Hotărârea nr. 370/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 370

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 370

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr. 99746/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la 30 septembrie 2009, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în Târgul Romanești din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 20/2002 și nr.125/2005.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Constantin RĂDUCĂNOIU

Nicoleta MIULESCU


PIATA CENTRALA -Spatiu

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAT A (MP) CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

1

SC LEJER COM SRL

2660

15.09.2006

15.09.2006-15.09.2009

43,51

RELEVEU C26

PIATA CENTRALA - Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA

A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

2

SC TOTAL SYSTEM ELECTRONIC SRL

1824/AA2236/AA82

0

16.06.2006

15.09.2006-15.09.2009

24,72

99

3

SC LECALIRA SRL

2551/AA2284

06.09.2006

03.09.2006 - 03.09.2009

14,42

92

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin RĂDUCĂNOIU

TARG ROMANESTI -Teren

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAȚA (MP)CONF. CADASTRU

POZIȚIE

CADASTRALA

1

SC CONTERA COM SRL

1873/AA2366

21.06.2006

02.06.2006-02.06.2009

92,42

151

2

SC RONY CONSTRUCT SRL

1399/AA2415

10.05.2006

08.09.2006-08.09.2009

30,81

125

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin RĂDUCĂNOIU