Hotărârea nr. 396/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 396

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 396

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.114948/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea ajustării tarifelor pentru apa potabilă și canalizare pentru consumatorii din municipiul Craiova și a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru apa potabilă și canalizare pentru consumatorii din municipiul Craiova și a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2007 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Compania de Apă Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTARAREA NR.396/2009

TARIFE PENTRU APA POTABILA SI CANALIZARE PENTRU CONSUMATORII DIN MUNICIPIUL CRAIOVA SI TARIFE PENTRU APA POTABILA LIVRATA CONSUMATORILOR RACORDAȚI LA ADUCTIUNEA IZVARNA

Pret/tarif pentru populație lei/mc

Pret/tarif

pentru rest consumatori lei/mc

1. APĂ POTABILA livrata in municipiul Craiova

2,28 lei/ mc cu TVA

1,92 lei /mc fara TVA

2. APĂ POTABILA livrata consumatorilor de pe aductiunea Izvarna - Craiova

0,61 lei/ mc cu TVA

0,51 lei /mc fara TVA

3. CANALIZARE pentru municipiul Craiova

0,40 lei/ mc cu TVA

0,34 lei /mc fara TVA