Hotărârea nr. 381/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 381

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.381

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009.

Având în vedere raportul nr.97143/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, în municipiul Craiova, str.Merișorului, nr.30 A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, în municipiul Craiova, str.Merișorului, nr.30 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


I PLAN URBANISTÎ Str. Merisorului, nr


AdteAyAAA.

ss'faga

WSălWOif.

j proprietar:

.| MITRAN LIOARA Si MITRAN DOINA

■' i :               '• •

! T19P15lt Nr. cad, 19410 , C.F. nr. 42843.

I str. MERISORULUI, nr. 30A

I S teren = 366,0 mp

i.................

BILANȚ TERITORIAL PROPUS;


^jAfcARCELEI studiate •^M»t&i^A'ReȘLE

yA‘x.<- •*’<>;* >.*

IMPREJ^ÎRe.PRQPUSA


ZONA LOCUIRE ’• ?: parter,


ZONAOONSTRUIBILA ' retragere minim 8,Q0m dfn axul dnjmuiu


ZONA VERDE ' DOMENIUL PUBLIC


S teren «= 366,0 mp '•.


P.O.T. max. = 40,0 %

C.U.T. - 1,2


'JlRIRCATOftT- WWf axfERr ■

Cabhiet orhltechira art>. Dank&<d >4

«V. Aiwa 3 Qewfiu En^ăț^^^țd'      J

Set pivku fprfi. Daniel (ftajpsc(i\?                       j t^Hupr

jnrh Dnnid Ge^cgcscn JXswi.d —u . Vnuicl (TeargfSLti

’ ~BlFGRAT I EXPEKTCA NR.iDĂtĂ :T

tfonerfălw? .                     “       .' A'-f

«r»W UCARAoi MHXAN UttNA :f ’.| «ir. U.ncg. rr M. CIWA’A. M         7’. I


>.<K--ZZ I t'^prttertî ’            •                   ,’ .'

fWÎ'.'.;: •*tri I               . ' f'UZ.JH.WMVtoiWul.nr.SWl l-

_____ ■ CÎWWA/AlfȘ-»       ,

I 1:50b   | T«upl»wi; rV>>.l<rXXPAcN7/.^UI^.V<lS,'^F- .


nth Dqnicl


PlOtei&tf