Hotărârea nr. 379/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 379

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.379

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.101872/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public

al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum urmează:

  • a) se anulează pozițiile din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • c) se modifică datele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Compania de Apă Oltenia S.A., a bunului „Instalație de ridicare presiune - stația de apă Bordei”.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, 173/2001, 80/2006, 81/2006, 182/2009 și 307/2009.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Constantin RĂDUCĂNOIU

Nr. crt.

HCL 182/2009

H.G. 141/2008,

HCL 147/1999,

HCL 173/2001

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

1

Anexa 3, poz. 394

1.6.2.

Spitalul Clinic „Victor Babeș” pavilion administrativ- Clădire

Adresa: Str. Calea București, nr. 66 (fost 126)

Suprafață construită: 135 mp

Regim de înălțime: P+1

Anul construirii:

Sistem constructiv: cărămidă

0,01

2

Anexa 3, poz. 112

1.6.2.

Scoala nr. 38 fost Camin Cultural

Corp camin

Adresa:str. Brestei nr. 624.

Suprafata construita :241 mp

Regim de inaltime:P

Anul construirii: 1958

Sistem constructiv: beton + caramida

0,01

3

Anexa 3, poz. 386

*

1.6.2.

Grupul Scolar de Industrie

Alimentara Ilie Murgulescu

Clădire scoala

Adresa: str. Brestei nr. 144

Suprafața construită :790,79 mp Regim de înălțime:

Anul construirii:

Sistem constructiv:

0,01

In adm Consiliului Local

4

Anexa 3, poz. 198

*

1.6.2.

Scoala cu clasele I-IV nr. 27

Popoveni AR Scolii nr. 36 “Ghe. Bibescu”- clădire

Adresa: str. Soseaua Popoveni, nr.3

S construită - 161mp

Regim înălțime: P

Anul construirii 1937

Sistem constructiv zidărie de cărămidă

0,01

In adm Consiliului Local

5

Anexa 2, poz. 3827

Anexa 1k, poz. 34

Anexa 1k, poz.29

1.6.2.

Teatrul pentru copii COLIBRI

COLIBRI

5356

Adresa: -

Suprafață teren/construita :

N -

S -

V -

E -

0,01

In adm Consiliului Local

6

Anexa 2, poz. 315

1.6.2.

Spatiu Comercial A.I. Cuza

Nr. 16

Adresa: -

Suprafață teren/construita :

N -

S -

V -

E -

0,01

In adm Consiliului Local

7

Anexa 2, poz. 789

1.6.2.

Cladire A.I.Cuza Nr.16

6Loc

Adresa: -

Suprafață teren/construita :

N -

S -

V -

E -

0,01

8

Anexa 2, poz. 3272

Anexa 1e, poz. 1

Anexa 1 e, poz. 1

1.6.2.

Cladire publica 4601

Adresa: - iM.Viteazul nr. 20 Suprafață teren/construita : N - COMCEREAL

S - STR M VITEAZUL

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

HCL 182/2009

H.G. 141/2008,

HCL 147/1999,

HCL 173/2001

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

V - STR N BIBESCU E - RESTAURANT FLORA

9

Anexa 2, poz. 3806

Anexa 1k, poz. 1

Anexa 1k, poz. 1

1.6.2.

Baia Publica 5361

Adresa: -

Suprafață teren/construita : N -

S -

V -

E -

0,01

10

Anexa 2, poz. 739

Anexa 1g, poz. 3

Anexa 1g, poz. 3

0.1.9.2.

Lac Craiovita 4784

Adresa: - CALEA SEVERINULUI NR. 9A Suprafață teren/construita : 341780

N -

S -

V -

E -

0,01

Total

0,1

Anexa nr. 2

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii in folosinta

Valoarea de inventar (lei)

Situația Juridica

1

420.1.9.5

Teren b-dul. Carol I

alee acces

Adresa: - b-dul. Carol I Suprafață teren: - 460 mp N- propr. Mun. Craiova

S - propr. Particulara (Pizzeria LINO) V - b-dul. Carol I

E - propr. Mun. Craiova

31.07.2009

0,01

inventar

31.07.2009

2

3.4.

Loc de joacă str. Victor Papilian zona blocuri G1-G8

Adresa: - str. V. Papilian, bl. G1-G8 Suprafață teren: - 927 mp N- caminul de batrani

S - bl. G1-G4

V - bl. G5 si alee de acces

E - bl. G8 si alee de acces

31.07.2009

6.450,00

inventar

31.07.2009

3

Instalatie ridicare presiune - statia de apa Bordei

Adresa: - stația de apă Bordei

31.07.2008

44.946,30

propr. mun. Craiova

Total                                                                                                 6.450,01

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.379/2009

HCL

147/1999

Anexa1poz.3 lit.h

  • - se modifică denumirea bunului din “Casa de Cultură a Sindicatelor” în “Teren Casa de Cultură a Sindicatelor”;

  • - se diminuează suprafața terenului de la 1331 mp. la 1017 mp.;

  • - se modifică vecinătățile astfel: N- proprietate privată, S-proprietate privată și str. CD Fortunescu, V- str. Frații Buzești și proprietate privată, E- str.CD Fortunescu și proprietate privată;

  • - se anulează elementele de identificare “suprafața construită: 630mp”, “regim înălțime: S+P+1 etaj”, “sist. constr.: cărămidă”.

307/2009

Anexa3 poz.10

-se modifică valoarea de inventar a bunului “Platformă beton Târg Romanești 4747” de la 2.074,19 lei la 2.074.188,00 lei.

182/2009

Anexa 1

-se modifică suprafața construită a bunului „Grădina Teatrului Național”, de la 8.084 mp. la 5.721 mp.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin RĂDUCĂNOIU