Hotărârea nr. 393/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 393

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.393

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având in vedere raportul nr.116557/2009 întocmit de Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Redacție Ziar, Purtător de Cuvânt, prin care se propune conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al municipiului Craiova, domnului Prof. Univ. Dr. Marin BEȘTELIU și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu art.36 alin.8, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Se conferă titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, domnului Prof. Univ. Dr. Marin BEȘTELIU - în semn de recunoștință pentru activitatea academică și științifică depusă în folosul lumii academice craiovene.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU