Hotărârea nr. 374/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 374

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 374

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.102587/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune închirierea terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării cu legume și zarzavat și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În temeiul art.36 alin.2, lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.123, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 1 an, către persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării cu legume și zarzavat.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de închiriere.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară, Direcția Impozite și Taxe și Serviciul Registrul Agricol și Măsurători Topo vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.374/2009

Terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova folosite de persoane fizice pentru cultivare legume-zarzavat

Nr.

Crt.

Nr. Cerere    Nume și prenume

Adresă domiciliu

Adresa teren

Suprafață (mp)

1

18091

Radu Rafailă

Gorjului nr. 8

Gorjului nr. 8

80 mp

2

52222

Boboșca Florea

Gheorghe Doja nr. 3

Gheorghe Doja nr. 3

400 mp

3

52221

Mitrache Ioana

Gheorghe Doja nr. 9

Gheorghe Doja nr. 9

24 mp

4

124032

Golumbeanu Petre

Str. 22 Decembrie 1989, bl. H6,

Ap.1

Recunoștinței nr. 14 bis

150

5

52382

Boiangiu Răducu Lucian

Gheorghe Doja nr. 5

Gheorghe Doja nr. 5

380 mp

6

70474

Segărceanu     Gheorghe

Gorjului nr. 10

Gorjului nr. 10

7 5 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin RĂDUCĂNOIU