Subvenție de primit de la Bugetul local lei

TOTAL Subvenție de primit de la Bugetul local Lei-cu TVA

0

1

2

3

4

5 = 3+4

6

7

8=5-6-7

9 = 8x2

10 =9x19%

Energie termică produsă prin CT

AUGUST 2009

232,460535

-

270,28

28,38

156,52

85,38

19.847,48

23.618,50

Energie termică distribuită prin PT

AUGUST 2009

4184,541008

113,96

88,96

202,92

28,38

156,52

18,02

75.405,43

89.732,46

TOTAL

1

1

-t—/--------

95.252,91

113.350,96

-/--------------------