Hotărârea nr. 395/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 395

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 395

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.114922/2009 al Direcției Relații Publice prin care se propune aprobarea Planului strategic privind „Tratarea și prevenirea corupției prin creșterea integrității și eficienței autorității executive și deliberative din municipiul Craiova pe perioada 2009-2012” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.e, art.45 alin.2 lit.d și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul strategic privind „Tratarea și prevenirea corupției prin creșterea integrității și eficienței autorității executive și deliberative din municipiul Craiova pe perioada 2009 - 2012”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Relații Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la HCL 395/2009

PLANUL STRATEGIC

privind tratarea și prevenirea corupției prin creșterea integrității și eficienței autorității executive și deliberative din municipiul Craiova pe perioada 2009-2012

Planul Strategic a fost elaborat în cadrul proiectului “Orașe fără corupție - orașe cu viitor”, inițiat de FPDL - Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală cu sprijinul financiar al LGI - Local Government Initiative of the Open Society Institute, în perioada martie-decembrie 2008

PLANUL STRATEGIC

privind tratarea și prevenirea corupției prin creșterea integrității și eficienței autorității executive și executății deliberative din municipiul Craiova pe perioada 2009-2012

VIZIUNE:

Primăria Municipiului Craiova - model de integritate și eficiență în viața publică, acționează în mod transparent și responsabil în interesul cetățenilor săi și al viitorului municipiului

OBIECTIVE pentru realizarea viziunii:

O1. Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

O2. Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

O3. Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

O4. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri

O5. Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal

STRATEGII pentru realizarea obiectivelor au fost elaborate pentru următoarele activități vulnerabile la corupție:

A1. Eliberarea certificatelor de urbanism, acordurilor unice, autorizațiilor de construire și desființare

A2. Controlul disciplinei în construcții

A3. Gestiunea domeniului public și privat almunicipiului

A4. Achiziții publice

A5. Registrul agricol

A6. Autorizarea agenților economici

A7. Controlul activităților în piețe, târguri și oboare

A8. Managementul resurselor umane

PLAN STRATEGIC

OBIECTIVE SI STRATEGII

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

01

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Finalizarea cadastrului general al municipiului

Reactualizarea PUG și RLU

Înregistrarea continuă a modificărilor aduse prin PUD/PUZ

Organizarea și planificarea activității de control în funcție de priorități

Asigurarea accesului la datele interne necesare pentru controlul disciplinei în construcții

Asigurarea accesului pe internet al functionarilor, la legislația specifică

Realizarea evidenței terenurilor și clădirilor aparținând patrimoniului public

Elaborarea unui plan de management al proprietatilor publice

Elaborarea de reguli pentru trecerea proprietăților din domeniul public în cel privat

Încheierea de protocoale de colaborare cu alte instituții publice pentru completarea, corelarea și actualizarea de date

Elaborarea unui sistem intern de evidență și urmărire a planificării, atribuirii, contractării, administrării (urmăririi) și finalizării contractelor de achiziții publice

Angajarea, dupa caz, a unor consultanți externi pentru elaborarea unor specificații tehnice din caietele de sarcini

Efectuarea de analize comparate privind prețurile unitare ale diverselor tipuri de activități de construcție (mp, km, ml)

Urmărirea execuției lucrărilor publice de construcții de către specialiști - diriginți de șantier autorizați, angajați și plătiți din costurile investiției

Evidențe cu documentele emise de primărie pentru firmele care au produs prejudicii

Realizarea de baze de date cu furnizori, prestatori și executanți

Asigurarea corelării datelor înscrise în Registrul Agricol cu datele aflate în baza de impozitare a Direcției de Taxe și Impozite

Elaborarea unei strategii de utilizare a vadurilor comerciale, corelate cu PUG și RLU,

Sprijinirea micilor producători agricoli/meșteșugari prin organizarea de piețe volante

Inițierea unui proces participativ pentru elaborarea unui plan de tratare și prevenire a corupției

Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului (mobilier modern, echipamente, extindere acces la internet(e-mail)

Elaborarea unor proceduri clare de acordare a beneficiilor

Folosirea eficienta a intranetului si a retelei existente

OBIECTIVE SI STRATEGII

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

O2

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

Eliminarea returnărilor repetate ale acelorași dosare

Simplificarea procedurilor în scopul reducerii timpului de eliberare și responsabilizarea semnatarilor și întocmitorilor

Completarea procedurilor existente

Identificarea unor indicatori de performanta relevanti

OBIECTIVE SI STRATEGII

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

O3

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Punerea PUG/RLU, precum și PUD/PUZ pe site

Oferirea de alte informații utile privind proiectanți de specialitate si legislatie prin link-uri la alte website-uri

Mediatizarea datelor statistice privind indisciplina în construcții și sancțiunile aplicate, în vederea descurajării apariției acestora,

Instituirea unui sistem de avertizare preventiv privind indisciplina în construcții prin folosirea unor voluntari

Oferirea de informații pe site/rapoarte către cetățeni, privind situația trecută, prezentă și viitoare a proprietăților publice

Organizarea de consultări publice privind trecerea din domeniul public în cel privat în cazuri importante

Afișarea pe site a

o Programului anual de investiții și achiziții publice

o Anunțurilor de intenție, anunțurilor de participare

o Raportului anual privind atribuirea contractelor de achiziții publice

Publicitate negativă pentru firmele care au produs prejudicii

Oferirea de informații utile cetățenilor privind obligațiile și responsabilitățile prevăzute de lege

Oferirea de informații pe site privind o lista agenților economici autorizați o criteriile de autorizare în vaduri comerciale o legislația pe baza căreia se pot da sancțiuni în urma controalelor

Publicarea pe site a:

o Regulamentului de funcționare a Administrației piețelor

o Legislației pe baza căreia se pot da sancțiuni în urma controalelor

Creșterea transparenței în recrutarea, selecția, promovarea personalului

OBIECTIVE SI STRATEGII

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

O4

Implementarea unui sistem modern de management

al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri

Motivarea angajaților prin

o Implementarea unui sistem de evaluare și recompense bazat pe indicatori de performanță obiectivi

o Elaborarea unor fișe de post clare, complete

o Stabilirea nr de personal după analiza încărcării personalului existent

o Instruire continuă prin cursuri și întâlniri/dezbateri, schimb de experienta pe baza necesitatilor de instruire si al unui plan de dezvoltare personala

Sistem de selectie a unor persoane competente

Angajarea de personal de specialitate ca experți contractați/contracte externe

Efectuarea analizei funcționale a structurii și activităților primăriei prin care să se regândească structura organizației, să se redimensioneze numărul și profilul posturilor, fișele de post, să se identifice indicatorii de performanță ai direcțiilor/serviciilor și persoanelor

Îmbunătățirea cunoștințelor/abilităților persoanelor în funcții de conducere privind cultura organizației, mgmt resurselor umane, planificare strategică, leadership

Imbunatatirea comunicarii interne :

o Analiza obstacolelor în comunicarea dintre direcții - inclusiv celor datorate separării în trei sedii diferite

o Cresterea rolului serviciului de resurse umane in managementul performant al RU

OBIECTIVE SI STRATEGII

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

O5

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal

Dezvoltarea unui mecanism de audit intern, prin sondaj și inopinat, subordonat conducerii primăriei, pentru controlul activității și aplicarea de sancțiuni în cazul identificării unor ilegalități sau nerespectări de proceduri

Aplicarea unei politici de rotație a personalului pe arii geografice

Eliminarea accesului cetățenilor la funcționarii compartimentului de disciplină în construcții

Solicitarea și emiterea autorizațiilor printr-un sistem care sa desparta pe cei care decid de cetateni si pe cei care primesc cererea de cei care elibereaza autorizatia

Adoptarea unui cod de etică al achizitorilor publici din primarii

Evitarea încasărilor în cash prin crearea unui sistem electronic de plată a taxelor

Crearea unui sistem electronic de evidență zilnică a persoanelor care comercializează produse în piețe, târguri, oboare pentru a se putea controla încasările de taxe

A1. ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, ACORDURILOR UNICE, AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI DESFIINȚARE

OBIECTIVE De ce?

STRATEGII

Ce?

RESPONSABIL SI PARTENERI Cine?

TIMP

Cand?

RESURSE Cu ce?

2009

2010

2011

2012

O1.

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Finalizarea cadastrului general al municipiului

R: Arhitect sef P: Compartiment cadastru si societati autorizate

Resurse financiare in buget

Reactualizarea PUG și RLU aferente, corelate cu Strategia de dezvoltare integrată a Municipiului și zonei metropolitane și cu alte documente de planificare cerute de legislație (Masterplan de mediu, Strategia de gestionare a deșeurilor, Strategia de transport)

R: Arhitect sef

P: Directia PPTI si Serviciul Investitii

 • •  Resurse financiare in buget

 • Resurse umane instruite

 • •  Soft, calculatoare

Înregistrarea continuă a modificărilor aduse prin PUD/PUZ

R: Arhitect sef, P: Compartiment Planificare urbana

 • Resurse umane instruite

 • •  Soft, calculatoare

O2.

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

Organizarea activității de eliberare a AC pentru eliminarea returnărilor repetate ale acelorași dosare

R: Arhitect sef P: Directia Urbanism, Proiectantii

 • •  Informatii privind cauzele problemelor actuale

 • •  Expertiza pt analiza cauzelor si elaborarea unor noi proceduri

Simplificarea procedurilor în scopul reducerii timpului de eliberare și responsabilizarea semnatarilor și întocmitorilor

R: Arhitect sef P: Sefii de compartimente

 • •  Informatii privind cauzele blocajelor actuale

 • •  Expertiza pt analiza cauzelor si simplificarea procedurilor

Identificarea unor indicatori de performanță relevanți pentru calitatea activității serviciului/compartimentului și personalului angajat

R: Arhitect sef, P: Sefii de compartimente, Serviciul resurse umane

 • •  Resurse financiare

 • •  Expertiza in analiza procesului,mgm

tresurselor umane si elaborarea unor indicatori de performanta relevanti

O3.

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Punerea PUG/RLU, precum și PUD/PUZ pe site-ul primăriei pentru ca cetățenii să poată avea acces la aceste informații

R: Arhitect sef, P: Serviciul Informatica, Directia Relatii Publice

 • •  Resurse financiare in buget

 • •  Soft, calculatoare

 • •  Expertiza personal specializat

 • •  Informatii privind experienta altor primarii din UE

Oferirea de alte informații utile privind proiectanți de specialitate prin link-uri la alte website-uri ale asociațiilor profesionale (Ordinul Arhitecților, Asociația Urbaniștilor), privind legislația specifică domeniului prin link-uri la website-uri din domeniu

R: Arhitect sef, P: Serviciul Informatica, Directia Relatii Publice

 • •  Informatii privind site-uri utile pt cetateni

 • •  Informatii privind legislatia

1 1

O4.

Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri

Motivarea angajaților prin o Implementarea unui sistem de evaluare și recompense bazat pe indicatori de performanță obiectivi o Elaborarea unor fișe de post clare, complete o Mărirea nr de personal după analiza încărcării zilnice și lunare a personalului existent o Instruire continuă prin cursuri și întâlniri/dezbateri între specialiștii din primărie și din afara ei

R: Arhitect sef, P: Sefii de compartimente, Serviciul resurse umane

 • •  Expertiza in managementul resurselor umane

 • •  Resurse financiare pentru angajarea unor consultanti externi care sa conduca procesul de analiza si elaborare a unui sistem de evaluare si al unui plan instruire

O5.

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal

Dezvoltarea unui mecanism de audit intern, prin sondaj și inopinat, subordonat conducerii primăriei, pentru controlul activității și aplicarea de sancțiuni în cazul identificării unor ilegalități sau nerespectări de proceduri

R: Secretar

Primarie

P: Compartiment audit, directori directii controlate

 • •  Instruire auditori

 • •  Plan de control inopinat, prin sondaj

 • •  Stabilire sanctiuni interne cazul identificării unor ilegalități sau nerespectării de proceduri

A2. CONTROLUL DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCȚII

OBIECTIVE De ce?

STRATEGII

Ce?

RESPONSABILI SI PARTENERI Cine?

TIMP

Cand?

RESURSE Cu ce?

2009

2010

2011

2012

O1.

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Centralizarea datelor interne și de la alte instituții publice cu activitate în Municipiul Craiova în domeniul disciplinei în construcții, analiza și interpretarea lor (pentru a identifica tipurile actelor de indisciplină, evoluția acestora, zonele din municipiu necesar a fi controlate cu prioritate, etc)

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Inspectia de stat in constructii la nivel regional si judetean

 • Protocol pentru schimb de informatii de la alte institutii privind disciplina in constructii

 • Resurse umane care sa poata colecta, analiza si interpreta informatiile

 • Calculatoare

Organizarea și planificarea activității de control în funcție de prioritățile determinate de (a) rezultatele analizei situației existente , (b) patrimoniul istoric, cultural și natural al municipiului ce trebuie conservat și protejat de acte de indisciplină în construcții

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Arhitect sef,

Directia Patrimoniu, Institutii pt protectia patrimoniu istoric

Resurse umane care sa poata colecta, analiza si interpreta informatiile si sa poata propune un plan de activitati si prioritati

Asigurarea accesului la bazele de date interne necesare pentru urmărirea disciplinei în construcții, cum ar fi statutul juridic al terenurilor și construcțiilor, eliberări de certificate de urbanism, autorizații de construire sau desființare, acorduri unice

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Serv AC, CU, Serviciu informatica

 • Informatii accesibile de la celelate servicii

 • Legatura in retea intre calculatoarele diverselor servicii

Asigurarea accesului electronic la legislația specifică, fie prin internet fie pintr-o bază de date internă creată și actualizată de Direcția Juridică

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Directia Juridica, Serviciul Informatic

 • Informatii privind accesarea on-line a bazelor de date legislative

 • Acces internet

 • Calculatoare

O2.

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi

Revizuirea unor proceduri și reducerea numărului de semnături pentru responsabilizarea angajaților și reducerea timpilor de lucru

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Directia juridica, conducerea primariei

 • Informatii privind cauzele blocajelor actuale

 • Expertiza pt analiza cauzelor si simplificarea procedurilor

Elaborarea unor proceduri detaliate pentru

o Organizarea și efectuarea controlul propriu al disciplinei în construcții cf legii 50/1991

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Inspectoratul de stat in constructii,

 • Informatii privind alte primarii care au elaborat proceduri

 • Expertiza in elaborarea de proceduri noi

indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

(nu numai la sesizări) o Rezolvarea sesizărilor (inclusiv instituirea de formulare pentru actul de control obligatoriu)

alte primarii care au elaborat proceduri

Mijloace de transport si alte echipamente necesare pt efectuarea controlului

Identificarea unor indicatori de performanță relevanți pentru calitatea activității serviciului/compartimentului și personalului angajat

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Responsabil mgmt calitatii, Serviciul resurse umane

Expertiza in analiza procesului si elaborarea unor indicatori de performanta relevanti

O3.

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Mediatizarea datelor statistice privind indisciplina în construcții și sancțiunile aplicate, în vederea descurajării apariției acestora, prin diverse mijloace de comunicare (TV, website, ziare)

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Dir relatii cu publicul, Serv. Imagine, purtator de cuvant

 • Expertiza in elaborarea de materiale pentru public si presa

 • Informatii relevante privind indisciplina si sanctionarea celor care incalca legile

 • Relatii cu mass media

Instituirea unui sistem de avertizare preventiv privind indisciplina în construcții prin folosirea unor voluntari (ex : membri consiliilor pentru transparență) care să monitorizeze și să raporteze (săptămânal sau lunar) situația de pe teren

R: Sef Serviciu disciplina in constructii P: Dir relatii cu publicul, Consiliile de transparenta

 • Voluntari care sa vrea sa faca aceasta activitate

 • Persoana de legatura cu voluntarii care sa ii instruiasca si sa culeaga/sintetizeze informatiile

1 1

O4.

Implementare a unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri

Analiza funcțională a compartimentului în vederea stabilirii necesității angajării unui număr suplimentar de specialiști

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Arhitect sef, Serviciul resurse umane

 • Informatii privind activitatea si incarcarea personalului

 • Expertiza in analiza si interpretarea informatiilor, in mgmt resurse

1

Motivarea personalului prin asigurarea unor condiții de muncă favorabile desfășurării activității o Asigurarea mijloacelor de transport pe teren o Asigurarea unor echipamente pentru realizarea activității (aparate foto, calculatoare, printere)

o Asigurarea sprijinului legal și protejarea în caz de litigii în

R: Arhitect sef P: Sef Serviciu disciplina in constructii, Directia economico-financiara (serv buget), Directia juridica, Serviciul resurse umane

 • Resurse financiare in buget pentru achizitionare echipamente

 • Informatii privind folosirea mijloacelor de transport si solutii de eficientizare a folosirii lor

 • Informatii privind necesitatile de formare

 • Date privind nr si tipurile de litigii in care au fost

instanță

o Stimulente salariale pe bază de performanță în activitate

o Instruire continuă prin cursuri și schimb de experiență

implicati personalul serviciului si necesitatile de asigurare a sprijinului legal

O5.

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal

Aplicarea unei politici de rotație a personalului pe arii geografice

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Arhitect sef

 • Informatii privind zonificarea controlului

 • Informatii privind experienta altor primarii care au aplicat aceasta metoda

Eliminarea accesului cetățenilor la funcționarii compartimentului de disciplină în construcții

R: Sef Serviciu disciplina in constructii

P: Arhitect sef, Directia relatii publice

Informatii privind nr de cetateni si problemele pt care vor sa aiba acces la personalul din acest serviciu

Dezvoltarea unui mecanism de audit intern, prin sondaj și inopinat, subordonat conducerii primăriei, pentru controlul activității și aplicarea de sancțiuni în cazul identificării unor ilegalități sau nerespectări de proceduri

R: Secretar

Primarie

P: Compartiment audit, directori directii controlate

 • Instruire auditori

 • Plan de control inopinat, prin sondaj

 • Stabilire sanctiuni interne cazul identificării unor ilegalități sau nerespectării de proceduri

A3. GESTIUNEA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

OBIECTIVE De ce?

STRATEGII

Ce?

RESPONSABIL SI PARTENERI Cine?

TIMP

Cand?

RESURSE Cu ce?

2009

2010

2011

2012

O1.

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Finalizarea cadastrului general

R: Arhitect sef

P: Compartiment cadastru si societati autorizate

Resurse financiare in buget

Realizarea evidenței terenurilor și clădirilor aparținând patrimoniului public (domeniului public și privat al municipiului) pe hărți, în sistem electronic, corelate cu cadastrul general

R: Director

Directia

Patrimoniu

P: Serviciul Registrul Agricol,

Banca de date, Dir Ec, Dir Jur, Regiile subordonate care administreaza,

Oficiu cadastru

 • •  Resurse financiare

 • Echipamente -calculatoare si soft

 • Informatii privind evidenta patrimoniului

Elaborarea unei strategii de management, corelată cu strategia de dezvoltare integrată a Municipiului, pentru punerea în valoare a patrimoniului public și continua îmbunătățire a calității spațiilor publice, care să fundamenteze deciziile legate de o vânzare o închiriere o concesionare o autorizarea ocupării temporare

R: Director Directia Patrimoniu

P: Arhitect sef, Dir ec, Dir urbanism, Dir Gospodarie comunala si servicii publice, firma specializata in getiunea patrimoniului

 • •  Resurse financiare

 • •  Expertiza in gestiunea patrimoniului

 • Informatii privind evidenta patrimoniului

1

Elaborarea de reguli clare pentru trecerea proprietăților din domeniul public în cel privat al municipiului

R: Director Directia Patrimoniu

P: Consiliul Local,

Dir Juridica

 • •  Informatii privind legislatia

 • •  Expert in elaborarea de criterii

 • •  Expert juridic

Încheierea de protocoale de colaborare cu alte instituții publice pentru completarea, corelarea și actualizarea de date (judecătorii, oficiul județean de cadastru, asociația notarilor)

R: Director Directia Patrimoniu

P: Secretar Primarie, celelalte institutii

Informatii privind necesarul de date de la diversele institutii pentru a avea o evidenta actualizata permanent

Resurse umane care sa actualizeze evidenta patrimoniului

O2.

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

Reanalizarea și completarea procedurii de evidență a autorizațiilor de ocupare temporară a domeniului public eliberate

R: Director Directia Patrimoniu

P: Directia Relatii cu publicul, Directia de urbanism

 • Informatii privind situatia existenta

 • Expertiza in analiza si interpretarea informatiilor pentru elaborarea solutiilor de imbunatatire a evidentei

 • •  Resurse financiare

 • Echipamente -calculatoare si soft

1 1

O3.

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Oferirea de informații pe site/rapoarte către cetățeni, privind situația trecută, prezentă și viitoare a proprietăților publice

R: Director

Directia Patrimoniu

P: Directia Relatii Publice, Serv Imagine

[

[

[

[

 • Informatii privind lista proprietatilor si modul de gestionare

 • •  Expertiza in transmiterea de mesaje clare, simple si structurate

Organizarea de consultări publice privind trecerea din domeniul public în cel privat în cazuri importante care afectează patrimoniul istoric, cultural sau natural al municipiului

R: Director

Directia

Patrimoniu

P: Directia Relatii Publice

[

[

[

 • •  Informatii privind necesarul de consultari publice

 • Resurse umane care sa se ocupe de organizarea consultarilor

O4.

Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri

Schimb de experiență între specialiști privind bune practici și identificarea unor soluții în cazuri complexe

R: Director Directia Patrimoniu P: Dir resurse umane, Conducerea institutiei

 • •  Resurse financiare

 • Resurse umane care sa organizeze schimbul de experienta

 • •  Informatii privind bune practici

O5.

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal

Solicitarea și emiterea autorizațiilor de ocupare temporară printr-un sistem care sa desparta pe cei care decid de cetateni si pe cei care primesc cererea de cei care elibereaza autorizatia

R: Director

Directia

Patrimoniu

P: Directia Relatii Publice

 • •  Informatii privind situatia actuala

 • Expertiza pentru analiza informatiilor si elaborarea solutiilor

 • Resurse umane

Dezvoltarea unui mecanism de audit intern, prin sondaj și inopinat, subordonat conducerii primăriei, pentru controlul activității și aplicarea de sancțiuni în cazul identificării unor ilegalități sau nerespectări de proceduri

R: Secretar Primarie

P: Compartiment audit, directori directii controlate

 • •  Instruire auditori

 • •  Plan de control inopinat, prin sondaj

 • •  Stabilire sanctiuni interne cazul identificării unor ilegalități sau nerespectării de proceduri

1 1

A4. ACHIZIȚII PUBLICE

OBIECTIVE De ce?

STRATEGII

Ce?

RESPONSABIL SI PARTENERI Cine?

TIMP

Cand?

RESURSE Cu ce?

2009  |  2010  |  2011  |  2012

O1.

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Elaborarea unui sistem intern de evidență și urmărire (bază de date în formă electronică) a planificării, atribuirii, contractării, administrării (urmăririi) și finalizării contractelor de achiziții publice

R: Sef serviciu informatica cu sef serviciu achizitii publice

P: Directia proiecte, programe de dezvoltare tehnica si investitii, Directia Patrimoniu

 • •  Resurse umane -responsabil din fiecare departament

 • •  Echipamente: calculatoare, soft

 • •  Informatii ce trebuie introduse in sistem

 • •  Expertiza pentru folosirea softului

1 1

Angajarea unor consultanți externi pentru elaborarea specificațiilor tehnice din caiete de sarcini, pentru asistență în derularea procedurilor și pentru expertiză în cadrul evaluării

R: Sefi servicii care solicita achizitiile

P: Serviciul achizitii publice, Directia Ec-fin

 • •  Resurse financiare prevazute in buget sau in proiect

 • •  Expertiza pentru elaborare caiete de sarcini

Efectuarea de studii și analize comparate privind prețurile unitare ale diverselor tipuri de activități de construcție (mp, km, ml) pentru fundamentarea deciziilor comisiilor de selecție

R: Directia proiecte, programe de dezvoltare tehnica si investitii

P: Serviciul achizitii publice

 • •  Informatii privind preturi unitare de la alte primarii si proiectanti

 • •  Expertiza tehnica in constructiin si in sintetizarea informatiilor si realizarea tabelelor comparative

 • •  Resurse umane care sa se ocupe de aceasta activitate (intern sau externalizat)

Urmărirea execuției tuturor lucrărilor publice de construcții de către specialiști - diriginți de șantier autorizați, angajați și plătiți din costurile investiției

R: Directia proiecte, programe de dezvoltare tehnica si investitiis si Directia

Patrimoniu

P: Directia econ-fin, Serviciul achizitii publice, Directia juridica

 • •  Resurse financiare prevazute in proiect

 • •  Resurse imane cu expertiza in dirigentie de santier

 • •  Resurse umane cu expertiza in elaborarea de contracte

Întocmirea unei evidențe cu documentele emise de primărie pentru firmele care au produs prejudicii - documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și eventualele prejudicii

R: Sef serviciu achizitii publice sau directii care au facut achizitii

 • •  Informatii privind calitatea serviciilor sau produselor achizitionate

 • •  Resurse umane care sa se ocupe de centralizarea informatiilor

1

Realizarea de baze de date cu furnizori, prestatori și executanți ce pot fi folosite pentru achiziții directe

R: Sef serviciu achizitii publice

P: Serviciile din PMC care au informatii, Serviciul informatica

 • •  Informatii privind furnizorii

 • •  Resurse umane care sa se ocupe de centralizarea informatiilor

O2.

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

Analiza și clarificarea procedurilor de elaborare a caietelor de sarcini pentru achiziționarea de bunuri și servicii pentru nevoi proprii, în special a împărțirii responsabilităților între compartimentul de achiziții publice și direcțiile de specialitate

R: Sef serviciu achizitii publice

P: Directori directii de specialitate

 • •  Informatii privind blocajele existente

 • •  Resurse umane responsabile in fiecare serviciu pentru clarificarea procedurilor si gasirea de solutii

Elaborarea de proceduri proprii pentru achiziții directe și achiziții exceptate

R: Sef serviciu achizitii publice

P: Directori directii de specialitate

Resurse umane responsabile in fiecare serviciu pentru elaborarea procedurilor

O3.

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Crearea profilului cumpărătorului prin afișarea pe site a o Programului anual de investiții și achiziții publice o Anunțurilor de intenție, anunțurilor de participare o Raportului anual privind atribuirea contractelor de achiziții publice

R: Sef serviciu achizitii publice cu DPPD

P: Directia relatii publice

Resurse umane responsabile in fiecare serviciu pentru elaborarea mesajelor/informatiil or de pus pe site

Publicitate negativă pentru firmele care au produs prejudicii

R: Sef serviciu achizitii publice cu DPPD

P: Directia relatii publice, Dir juridica

Resurse umane

O4.

Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri


O5.

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal


Angajarea de personal de specialitate (ingineri constructori, informaticieni) ca experți contractați sau prin contracte externe________________________

Instruire continuă prin cursuri sau schimb de experiență cu specialiști


Sistem de selectie a unor persoane competente pe domeniul pentru care au fost angajati


Dezvoltarea unui mecanism de audit intern, prin sondaj și inopinat, subordonat conducerii primăriei, pentru controlul activității, urmărirea conflcitelor de interese și aplicarea de sancțiuni în cazul identificării unor ilegalități sau nerespectări de proceduri_________________________

Adoptarea unui cod de etică al achizitorilor publici din primarii


R: Directii de specialitate

P: Dir ec-fin, Serv achizitii publice


R: Sef serviciu achizitii publice P: Serv resurse umane


R: Conducerea primariei si serv resurse umane P: Directiile subordonate


R: Secretar Primarie

P: Compartiment audit, directori directii controlate


R: Sef serviciu achizitii publice

P: Asociatia Municipiilor din Romania, experti in achizitii publice


Resurse financiare


 • •  Resurse financiare

 • •  Informatii privind necesitatile de formare


Criterii de competenta clare de care sa tina seama comisiile de selectie


 • •  Instruire auditori

 • •  Plan de control inopinat, prin sondaj

 • •  Stabilire sanctiuni

interne cazul identificării unor ilegalități sau nerespectării de proceduri___________

 • •  Informatii privind coduri de etica existente in tara sau strainatate

 • •  Resurse umane care sa se ocupe de aceasta activitate


A5. REGISTRUL AGRICOL

OBIECTIVE De ce?

STRATEGII

Ce?

RESPONSABIL SI PARTENERI Cine?

TIMP

Cand?

RESURSE Cu ce?

2009

2010

2011

2012

O1.

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Finalizarea cadastrului general al municipiului și instituirea registrului agricol cf legii

R: Arhitect sef

P: Compartiment cadastru si societati autorizate

Resurse financiare in buget

Asigurarea corelării datelor înscrise în Registrul Agricol cu datele aflate în baza de impozitare a Direcției de Taxe și Impozite

R: Registru agricol si Directia Impozite si taxe

Informatii privind blocajele de comunicare

1 1

Încheierea de protocoale de colaborare cu Oficiul Județean de Cadastru, Judecătorii și Asociația notarilor, pentru transfer și corelare date, eliminarea diferențelor de înregistrare înscrisuri și depistarea actelor/declarațiilor false

R: Secretar Primarie

P: Serv Registru agricol si celelalte institutii

 • •  Informatii privind necesarul de date de la diversele institutii pentru a avea o evidenta actualizata permanent

 • •  Resurse umane care sa actualizeze evidenta

O2.

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

Completarea procedurilor pentru efectuarea măsurătorilor topo pentru evidențierea vecinătăților

R: Sef serviciu Registru agricol

P: Oficiu cadastru

Resurse umane specializate

Identificarea unor indicatori de performanță relevanți pentru evaluarea calității activității, cum ar fi termen legal de solutionare a cererii si corelarea cu actele normative

R: Sef serviciu Registru agricol

 • •  Informatii privind derularea activitatii

 • •  Expertiza in identificarea si masurarea indicatorilor de performanta

O3.

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Oferirea de informații utile cetățenilor privind obligațiile și responsabilitățile prevăzute de lege

R: Sef serviciu Registru agricol

P: Directia relatii publice

 • Resurse umane care sa intocmeasca mesajele de postat pe site

 • Expertiza juridica

 • Resurse umane care sa posteze pe site

O4.

Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri

Analiza comparativă a costurilor activității de topometrie, executată cu (a)angajați (funcționaripublici sau specialiști autorizați cu contract) sau (b) externalizată prin contracte cu firme sau persoane fizice autorizate, pentru a decide asupra solutiei optime

R: Secretar primarie

P: Sef serviciu Registru agricol

 • Informatii privind costurile celor doua solutii

 • Resurse umane xare sa realizeze analiza

Instituirea unui sistem de salarizare motivant

R : Serviciu resurse umane

P: Directori si sefi servicii

 • Expertiza in mgmt resurselor umane

 • Indicatori de performanta relevanti

 • Sistem de evaluare pe baza de indicatori

O5.

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal

Dezvoltarea unui mecanism de audit intern, prin sondaj și inopinat, subordonat conducerii primăriei, pentru controlul activității și aplicarea de sancțiuni în cazul identificării unor ilegalități sau nerespectări de proceduri

R: Secretar Primarie

P: Compartiment audit, directori directii controlate

 • •  Instruire auditori

 • •  Plan de control inopinat, prin sondaj

 • •  Stabilire sanctiuni interne cazul identificării unor ilegalități sau nerespectării de proceduri

1

A6. AUTORIZAREA AGENȚILOR ECONOMICI

OBIECTIVE De ce?

STRATEGII

Ce?

RESPONSABIL SI PARTENERI Cine?

TIMP

Cand?

RESURSE Cu ce?

2009

2010

2011

2012

O1.

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Elaborarea unei strategii de utilizare a vadurilor comerciale, corelate cu PUG și RLU, pentru promovarea anumitor tipuri de activități comerciale și fundamentarea deciziilor de autorizare acolo unde cererea este mai mare decât resursele disponibile

R: Arhitect sef

P: Directia ec-financiara

 • PUG

 • •  Strategie dezvoltare

 • •  Criterii promovare activitati economice

O2.

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

Reanalizarea circuitului documentelor pentru simplificarea procedurilor, clarificarea responsabilităților la nivel individual și compartiment, micșorarea timpului de răspuns

R: Sef serviciu

 • •  Informatii privind blocajele

 • •  Expertiza in analiza informatiilor si elaborarea solutiilor de simplificare proceduri

1 1

O3.

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Oferirea de informații pe site privind

o lista agenților economici autorizați

o criteriile de autorizare în vaduri comerciale

o legislația pe baza căreia se pot da sancțiuni în urma controalelor

R: Director Dir ec-financiara

P: Directia relatii publice

 • •  Informatiile ce trebuie transmise publicului

 • •  Resurse umane care sa fie responsabile cu aceasta activitate

1 1

1

1

O4. Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri


O5.

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal


Instituirea unui sistem de evaluare și recompense bazat pe indicatori de performanță și rezultate


Organizarea de întâlniri între specialiști pentru schimb de experiență


Instruirea angajaților pentru aplicarea unitară a legislației


Solicitarea și emiterea autorizațiilor de printr-un sistem care sa desparta pe cei care decid de cetateni si pe cei care primesc cererea de cei care elibereaza autorizatia


Dezvoltarea unui mecanism de audit intern, prin sondaj și inopinat, subordonat conducerii primăriei, pentru controlul activității și aplicarea de sancțiuni în cazul identificării unor ilegalități sau nerespectări de proceduri


R: Director Dir ec-financiara P: Serv resurse umane


R: Director Dir ec-financiara


R: Director Dir ec-financiara P: Serv resurse umane


R: Director Directia Ec-fin P: Directia Relatii Publice


 • •  Expertiza in

elaborarea de indicatori de performanta_______

 • •  Informatii privind alti specilisti si nevoile pt schimb de experienta

 • Resurse financiare

 • Resurse umane care sa se ocupe de aceasta activitate

 • •  Informatii privind nevoile de instruire

 • Resurse financiare

 • Resurse umane care sa se ocupe de aceasta activitate

 • •  Informatii privind situatia actuala

 • •  Expertiza pentru analiza informatiilor si elaborarea solutiilor

 • Resurse umane


R: Secretar Primarie

P:

Compartiment audit, directori directii controlate


 • •  Instruire auditori

 • •  Plan de control inopinat, prin sondaj

 • •  Stabilire sanctiuni interne cazul identificării unor ilegalități sau nerespectării de proceduri


A7. CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR ÎN PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE

OBIECTIVE De ce?

STRATEGII

Ce?

RESPONSABIL SI PARTENERI Cine?

TIMP Cand?

RESURSE Cu ce?

2009

2010

2011

2012

O1.

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Sprijinirea micilor producători agricoli/meșteșugari prin organizarea de piețe volante în vaduri comerciale, pentru promovarea produselor tradiționale și de calitate

R: Serviciul public de administrare piete si targuri Craiova

P: Consiliul local, Politia comunitara

 • Informatii privind alte orase care au acest sistem

 • Echipamente (mese, europubele

 • Resurse umane : casieri, muncitori necalifcati

Inițierea unui proces participativ de diagnostic și elaborare de soluții cu managementul și angajații Administrației piețelor, pentru elaborarea unui plan de tratare și prevenire a corupției în cadrul acestei organizații

R: Serviciul public de administrare piete si targuri Craiova

P: PMC, FPDL

 • Resurse financiare

 • Expertiza in facilitare procese planificare participativa

 • Resurse umane respon sabile cu aceasta activitate

O2.

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

Elaborarea procedurilor de control efectuat de primărie asupra activității Administrației piețelor

R: Directia ec-financ P: Directia juridica, Consiliul Local

Resurse umane care sa se ocupe de aceasta activitate

Îmbunătățirea Regulamentului de funcționare al Administrației piețelor, care să includă proceduri de control intern și sancțiuni

R: Serviciul juridic al serviciului public de administrare piete si targuri Craiova

P: Directia juridica, Consiliul Local

Resurse umane care sa se ocupe de aceasta activitate

O3.

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Publicarea pe site a: o Regulamentului de funcționare a Administrației piețelor o Legislației pe baza căreia se pot da sancțiuni în urma controalelor

R: Serviciul public de administrare piete si targuri Craiova

P: Directia relatii publice

 • •  Informatii privind reg si legislatia

 • •  Expertiza in elaborarea de mesaje clare, simple pt cetateni

O4.

Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane

Stabilirea de obiective si criterii de performanta pentru personalul de conducere si executie corelat cu stimularea acestuia

R: Serviciul public de administrare piete si targuri Craiova

Expertiza in mgmt resurselor umane

O5.

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal

Dezvoltarea unui mecanism de audit intern, prin sondaj și inopinat, subordonat conducerii primăriei, pentru controlul activității și aplicarea de sancțiuni în cazul identificării unor ilegalități sau nerespectări de proceduri

R: Secretar Primarie

P: Compartiment audit, directori directii controlate

 • •  Instruire auditori

 • •  Plan de control inopinat, prin sondaj

 • •  Stabilire sanctiuni interne cazul identificării unor ilegalități sau nerespectării de proceduri

1 1

Evitarea încasărilor în cash de către angajați prin crearea unui sistem electronic de plată a taxelor

R: Serviciul public de administrare piete si targuri Craiova (compartimentul financiar-contabilitate si serviciul achizitii)

 • •  Resurse umane care sa se ocupe deaceasta activitate

 • •  Informatii despre alte sisteme de incasare taxe

1 1

Crearea unui sistem electronic de evidență zilnică a persoanelor care comercializează produse în piețe, târguri, oboare pentru a se putea controla încasările de taxe

R: Serviciul public de administrare piete si targuri Craiova (compartimentul financiar-contabilitate si serviciul achizitii)

P: Serviciul informatic

 • •  Resurse umane instruite

 • •  Calculatoare, soft

1

A8. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

OBIECTIVE De ce?

STRATEGII

Ce?

RESPONSABIL SI PARTENERI Cine?

TIMP

Cand?

RESURSE Cu ce?

2009

2010

2011

2012

O1.

Îmbunătățirea gestiunii responsabile și eficiente a activităților, a proprietăților și fondurilor publice, în interesul cetățenilor și al viitorului municipiului

Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului (mobilier modern, echipamente, extindere acces la internet(e-mail)

R: Secretar

P: Serviciul resurse umane,

Sefi directii, servicii, Serviciul informatic, Directia econ-fin

 • Resurse financiare pentru proiect si achizitii din fonduri europene pt modernizarea adm publice locale

 • Echipament, mobilier

 • Expertiza in organizarea si mobilarea spatiilor delucru

Elaborarea unor proceduri clare de acordare a beneficiilor pentru angajati si alesi ex: acces la masina de serviciu, telefon

R: Secretar

P: Serviciul resurse umane, MIRA

 • Expertiza in mgmt resurselor umane

 • Informatii privind sistemul de acordare beneficii in prezent

1 1

Folosirea eficienta a intranetului si a retelei existente, instruirea personalului de catre persoane cu experienta

R: Sef serviciu resurse umane

P: Serviciul informatic

 • Expertiza in instruire

 • Persoana responsabila cu aceasta activitate

O2.

Consolidarea sistemului de management al calității prin simplificarea și/sau completarea procedurilor, identificarea unor noi indicatori de performanță, în vederea creșterii calității serviciilor

Elaborarea si/sau perfecționarea procedurilor de RU pe baza unor concepte moderne de management al resurselor umane care asigura motivarea, performanta si integritatea pentru o Recrutarea o Evaluarea (și autoevaluarea) performantei o Promovare - ex. stabilirirea criteriilor de promovare pe bază de indicatori de performanță o Motivare si retribuire - stabilirea criteriilor de acordare a beneficiilor -prime, sporuri pe bază de indicatori de performanță

o Managementul carierei, dezvoltarea profesionala

o Sancționarea

R: Sef serviciu Resurse umane

P: Directorii si sefii de servicii, experti in mgmt resurselor umane

 • Expertiza in mgmt resurselor umane

 • Resurse financiare pentru instruire si consultanta

O3.

Mărirea transparenței activităților primăriei pentru îmbunătățirea accesului la informații publice și încurajarea participării cetățenilor

Creșterea transparenței în recrutarea, selecția, promovarea personalului o publicarea largă și din vreme a anunțurilor de posturi vacante atât pentru funcții publice cât și pentru personal contractual pe cele mai eficiente canale - mass media o Asigurarea transparenței interne cu privire la modalitățile si criteriile de promovare, acordare a primelor, orelor suplimentare, sporurilor, etc

R: Secretar primarie si Sef serviciu

Resurse umane P: Directia relatii publice, Directorii celorlalte directii

 • Resurse financiare pentru anunturi

 • Resurseumane pentru a indeplini aceasta activitate

Reorganizarea spațiilor de primire în audiență și a celor de dialog cu cetățenii pentru a ilustra respect, deschidere

R: Directia relatii publice

P: Serv achizitii, Direc-fin, Inst de Arh si Urbanism Bucuresti (poate eventual elabora idei de solutii in cadrul unui proiect de an al studentilor din anii mari)

 • Resurse financiare pt proiect si realizare

 • Expertiza tehnica pentru urmarirea realizarii

 • Expertiza pentru elaborarea proiectului

O4.

Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri

Efectuarea analizei funcționale a structurii și activităților primăriei prin care să se regândească structura organizației, să se redimensioneze numărul și profilul posturilor, fișele de post, să se identifice indicatorii de performanță ai direcțiilor/serviciilor și persoanelor

R: Secretar primarie P: Serviciul resurse umane, directorii

 • Resurse financiare pentru angajarea unor consultanti

 • Expertiza in mgmt resurselor umane

 • Practici de succes din alte primarii din UE

Elaborarea planurilor de dezvoltare a resurselor umane

R: Serviciul resurse umane

P: Directorii

 • Informatii privind necesitatile de instruire

 • Expertiza in mgmt resurselor umane

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților persoanelor în funcții de conducere privind cultura organizației, managementul resurselor umane, planificare strategică, leadership

R: Serviciul resurse umane

P: Centrul de instruire si alteorganizatii care ofera instruire

 • Resurse financiare pentru instruire

 • Informatii privind ofertantii de instruire

1 1

1 1

1 1

Imbunatatirea comunicarii interne: o Analiza obstacolelor în comunicarea dintre direcții - inclusiv celor datorate separării în trei sedii diferite o Cresterea rolului serviciului de resurse umane in managementul performant al RU

R: Secretar primarie P: Serviciul resurse umane, directorii

 • Resurse financiare pentru angajarea unor consultanti

 • Expertiza in mgmt resurselor umane

 • Practici de succes din alte primarii din UE

1 1

O5.

Dezvoltarea unor mecanisme pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale în interes personal

Îmbunătățirea funcționării Comisiei de disciplină - Comisia joaca un rol activ -sesiuni de prezentare pentru toti anagajatii primăriei cu privire la rolul acesteia

R: Presedinte Comisie disciplina

Info privind functionarea actuala

1 1

Implementarea eficientă a verificarii declarațiilor de avere și de conflicte de interese

R: Serviciul resurse umane

P: Secretar primarie

 • Legislatia privi nd ANI

 • Informatii privind problemele in sistemul actual de verificare

 • Resurseumane dedicate acestei activitati

1 1

Elaborarea declaratiilor la angajare si la plecare

R: Serviciul resurse umane

P: Secretar primarie, Directia juridica,

CLM

Informatii privind problemele in sistemul actual

1 1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor Sas