Hotărârea nr. 369/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 369

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 369

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.102444/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Extindere Cimitir Ungureni”, din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum și fondurilor de cofinanțare aferente acestora cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Extindere Cimitir Ungureni”, din municipiul Craiova, având următorii indicatori tehnico - economici:

  • 1. Valoarea totală a investiției                  2.002.970 lei

(inclusiv TVA)

din care:

construcții + montaj (C+M)

(inclusiv TVA)                          1.624.592 lei

  • 2. Durata de execuție a investiției - 8 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Constantin RĂDUCĂNOIU

S.C "PROIECT" S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu 4, Cod poștal 200760, tel. 0251/414404

teL 0251/412833, fax 0251/418300, e-mail’: proiect@oltenia.ro, proiect@rdscv. ro


J 16 1 30'199': C.U.I. RO 2291704; Capital social: 91.632 lei; Cod IBAN RO98 RNCB 0140 0184 5361 0001,

Zescns = S O.R. Sucursala Jiul Craiqva; Cod IBAN RO06TREZ 2915 069 XXX 001 553, deschis la Trezoreria Craiova


EXTINDERE CIMITIR UNGURENI AMENAJARE ALEI

PROIECT NR. 12316/2009

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATES.C. "PROIECT” S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu 4, Cod poștal 200760, tel. 0251/414404 tel. 0251/412833, fax 0251/418300, e-mail: proiect@oltenia.ro, proiect@rdscv. ro

Certificat nr. 25


ISO 9001


30'1991; C.U.I. RO 2291704; Capital social: 91.632 lei; Cod IBAN RO98 RNCB 0140 0184

5361 0001, deschis


‘ R. Sucursala Jiul Craiova; Cod IBAN RO06 TREZ 2915 069 XXX 001 553, deschis la Trezoreria Craiova


: MIMSTRATOR UNIC: Ing. LUCIAN-PETRU ANȚILA

■ - : epartament

Pf ’IECTARE:

Arh. VIOREL BOTEZATU


Arh. VIOREL BOTEZATU


EXTINDERE CIMITIR UNGURENI AMENAJARE ALEI

CONSILIUL LOCAL CRAIOVA


STUDIU DE FEZABILITATE


"'WlliUlllH Jlllllw™"'

Volum:

Exemplar:

Proiect nr.: 12.316/2009


te~cciu arhitectura


S Z PROIECT S.A. CRAIOVA

- ectnr. 12.316/2009

iar:

2    . L Local Craiova

Slr A. I Cuza, nr. 7


Investiție:

EXTINDERE CIMITIR UNGURENI -

AMENAJARE ALEI

Strada Pinului, nr. 47, Craiova

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

MEMORIU TEHNIC

Arhitectură

DATE GENERALE

UL Denumirea obiectivului:

E XTINDERE CIMITIR UNGURENI - AMENAJARE ALEI

IJL Amplasament:

Srada Pinului, nr. 47, Craiova, județul Dolj.

Uk Tilularul investiției:

C JNSILIUL LOCAL CRAIOVA

C secția Servicii Publice

•? - - . ciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului

srada: A. I. Cuza, nr. 7 lOaiova, 200585

Te 0251.416.235

Fe j251.411.561

UL      - eficiarul investiției:

SZLIUL LOCAL CRAIOVA

B9L D *" ratorul documentației:

1 . "ROIECT" S.A. CRAIOVA

a.....sen I an Maiorescu, nr. 4

251.414404

t-ni L craiect@oltenia.ro

pag. 1

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL:

1 Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Zimitirul Ungureni este amplasat în partea de sud a municipiului Craiova, Mspâod o suprafață de 12,52 ha.

Ținând cont de faptul că în acest cimitir nu mai sunt locuri de veci, în concesionării, de peste 20 de ani, iar solicitările locuitorilor ■ur ^TJ-iui s-au mărit, Consiliul Local a aprobat prin H.G.L. 130/2009 ■ 3TUT -AERE A CIMITIRULUI pe o* suprafață de 1,65 ha în zona de sud-est, pe w......K" — rămas liber prin dezafectarea unor sere aparținând Consiliului Local

- ratai suprafața cimitirului Ungureni după extindere va însuma 14,18 ha.

' ecinătățile:

nwd: strada Caracal, nr. 146

.: sere proprietatea Consiliului Local Craiova

1 est: cimitirul Ungureni

test: strada Caracal, nr. 148, S.C. MICROCOM DOI S.R.L. Craiova

'.........L. Etescrierea investiției:

a          rea și oportunitatea investiției

Af-r: în vedere prezentarea situației actuale rezultă oportunitatea și '3BBBDEa investiției.

Cm tirul Ungureni este un fel de cimitir Bellu pentru Craiova, aici fiind o irmiau. - i': r.e a personalităților municipiului.

fcU'Waa. n.ile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de irsoci pot fi atinse:

*....."......r ■: ruse:

■i JL

ar ri 1 este varianta în care nu se fac intervenții;

iar .L- u 1 este varianta propusă și va fi recomandată EXTINDEREA

'" ■ ' T' RULUI - AMENAJARE ALEI.

* >■ . _ e.e scenariului recomandat:

'"T: i numărului locurilor de veci cu = 2000.

pag- 2

c Descrierea constructivă:

'•'or fi delimitate aleile de acces și pozițiile locurilor de veci.

D ate tehnice ale investiției

Z: na și amplasamentul:

Cimitirul Ungureni este amplasat în intravilanul municipiului Craiova,

■ittac: ■ ■ Parcului Romanescu.

eresul se face din strada Pinului, nr. 47.

Sărutul juridic al terenului:

” eren intravilan aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

S nația ocupărilor definitive de teren:

încheierea nr. 15009/2009 la Oficiul de Cadastru și Publicitate

2>olj se dispune înființarea Cărții funciare nr. 65196 privind imobilul

Biinbukini Craiova, strada Pinului, nr. 47, compus din teren intravilan cu suprafața

ut....... BCI " ■ mp - Cimitirul Ungureni, având număr cadastral 23751.

Stadii de teren:

3 : -:   . arul investiției a pus la dispoziția proiectantului ridicarea topo

dk..... Terenului (suprafață măsurată = 16546 mp) pe care urmează a se

marea cimitirului.

Ca ~ . m risticile principale ale construcțiilor:

Fm rrezenta documentație se propune amenajarea aleilor carosabile și

■k ... ■ zrintă, lotizarea locurilor de veci, iluminatul zonei și dotarea cu

□e ......marea în planșa PLAN DE SITUAȚIE pot fi identificate alte

nm i: amenajare (fiind decorativă - la intersecția aleilor carosabile ■ir s far zână de băut apă.

! r az. fostei centrale termice va fi amenajată CAPELA

A

întocmit, arh. Viorel Botezatu


pag- 3leju. nsrdLuce


:ect s a craiova

1 316/2009...... . Craiova

_z.a_ nr. 7


Obiectiv:

EXTINDERE CIMITIR UNGURENI -AMENAJARE ALEI

Strada Pinului, nr. 47, Craiova

Faza: STUDIU DE FEZABILITATEMEMORIU TEHNIC

Instalații electrice

emil de instalații electrice, la faza S.F., cuprinde instalațiile de lihmaBac       aleile principale aferente extinderii cimitirului.

I li...... 'iiul va fi asigurat cu corpuri de iluminat cu grad de protecție IP 54,

i^i'iiiiiiiiiiiiEMi pe srâlpi de 4 - 5 m înălțime, echipate cu lămpi cu vapori de mercur de f|

ui1 : ~ normativului NP-062-02, clasa sistemului de iluminat ales este


E.....b.......: ir e de iluminat se vor amplasa de-a lungul aleilor la circa 20 m

fttitoi; TEnrea corpurilor de iluminat se va face prin cabluri de cupru CYY ■IliilțBrxi: .a. 0,8 m, din tabloul TCEX prevăzut a se monta pe unul din EfaHpae : lente la limita amplasamentului.

ă. i minatului se va face atât manual de pe tabloul TCEX, cît și ■«.o 3T-- r • ir senzor crepuscular montat pe tablou.

o priză de pământ în apropierea tabloului TCEX, a cărei HBiiBivae _ c ersie va fi de cel mult 4 ohmi.

ItafipE li înza de pământ a corpurilor de iluminat și a stâlpilor se va ■ie ■ihii :: i -: lecție al cablului de alimentare și tabloul TCEX.

■lire Cimentarea tabloului TCEX din rețelele de joasă tensiune fân xmi. rc-cât distanța până la tabloul existent la capelă este foarte acest caz contonzarea consumului de energie electrică se va face la

■cui ' i r : alui TCEX.

va solicita distribuitorului de energie electrică CEZ

".: L E E TRICA) un aviz de spor de putere și devierea eventualelor cabluri

umerr < existente pe amplasament.

■iiii'IMEC " mmusn Ut j» 9 canalizare

: ?9 >IECT S.A. CRAIOVA

■(■■dl nr. 12.316/2009

EjBBtii... Local al Municipiului Craiova Slut.....%L Caza. nr. 7


Investiția:

EXTINDERE CIMITIR UNGURENI str. Pinului nr. 47, Craiova

Obiectiv: Amenajare alei carosabile

și pietonale

Faza:    S. F.

MEMORIU TEHNIC

Alimentare cu‘apă și canalizare

alimentarea cu apă și canalizarea propusă în cadrul proiectului de

~ . mitirului Ungureni, au fost prinse următoarele lucrări:

  • -  recea de alimentare cu apă în incinta cimitirului,

  • -  recea de canalizare în sistem unitar.

Q- apropiată conductă care poate să asigure debitul de apă este ■texistentă D = 80 mm de pe str. Pinului.

fc : cune realizarea unei rețele de apă din polietilenă D = 90 x 5,5 mm per ce : irca 170 m branșată în conducta existentă pe str. Pinului, iar pe p—....... - ~ in extindere tubulatura din polietilenă D = 50 mm.

Dec " fântâni prevăzute în zona de extindere vor fi branșate la rețelele

. zenta documentație s-a prevăzut și realizarea unor rețele de BBt' zii- z-buri PVC, D"= 315 mm cu deversarea apelor în canalul ■:* imu - ce proprietate a cimitirului (spre parc) cu B/H 2600/2000.

fhr ’ .--nediul gurilor de scurgere apele pluviale sunt dirijate la ■■■ .jik * i-să. racordurile fiind executate din tubulatură PVC D = 160 mm.

întocmit, >

teh. T.

A- .wrra. - »               lie’

JB0 ECT S A. CRAIOVA r :   2316 2009

iriiE.:»X"

mac _aLx_ x Municipiului Craiova


Investiția:

EXTINDERE CIMITIR UNGURENI -str. Pinului nr. 47, Craiova

Obiectiv AMENAJARE ALEI

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


MEMORIU TEHNIC

IjkxL : rrmcipale pentru execuția aleilor carosabile și a celor pietonale msm propus de planul de situație constau din:

«■âțxea și nivelarea terenului eliberat de sarcinile anterioare;

(■răr Tipografice pentru stabilirea aliniamentelor, pichetare, etc.; fc—*r" ie mișcare a terasamentelor pentru execuția casetei;

tenr m nivelare și compactare premergătoare așternerii stratelor din

X —1 ;

iiiiSEXT . rztier proiectat pentru ambele tipuri de alei va fi alcătuit din:

I om ■ x:n de ciment BcR-3,5 (B-300) ce va forma îmbrăcămintea

aacK-’: r de hârtie kraft sau polietilenă;

La» sex de nisip pilonat;

ii bază din balast compactat;


im sex izolator din nisip. Amenajările proiectate se vor plia pe

xx . .actual.

jmi'Xx* i respectivă se vor folosi materiale locale preponderente r : re _remontărilor naționale în vigoare, precum și a legislației ia ' xe conform prevederilor HG nr. 766/1997 și Legii

re constructive

Li ‘ --i platformei totale (alei carosabile și pietonale) este de 6,5 m, din

  • -  a tea carosabilă      - 3,5 m

  • - ataie pietonale      -2xl,5m

■ an i Transversală a construcției va fi de 2% înspre părțile laterale.

Intocm

sing. Gheorgl ie Ștefan

I iipt » nhi.l •. ......... I Hi fii.iil \hh nu|iii« nici « iii osabilc și pielonale

Iii iiiiHiinH i Hpiliili'liii ți

ANUL I/LUNĂ

nl

«filo apllidi lui iii < lli'lhlh‘11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

12

13

14

PARTEA 1 CAPI I OLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.2.1

Amenajare teren

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

a

1.3.1

Spații verzi

■ ■.......■ ■ ■ ■

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă și canalizare

i

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

3.1.

Studii de teren

........ B .........

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3.

Proiectare și engineering

.’. . ~ .

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

pag- 1


f I

III <T1

1 llttltt' |ll |f ttl 1*1 i(ll

1 ilUhlrU- i Imllh

< npvln

lotlll

K )TAL CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.1.

Organizare de șantier -construcții

5.1.2.

Lucrări conexe

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,05

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL

Mi»

din care: C + M


ÎNTOCMIT:

S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA


Administrator unic: ing. Lucian-Petru A


Șef proiect: întocmit:
pag. 2


112.316 - Deviz general cimitir

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării EXTINDERE CIMITIR UNGURENI - AMENAJARE ALEI în mii lei/mii euro la cursul 41,2132 lei/euro din data de 08.06.2009

Xr.

I crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenjarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1

- ->

Amenajarea terenului

1.2.1.

Amenajare teren

64,560

15,323

12,266

76,826

18,234

: 3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

1.3.1.

Spații verzi

15,000

3,560

2,850

17,850

4,237

TOTAL CAPITOL 1

79,560

18,884

15,116

94j676

22,471

CAPITOLl

Cheltuieli pentru asigurarea obiectivu

JL2

utilităților necesare ui

1.2.1.

Alimentare cu apă și canalizare

353,00

83,784

67,070

420,070

99,703

TOTAL CAPITOL 2

353,00

83,784

67,070

420,070

99,703

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren - topo

5,000

1,186

0,95

5,95

1,412

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,575

0,136

-

0,575

0,136

n o

J.J.

Proiectare și inginerie

82,000

19,463

15,580

97,580

23,161

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1,000

0,237

0,190

1,190

0,282

3.5.

Consultanță

2,000

0,474

0,380

2,380

0,565

3.6.

Asistență tehnică

11,000

2,611

2,090

13,090

3,107

TOTAL CAPITOL 3

101,575

24,109

19,190

120,765

28,663

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

-

Extindere cimitir

670,851

159,226

127,461

798,312

189,479

’ "7

Capelă

255,000

60,524

48,450

303,450

72,024

Total

925,851

219,750

175,911

1.101,762

261,503

1 Nr.

1 rrt'

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

| i

2

3

4

5

6

7

1 ■ -

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

143.1.

Echipament

7,500

1,780

1,425

8,925

2,118

44

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

I 4.5.

Dotări

- 5 1

Dotări mobilier

8,00

1,899

1,520

9,520

2,260

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

941,351

223,429

178,856

1.120,207

265,881

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1.

Lucrări de construcții

6,792

1,612

1,290

8,082

1,918

15.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului - taxe depozit

45.840

10,880

-

45,840

10,880

I 5 2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17,747

4,212

-

17,747

4,212

5.3.

Cheltuieli diverse, și neprevăzute 10%

147,549

35,021

28,034

- 175,583

41,675

TOTAL CAPITOL 5

217,928

51,725

29,324

247,252

58,685

CAPITOLI

Cheltuieli pentru probe t și predare la be

JL6 ehnologice și teste neficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

-

TOTAL GENERAL

1.693,414

401,930

309,556

2.002,970

475,403

Din care: C+M

1.365,203

324,030

259,389

1.624,592

385,596

ÎNTOCMIT:


S.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

Administrator unic: ing. Lucian - Petru A Șef proiect:

arh. Viorot BOTEZATLhtojuĂ^bA

întocmit:


Certificat nr. 25


S.C. "PROIECT” S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu 4, Cod poștal 200760, tel. 0251/414404

tel 0251/412833, fax 0251/418300, e-mail: proiect@oltenia.ro, proiect@rdscv. ro


J 16/13C. 1991; C U I. RO 2291704; Capital social: 91.632 lei; Cod IBAN RO98 RNCB 0140 0184 5361 0001

Deschis la B.C.R. Sucursala Jiul Craiova; Cod IBAN RO06 TREZ 2915 069 XXX 001 553, deschis ia Trezoreria CraiovaEXTINDERE CIMITIR UNGURENIAMENAJARE ALEI

M/r/ PROIECT NR. 12316/2009

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE