Hotărârea nr. 377/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 377

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAl AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.377

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009.

Având în vedere raportul nr.100425/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a unui bun care aparține domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art. 45 alin. 3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunului „teren str.Teleajenului, nr.39”, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 553,95 mp.

Art.2. Se aprobă modificarea suprafețelor de teren aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

1/1

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.377/2009

INVENTARUL

bunurilor cu suprafețe majorate care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova date in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

secțiunea A - bunuri imobile

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Secțiunea/

Nr. Poziții

Nr. Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare înv.

1

TEREN STR. LOTRU NR. 9 (STR. MITROPOLIT FIRMILL1AN NR .9) - DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 102 mp, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE

LA 768 MP LA SUPRAFAȚA DE 870 MP

A/511

282/2008

STR.

LOTRU

PROP. PART.

$

PROP. PART.

PROP.

PART.

2

TEREN STR. CALEA UNIRII NR. 77 ( ACTUAL NR. 55) - DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 720,89 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 524,11 MP LA SUPRAFAȚA DE 1245 MP '

A/655

282/2008

IMOBIL. CALEA UNIRII NR.53 (FOST NR.

75)

IMOBIL.

CALEA UNIRII

NR.57 (FOST NR.

79)

STR. CALEA

UNIRII

BAZA SPORTIVĂ 7 NOIEMBRIE

3

TEREN STR. ALEXANDRU MACEDONSKI NR. 31 ( ACTUAL NR. 25), - DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 316 MP, FI1ND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TERN DE LA 658 MP LA SUPRAFAȚA DE 973 MP

A/516

282/2008

PROP.

PART.

PROP. PART.

STR.

ALEXANDRU MACEDONSKI NR.31 ( ACTUAL NR.

25)

PROP.

PART.


E ȘEDINȚĂ,

șÎjcânoiu