Hotărârea nr. 386/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 386

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 386

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.293/2009 întocmit de consilierul municipal Teodor RADU prin care se propune organizarea unei comisii mixte, formată din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe o perioadă determinată, pentru elaborarea Statutului Municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.53/16.08.2002 privind Statutul - cadru al unității administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/18.03.2003 și ale art.55 alin.9 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.a și alin.9, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă organizarea Comisiei mixte pentru elaborarea Statutului Municipiului Craiova, formată din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, în componența prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă desemnarea următoarelor persoane în conducerea Comisiei mixte pentru elaborarea Statutului Municipiului Craiova:

 • DINCĂ MĂRINICĂ - președinte

 • IORDACHE SORIN - vicepreședinte

 • MINCU LUCIAN - secretar

 • (3) Conducerea Comisiei mixte, va elabora, în termen de două săptămâni de la adoptarea prezentei hotărâri, Regulamentul propriu de organizare și funcționare, care va fi aprobat cu votul majorității membrilor săi.

 • (4) Comisia mixtă se întrunește o dată la două săptămâni, în ședință ordinară, într-o zi și la o oră ce vor fi stabilite prin Regulamentul propriu de organizare și funcționare și în ședințe extraordinare, atunci când situația o impune, la convocarea președintelui, sau a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

 • (5) Comisia mixtă lucrează în prezența majorității membrilor săi și ia decizii cu votul deschis al majorității membrilor prezenți.

 • (6) Ședințele comisei mixte sunt publice; la acestea au acces liber și neîngrădit reprezentanții mass-media.

Art.2. Obiectivele, părțile componente ale acestora, responsabilitatea realizării, persoanele care trebuie să le execute și termenele în care trebuiesc predate conducerii Comisiei mixte, sunt prevăzute orientativ în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Perioada de desfășurare a activității Comisiei mixte, este cuprinsă între 01.09.2009 - 10.12.2009.

(2) Pentru ședința ordinară din luna decembrie 2009, Comisia mixtă va depune la Serviciul Administrație Publică Locală, Statutul municipiului Craiova, redactat în forma sa finală, în vederea introducerii pe ordinea de zi și adoptării sale de către Consiliu Local al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Comisia mixtă pentru elaboararea Statutului Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Constantin RĂDUCĂNOIU

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.386/2009

COMPONENȚA

COMISIEI MIXTE PENTRU ELABORAREA

STATUTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr. crt.

Numele și prenumele

Profesia

Calitatea

Funcția

Obs.

1.

Sas Teodor Nicușor

Preparator universitar

consilier

local

Viceprimar al Municipiului Craiova

0723.361271

2.

Dincă Mărinică

avocat

consilier

local

Viceprimar al Municipiului Craiova

0723.544467

3.

Boboc Virgil

economist

consilier

local

0742.140094

4.

Iordache Sorin

economist

consilier

local

0723.512676

5.

Nedelescu Gheorghe

jurist

consilier

local

0724.541060

6.

Magla Dan Iulius

inginer

consilier

local

0740.340199

7.

Florescu Marinel

ofițer

consilier

local

0724.011620

8.

Mincu Lucian

jurist

consilier

local

0730.087121

9.

Cherciu Dan Adrian

inginer

consilier

local

Președinte al Comisiei buget-finanțe, studii, prognoze și administrarea domeniului

0731.787112

10.

Pascu Nicolae

economist

funcționar

public

Director executiv al Direcției Economico- Financiare

0722.382950

11.

Văcariu Ioan

economist

funcționar

public

Director executiv al Direcției de Impozite și taxe

0727.224637

12.

Popeci

Constantin

inginer

consilier

local

Președinte al Comisiei de urbanism, protecția mediului și conservarea monumentelor

0740160160

13.

Diaconescu

Mircea

arhitect

funcționar public

Director al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului(arhitect-șef al Mun. Craiova)

0733.103399

14.

Radu Marin

inginer

consilier local

Președinte al Comisiei pentru Servicii Publice, liberă inițiativă și relații internaționale

0744.594939

15.

Ion Petre

inginer

specialist

Director general al Regia Autonomă Administrarea Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

0749.242686

16.

Tudorache Tatian

inginer

specialist

Director general al Regia Autonomă Termoficare Craiova

0723.420109

17.

Teodorescu Marian

economist

specialist

Director general al Regia Autonomă Transport Craiova

0745.534640

18.

Motocu Adriana

inginer

funcționar public

Director executiv Direcția Servicii Publice

0726.681035

19.

Bordu Sever

inginer

funcționar public

Director executiv al Direcției

Proiecte și Programe de Dezvoltare Tehnică și de Investiții

0722.557504

20.

Ciobanu Sorin

inginer specialist

Director al Serviciului Public de Salubritate

0722.350678

21.

Vanghelie Ovidiu

inginer    funcționar

public

Director executiv al Direcției

Patrimoniu

0722.528259

22.

Marinescu

Nicolae Sidor

profesor    consilier

local

Președinte al Comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate, culte, tineret și sport

0722.382996

0744.627592

23.

Badea Pavel

economist consilier local

0721.334346

24.

Gâdăr

Alexandru

profesor    consilier

local

Secretar al comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate, culte, tineret și sport

0721.400264

25.

Radu Teodor

jurist        consilier

local

Președinte al comisiei juridice administrație publică, ordine publică și drepturi cetățenești

0726.688252

26.

Predescu Bianca Maria Carmen

jurist,

profesor universitar doctor și avocat

consilier local

0745.030290

27.

Marinescu

Dorel Cosmin

avocat

consilier local

Secretar al Comisiei juridice administrație publică, ordine publică și drepturi cetățenești

0726.181012

28.

Răducănoiu Constantin

economist

consilier local

0723.544493

29.

Albăstroiu

Gheorghe

tehnician consilier

local

0740.327380

0730.010151

30.

Mischianu

Ovidiu

consilier   funcționar

juridic       public

Director Executiv Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ

0728.286090

31.

Nicola

Camelia

consilier   funcționar

juridic       public

Director executiv Serviciul de

Evidența Informatizată a

Persoanei

0740.015072

32.

Petrescu Constantin

jurist

funcționar public

Director executiv Poliția Comunitară a Mun. Craiova

0743.045533

33.

Stuparu Irina

economist funcționar public

Sef Serviciu Administrație Publică Locală

0722.707056

34.

Buruiană Doru

economist specialist

Director General la S.C. „Compania de Apă Oltenia” SA

0723.600703

35.

Răducănoiu

Oana

licențiat   funcționar

științe        public

politice

Șef serviciu Imagine, Relații Internaționale și Redacție Ziar

0740983789

36.

Ghițălău Cristiana

inginer

funcționar public

Sef Serviciu Elaborare Proiecte și Programe de Dezvoltare

0720.054469

37.

Vasile Marian

inginer

consilier local

0764.446078

38.

Mărgărit Dorin

economist

consilier local

0744.660068

39.

Stancu Elvira

sociolog

funcționar public

Director Direcția Relații Publice

0722.615549

40.

Ștefârță

Emilian

arhitect

consilier local

0722577445

41.

Dinu Camelia

consilier juridic

funcționar public

Șef serviciu Registrul Agricol și măsurători Topo

0731.013190

42.

Stoian Nicu

inginer

specialist

Director Sport Club Municipal Craiova

0746944025

43.

Militaru Aura

economist

specialist

Director Serviciul Public Creșe Cabinete Medicale și de Medicină Dentară al municipiului Craiova

0731.025040

44.

Deaconeci Mihaela

medic

specialist

Director Serviciul Public deAsistență Medico-Socială

0722.571969

45.

Gîrd Gheorghiță

Consilier jurdic

funcționar

public

Șef Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență, Documente și Arhivă

0741.498671

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin RĂDUCĂNOIU

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.386/2009

OBIECTIVELE, PĂRȚILE COMPONENTE ALE ACESTORA, RESPONSABILITATEA REALIZĂRII, PERSOANELE CARE TREBUIE SĂ LE EXECUTE ȘI TERMENELE ÎN CARE TREBUIE PREDATE CONDUCERII COMISIEI

Nr. crt.

Obiectivul

Părți componente ale obiectivului

Termen de executare

Execută

Răspunde

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

1.

DATE GEOGRAFICE

1) întinderea teritoriului administrativ;

2)delimitarea teritorială a municipiului Craiova;

 • 3) așezarea geografică;

 • 4) suprafața;

 • 5) relieful;

 • 6) clima;

 • 7) hidrografia;

 • 8) vegetația;

 • 9) fauna;

 • 10) solurile;

 • 11) resursele de subsol.

20.09.2009

Dinu Camelia

Radu Teodor

2.

DATE ISTORICE

 • 1) determinarea colectivității asupra căreia se exercită autoritatea Consiliului Local Municipal Craiova și a Primarului;

 • 2) date privind înființarea acestei colectivități;

 • 3) prima atestare documentară a municipiului Craiova;

 • 4) caracteristici semnificative.

20.09.2009

Gâdăr Alexandru

Marinescu Nicolae Sidor

3.

POPULAȚIA

MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 1) numărul total al populației cu domiciliul stabil. Densitatea;

 • 2) distribuția populației pe sexe;

 • 3) componența etnică;

 • 4) religia;

 • 5) ocupația; populația activă, statutul profesional.

20.09.2009

Nicola Camelia

Radu Teodor

4.

AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI

1)Rangul municipiului Craiova, stabilit potrivit Anexei 2, pct. 3.8 din Legea nr. 351/2001;

20.09.2009

Mischianu Ovidiu

Radu Teodor

PUBLICE LOCALE

 • 2) Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală;

 • 3) Consiliul Local al Municipiului Craiova:

 • - competențe;

 • - alcătuire;

 • - comisiile de specialitate;

 • - sediul;

 • - structura politică rezultată la ultimele alegeri.

 • 4) Primarul Municipiului Craiova

 • - viceprimarii;

 • - secretarul;

 • 5) Primăria, ca structură funcțională

5.

CĂILE DE COMUNICAȚIE EXISTENTE ȘI CATEGORIA ACESTORA

 • 1) căi rutiere:

 • a) drumuri:

 • - europene;

 • - naționale;

 • - județene;

 • - comunale.

 • b) străzi

 • - lungime totală;

 • - categoria.

 • 2) căi ferate;

 • 3) căi aeriene.

30.09.2009

Bordu Sever

Radu Marin

6.

TRANSPORTUL LOCAL PUBLIC DE PERSOANE

 • 1) cu tramvaie;

 • 2) cu autobuze;

 • 3) condiții;

 • 4) transportul periurban;

 • 5) perspective.

20.09.2009

Teodorescu Marian

Radu Marin

7.

REȚELE TEHNICO-EDILITARE

1. Rețele de apă canal

a) alimentarea cu apă:

 • - nr. abonați (branșament);

 • - consumul (mil. mc/an);

 • - surse de alimentare;

 • - lungimea rețelei;

 • - numărul stațiilor de pompare;

 • - debitul care se asigură;

 • - volumul total al rezervoarelor;

 • - contorizarea.

b) canalizarea:

20.09.2009

Buruiană Doru

Radu Marin

-nr. populației deservite (în procente);

-nr.străzi canalizate, din numărul total, din care:

 • - total;

 • - parțial.

- epurarea apelor uzate.

c) apărarea împotriva inundațiilor

2. Rețele energetice

a) alimentarea cu energie electrică

 • - sursele de bază;

 • - evoluția puterii absorbite (prezentare grafică pe ani și anotimpuri, începând cu anul 1989)

 • - consumul mediu;

 • - distribuția:

 • - prin linii aeriene;

 • - pe partea medie de tensiune

30.09.2009

Bordu Sever

Radu Marin

b) alimentarea cu energie termică:

 • - producerea energiei termice;

 • - modul de alimentare;

-lungimea conductelor primare de termoficare;

 • - vechimea rețelei, gradul de uzură;

-exploatarea punctelor termice și al centralelor termice;

- regimul de alimentare.

20.09.2009

Tudorache Tatian

Radu Marin

c) alimentarea cu gaze naturale

30.09.2009

Bordu Sever

Radu Marin

3. Rețele de telecomunicații:

 • a) telefonia fixă;

 • b) telefonia mobilă;

 • c) internetul.

30.09.2009

Bordu Sever

Radu Marin

8.

SALUBRITATE

 • 1. principii pe baza cărora funcționează serviciul public de salubritate;

 • 2. activități desfășurate de serviciul public de salubritate;

 • 3. nr. străzi și suprafața totală pe care se efectuează salubrizarea stradală;

 • 4. colectarea selectivă a deșeurilor.

20.09.2009

Ciobanu Sorin

Radu Marin

9.

SPAȚIILE VERZI

1. Spațiile verzi:

 • - evoluție;

 • - suprafața în ha și media pe locuitor în m.p.;

30.09.2009

Ion Petre

Radu Marin

- categorii de spații verzi, suprafața fiecăruia în ha și media pe locuitor în mp.:

 • - parcuri și grădini;

 • - scuaruri;

-spații verzi neorganizate.

-fâșii plantație;

-spații verzi din cuprinsul unităților de locuit.

2. Zone de agrement:

-inventarul punctelor de atracție pentru recreere-agrement din jurul mun. Craiova, până la distanța de 30 km:

 • - denumirea unității;

 • - suprafața;

 • - distanța;

 • - indice de încărcare ecologică (om/h)

 • - capacitate maximă de încărcareinstantanee (persoane); -număr vizitatori posibil anual (mii persoane);

 • - funcțiune potențială (pădure????? - par; pădure de agrement)

10.

PATRIMONIUL

MUNICIPIULUI

CRAIOVA

1.Domeniul public și domeniul privat al municipiului Craiova:

 • - regimul juridic;

 • - concesiunea și închirierea;

 • - criteriile potrivit cărora bunurile pot fi date în

administrare regiilor autonome și serviciilor publice, ori pot fi date în folosință gratuită, pe termen limitat și cui.

a) Domeniul public:

 • - unități sanitare;

 • - unități de învățământ:

 • - licee;

 • - școli;

 • - grădinițe;

 • - mijloace fixe ce asigură alimentarea cu apă și canalizare a municipiului Craiova;

 • - mijloace fixe ce deservesc transportul local public de

persoane;

 • - mijloace fixe care asigură sistemul de încălzire al

municipiului Craiova;

 • - alte mijloace fixe aparținând domeniului public.

30.09.2009

Vanghelie Ovidiu

Cherciu Dan

Adrian

 • b) Domeniul privat:

- apartamente, case, total mijloace fixe

 • c) Bunuri proprietate privată

2. Locuirea

întinderea zonei de locuințe și funcțiuni suplimentare (în ha și ponderea din intravilan);

 • - disfuncționalități;

 • - tipologia locuirii;

 • - indicatori sociali și sociologici ai locuirii;

 • - forma de proprietate;

 • - comfortul:

- aspecte negative

 • - echiparea tehnico-edilitară și a rețelelor de circulație.

11.

SERVICII PUBLICE

EXISTENTE

 • 1. Regia Autonomă de Administrarea Domeniului Public și Fondului Locativ;

 • 2. Regia Autonomă de Termoficare;

 • 3. Regia Autonomă de Transport;

 • 4. Societatea Comercială „Compania de Apă Oltenia”SA;

 • 5. Serviciul Public de Salubritate;

6.Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor

7.Serviciul Public Creșe Cabinete Medicale și de Medicină Dentară al municipiului Craiova

 • 8. Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanei

 • 9. Serviciul Public deAsistență Medico-Socială

10.Poliția Comunitară

12.

BUGETUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 1. Prezentare generală;

 • 2. Veniturile;

 • 3. Cheltuielile;

 • 4. Rectificări;

 • 5. Aspecte negative.

13.

ECONOMIA

1. Industria:

 • - zone industriale;

 • - structura industrială;

 • - baza materială;

 • - forța de muncă.

30.09.2009

Motocu Adriana

Radu Marin

30.09.2009

Petrescu Constantin

Radu Teodor

30.09.2009

Pascu Nicolae Văcariu Ioan

Cherciu Dan Adrian

15.10.2009

Radu Marin

Radu Marin

2. Agricultura:

- solurile;

- aspecte negative.

15.10.2009

Radu Marin

Florescu Marinel

Radu Marin

3. Servicii:

a) comerțul:

 • - nr. unităților-suprafață;

 • - structura pe profile;

 • - amplasarea.

15.10.2009

Răducănoiu

Constantin

Radu Marin

b) turismul:

 • - vestigii arheologice;

 • - fond de arhitectură protejată;

 • - ansambluri urbanistice;

-obiecte de artă monumentală religioasă;

-obiecte de artă monumentală comemorative;

 • - muzee și case memoriale;

-obiective turistice sau culturale din localități situate la mică distanță;

-turismul de afaceri și cooperare internațională;

 • - turismul politic;

 • - turismul cultural;

-turismul științific și de studii (de congrese și reuniuni);

 • - turismul etnic al diasporei;

 • - turismul ecumenic.

15.10.2009

Ștefârță Emilian;

Badea Pavel

Radu Marin

14.

COOPERAREA

INTERNĂ

ȘI INTERNA ȚIONA-LĂ .

INTEGRAREA

EUROPEANĂ.

1. Cooperarea intern ă:

- promovarea economică

15.10.2009

Vasile Marian

Popeci Constantin

2. Cooperarea internațională:

- etapele   care trebuiesc   parcurse pentru

instituționalizarea unui cadru de cooperare între Primăria Craiova și un  partener (unitate

administrativ teritorială similară din străinătate);

- prezentarea relațiilor de cooperare cu orașe din alte țări.

15.10.2009

Răducănoiu Oana

Radu Marin

3. Integrarea Europeană

- în domeniul integrării europene, Primăria Craiova:

 • - asigură;

 • - are ca responsabilități;

 • - alte atribuții importante.

15.10.2009

Ghițălău Cristiana

Radu Marin

15.

OCROTIREA

SĂNĂTĂȚII       ȘI

PROTECȚIA SOCIALĂ

1.Instituțiile pentru gestionarea și îndrumarea problemelor de sănătate

 • 2. Unități spitalicești

 • 3. Rețeaua de sănătate:

 • - în sistem public;

 • - în sistem privat;

 • - mixt.

 • 4. Protecția socială:

 • - istoric;

 • - instituții de asistență socială;

 • - organizații care activează în domeniului- servicii publice de asistență socială de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Craiova;

 • - ONG-uri din municipiul Craiova care au obținut

sprijinul financiar al Consiliului Local Municipal.

15.11.2009

15.11.2009

Mărgărit Dorin

Țenea Rodica Deaconeci Mihaela

Marinescu Nicolae

Sidor

Marinescu Nicolae

Sidor

16.

CULTURA ȘI ARTA

 • 1. Instituțiile culturale;

 • 2. Alți „actori culturali”;

 • 3. Galeriile de artă;

 • 4. Fundațiile și asociațiile culturale

15.11.2009

Marinescu Nicolae

Sidor

Marinescu Nicolae

Sidor

17.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ȘI

SPORTUL

1. Învățământul

A. Preuniversitar

 • - nr. grădinițe cu nr. educatoare și nr. de copii;

-nr. unități școlare pentru învățământul primar și gimnazial cu nr. de cadre didactice și nr. de elevi;

 • - nr. unități școlare pentru învățământul liceal cu nr. de

cadre didactice și nr. de elevi;

 • - nr. unități pentru învățământ postliceal cu nr. de cadre

didactice și nr. de elevi;

 • - nr. unități școlare pentru maiștri cu nr. de cadre didactice și nr. de cursanți;

 • - școli speciale.

Prezentarea principalelor licee care își desfășoară activitatea în municipiul Craiova

15.11.2009

Gâdăr Alexandru

Marinescu Nicolae Sidor

B. Învățământul superior

- prezentarea Universităților din municipiul Craiova cu:

 • - înființarea;

 • - facultăți;

 • - nr. absolvenți pe profesii;

 • - absolvenți postuniversitari;

 • - titluri de doctor acordate;

 • - baza materială.

15.11.2009

Predescu Bianca

Maria Carmen

Marinescu Nicolae Sidor

2. Sportul

 • - asociații și cluburi sportive, prezentate în ordine cronologică;

 • - rezultate obținute în competițiile sportive.

15.11.2009

Badea Pavel

Stoian Nicu

Marinescu Nicolae Sidor

18.

TITLURI ONORIFICE

Cetățean de onoare al municipiului Craiova

 • - criteriile potrivit cărora se poate conferi, persoanelor

fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru municipiul Craiova, acest titlu;

 • - drepturile de care se bucură aceste persoane

 • - condițiile de pierdere sau de retragere a titlului respectiv.

30.11.2009

Marinescu Dorel Cosmin

Radu Teodor

19.

CONSULTAREA

CETĂȚENILOR

 • 1. În condițiile legii, prin referendum;

 • 2. Consiliile consultative cetățenești, organizate pe cartiere. Prezentarea acestora;

 • 3. Publicarea proiectelor de hotărâri pe site-ul Primăriei Craiova.

30.11.2009

Stancu Elvira

Radu Teodor

20.

ÎNSEMNELE MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 1. Stema municipiului Craiova, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.330/2008, prezentată grafic și descriptiv;

 • 2. Sigiliul municipiului Craiova.

30.11.2009

Diaconescu Mircea

Popeci Constantin

21.

PARTIDE POLITICE,

SINDICATE, ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE

1.Principalele partide politice care activează în municipiul Craiova

30.11.2009

Albăstroiu Gheorghe

Radu Teodor

2.Organizațiile sindicale reprezentative care își desfășoară activitatea în municipiul Craiova

30.11.2009

Gheorghe Ana

Radu Marin

3.Organizațiile neguvernamentale cu care Primăria Craiova colaborează, pe domenii de activitate

30.11.2009

Răducănoiu

Constantin

Radu Teodor

22.

MASS-MEDIA

 • 1. Posturile de televiziune;

 • 2. Posturile de radio;

 • 3. Presa scrisă (locală):

A. ziare:

 • - cotidiene locale;

 • - cotidiene centrale, cu ediții de sud;

 • - săptămânale locale /regionale.

B. reviste:

- lunare locale;

 • 4. Presa scrisă (centrală):

- cotidiane naționale, cu redacții locale, sau corespondenți localități

 • 5. Publicații cu apariții neregulate;

 • 6. Ghiduri informative.

30.11.2009

Răducănoiu Oana

Radu Teodor

23.

ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA.

PLANUL INTEGRAT DE   DEZVOLTARE

URBANĂ

 • 1. Înființarea;

 • 2. Localități componente;

 • 3. Nr. populație pe fiecare localitate;

 • 4. Suprafața (în kmp);

 • 5. Priorități;

30.11.2009

Ghițălău Cristiana

Cherciu Dan Adrian

6. Planul integrat de dezvoltare urbană.

30.11.2009

Diaconescu Mircea

Popeci Constantin

24.

ANEXE

1. Executivul municipiului Craiova:

 • - numele, prenumele și apartenența politică pentru Primar și Viceprimari, numele și prenumele pentru secretar

2. Consiliul Local al municipiului Craiova, ales la 01.06.2008

 • - numele și prenumele (în ordine alfabetică) și apartenența politică a fiecărui consilier local.

30.11.2009

Stuparu Irina

Radu Teodor

3. Inventarul bunurilor aparținând municipiului Craiova

30.11.2009

Vanghelie Ovidiu

Cherciu Dan

Adrian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin RĂDUCĂNOIU