Hotărârea nr. 375/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 375

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 375

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.10001/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune schimbarea destinației bunului imobil situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.788, din locuință de serviciu, în locuință și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată și Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr. 114/1996;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației bunului imobil situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.788, din locuință de serviciu, în locuință.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se aprobă modificarea corespunzătoare și prelungirea pe o perioadă de 2 ani, a contractului de închiriere nr. 61683/1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Gănescu Ion.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr. 61683/1997.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU