Hotărârea nr. 382/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 382

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.382

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009.

Având în vedere raportul nr.101462/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la mansardarea, reabilitarea structurală și funcțională a unui imobil, cu destinația de birouri, în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.2 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la mansardarea, reabilitarea structurală și funcțională a unui imobil, cu destinația de birouri, în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.2, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

PLAN URBANISTIC ZONAL

MANSARDARE, REABILITARE STRUCTURALA SI FUNCTIONALA IMOBIL CU DESTINATIA DE BIROURI

PLAN REGLEMENTARI FUNCTIONALE:

LEGENDA:

□ □ □ Limita zona studiata

•••• Amplasament studiat-investitie ce a generat P.U.Z. ------ Limita de construibilitate

HHHHI Regim maxim aprobat in zona

I     | Constructii existente

|     | Incinta primaria Mun. Craiova

I     I Circulatie pietonala

I      I Circulatie rutiera

|    | Constructie existenta S+D+P+Mez.+1+ M PART.

propusa a se reabilita si mansarda

Sc EXIST.= 375,00 m2

SDESF. EXIST. = 1 140,00 m2

SDESF. PROP. = 1415,00m2

' "0 I

i I ’ > I

> m

; >

1 s I m z

1 >

1 >


P.O.T.EXIST. = 100 % C.U.T.EXIST. = 3,04

P.O.T PROP.= 100 % C.U.T.PROP. = 3,77

VERIFICATOR/ EXPERT


NUME:


SEMNATURA:


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NR. DATA:


Denumire zona

Suprafete totale

mp

%

CONSTRUCTII EXISTENTE

3.200,00

17,80

CIRCULATII RUTIERE

5.240,00

29,15

CIRCULATII PIETONALE

3,935,00

21,89

SPATII VERZI DOMENIUL PRIMARIEI

2.263,00

12,6

INCINTA PRIMARIA CRAIOVA

2.962,00

16,48

TEREN PROPRIETATE A.D.R. OLTENIA

375,00

2,08

TOTAL ZONA STUDIATA

17.975,00

100,00

beneficiarT]

ARHITECTURă:


aEF PROIECT:


PROIECTAT:


DESENAT:


>EDILIA

proiect


craiova, dolj


unirii, nr. 196


AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA

Sediul : Calea Unirii, Nr.19, mun. Craiova, jud. Dolj Reprezentant: Bogheanu Marilena


NUME:


SEMNATURA:


ARH. aTEFÂR^Ă E.


Scara:

1:500


TITLU PROIECT]------------------------------------------------------------------------------------

MANSARDARE, REABILITARE STRUCTURALA SI FUNCȚIONALA

IMOBIL CU DESTINATIA DE BIROURI


ARH. aTEFÂRbĂ E.

ARH. aTEFÂRbĂ E.


Data: August/ 2009


"titlu plan^ăȚ


Strada Savinesti , Nr. 2 ,Mun. CRAIOVA, jud.DOLJ


PLAN REGLEMENTARI FUNCTIONALE


Faza: P.U.Z.


Plansa nr.