Hotărârea nr. 388/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 388

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 388

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr. 116044/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a și art.45, alin.2, lit.a și art. 61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, la valoarea de 522.897 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 206/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr.1

la H.C.L 388/30.09.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

VENITURI TOTAL, din care:

522.747,00

4.749,00

527.496,00

I. Venituri proprii

125.000,00

125.000,00

II.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din care:

179.719,00

0,00

179.719,00

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%)

178.550,00

178.550,00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1.169,00

1.169,00

III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care:

175.728,00

0,00

175.728,00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

172.387,00

0,00

172.387,00

- pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat

160.997,00

160.997,00

- pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

11.390,00

11.390,00

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1.841,00

1.841,00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea programelor de infrastructura din spatiul rural

1.500,00

0,00

1.500,00

IV. Subventii

42.300,00

4.749,00

47.049,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, din care:

42.300,00

4.749,00

47.049,00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

594,00

594,00

Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

598,00

598,00

Subventii pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice din cadrul Programului operational regional 20072013

156,00

156,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

3.961,00

1.598,00

5.559,00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

22.494,00

3.001,00

25.495,00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

8.026,00

8.026,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

1.880,00

1.880,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier

675,00

675,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

Subventii pentru acordarea de trusouri pentru nou născuți

540,00

540,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătății

3.376,00

150,00

3.526,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

522.747,00

4.749,00

527.496,00

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din care:

53.808,00

0,00

53.808,00

Cheltuieli de personal

28.800,00

28.800,00

Bunuri si servicii

18.065,00

18.065,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6.224,00

6.224,00

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

2.246,00

0,00

2.246,00

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

53,00

53,00

Proiecte si programe administratie publica:

93,00

93,00

-Bunuri si servicii

2,00

2,00

-Cheltuieli de capital

91,00

91,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.000,00

2.000,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

100,00

100,00

55.02

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI,din care:

19.562,00

0,00

19.562,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe

19.562,00

19.562,00

56.02

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

130,00

0,00

130,00

Transferuri curente

130,00

130,00

57.02

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-64,00

0,00

-64,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-64,00

-64,00

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

14.300,00

0,00

14.300,00

Bunuri si servicii

300,00

300,00

Transferuri catre institutii publice

14.000,00

14.000,00

65.02

INVATAMANT, din care:

189.484,00

242,00

189.726,00

Cheltuieli de personal

160.997,00

160.997,00

Bunuri si servicii

20.150,00

42,00

20.192,00

Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

473,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7.236,00

200,00

7.436,00

66.02

SANATATE, din care:

5.096,00

150,00

5.246,00

Cheltuieli de personal

3.376,00

3.376,00

Bunuri si servicii

0,00

150,00

150,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

Transferuri catre institutii publice

1.700,00

1.700,00

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care:

59.798,00

215,00

60.013,00

Bunuri si servicii

15.420,00

1.350,00

16.770,00

Transferuri catre institutii publice

19.175,00

19.175,00

Alte cheltuieli

1.100,00

1.100,00

Cheltuieli de capital

24.103,00

-1.135,00

22.968,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

68.02

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

29.197,00

20,00

29.217,00

Cheltuieli de personal

11.993,00

11.993,00

Bunuri si servicii

1.072,00

1.072,00

Transferuri curente

8.880,00

8.880,00

Asistenta sociala

6.502,00

6.502,00

Alte cheltuieli

677,00

20,00

697,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-72,00

-72,00

70.02

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:

33.650,00

-1.345,00

32.305,00

Bunuri si servicii

10.865,00

50,00

10.915,00

Cheltuieli de capital

22.785,00

-1.395,00

21.390,00

74.02

PROTECTIA MEDIULUI, din care:

22.811,00

440,00

23.251,00

Bunuri si servicii

16.961,00

16.961,00

Cheltuieli de capital

2.940,00

440,00

3.380,00

Rambursari de credite

2.910,00

2.910,00

80.02

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care:

2.835,00

-127,00

2.708,00

Bunuri si servicii

263,00

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1.957,00

1.957,00

Cheltuieli de capital

615,00

615,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în

0,00

-127,00

-127,00

81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

23.519,00

500,00

24.019,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, total, din care:

20.986,00

0,00

20.986,00

* bugetul de stat

8.026,00

8.026,00

* bugetul local

12.960,00

12.960,00

Cheltuieli de capital

2.533,00

500,00

3.033,00

84.02

TRANSPORTURI , din care:

66.375,00

4.654,00

71.029,00

Bunuri si servicii

27.250,00

27.250,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

25.629,00

4.726,00

30.355,00

Cheltuieli de capital

12.846,00

-72,00

12.774,00

Presedinte de sedinta, Teodor Nicușor Sas

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 2

la H.C.L 388/30.09.2009


Propuneri rectificare

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 65.02 - INVATAMANT

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

189.484,00

242,00

189.726,00

Cheltuieli de personal

160.997,00

160.997,00

Bunuri si servicii

20.150,00

42,00

20.192,00

Alte transferuri - prog. PHARE si alte prog. cu finantare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

473,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7.236,00

200,00

7.436,00

Presedinte de sedinta, Teodor Nicușor Sas

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 3

la H.C.L 388/30.09.2009


Propuneri rectificare Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 66.02 - SANATATE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

5.096,00

150,00

5.246,00

Cheltuieli de personal

3.376,00

0,00

3.376,00

Bunuri si servicii

0,00

150,00

150,00

Asistenta sociala

20,00

0,00

20,00

Transferuri catre institutii publice

1.700,00

0,00

1.700,00

1.Centrul de sange

20,00

0,00

20,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

2. Spitalul municipal Filantropia

500,00

0,00

500,00

Transferuri catre institutii publice

500,00

500,00

3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie

500,00

0,00

500,00

Transferuri catre institutii publice

500,00

500,00

4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova

700,00

0,00

700,00

Transferuri catre institutii publice

700,00

700,00

5.Serviciul Public"Crese"

3.376,00

150,00

3.526,00

Cheltuieli de personal

3.376,00

3.376,00

Bunuri si servicii

0,00

150,00

150,00

Presedinte de sedinta, Teodor Nicușor Sas

Anexa nr. 4

la H.C.L 388/30.09.2009

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

59.798,00

215,00

60.013,00

Bunuri si servicii

15.420,00

1.350,00

16.770,00

Transferuri catre institutii publice

19.175,00

0,00

19.175,00

Alte cheltuieli

1.100,00

0,00

1.100,00

Cheltuieli de capital

24.103,00

-1.135,00

22.968,00

Casa de cultura Tr. Demetrescu -transferuri

445,00

445,00

Teatrul liric Elena Teodorini -transferuri

6.600,00

6.600,00

Teatrul pentru copii si tineret Colibri -transferuri

1.050,00

1.050,00

Filarmonica Oltenia -transferuri

5.380,00

5.380,00

Ansamblul folcloric Maria Tanase        -transferuri

1.500,00

1.500,00

Sport Club Municipal Craiova             -transferuri

4.200,00

4.200,00

Arhiepiscopia Craiovei, din care:

900,00

0,00

900,00

- Alte cheltuieli

900,00

900,00

Biserica Sf. Calinic Cernicanul

200,00

0,00

200,00

- Alte cheltuieli

200,00

200,00

Servicii recreative si sportive, total din care:

39.488,00

215,00

39.703,00

1. Actiuni sportive

100,00

0,00

100,00

- Bunuri si servicii

100,00

100,00

2. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

39.388,00

215,00

39.603,00

- Bunuri si servicii

15.285,00

1.350,00

16.635,00

- Cheltuieli de capital

24.103,00

-1.135,00

22.968,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din care: -bunuri si servicii

35,00

0,00

35,00

- Finantare proiecte culturale cf. Lg.350/2006

35,00

35,00

Presedinte de sedinta, Teodor Nicușor Sas

Anexa nr. 5

la H.C.L 388/30.09.2009

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

29.197,00

20,00

29.217,00

Cheltuieli de personal

11.993,00

0,00

11.993,00

Bunuri si servicii

1.072,00

0,00

1.072,00

Transferuri curente

8.880,00

0,00

8.880,00

Asistenta sociala

6.502,00

0,00

6.502,00

Alte cheltuieli

677,00

20,00

697,00

Cheltuieli de capital

145,00

0,00

145,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-72,00

0,00

-72,00

Consiliul Local- Expertiza tehnica-Serviciul public de asistenta medico- sociala

145,00

0,00

145,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

1. Serviciul public de asistenta medico- sociala, din care:

8.500,00

0,00

8.500,00

Transferuri curente

8.500,00

8.500,00

2.Drepturi asistenti personali pt. copii si adulti cu handicap grav

8.830,00

0,00

8.830,00

Cheltuieli de personal

8.830,00

8.830,00

3.Sprijin financiar pentru constituirea familiei- lg.396/2006

1.880,00

0,00

1.880,00

Asistență sociala

1.880,00

1.880,00

4.Acordarea de trusouri pentru nou-născuți -lg.482/2006

540,00

0,00

540,00

Asistență sociala

540,00

540,00

5.Ajutor pt. încalzire locuinte - cf. O.G 107/2006

675,00

0,00

675,00

Asistenta sociala

675,00

675,00

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

6.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru nevazatori

1.000,00

0,00

1.000,00

Asistenta sociala

1.072,00

1.072,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-72,00

-72,00

7. Ajutor social și ajutor pt. încălzire locuințe - cf.lg.416/2001

2.060,00

0,00

2.060,00

Asistenta sociala

2.060,00

2.060,00

8.Asociatia "The European House"

100,00

20,00

120,00

Alte cheltuieli

100,00

20,00

120,00

9. Inhumari

25,00

0,00

25,00

Asistenta sociala

25,00

25,00

10. Centru de zi socio- medical Sf. Ioan Sebastian

15,00

0,00

15,00

Cheltuieli personal

14,00

14,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

11.Cofinantare proiect -Centru de zi -spijin pentru varstnicii abandonati de familie

40,00

0,00

40,00

Cheltuieli personal

39,00

39,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

12. Cofinantare proiect- Îngrijire la domiciliu pentru varstnicii din Craiova

380,00

0,00

380,00

Cheltuieli personal

360,00

360,00

Bunuri si servicii

20,00

20,00

13.Consiliul Local- transferuri pt. protectia copilului

380,00

0,00

380,00

Transferuri curente

380,00

380,00

14.Cofinantare proiect - Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore"

20,00

0,00

20,00

Alte cheltuieli

20,00

20,00

16. Centrul social de urgenta "Sf. Vasile"

605,00

0,00

605,00

Cheltuieli personal

50,00

50,00

Alte cheltuieli

555,00

555,00

17.Cofinantare - Implementare strategie locala antidrog

2,00

0,00

2,00

Alte cheltuieli

2,00

2,00

Serviciul Public Crese

4.000,00

0,00

4.000,00

Cheltuieli de personal

2.700,00

2.700,00

Bunuri si servicii

1.050,00

1.050,00

Asistenta sociala

250,00

250,00

Presedinte de sedinta,

Teodor Nicușor Sas

Anexa nr. 6

la H.C.L 388/30.09.2009

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

33.650,00

-1.345,00

32.305,00

Bunuri si servicii

10.865,00

50,00

10.915,00

Cheltuieli de capital

22.785,00

-1.395,00

21.390,00

1. Iluminat public si electrificari rurale

22.828,00

-1.091,00

21.737,00

Bunuri si servicii

6.890,00

50,00

6.940,00

Cheltuieli de capital

15.938,00

-1.141,00

14.797,00

2. Locuinte, din care:

674,00

0,00

674,00

Cheltuieli de capital

674,00

674,00

3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care:

170,00

20,00

190,00

Bunuri si servicii

125,00

125,00

Cheltuieli de capital

45,00

20,00

65,00

4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:

9.978,00

-274,00

9.704,00

1. Sistematizarea circulatiei

1.800,00

1.800,00

2. M.R.D

2.050,00

2.050,00

3. Cheltuieli de capital

6.128,00

-274,00

5.854,00

Presedinte de sedinta, Teodor Nicușor Sas

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 7

la H.C.L 388/30.09.2009


Propuneri rectificare Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

22.811,00

440,00

23.251,00

Bunuri si servicii

16.961,00

0,00

16.961,00

Cheltuieli de capital

2.940,00

440,00

3.380,00

Rambursari de credite externe

2.910,00

0,00

2.910,00

1. Salubritate

17.224,00

0,00

17.224,00

Bunuri si servicii

15.981,00

15.981,00

Cheltuieli de capital

1.243,00

1.243,00

2. Canalizarea si tratarea apelor reziduale

5.587,00

440,00

6.027,00

Bunuri si servicii

980,00

980,00

Cheltuieli de capital

1.697,00

440,00

2.137,00

Rambursari de credite externe, total:

2.910,00

0,00

2.910,00

- interne

2.060,00

2.060,00

- externe

850,00

850,00

Presedinte de sedinta, Teodor Nicușor Sas

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 8

la H.C.L 388/30.09.2009


Propuneri rectificare Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 80.02 - ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

Total, din care:

2.835,00

-127,00

2.708,00

Bunuri si servicii

263,00

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1.957,00

1.957,00

Cheltuieli de capital

615,00

615,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-127,00

-127,00

Presedinte de sedinta,

Teodor Nicușor Sas

Anexa nr. 9

la H.C.L 388/30.09.2009

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

Total, din care:

23.519,00

500,00

24.019,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,total, din care:

20.986,00

0,00

20.986,00

* bugetul de stat

8.026,00

8.026,00

* bugetul local

12.960,00

12.960,00

Cheltuieli de capital

2.533,00

500,00

3.033,00

Presedinte de sedinta, Teodor Nicușor Sas

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 10

la H.C.L 388/30.09.2009


Propuneri rectificare

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 363/august 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

66.375,00

4.654,00

71.029,00

Bunuri si servicii,total, din care:

27.250,00

0,00

27.250,00

- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetateni

7.000,00

7.000,00

-pentru strazi

20.250,00

20.250,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

650,00

650,00

- gratuitati ( benef. Lg. 42/1990, Lg. 44/1994)

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

25.629,00

4.726,00

30.355,00

Cheltuieli de capital, din care:

12.846,00

-72,00

12.774,00

- R.A.T Craiova

794,00

-30,00

764,00

- obiective proprii

12.052,00

-42,00

12.010,00

Presedinte de sedinta, Teodor Nicușor Sas

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

D.P.P.D.T.I

SERVICIUL TEHNIC - INVESTITII

RECTIFICARE PROGRAM DE INVESTITII

SEPTEMBRIE 2009

Bugetul local: mii lei

Nr. crt.

Obiectivul de investitie

Capitol/

Cod indicator

Val.conf.

Lista aprob. Prin HCLM/

Suma

diminuata

Suma suplim.

Influente

Rectificare

SEPT.200

9

Valoare

dupa rectificare

0

1

2

20309

4

6

5

6

TOTAL GENERAL

34.037

5.404

3.942

-1.462

32.575

TOTAL CAP. 65.02

3.448

200

400

200

3.648

1

Grup Sc. M. Basarab: Reabilitare si modernizare camin fete (PT+exec.) - tertiar

65.02.04.02

71.01.01

970

0

56

+56

1.026

2

Mofleni: Reparatii capitale „Reabilitarea corpurilor B si C”

- tertiar

65.02.04.02

71.03

680

0

246

+246

926

3

Scoala nr. 38: Introducere retea de gaze (ex.) -

65.02.04.01

71.01.01

0

0

7

+7

7

Scoala nr. 38: Extindere gradinita (PT) -

65.02.04.01

71.01.01

0

0

2

+2

2

4

Scoala nr. 2 Traian: Racordare local 3 la reteaua de termoficare (ex.) -

65.02.04.01

71.01.01

0

0

13

+13

13

5

Gradinita nr. 5: C.T. Str. Balcesti nr. 53 (ex.) - tertiar

65.02.03.01

71.01.01

0

0

6

+6

6

6

Gradinita N. Romanescu: C.T.

(PT+ex.) - tertiar

65.02.03.01

71.01.01

160

0

14

+14

174

7

Gradinita N. Romanescu:

Construire gradinita cu program prelungit (ex.) - tertiar

65.02.03.01

71.01.01

1.398

200

0

-200

1.198

8

Fermecata pt. Gradinita nr. 39: Consolidare si modernizare cladire, str. Beethowen, nr.17 (ex.) - tertiar

65.02.03.01

71.01.01

240

0

56

56

296

TOTAL CAP. 67.02

20.129

1.650

515

-1.135

18.994

1

Amenajare Parcul Lunca Jiului

(PT+ex.)

67.02.05.03

71.01.01

18.160

0

200

+200

18.360

Amenajare strand in Parcul

Lunca Jiului (PT+ex.)

67.02.05.03

71.01.01

1.500

1.241

0

-1241

259

2

Expertiza tehnica + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Amenajare Gradina Botanica”

67.02.05.03

71.01.30

100

100

0

-100

0

3

Expertiza tehnica + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii + PT + PAC+DDE pentru „Amenajare

67.02.05.03

71.01.30

0

0

100

+100

100

4

EGxrapdeirntiazaBtoethanica+ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Amenajare Parcul Nicolae

67.02.05.03

71.01.30

150

150

0

-150

0

5

ERxopmeartnizeas cteuh nica + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii + PT + PAC+DDE pentru „Amenajare Parcul Nicolae Romanescu”

67.02.05.03

71.01.30

0

0

150

+150

150

6

Expertiza tehnica + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Remenajare parcuri si gradini

67.02.05.03

71.01.30

65

65

0

-65

0

7

pEuxbpleicrteizdaintemhnuinc.aC+raiova” Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii + PT + PAC+DDE pentru „Remenajare parcuri si gradini

67.02.05.03

71.01.30

0

0

65

+65

65

8

Remenajare gradina zoologica Craiova (PT+executie)

67.02.05.03

71.01.30

154

94

0

-94

60

TOTAL CAP. 70.02

4.605

2.031

636

-1.395

3.210

1

Refacere si modernizare Sala

PRoelaivcatuleanlitzaa4re00S0FlosicPurTi

70.02.50

71.01.01

975

360

0

-360

615

2

Alimentare cu apa str.

FSeFrmCriersuteluriesai sailgeui rantei

70.02.05.01

71.01.30

0

0

20

+20

20

3

publice din mun. Craiova prin introducerea unui sistem de supraveghere video

70.02.50

71.01.30

50

50

0

-50

0

4

SF+PT+PAC+DDE pentru „Cresterea sigurantei publice din mun. Craiova prin introducerea unui sistem de sSuFp+rPavTe+gPhAeCre+DviDdeEop entru

70.02.50

71.01.30

0

0

72

+72

72

5

„Facilitarea accesului cetatenilor la informatii publice prin infiintarea unei retele de monitoare urbane in mun. Craiova”

70.02.50

71.01.30

0

0

72

+72

72

6

SF+PT+PAC+DDE pentru „Realizare sistem pentru management-ul traficului pe

Calea București - Nic. Titulescu - str. Severinului”

70.02.50

71.01.30

0

0

72

+72

72

Amenajare iluminat Piateta Parc Lunca Jiului (PT+ex.)

70.02.06

71.01.01

0

0

400

+400

400

PUZ Modernizare si strapungere str. H.Coanda-Tr. Lalescu

70.02.50

71.01.30

80

80

0

-80

0

Achizitie grup generator pentru alimentare de rezerva -stadion Ion Oblemenco

70.02.06

71.01.03

500

41

0

-41

459

Achizitie puncte de aprindere (blocuri de masura si protectie instalatii de iluminat public)

70.02.06

71.01.03

3.000

1.500

0

-1500

1.500

TOTAL CAP. 74.02

0

0

440

440

440

1

Canalizare menajera Aleea

Mihai Eminescu (PT+ex.)

74.02.06

71.01.01

0

0

140

+140

140

2

Decolmatare raul Serca (PT+ ex.)

74.02.06

71.01.01

0

0

300

+300

300

M od eTrnOizaTrAe LpuCncAtePte.r8m1ic.e02

2.493

0

500

500

2.993

1

urbane din municipiul Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii + racordare la CEZ+dispecer (R.A.Termoficare)

81.02.06

71.01.01

2.493

0

500

+500

2.993

TOTAL CAP. 84.02

3.362

1.523

1.451

-72

3.290

1

Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

71.01.30

11

11

0

-11

0

2

EAlxepeeartIiIzaB etechhneitca si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

71.01.30

15

15

0

-15

0

3

EBxupceurtaiza th. si Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru „Reabilit. si

84.02.03.03

71.01.30

50

50

0

-50

0

4

Rmeoadleizranrize sptar.sBajudceonvaivte” lat, subteran, pe sub intersectia str. Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe Bvd. Carol I -str. Aries (PT+taxa de

84.02.03.03

71.01.30

1.655

85

0

-85

1.570

5

Reabilitare si modernizace sistem rutier str. Amaradia (PT+PAC+DDE)

84.02.03.03

71.01.30

243

0

1

+1

244

6

Reabilitare si modernizare str. Caracal (PT)

84.02.03.03

71.01.30

188

188

0

-188

0

7

Reabilitare si modernizare str. Caracal (PT+PAC+DDE+ Studiu de trafic + Analiza cost-beneficiu)

84.02.03.03

71.01.30

0

0

188

+188

188

8

beneficiu pentru reabilitare si modernizare Bvd. Olteniei, Bvd. Tineretului, str. Pelendava, str. Brestei, str. Amaradia, str. Toamnei, str. Caracal

84.02.03.03

71.01.30

75

75

0

-75

0

9

Studii de trafic si Analiza cost -beneficiu pentru proiecte din „Planul Integrat de Dezvoltare Urbana”

84.02.03.03

71.01.30

0

0

75

+75

75

#

Reabilitare linie tramvai in mun. Craiova - 11 km (asistenta tehnica + executie)

84.02.03.02

71.01.01

100

100

0

-100

0

#

Reactualizare SF (Expertiza + Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii + Analiza cost-beneficiu) Reabilitare linii de tramvai in mun. Craiova- 11

84.02.03.02

71.01.30

0

0

50

+50

50

#

SF Construire statii pentru mijloacele de transport in comun in municipiul Craiova

84.02.50

71.01.30

30

30

0

-30

0

#

SF+PT+PAC+DDE pentru „Construire statii pentru mijloacele de transport in comun in municipiul Craiova”

84.02.50

71.01.30

0

0

72

+72

72

#

Expertiza si Doc. De avizare „Reabilitare str. Raului (tronson cuprins intre str. Brestei si Bvd. N.Romanescu)”

84.02.03.03

71.01.30

100

100

0

-100

0

#

Expertiza + Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii + Studiu de trafic + Analiza cost-beneficiu + PT + PAC+DDE pentru „Reabilitare si modernizare str. Raului (tronson cuprins intre str.

84.02.03.03

71.01.30

0

0

100

+100

100

#

Expertiza tehnica si Doc. de avizare a lucrarilor de interventii+ Studiu de trafic + Analiza cost-beneficiu pentru „Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

71.01.30

65

65

0

-65

0

#

Expertiza tehnica + Doc. de avizare a lucrarilor de interventii+ Studiu de trafic + Analiza         cost-beneficiu

+PT+PAC+DDE      pentru

„Reabilitare si modernizare

84.02.03.03

71.01.30

0

0

65

+65

65

#

Reactualizare SF Introducerea transportului cu troleibuzul in mun. Craiova

84.02.03.02

71.01.30

20

0

20

+20

40

#

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

62

62

0

-62

0

Dezrobirii (PT)

71.01.30

#

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

0

0

62

+62

62

Dezrobirii (PT+ex.)

71.01.01

#

Reabilitare si modernizare sist.

84.02.03.03

145

145

0

-145

0

rutier str. Matei Basarab (PT)

71.01.30

#

Reabilitare si modernizare sist. rutier str. Matei Basarab

84.02.03.03

71.01.01

0

0

145

+145

145

(PT+ex.)

#

Reabilitare si modernizare sist.

84.02.03.03

215

215

0

-215

0

rutier str. Gh. Chitu (PT)

71.01.30

#

Reabilitare si modernizare sist.

84.02.03.03

0

0

215

+215

215

rutier str. Gh. Chitu (PT+ex.)

71.01.01

#

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

118

118

0

-118

0

Nic. Iorga (PT)

71.01.30

#

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

0

0

118

+118

118

Nic. Iorga (PT+ex.)

71.01.01

#

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

0

0

33

+33

33

Pastorului (PT+ex.)

71.01.01

#

Reabilitare si modernizare sist. rutier str. Gr. Plesoianu

84.02.03.03

71.01.01

0

0

60

+60

60

(PT+ex.)

#

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

0

0

33

+33

33

Poporului (PT+ex.)

71.01.01

#

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

0

0

60

+60

60

Nanterre (PT+ex.)

71.01.01

#

Reabilitare si modernizare sist.

84.02.03.03

0

0

60

+60

60

rutier str. Spania (PT+ex.)

71.01.01

#

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

0

0

34

+34

34

Corneliu Coposu (PT+ex.)

71.01.01

#

Reabilitare si modernizare sist.

84.02.03.03

0

0

60

+60

60

rutier str. Macedonski (PT+ex.)

71.01.01

Reabilitare si moderniz. sist.

#

rutier str. Brezei, tronson cuprins intre Canalul Colector si Troaca (PT)

84.02.03.03

71.01.30

68

66

0

-66

2

Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

71.01.30

#

Brestei, tronson intre str. Pelendava si Pod Cernele (PT)

171

168

0

-168

3

Reabilitare si modernizare str.

#

C-tin Gherghina, tronson nemodernizat cuprins intre str. Cernele si Poligon (PT)

84.02.03.03

71.01.30

31

30

0

-30

1

NOTA: Conform notelor de fundamentare

Venituri proprii:

Propunem virarea de credite , de la titlul „Active nefinanciare” articol 71.01.03 „Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” la „Bunuri de natura obiectelor de inventar” articol 20.05.03 „Lenjerie si accesorii de pat”, conform notei de fundamentare primita de la Grupul Scolar Traian Demetrescu: mii lei

Nr.

crt.

Obiectivul de investitie

Capitol/

Cod indicator

Val.conf.

Lista aprob.

Prin HCLM/ 2009

Suma

diminuata

Suma

suplim.

Influente

Rectificare

SEPT.200

9

Valoare

dupa rectificare

0

1

2

3

4

6

5

6

TOTAL GENERAL

17

9

0

-9

8

TOTAL CAP. 65.02

17

9

0

-9

8

1

Grup Sc. Tr. Demetrescu:

Achiziție calculatoare

65.15.04.02

71.01.03

17

9

0

-9

8

Presedinte de sedinta, Teodor Nicusor Sas

10

11

12