Hotărârea nr. 368/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 368

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 368

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009.

Având în vedere raportul nr.101445/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile art.4 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr.321/2005, republicată, privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.e, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acțiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

RAPORT FINAL

PLANUL DE ACȚIUNE

PENTRU REDUCEREA NIVELURILOR DE ZGOMOT

MUNICIPIUL CRAI OVABruel&KjaerPlanurile de acțiune pentru orașul Craiova Zgomotul de la traficul rutier

Ianuarie 2009

Planul de acțiune - Zgomotul de la traficul rutier

MUNICIPIUL CRAIOVA ROMANIA


ANEXA 1


Pagina 2

RAPORTUL TEHNIC


IANUARIE 2009

PA02 CV 2009


Titlu:

Planurile de acțiune pentru orașul Craiova - zgomotul de la traficul rutier

Client:

Primaria Municipiului Craiova

Document nr.:

-

Data:

Ianuarie 2009

Transmis de către:

ENVIRO CONSULT S.R.L.

www.envi.ro

Pregătit de către:

ENVIRO CONSULT S.R.L.

Aprobat de către:

STATUS -UL DOCUMENTULUI

Nr.

Status

Descriere

Dată

1

Proiectul inital

Proiectul preliminar trimis pentru comentarii

Octombrie 2008

2

Proiectul final

Include comentariile beneficiarului

Ianuarie 2009

PA02_CV_2009

Pagina 2

CUPRINS                                                          Pagina

 • 1 INTRODUCERE 4

2 PLANUL DE ACȚIUNE 4

 • 1. descrierea aglomerării respective și a principalelor surse de zgomot luate în calcul;

 • 2. autoritatea responsabilă;                                                         

 • 3. contextul legal;                                                                      

 • 4. valorile-limită ale zgomotului valabile la data întocmirii planului;                   

 • 5. rezumatul rezultatelor hărții de zgomot;                                             

 • 6. evaluarea numărului estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea

problemelor care necesită îmbunătățiri:                                             

 • 7. înregistrări ale consultării publice;                                                     

 • 8. diverse măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și alte proiecte în faza de

pregătire;                                                                                   

 • 9. acțiuni pe care autoritățile competente au intenția să le ia în următorii 5 ani și eventuale

măsuri de păstrare a zonelor liniștite;                                                  

 • 10. strategiile pe termen lung;                                                      

 • 11. informații financiare (dacă sunt valabile): buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-

profit;                                                                                                   

 • 12. măsuri de prevedere luate în considerare la evaluarea implementării și rezultatele

planului de acțiune.                                                                 

 • 2.1 Descrierea zonei afectate

 • 2.2 Autoritatea responsabilă

 • 2.3 Contextul legal

 • 2.4 Valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului

 • 2.5 Rezultatele hărților de zgomot

 • 2.5.1     Hărțile de diferență

 • 2.6 Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor și a situațiilor care

necesită îmbunătățiri

 • 2.6.1 Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la traficul rutier

 • 2.6.2 Probleme care necesită îmbunătățiri

  • 2.7   Raport privind consultarea publică

  • 2.8   Măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și proiecte aflate în demarare

  • 2.9 Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani, inclusiv

măsuri de păstrare a zonelor liniștite

 • 2.10  Strategii pe termen lung

 • 2.11   Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit

 • 2.12 Măsuri de prevedere avute în vedere la evaluarea implementării și rezultatele planului de acțiune

PA02_CV_2009

Pagina 3

INTRODUCERE

Acest raport reprezintă planul de acțiune al Municipiului Craiova pentru sursa de zgomot „trafic rutier”. Celelalte surse de zgomot - tren, industrie, aeroport, tramvai, vor fi tratate fiecare separat în câte un plan de acțiune.

Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002) definește termenul de aglomerare ca o parte a unui stat cu o populație mai mare de 100.000 persoane. Însă în corelație cu primele hărți de zgomot emise anul trecut, vor fi luate în considerare doar aglomerările cu peste 250.000 persoane. Craiova, cu o populație de peste 290.000 locuitori reprezintă o asemenea aglomerare.

2 PLANUL DE ACȚIUNE

În conformitate cu Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002), planul de acțiune trebuie să conțină următoarele elemente:

 • 1.   descrierea aglomerării respective și a principalelor surse de zgomot luate în calcul;

 • 2.   autoritatea responsabilă;

 • 3.   contextul legal;

 • 4.   valorile-limită ale zgomotului valabile la data întocmirii planului;

 • 5.   rezumatul rezultatelor hărții de zgomot;

 • 6.   evaluarea numărului estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor care necesită îmbunătățiri:

 • 7.   înregistrări ale consultării publice;

 • 8.   diverse măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și alte proiecte în faza de pregătire;

 • 9.   acțiuni pe care autoritățile competente au intenția să le ia în următorii 5 ani și eventuale măsuri de păstrare a zonelor liniștite;

 • 10.  strategiile pe termen lung;

 • 11.  informații financiare (dacă sunt valabile): buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit;

 • 12.  măsuri de prevedere luate în considerare la evaluarea implementării și rezultatele planului de acțiune.

2.1 Descrierea zonei afectate

Orașul Craiova este reședința județului Dolj, denumită și "capitala Olteniei". Conform ultimului comunicat al Institutului Național de Statistică, la data de 1 ianuarie 2006, orașul avea o populație de 299.200 locuitori, fiind al cincilea oraș ca populație din România după București, Iași, Constanța și Timișoara și o suprafață de 81,41 km2.

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116m. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Infrastructura Rutiera a municipiului Craiova si a imprejurimilor: 419,16 km, din care:

79,38 km drumuri europene (13,13 km prin Municipiul Craiova)

36,31 km drumuri nationale (6,5 km prin Municipiul Craiova)

182,8 km drumuri judetene

120,6 km drumuri comunale

CLP TER.MO Rovine li V,*1,BΠ20 V Depou Tramvaie


sediul RAT Q


PECO

Severin ului \

IW.IW.1W


Dczbcrazinarc


Pod Jiu /

BucmsH


XX'rafcn r»li \\ 2R.K» < ’asaSfc x*


Liceul

Energetic


Cînnpkx n*u Rrujda


LIRJR.9.I.MUU*


Liceul                     ’

2.IKJK          •Șs,

Fac. Agronomi* nu*


Stadion T

IR.2fc.lW.Nb <


Spitalul județean

J.1R.2R.4.


S*£«ri[e

MAM


10  12 km

I______________I_____________I______________I


RAT O

Exploatare II


1.4.24 • PECO Romii noii


Lupus Argc*

Rovine ^KuURJX24

u *    \


Sfinții

Plat» hiria c           1

l*AMR.!R    A

VT Silo? w


Pasaj

Elccirai lMMOl.iUJ.’J


Bănie* IRUKX*.Î*


MEI IU ♦M


SA

!.5.15.14


MAT

1 KJK.2.

_ DAEWOO

101.102


SP-lțțlTl*

.25


Legenda:

---------- I raseu tramvai

— Traseu rapid

»a....................


 • 2.2    Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de îndeplinirea hărților de zgomot și trasarea planurilor de acțiune este: Primaria Municipiului Craiova, Str. Al.I. Cuza nr. 7.

2.3 Contextul legal

În conformitate cu HG nr.321 din 14 aprilie 2005 și HG nr.674 din 2007 (legislația românească care transpune Directiva Europeană de Zgomot în context național) trebuie întocmit Planul de Acțiune pentru orașul Craiova.

Viteza limită în oraș este, in medie, de 50km/h.

2.4      Valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului

În conformitate cu raportul „Studiu privind valorile-limită pentru România”, există următoarele valori-limită pentru tren, ca și pentru tramvai:

Scopul acțiunii de mediu

Perioada

LDEN/Lnight

Valorile - prag

Indică zonele de conflict

Planificare pe termen scurt

70/60 dB(A)

Valorile - țintă

Evitarea zonelor de iritare

Planificare pe termen lung

65/55 dB(A)

2.5      Rezultatele hărților de zgomot

Anexele conțin rezultatele hărților de zgomot și hărților de conflict, cu indicatorii Lden și Lnight.

Este folosit același cod al culorilor pentru ambii indicatori. În general, culorile roșu și mov indică un impact ridicat al zgomotului, pe când nuanțele de verde indică un impact mai mic al zgomotului, iar galben, maron și portocaliu sunt undeva între cele două.

În hărțile de conflict, zonele unde valorile - prag sunt depășite sunt marcate cu mov și roșu. În aceste zone sunt necesare acțiuni de scădere a zgomotului. Verdele și galbenul indică zonele unde ar trebui luate măsuri pe termen lung de păstrare a nivelului de zgomot.

 • 2.5.1       Hărțile de diferență

Harta de diferență arată grafic diferența în nivelul de zgomot dintre situația actuală, așa cum este ea ilustrată în harta de zgomot și situația viitoare, după ce vor fi implementate măsurile de reducere a zgomotului.

Hărțile de diferență sunt realizate prin calculare punct cu punct a diferenței dintre nivelul de zgomot actual și cel viitor. Rezoluția acestor hărți este de 1dB.

Hărțile de diferență au anumite trăsături caracteristice:

 • -  dacă este numai o singură sursă de zgomot, de exemplu o strada principala, și se schimbă nivelul de putere al sunetului, atunci harta de diferență va avea o singură culoare. Calea de transmitere nu s-a schimbat, drept urmare reducerea zgomotului va fi aceeași pretutindeni. Dacă există mai multe surse de zgomot, atunci harta de diferență va fi mai complexă.

 • -  dacă se schimbă calea de transmitere, de exemplu prin ridicarea unei bariere, atunci harta de diferență va arăta o reducere a zgomotului în spatele barierei, dar în același timp, poate arăta o creștere a nivelului de zgomot de partea cealaltă a barierei datorită reflexiilor în barieră.

 • -  dacă sursa de zgomot este mutată, de exemplu prin mutarea traficului de pe o linie pe alta, harta de diferență va arăta o reducere a zgomotului în zona în care traficul a fost redus dar, în același timp, va arăta o creștere a zgomotului în zona în care a fost mutat traficul.

 • 2.6     Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor și a

situațiilor care necesită îmbunătățiri

 • 2.6.1   Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la traficul rutier

Tabelele de mai jos arată numărul de clădiri și de persoane expuse zgomotului provenit de la traficul rutier.

Tabelul 1. Zgomotul de la traficul rutier Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

30380

15611

7854

1031

37

Nr. de persoane (sute)

594

307

156

20

1

Tabelul 2. Zgomotul de la traficul rutier Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

10672

5620

731

0

1

Nr. de persoane

209

111

14

0

0

Coloanele în gri indică depășirea valorilor limită.

 • 2.6.2 Probleme care necesită îmbunătățiri

Pe baza hartilor de conflict s-au identificat urmatoarele strazi din Municipiul Craiova unde sunt depasiri ale nivelurilor limita prezentate mai sus:

 • 1. Decebal

 • 2. Enescu

 • 3.    Independentei si Romanescu

 • 4.    Ispirescu si Spaniei

 • 5.    Maresal Antonescu

 • 6. Raului

 • 7. Stirbei Voda

 • 8. Tabaci

 • 9. A.I.Cuza

 • 10. Brestei

 • 11. Caracal

 • 12. Carol I

 • 13. Bulevardele din Centru: Calea Severinului + Bd Nicolae Titulescu + Calea Bucuresti

 • 14. Dacia

 • 15. Bariera Valcii

După consultarea hărților de zgomot și a situației concrete de pe teren, au fost identificate următoarele soluții:

 • -  acțiunea asupra sursei;

 • -  acțiunea asupra căii de propagare a zgomotului;

 • -   acțiunea asupra receptorilor.

Actiunea asupra sursei implică reducerea zgomotului emis de circulația rutiera și se poate realiza prin:

 • -   reducerea zgomotului emis la contactul asfalt - roată prin: inlocuirea cauciucurilor cu cauciucuri fono absorbante; este o reducere aplicată pe întreg traseul.

 • -   reducerea vibrațiilor vehiculelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silențioase; se consideră că o schimbare a vehiculelor cu unele noi, fără tratamente speciale fonoabsorbante în structura strazii, poate conduce la o reducere de cca 2-3dB, iar utilizarea unor vehicule foarte moderne, la o reducere de până la 6-8dB; este o reducere aplicată pe întreg traseul.

 • -   reducerea zgomotului vehiculului și a căii de rulare prin fluidizarea traficului, atat sub aspectul transformarii de la tipul accelerat - decelerat la unul de tip flux continuu și/sau prin schimbarea soluției căii de rulare (cale de rulare asfaltata cu un asfalt de buna calitate, fara obstacole care sa provoace decelerari bruste, etc); este o reducere aplicată pe tot traseul .

Acțiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante. Este aplicabilă doar pe zonele unde calea de rulare nu trece prin aproprierea locuintelor. Aceasta solutie este putin practica in cadrul unei aglomerari urbane si nu a fost analizată această posibilitate.

Acțiunea asupra receptorilor implică placarea fonoabsorbantă a clădirilor. În continuare a fost studiată reducerea cu diverse valori a emisiei dpdv al populației și clădirilor expuse, urmându-se încadrarea în limitele actuale dar și de perspectivă (investițiile la strazi sunt ridicate și se amortizează în cca 10-15 ani).

Pe baza hartilor de conflict s-au identificat urmatoarele strazi din Municipiul Craiova unde sunt depasiri ale nivelurilor limita (Lzsn >70 dB) respectiv Lnoapte> 60dB.

Acestea sunt:

Decebal

Enescu

Independentei si Romanescu

Ispirescu si Spaniei

Maresal Antonescu

Raului

Stirbei Voda

Tabaci

A.I. Cuza

Brestei

Caracal

Carol I

Bulevardele din Centru: Calea Severinului + Bd Nicolae Titulescu + Calea Bucuresti

Dacia

Bariera Valcii

Pentru fiecare din aceste 15 artere s-a efectuat calculul expunerii de populatie pentru a identifica efectiv zonele pe care sunt persoane expuse peste aceste niveluri limita.

In urma calcularii expunerii populatiei s-au obtinut urmatoarele rezultate privind numarul locuitorilor afectati de nivele ale zgomotului peste valorile-limita admise:

Strada

Lzsn

Lnoapte

decebal

1242

376

enescu

2405

2428

Independentei

79

49

Ispirescu

1088

1083

Mareșal

0

0

Raului

17

4

Știrbei Voda

318

314

Tabaci

0

0

A.I. Cuza

708

720

Brestei

445

404

Caracal

275

141

Carol I

775

825

Centru

301

201

Dacia

3100

810

Valcii

32

32

In urma analizarii rezultatelor se constata faptul ca pentru zonele

Strada

Lzsn

Lnoapte

Mareșal

0

0

Raului

17

4

Tabaci

0

0

Valcii

32

32

nu este necesara elaborarea de planuri de actiune deoarece numarul de persoane expuse este redus, fiind 0 conform limitelor oficiale de raportare din HG 321.

Masuri de reducere a zgomotului pentru traficul rutier.

Planurile de actiune intocmite tin seama de principiile de transmitere a sunetului in aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonora de la emitator pana la receptor (sursa-cale-receptor). Buna practica in domeniu ofera o clasificare a eficientei masurilor incepand cu sursa de zgomot.

Avand in vedere ca in Municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din punct de vedere fonic, masurile propuse initial se refera numai la sursa.

Masurile luate in considerare sunt teoretice, o imagine reala a eficientei masurilor realizandu-se doar in urma monitorizarii acestor masuri.

Ipoteze

 • A. Volumul traficului rutier in Municipiul Craiova se pastreaza constant (daca nu este specificat altceva in Planul de Actiune).

 • B. Primaria poate interveni in orice zona afectata de zgomot.

 • C. Bugetul destinat reducerii zgomotului nu este limitat, decizia privind limitarea financiara ramanand in sarcina Primariei Municipiului Craiova.

 • D. Cladirile si topografia din jurul zonelor afectate de zgomot raman neschimbate.

Planul de Actiune 1 (PA1)

In cadrul acestui plan de de actiune, pe langa consideratiile generale facute la inceput, am considerat ca Primaria Municipiului Craiova va pune in functiune un sistem integrat de management al traficului. Scopul acestui sistem de management este sa reduca timpii de deplasare dintre doua puncte ale orasului, indiferent de ora, mai mult existenta unui astfel de sistem poate sa conduca la eliminarea accelerarilor si franarilor bruste, atat de comune in conditiile unui trafic aglomerat.

Strazile luate in considerare sunt toate artere mari, importante pentru traficul din oras si pe care, in momentul de fata se circula cu viteze mici, in condițiile unui trafic pulsatoriu (flux accelerat - decelerat)

Avantajele unui astfel de sistem integrat sunt:

 • 1        fluenta traficului rutier

 • 2       scaderea timpilor de interventie pentru autovehiculele cu destinatie speciala

 • 3       incurajarea utilizarii transportului in comun

 • 4       incurajarea mersului pe jos sau cu bicicleta

 • 5       posibilitatea urmaririi prin GPS a pozitionarii vehiculelor Primariei sau ale regiei de transport

Dezavantajele constau in primul rand in durata implemenatrii unui astfel de sistem de management al traficului, rezultatele nu vin imediat, oamenii au o anumita inertie in a aplica sau folosi un nou sistem. De asemenea, acest plan nu se poate aplica localizat, pe cateva strazi, ci trebuie implementat in timp, pe toate strazile din Craiova, prin urmare costul estimat este costul pentru intregul oras.

Planul de actiune 2 (PA2)

Planul de actiune 2 consta din reducerea la minim, pe cat posibil, a numarului vehiculelor grele, cu masa peste 3,5t, pe strazile selectate.

Avantajele unei zone de interzicere sunt:

1       scaderea zgomotului si a vibratiilor provenite de la masinile grele

2      Primaria poate sa vanda scump bilete pentru intrarea in oras a autovehiculelor grele

3       innoirea parcului auto de catre regiile si prestatorii de servicii din Craiova

Spre exemplu, in Berlin, unde exista o astfel de zone de interzicere, se percepe o taxa tuturor masinilor care intra in centrul orasului, iar cele care nu respecta ultimele norme in domeniul protectiei mediului nu pot intra in aceasta zone.

In Valencia, din taxele colectate de Primarie din taxele de poluare, se acorda stimulente financiare celor care achizitioneaza masini hibrid (electric+biodiesel) care pot ajunge pana la 40% din valoarea masinii.

Totodata, Primaria a instituit o perioada de conformare pentru transportul in comun, societatile de salubrizare si societatile de utilitate publica (lumina, etc) in care acestea sa isi schimbe parcul auto cu unul care sa fie corespunzator din punct de vedere al mediului. Aceasta schimbare aduce beneficii Primariei, prin taxele percepute la vanzarea/cumpararea si inmatricularea unui autovehicul.

Planul de actiune 3 (PA3)

Planul de actiune consta din inlocuirea suprafetei de rulare actuale cu una cu proprietati fonoabsorbante, ce poate scadea nivelul de zgomot din zona afectata de schimbarea asfaltului cu pana la 5 dB. Desigur, aceasta metoda are avantajele si dezavantajele ei, dar efectele asupra peisajului sonor din zona respectiva sunt imediat resimtite.

2.7       Raport privind consultarea publică

Proces verbal din data de 09.12.2008

ca urmare a organizării la sediul Primăriei Municipiului Craiova a dezbaterii publice cu tema:

Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiental în municipiul Craiova.

Întâlnirea a fost organizată în conformitate cu prevederile H.G. NR. 321/2005, republicată.

Scopul întâlnirii: conștientizarea populației cu privire la problemele de zgomot, prezentarea hărților strategice de zgomot pentru municipiul Craiova și elaborarea planului de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Participanți

Prin adresa nr. 174194/05.12.2008 au fost invitați la această întâlnire 45 de instituții, agenți economici, direcții, media, ONG-uri și reprezentanții celor 220 de asociații de proprietari din municipiul Craiova. Au mai participat consilieri din cadrul Direcției Servicii Publice și Direcției Urbanism aparținând Primăriei Municipiului Craiova. Totalul persoanelor prezente la dezbaterea publică a fost de aproximativ 150 de persoane. Întâlnirea a început la ora 14.00 și s-a terminat la ora 16.00.

SCURT REZUMAT AL DEZBATERII

Deschiderea întâlnirii și cuvântul de bun venit a fost susținut de Secretarul General al municipiului Craiova, doamna Nicoleta Miulescu.

În continuare, domnul viceprimar Sas Teodor a realizat o scurtă expunere referitoare la „Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Craiova”.

Domnul Petrișor Ion a prezentat punctul de vedere al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului cu privire la importanța realizării „ Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiant”.

A urmat reprezentantul firmei Enviro Consult, realizatoarea hărților de zgomot pentru municipiul Craiova, care a prezentat modul de realizare a hărților de zgomot, tabelele cu numărul persoanelor afectate de zgomot de pe raza municipiului Craiova, zonele liniștite, așa cum rezultă din hărțile de zgomot și au specificat câteva măsuri pentru reducerea zgomotului care pot fi incluse în „Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului”, pentru scăderea numărului de persoane afectate de zgomot.

Reprezentantul Inspecției Sanitare de Stat Dolj, domnul Cicoș Corneliu a făcut o scurtă expunere referitoare la efectele zgomotului asupra sănătății populației.

În încheiere au luat cuvântul persoanele interesate de problemele create de nivelul de zgomot ridicat.

Dl. Viceprimar SAS NICOLAE

Comisarii de la Bruxelles au decis că România este obligată să elaboreze hărți de poluare fonică în mediul urban.

Prin urmare, se realizează hărți de zgomot de către municipalități, pentru localitățile cu mai mult de 250.000 de locuitori, iar din anul 2011 pentru toate aglomerările urbane.

Autoritățile regionale de protecția mediului trebuie să identifice aglomerările, căile ferate, drumurile și aeroporturile în care nivelul zgomotului depășește limita de suportabilitate și să aprobe hărțile de zgomot și planurile de acțiune.

Ulterior, autoritatea centrală de mediu va comunica la Bruxelles toate informațiile.

Hărțile de zgomot vor fi refăcute la fiecare 5 ani.

Pe baza unui studiu elaborat de firma Enviro Consult- reprezentanta în România a celei mai autorizate companii în branșă din Europa, „Bruel&Kjaer” din Danemarca- este propus astăzi Planul de acțiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Craiova.

Sursele de zgomot au fost stabilite luând în considerare faptul că, prin municipiul Craiova trec:

 • •  13,13 km drumuri europene

 • •  6,5 km drumuri naționale

și municipiul Craiova este cel mai important nod feroviar al regiunii Sud- Vest.

Au fost identificate și principalele surse de zgomot din municipiul Craiova.Acestea sunt:

 • 1        Traficul rutier- în special pe marile artere, unde circulația autoturismelor se suprapune cu transportul în comun

 • 2       Traseele de tramvai - ce secționează zonele rezidențiale noi din vest și cele vechi din centru-nord

Cele mai afectate zone din municipiu sunt:

Bulevardul Decebal, strada George Enescu, strada Independenței, bulevardul N. Romanescu, strada Petre Ispirescu, strada Spaniei, bulevardul Mareșal Antonescu, strada Râului, bulevardul Știrbei Vodă, strada Tabaci, strada Brestei,strada Caracal,bulevardul Carol 1, bulevardul Dacia, cartier Bariera Vâlcii, bulevardul Severinului, bulevardul Titulescu, Calea București.

Nivelul zgomotului general admis în oraș, atât ziua, cât și noaptea, nu trebuie să depășească 50-55 decibeli.

Primăria Craiova a realizat Hărțile Strategice de Zgomot pentru mai multe zone cu aglomerație urbană din municipiu și propune mai multe planuri de acțiune:

 • 1. Implementarea unui sistem de management al traficului - care să fluidizeze circulația

 • - Să scadă timpii de acțiune pentru mașinile speciale de intervenție

 • - Să încurajeze mersul pe jos sau cu bicicleta

 • - Să încurajeze utilizarea transportului în comun

 • 2. Reducerea la minim a numărului vehiculelor grele pe mai multe artere rutiere

 • 3. Refacerea suprastructurii căii de rulare pentru tramvaie

 • 4. Amplasarea de panouri fonoabsorbante din partea SNCFR, în apropierea căii de rulare a garniturilor feroviare

Primăria Craiova a luat deja o serie de măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot. Pot fi amintite:

 • •  modernizarea bazei transportului în comun (tramvaie și autobuze mai silențioase)

 • •  repararea în mare parte a drumurlor din municipiu

 • •  realizarea centurii ocolitoare a municipiului

 • •  modernizarea intersecțiilor

 • •  limitarea vitezelor pe anumite artere de circulație

 • •  introducerea sensului unic

 • •  amplasarea de limitatoare de viteză

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: Îl invit să ia cuvântul pe domnul Petrișor Ion reprezentantul Agenției Regionale Pentru Protecția Mediului.

Dl. PETRIȘOR ION

Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot este solicitat printr-un act normativ H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu completările și modificările ulterioare (H.G. nr. 647/2007) care transpun Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene 49/2002.

În acest context pentru respectarea obligațiilor asumate de România ca stat membru al U.E., planul de acțiune realizat de firma de consultanță S.C.ENVIRO CONSULT S.R.L. București în forma draft, va fi supus consultării publicului afectat sau posibil a fi afectat de zgomot, ONG- urilor și autorităților publice interesate.

După analiză, transmiterea de propuneri, sugestii, observații și comentarii va fi definitivat și avizat de Comisia Tehnică Regională constituită în baza Ordinului Comun 831/11461/iulie 2008 al M.M.D.D. și M.S.P.

Propunem ca forma draft a acestui plan să fie supusă consultării publicului pe puncte și/sau zone critice în cadrul acțiunilor și/sau activitățile derulate de Primăria Municipiului Craiova pe cartiere, cu tema „Fii vocea cartierului tău”.

Considerăm că este necesar să se acorde o atenție deosebită măsurilor și acțiunilor necesare pentru reducerea și/sau limitarea nivelurilor de zgomot în zonele liniștite din cadrul aglomerării Craiova. De asemeni se vor consulta R.A.T. Craiova (tramvai, troleibuz), CFR Marfă și CFR Călători pentru finalizarea planului.

Modul de îndeplinire și respectare a regulilor asumate de România se raportează periodic prin intermediul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile la Comisia Europeană.

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: Am să dau cuvântul reprezentantului firmei SC Enviro Consult București care va prezenta modul de realizare a „ Planurilor intermediare pentru reducerea zgomotului”.

Dl. GEORGE TACHE

Bună ziua,

Mă numesc George Tache și sunt reprezentantul firmei Enviro Consult București și am să vă prezint pe scurt harta strategică de zgomot a municipiului Craiova, modul de realizare și planul intermediar de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Poluarea sonoră este un factor de risc pentru sănătatea oamenilor cauzând disconfort, probleme de sănătate cum ar fi: hipertensiune arterială, un ritm cardiac mai înalt, creează stări de neliniște, dereglări de somn cu efect asupra performanțelor și productivității, probleme cognitive de înțelegere și concentrare pentru copii, iar nivelurile foarte înalte de zgomot probleme auditive.

De ce hărți de zgomot? Pentru identificarea numărului de persoane expuse la niveluri inacceptabile de zgomot, elaborare de strategii de zgomot fără mărirea nivelurilor acceptabile, protecția și menținerea zonelor linișite.

Hărțile acustice și soft- urile specializate pot să ajute la o ușoară implementare a strategiei de combatere a zgomotului, să îmbunătățească procesul de transport și utilizarea teritoriului, să evalueze impactul zgomotului pentru variante de dezvoltare propuse, să minimizeze impactul negativ al zgomotului noilor dezvoltări și pentru îmbunătățirea credibilității în protecția mediului, reputației naționale și internaționale a localității.

H.G. nr. 321/2005 republicată stabilește că realizarea hărților de zgomot pentru aglomerările mai mari de 250.000 de locuitori este o obligație a autorităților administrației publice locale în a cărei atribuțiuni intră și realizarea „ Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului” emis de sursele principale de zgomot: vehicule rutiere, feroviare și echipamente industriale. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de persoana expusă activităților casnice, vecini, activităților de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport în comun.

În cele ce urmează vă voi face o prezentare a datelor evidențiate pe fiecare hartă de zgomot prezentată odată cu raportul privind numărul de persoane afectate pentru traficul rutier, feroviar, inclusiv tramvaiul și calea ferată și zgomotul industrial. Aceasta este harta de zgomot pentru traficul rutier și după cum observați culoarea albastră indică străzile unde zgomotul este cel mai intens. Următoarea hartă indică unde sunt depășite valorile limită, acolo unde trebuie introduse măsuri pentru reducerea zgomotului, măsuri ce vor fi incluse în „ Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului”.

Se observă valori mai mari de 75 dB prezente în axul străzii pe aproape toată trama stradală de rang 1 și 2, dar nu se propagă decât accidental pe fațada clădirilor. Se mai observă valori cuprinse între 70-74 dB doar pe sectoare reduse de pe: bd. Decebal, str. George Enescu între str. Pașcani și str. Amaradia, str. A.I. Cuza, str. Brestei, str. Caracal, bd. Carol, etc.

Harta de zgomot privind privind traficul rutier în regim de noapte evidențiază valori cuprinse între 60-64 dB observabile doar pe următoarele sectoare: bd. Decebal, bd. Știrbei Vodă între str. Matei Basarab și str. Calea Unirii, str.Ispirescu, bd. Carol.

În continuare vă prezentăm harta de zgomot privind traficul feroviar în regim Lzsn unde se evidențiază valori mai mari de 65dB, dar care nu afectează zonele de locuit sau de alt interes public și valori cuprinse între 60-64 dB în următoarele sectoare: cart. Craiovița Nouă, cart. Rovine, cart. Lăpuș-Argeș.

Urmează harta de zgomot în regim feroviar Ln unde se înregistrează valori mai mari de 60dB ce nu afectează zonele de locuit și valori cuprinse între 50-59dB prezente în următoarele sectoare: cart. Craiovița, cart. Lăpuș - Argeș, cart. Rovine.

Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru traficul pe tramvai datorită căilor de rulare învechite cât și a uzurii parcului de vehicule se evidențiază valori cuprinse între 60-65 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot atinge fațadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare relizează viraje, adică în zonele de cap de linie.

Conform datelor obținute în regim Ln se înregistrează valori cuprinse între 55-59 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot atinge fațadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare realizează viraje, adică în zonele de cap de linie.

Vă prezentăm în continuare harta de zgomot pentru activitatea industrială în regim Lzsn conform datelor obținute sunt înregistrate depășiri ale valorii de 65 dB în arealele de interes public sau de locuit, în special în zona CET 2 unde sunt afectate de zgomot 574 persoane.

Pentru activitatea industrială în regim Ln conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot se înregistrează depășiri ale valorii de 60dB în arealele de interes public sau de locuit unde 654 de persoane sunt afectate de nivelul de zgomot peste valorile limite.

În continuare am să-l rog pe colegul meu Bogdan Lazarovici să vă prezinte câteva detalii referitoare la realizare „Planului de acțiune privind reducerea zgomotului”.

Dl. BOGDAN LAZAROVICI

Primăria Municipiului Craiova a contractat activitatea de realizare a „Planului de acțiune privind reducerea zgomotului” și testarea teoretică a acestora în vederea găsirii celor mai bune metode și a celor mai eficiente, în lumina existenței unei resurse limitate pentru aplicarea „Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului” cele mai potrivite pentru zonele studiate. Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate conduce la sesizarea unor zgomote noi, care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei oprite. Nu se poate vorbi de reducerea nivelului de zgomot doar pentru o singură sursă, peisajale sonore sunt influențate și de zgomote care nu fac obiectul acestei directive.

„Planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului” ce vor fi întocmite vor ține seama de principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonoră de la emițător până la receptor. Buna practică în domeniu oferă o clasificare a eficienței măsurilor începând cu sursa de zgomot.

Având în vedere că în municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din punct de vedere fonic, măsurile propuse inițial se referă numai la sursă.

Măsurile propuse pentru acest tip de sursă de zgomot vor fi următoarele: planificarea traficului, amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot, introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelului de zgomot sub maximele permise.

Vis-a-vis de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărților de zgomot și a situației concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulația tramvaielor se poate realiza prin reducerea zgomotului emis la contactul șină-roată, reducerea vibrațiilor vehiculelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silențioase, reducerea vibrațiilor vehiculelor și a căii de rulare prin reducerea rigidității căii de rulare. Acțiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante.

Pentru „Planurile de acțiune privind reducerea zgomotului” trebuie găsite zonele liniștite ale orașului, acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus și în care zgomotul trebuie să rămână în acest fel. Conform legislației înseamnă că limitele maxime admise trebuie să fie 55 dB, iar suprafața minim ă pentru o zon ă lini ștită trebuie să fie de minim 4,5 ha.

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniștite sunt expuse la rândul lor la zgomotul provenit din traficul rutier și de la traficul feroviar, cum ar fi:parcul Cornițoiu și mai puțin la celelalte surse de poluare fonică.

Prin urmare aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier vor avea un impact pozitiv asupra zonelor liniștite din municipiul Craiova. Vă mulțumesc.

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: În continuare va lua cuvântul dl. Cicoș Corneliu, reprezentantul Inspecției Sanitare de Stat Dolj și rog pe cei interesați să se înscrie la cuvânt pentru a-și exprima opiniile vis-a-vis de zgomot în municipiul Craiova.

Dl. CICOȘ CORNELIU

Bază legală: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536/1997

Disconfortul acustic din interiorul locuințelor se stabilește prin măsurători de zgomot efectuate în încăperi locuite cu ferestrele și ușile închise (informare locuitori).

Solicitanții de amplasare construcții locuințe în zonele Craiovei pentru care zgomotul este depășit își asumă riscul amplasării locuinței (eventual a se înscrie în certificatul de urbanism asumarea riscului).

Amplasarea stațiilor de taxi și a teraselor sezoniere, precum și a parcărilor la minim 10 metri de peretele exterior al locuinței.

Aprobările pentru terase de vară cu funcționarea muzicii ambientale până la orele 22.00.

Dl. Voinescu Leonică

Bună ziua

Eu locuiesc pe str. Calea București la bl. A21 și am luat la cunoștință de proiectul de hotărâre privind „Planul de acțiune privind reducerea zgomotului” și vreau să vă semnalez că doresc reducerea zgomotului produs de motocicliștii teribiliști și autoturismele modificate la eșapament să se lichideze circulația acestora pe Calea București în timpul nopții sau chiar ziua între orele 14.00 - 17.00. Vreau să vă mai aduc la cunoștință că aș dori ca restaurantele și terasele de la parterele blocurilor de locuințe să aibă program de funcționare de dimineața și până la ora 23.00 seara și să nu se mai autorizeze programele non-stop acolo unde acestea sunt amplasate la parterele blocurilor. Consider că această modificare este motivată întrucât nu se respectă Legea nr. 169/2001 și Legea nr. 230/2007 și alte acte normative atât ale forurilor superioare, cât și a celor locale de către cei cărora le revine sarcina să ia măsuri și anume: Poliția, Primăria, Mediu, Sanepid, Protecția Consumatorului, etc.

Dl. Nicolaescu Mihăiță

Bună ziua

Eu domiciliez pe str. Ion Țuculescu, nr.10 și aș dori să se reglementeze programul din incinta școlilor în afara orelor de program, păstrarea liniștii în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale conform reglementărilor în vigoare. Vă mulțumesc.

Dl. Bazăverde Constantin

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această dezbatere publică și aș dori includerea acestui proiect într-un program mai amplu de regenerare urbană. Doresc să semnalez că în municipiu nu se respectă principiul că „cine greșește plătește sau poluatorul plătește” și că nu se utilizează bunele practici comunitare care au avut succes în țările în care a fost implementate.

2.8        Măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și proiecte aflate în demarare

În conformitate cu informațiile primite de la Municipalitatea Craiovei, nu există măsuri de reducere a zgomotului care să fie deja aplicate sau alte proiecte demarate în acest sens. Totusi, in proiectul privind Strategia de Dezvoltare a Municipiului Craiova sunt identificate mai multe probleme si sunt date termene de realizare a masurilor pe care autorii Strategiei de Dezvoltare Durabila, impreuna cu Primaria Municipiului Craiova, incearca sa le respecte in vederea atingerii scopurilor declarate in documentul mai sus mentionat.

2.9     Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani, inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniștite

Din Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Craiova se pot extrage urmatoarele informatii:

„Majoritatea orașelor se confruntă cu un set comun de probleme de bază, precum calitatea scăzută a aerului, înaltul nivel de trafic și congestie a traficului, nivelul crescut de zgomot ambiental, mediu construit de calitate scăzută, terenuri abandonate, emisii de gaze cu efect de seră, zone nesistematizate,generarea de deșeuri și ape uzate.

Cauza acestor probleme include modificări în stilul de viață (creșterea dependenței de mașinile proprietate, creșterea numărului de gospodării individuale, creșterea utilizării resurselor pe cap de locuitor) și modificările demografice, de care trebuie să se țină seama la dezvoltarea soluțiilor. Soluțiile trebuie să fie orientate spre viitor, să încorporeze aspecte legate de prevenirea riscurilor, precum anticiparea schimbărilor climatice (de ex. creșterea inundațiilor) sau reducerea progresivă a dependenței de combustibilii fosili.”

2.10 Strategii pe termen lung

Strategia pe termen lung a Municipalității Craiova este de a reduce zgomotul pe arterele mai sus mentionate.

1.2. Programul de conștientizare și responsabilizare a cetățenilor și agenților economici în legătură cu problemele grave de mediu

Descrierea proiectului:

Dezvoltarea unei strategii de comunicare internă și externă, dezvoltarea de măsuri de informare sistematică, educație ecologică, avertizarea populației în zonele cu maximă poluare, implementarea unui sistem de monitorizare a emisiilor și a nivelului de zgomot datorate traficului rutier.

Actori implicați/responsabili:

Primăria municipiului Craiova, Agenția Județeană de Protecție a Mediului, ONG-uri

Termen de realizare: 2010

 • 1.15. Program de reducere a poluării fonice prin măsuri structurale și nestructurale

Descrierea proiectului:

Reducerea poluării fonice datorate traficului intens prin: amplasarea de panouri fonoabsorbante unde este cazul, utilizarea asfaltului fin în locul celui grosier, betonului sau pietrei cubice pe străzile cu trafic auto intens pentru a reduce zgomotul de rulaj etc;

Realizarea de spații verzi tampon.

Actori implicați/responsabili:

Primăria municipiului Craiova.

Termen de realizare: 2013

Extras din Strategia de Dezvoltare a Municipiului Craiova

2.11       Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit

Nu există informații financiare disponibile privind bugetul alocat planurilor de acțiune.

Totusi, pentru a putea face o categorisire a masurilor ce se pot lua in vederea reducerii zgomotului, am facut urmatoarele presupuneri privind costurile de implementare a planurilor de actiune:

PA1. Pentru Bucuresti costul aplicarii acestei masuri a fost de 18,4 milioane Euro. Aceasta masura se aplica pe strazile din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti.

Prin urmare am luat in considerare un numar de 255 strazi.

Aceasta masura conduce la un pret total pentru Municipul Craiova de aproximativ 2,5 milioane Euro.

PA2. Reducerea traficului greu in oras nu se poate realiza fara o inlocuire a parcului de autobuze cu unele moderne, silentioase. Din datele disponibile de la diversi producatori, pretul unui autobuz de ultima generatie este in medie de 200.000 Euro.

Parcul de autobuze din Municipiul Craiova este de 150 autobuze, prin urmare costul total pentru aplicarea acestui plan de masuri este de 30 milioane Euro.

Nu trebuie uitat ca dupa aplicarea acestei masuri, Primaria poate impune agentilor economici care presteaza servicii pentru Primarie, cum ar fi serviciile de salubritate sa utilizeze autovehicule silentioase, sumele din inmatriculari intrand, partial, in bugetul local.

Totodata, Primaria poate impune taxe de mediu celor care polueaza fonic, aplicand principiul “poluatorul plateste”.

PA3. Din datele statistice privind sumele care ar trebui investite pentru asfaltarea, reabilitarea suprafetei asfaltice, etc, reiese o suma de 300.000 Euro / km. Raportat la lungimea strazilor pe care se doreste aceasta reabilitare fonica, costul total suportat de Primarie se ridica la 10 milioane Euro.

 • 2.12    Măsuri de prevedere avute în vedere la evaluarea implementării și rezultatele planului

de acțiune

Rezultatele implementării planului de acțiune vor fi evaluate pe măsură ce vor apărea schimbări în numărul de persoane afectate de zgomot.

Tabelul din secțiunea 2.6.1 va putea fi modificat atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate și se va putea calcula schimbarea intervenită față de situația prezentă.

ANEXE

Str. A.I. Cuza

PA1

nivel

nr persoane nivel

nr persoane

dB

(Lzsn) dB

(Lnoapte)

45- <= 50

4477 SUM:

8491

9099

50- <= 55

2413 SUM:

8491

4622

55- <= 60

4229

55- <= 60

1663

SUM:   8491

2209

60- <= 65

2296

60- <= 65

546

SUM:  4262

546

65- <= 70

1529

65- <= 70

0

SUM:   1966

0

70- <= 75

437

> 70

0 SUM: 437    0

> 75

0

SUM:

0 0

PA2

nivel nr persoane

nivel dB

nr persoane

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45- <=

50

2568 SUM: 6483   5155

50- <=

55

1825 SUM: 6483   2587

55- <= 60

3265

55-

<= 60   762 SUM:

6483

762

60- <= 65

1911

60-

<= 65    0 SUM:

3218

0

65- <= 70

1127

65-

<= 70    0 SUM:

1307

0

70- <= 75

180

>

70    0 SUM:

180 0

> 75

0

SUM:    0

0

PA3

nivel

nr persoane

nivel nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45- <=

50

3109 SUM:   6232  6286

50- <=

55

1968 SUM:   6232  3177

55- <= 60

3100

55-

<= 60   1041 SUM:

6232

1209

60- <= 65

1970

60-

<= 65    168 SUM:

3132

168

65- <= 70

1009

65-

<= 70    0 SUM:

1162

0

70- <= 75

153

>

70    0 SUM:

153     0

> 75

0

SUM:    0

0

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3

Initial Lzsn


PA3 Lzsn
PA3 Lnoapte


PA1

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50

3251 SUM:

8946 8653

50- <= 55 3209 SUM: 8946 5402

55- <= 60

3482

55- <= 60

2192

SUM:

8946

2193

60- <= 65

3140

60- <= 65

1

SUM:

5464

1

65- <= 70

2323

65- <= 70

0

SUM:

2324

0

70- <= 75

1

> 70

0 SUM:

1 0

> 75

0

SUM:

0

0

PA2

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45-

<= 50   2769

SUM:

5402   6060

50-

<= 55   3198

SUM:

5402   3291

55- <= 60

3213

55- <= 60

93 SUM:   5402

93

60- <= 65

2188

60- <= 65

0 SUM

:    2189

0

65- <= 70

1

65- <= 70

0 SUM:

1 0

70- <= 75

0

> 70 0

SUM:

0 0

> 75

0

SUM: 0

0

PA3

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50 2708 SUM:   6975 6929

50- <= 55 3545 SUM:   6975 4221

55- <= 60

2750

55- <= 60

676

SUM:

6975

676

60- <= 65

3538

60- <= 65

0

SUM:

4225

0

65- <= 70

687

65- <= 70

0

SUM:

687

0

70- <= 75

0

> 70

0 SUM:

0 0

> 75

0

SUM:

0

0

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2
PA1 Lnoapte


PA3 Lnoapte


Bulevardele din Centru: Calea Severinului + Bd Nicolae Titulescu + Calea Bucuresti

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50

42252 SUM:

80461 77413

50- <= 55 24341 SUM: 80461 35161

55- <= 60

41092

55- <= 60

10773 SUM: 80461

10820

60- <= 65

27111

60- <= 65

47 SUM: 39369

47

65- <= 70

12170

65- <= 70

0 SUM: 12258

0

70- <= 75

88

> 70

0 SUM:    88    0

> 75

0

SUM:    0    0

PA2

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50


27762 SUM:


45920 43621


55- <= 60

60- <= 65

65- <= 70

70- <= 75


50- <= 55   15415

31021 55- <= 60

14205 60- <= 65

694  65- <= 70

0    > 70     0


SUM: 45920

444 SUM: 45920

0 SUM: 14899

0 SUM:    694

SUM:    0


> 75     0


SUM:    0    0


PA3

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50  39316 SUM:   64293 60038

50- <= 55   18135 SUM:   64293 20722

55- <= 60

42935

55- <= 60

2587 SUM:

64293

2587

60- <= 65

18462

60- <= 65

0 SUM:

21358

0

65- <= 70

2896

65- <= 70

0 SUM:

2896

0

70- <= 75

0

> 70

0 SUM:    0

0

> 75

0

SUM:    0

0

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3
PA1 LoaptePA3 Loapte
PA1

nivel nr persoane nivel nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45- <=

50

8391

SUM:

19077

16390

50- <=

55

5277

SUM:

19077

7999

55- <= 60

10309

55-

<= 60

2442

SUM:

19077

2722

60- <= 65

5800

60-

<= 65

280

SUM:

8768

280

65- <= 70

2637

65-

<= 70

0 SUM: 2968

0

70- <= 75

331

>

70

0 SUM:   331

0

> 75

0

SUM:

0 0

PA2

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50   5481

50- <= 55   3388

SUM:   8955 9377

SUM:   8955 3896

55- <= 60

5931

55- <= 60

508 SUM: 8955

508

60- <= 65

2674

60- <= 65

0 SUM:   3024

0

65- <= 70

350

65- <= 70

0 SUM:   350

0

70- <= 75

0

> 70 0

SUM:    0    0

> 75

0

SUM: 0 0

PA3

nivel nr persoane nivel nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45- <=

50

6531

SUM:   13266  11966

50- <=

55

4072

SUM:   13266  5435

55- <= 60

7631

55-

<= 60

1260 SUM: 13266

1363

60- <= 65

4167

60-

<= 65

103 SUM:   5635

103

65- <= 70

1365

65-

<= 70

0 SUM: 1468

0

70- <= 75

103

>

70

0 SUM:    103    0

> 75

0

SUM:    0    0

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3
PA1 Loapte


PA3 LoaptePA1

nivel

nr persoane nivel

nr persoane

dB

(Lzsn) dB

(Lnoapte)

45- <= 50

1758 SUM:

7953

7192

50- <= 55

4154 SUM:

7953

5434

55- <= 60

2009

55- <= 60

1178

SUM:

7953

1280

60- <= 65

2965

60- <= 65

102

SUM:

5944

102

65- <= 70

2753

65- <= 70

0

SUM:

2979

0

70- <= 75

226

> 70

0 SUM:

226 0

> 75

0

SUM:

0

0

PA2

nivel

nr persoane nivel

nr persoane

dB

(Lzsn) dB

(Lnoapte)

45- <= 50

3306 SUM:

5970

5784

50- <= 55

2287 SUM:

5970

2478

55- <= 60

2900

55- <= 60

191

SUM:

5970

191

60- <= 65

2832

60- <= 65

0

SUM:

3070

0

65- <= 70

238

65- <= 70

0

SUM:

238

0

70- <= 75

0

> 70

0 SUM:

0 0

> 75

0

SUM:

0

0

PA3

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50

2512 SUM:

6818 6283

50- <= 55

3380 SUM:

6818 3771

55- <= 60

1987

55- <= 60

383

SUM:

6818

391

60- <= 65

4273

60- <= 65

8

SUM:

4831

8

65- <= 70

497

65- <= 70

0

SUM:

558

0

70- <= 75

61

> 70

0 SUM:

61 0

> 75

0

SUM:

0

0

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3


PA1 Lzsn
PA1 LoaptePA3 Loapte
Carol I


nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50

15523 SUM: 32051 29498

50- <= 55

7874 SUM: 32051 13975

55- <= 60

17564

55- <= 60

5770 SUM

:   32051

6101

60- <= 65

8031

60- <= 65

331 SUM:

14487

331

65- <= 70

6201

65- <= 70

0 SUM:

6456

0

70- <= 75

255

> 70

0 SUM:

255    0

> 75

0

SUM:    0

0

PA2

nivel nr persoane nivel nr persoane

dB

(Lzsn)

dB (Lnoapte)

45- <=

50   8836

SUM:

17170  16232

50- <=

55   6053

SUM:

17170   7396

55- <= 60

9411

55- <= 60

1343

SUM:

17170

1343

60- <= 65

6160

60- <= 65

0 SUM:

7759

0

65- <= 70

1599

65- <= 70

0 SUM:

1599

0

70- <= 75

0

> 70 0

SUM

0 0

> 75

0

SUM:

0

0

PA3

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50

11048 SUM: 21833 20756

50- <= 55

6795 SUM: 21833 9708

55- <= 60

12078

55- <= 60

2913 SUM:

21833   2913

60- <= 65

6902

60- <= 65

0 SUM:

9755    0

65- <= 70

2853

65- <= 70

0 SUM:

2853    0

70- <= 75

0

> 70

0 SUM:    0

0

> 75

0

SUM:    0

0

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3


PA1 Lzsn


PA1 Loapte
PA3 LoaptePA1

nivel nr persoane nivel nr persoane

dB

(Lzsn)

dB (Lnoapte)

45- <=

50   9539

SUM:

34864  32511

50- <=

55 11105

SUM

34864  22972

55- <= 60

10291

55- <= 60

11275

SUM: 34864

11867

60- <= 65

11661

60- <= 65

592

SUM: 24573

592

65- <= 70

10542

65- <= 70

0 SUM: 12912

0

70- <= 75

2137

> 70

0 SUM: 2370    0

> 75

233

SUM:

233    0

PA2

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45- <= 50

11183 SUM: 23982 24800

50- <= 55

12518 SUM:

23982 13617

55- <= 60

11354

55- <= 60

1099 SUM

:   23982

1099

60- <= 65

11204

60- <= 65

0 SUM:

12628

0

65- <= 70

1346

65- <= 70

0 SUM:

1424

0

70- <= 75

78

> 70

0 SUM:

78     0

> 75

0

SUM:    0

0

PA3

nivel

nr persoane nivel

nr persoane

dB

(Lzsn) dB

(Lnoapte)

45- <= 50

9165 SUM:

28840

27390

50- <= 55

13923 SUM:

28840

18225

55- <= 60

9452

55-

<= 60

4022

SUM:

28840

4302

60- <= 65

12891

60-

<= 65

280

SUM:

19388

280

65- <= 70

5992

65-

<= 70

0

SUM:

6497

0

70- <= 75

505

>

70

0 SUM:

505     0

> 75

0

SUM:

0

0

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3


PA3 Lzsn
PA3 Loapte


PA1

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50   3292

50 - < 55   2714

SUM:

SUM:

0

0

3292

6006

55 - < 60

3791

55 - < 60

2371 SUM

3791

8377

60 - < 65

2860

60 - < 65

240 SUM:

6651

8617

65 - < 70

2399

65 - < 70

0 SUM:

9050

8617

70 - < 75

680

> 70

1 SUM:

9730 8618

>= 75

101

SUM:   9831

8618

PA2

nivel

nr persoane

nivel

nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 - < 50   2934

50 - < 55   2432

SUM:

SUM:

0

0

2934

5366

55 - < 60

2872

55 - < 60

441 SUM:

2872

5807

60 - < 65

2481

60 - < 65

54 SUM:

5353

5861

65 - < 70

465

65 - < 70

0 SUM:

5818

5861

70 - < 75

61

> 70

1 SUM:

5879   5862

>= 75

1

SUM:   5880

5862

PA3

nivel nr persoane

nivel

nr persoane

dB    (Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 - < 50   2569

50 - < 55   2487

SUM:

SUM:

0

0

2569

5056

55 - < 60

2746

55 - < 60

1418 SUM

2746

6474

60 - < 65

2753

60 - < 65

140 SUM:

5499

6614

65 - < 70

1928

65 - < 70

0 SUM:

7427

6614

70 - < 75

161

> 70

0 SUM:

7588   6614

>= 75

1

SUM:   7589

6614

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3

Initial Lzsn

Inițial Lnoapte

PA2 LoaptePA3 Loapte


PA1

nivel

dB

nr persoane nivel nr persoane (Lzsn)    dB    (Lnoapte)

45 - < 50 17138

SUM:

0

17138

50 - < 55 14119

SUM:

0

31257

55 - < 60

19779 55 - < 60

12860

SUM:

19779

44117

60 - < 65

14689 60 - < 65

1582

SUM:

34468

45699

65 - < 70

13199 65 - < 70

1 SUM:

47667

45700

70 - < 75

1714     > 70

1 SUM: 49381  45701

>= 75

3

SUM:

49384

45701

PA2

nivel

dB

nr persoane nivel nr persoane (Lzsn)    dB    (Lnoapte)

45 - < 50   15632 SUM:    0

15632

50 - < 55   13344 SUM:    0

28976

55 - < 60

14810  55 - < 60   3041 SUM:

14810  32017

60 - < 65

13308  60 - < 65    78 SUM:

28118  32095

65 - < 70

1668  65 - < 70     0 SUM: 29786  32095

70 - < 75

2     > 70     1 SUM: 29788  32096

>= 75

0              SUM: 29788

32096

PA3

nivel

dB

nr persoane nivel nr persoane

(Lzsn)

dB    (Lnoapte)

45 -

< 50   16400 SUM:     0

16400

50 -

< 55   13432 SUM:     0

29832

55 - < 60

17578

55 - < 60   6905 SUM:

17578  36737

60 - < 65

13663

60 - < 65    146 SUM:

31241  36883

65 - < 70

6952

65 - < 70     0 SUM: 38193  36883

70 - < 75

146

> 70    0 SUM: 38339  36883

>= 75

0

SUM:   38339

36883

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3


Inițial LnoaptePA2 Lzsn

PA2 Loapte


PA3 Loapte


Independentei Romanescu

PA1

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50 8294

50 - < 55 3765

SUM: 0

SUM: 0

8294

12059

55 - < 60

13564

55 - < 60

1455 SUM:

13564

13514

60 - < 65

4157

60 - < 65

37 SUM:

17721

13551

65 - < 70

2084

65 - < 70

0 SUM:

19805

13551

70 - < 75

58

> 70

1 SUM: 19863  13552

>= 75

1

SUM: 19864

13552

PA2

nivel

nr persoane

nivel

nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 - < 50   3813

50 - < 55   2257

SUM:

SUM:

0

0

3813

6070

55 - < 60

4487

55 - < 60

61 SUM:

4487

6131

60 - < 65

2107

60 - < 65

0 SUM:

6594

6131

65 - < 70

188

65 - < 70

0 SUM:

6782

6131

70 - < 75

0

> 70     0

SUM:

6782  6131

>= 75

1

SUM:   6783

6131

PA3

nivel

nr persoane

nivel

nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 -

< 50   4851

SUM:    0  4851

50 -

< 55   3161

SUM:     0   8012

55 - < 60

6662

55 - < 60

234 SUM: 6662

8246

60 - < 65

3284

60 - < 65

0 SUM:   9946

8246

65 - < 70

681

65 - < 70

0 SUM: 10627

8246

70 - < 75

0

> 70     0

SUM:   10627   8246

>= 75

1

SUM: 10628   8246

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2


Initial Lnoapte

PA2 LoaptePA3 Loapte


PA1

PA2

nivel

nr persoane

nivel

nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 - < 50 4737 SUM:


PA3

nivel nr persoane nivel dB    (Lzsn)    dB

nr persoane (Lnoapte)

45 - < 50

4773 SUM:

0

4773

50 - < 55

4771 SUM:

0

9544

55 - < 60

4906 55 - < 60

60 - < 65

4779 60 - < 65


65 - < 70


2985 65 - < 70


70 - < 75


0     > 70


>= 75    0


2996 SUM: 4906 12540

0 SUM:   9685 12540

0 SUM:   12670 12540

1 SUM: 12670  12541

SUM:   12670  12541


nivel nr persoane nivel nr persoane

dB

(Lzsn)

dB    (Lnoapte)

45 -

< 50   5723

SUM:    0

5723

50 -

< 55   4883

SUM:    0

10606

55 - < 60

6018

55 - < 60

4348 SUM:

6018

14954

60 - < 65

4890

60 - < 65

672 SUM:

10908

15626

65 - < 70

4383

65 - < 70

0 SUM:

15291

15626

70 - < 75

792

> 70

1 SUM: 16083  15627

>= 75

0

SUM:   16083

15627

0 4737

50 - < 55 4764 SUM:

0 9501

55 - < 60

4894

55 - < 60

1389

SUM:

4894  10890

60 - < 65

4331

60 - < 65

0

SUM:

9225  10890

65 - < 70

669

65 - < 70

0

SUM:

9894  10890

70 - < 75

0

> 70

1 SUM:   9894  10891

>= 75

0

SUM

9894

10891

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3

Initial Lzsn

Inițial LnoaptePA2 LoaptePA3 Loapte


Maresal Antonescu

PA1

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50   4180

50 - < 55   2572

SUM:

SUM:

0 4180

0 6752

55 - < 60

4788

55 - < 60

294 SUM

: 4788

7046

60 - < 65

2575

60 - < 65

0 SUM:

7363

7046

65 - < 70

394

65 - < 70

0 SUM:

7757

7046

70 - < 75

0

> 70 1

SUM:

7757 7047

>= 75

1

SUM: 7758  7047

PA2

nivel

nr persoane

nivel

nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 - < 50 3231

SUM:

0 3231

50 - < 55 1070

SUM:

0 4301

55 - < 60

2566 55 - < 60

0 SUM:

2566 4301

60 - < 65

297 60 - < 65

0 SUM:

2863 4301

65 - < 70

0 65 - < 70

0 SUM:

2863 4301

70 - < 75

0     > 70     1

SUM:

2863 4302

>= 75

1

SUM:   2864  4302

PA3

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50 3444

SUM:

0 3444

50 - < 55 1965

SUM:

0 5409

55 - < 60

3472 55 - < 60

0 SUM:

3472  5409

60 - < 65

1986 60 - < 65

0 SUM:

5458 5409

65 - < 70

0  65 - < 70

0 SUM:

5458 5409

70 - < 75

0    > 70    0 SUM:

5458 5409

>= 75

0

SUM:   5458  5409

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2

Initial Lzsn

Inițial Lnoapte
PA2 LoaptePA3 Loapte


Raului

PA1

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50 13054 SUM:

0 13054

50 - < 55 4131 SUM:

0 17185

55 - < 60

18822

55 - < 60

384

SUM: 18822 17569

60 - < 65

5388

60 - < 65

0

SUM: 24210 17569

65 - < 70

638

65 - < 70

0

SUM: 24848 17569

70 - < 75

9

> 70

0 SUM: 24857 17569

>= 75

0

SUM

24857 17569

PA2

nivel

nr persoane

nivel

nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 - < 50 6202

SUM:

0 6202

50 - < 55    564

SUM:

0   6766

55 - < 60

5303 55 - < 60

10 SUM:

5303  6776

60 - < 65

718 60 - < 65

0 SUM:

6021   6776

65 - < 70

28 65 - < 70

0 SUM:

6049   6776

70 - < 75

0     > 70     1

SUM:

6049   6777

>= 75

1

SUM:   6050  6777

PA3

nivel nr persoane

nivel

nr persoane

dB    (Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 - < 50   9636

50 - < 55   1264

SUM:

SUM:

0   9636

0  10900

55 - < 60

11789

55 - < 60

85 SUM

:   11789   10985

60 - < 65

1925

60 - < 65

0 SUM:

13714  10985

65 - < 70

123

65 - < 70

0 SUM:

13837   10985

70 - < 75

0

> 70     1

SUM:

13837   10986

>= 75

0

SUM:   13837  10986

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2

Initial Lzsn

Inițial LnoaptePA2 LoaptePA3 Loapte


Stirbei Voda

PA1

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50   6892

50 - < 55   1963

SUM:

SUM:

0

0

6892

8855

55 - < 60

9258

55 - < 60

903 SUM:

9258

9758

60 - < 65

2040

60 - < 65

224 SUM:

11298

9982

65 - < 70

926

65 - < 70

0 SUM:

12224

9982

70 - < 75

231

> 70

1 SUM:

12455   9983

>= 75

1

SUM:   12456

9983

PA2

nivel

nr persoane

nivel

nr persoane

dB

(Lzsn)

dB

(Lnoapte)

45 - < 50   2413

50 - < 55    987

SUM:    0

SUM:    0

2413

3400

55 - < 60

1967

55 - < 60

405 SUM:

1967

3805

60 - < 65

901

60 - < 65

0 SUM:

2868

3805

65 - < 70

224

65 - < 70

0 SUM:

3092

3805

70 - < 75

0

> 70    0 SUM: 3092   3805

>= 75

0

SUM:   3092

3805

PA3

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50   3797

50 - < 55   1134

SUM:

SUM:

0

0

3797

4931

55 - < 60

4106

55 - < 60

698 SUM:

4106

5629

60 - < 65

1135

60 - < 65

0 SUM:

5241

5629

65 - < 70

700

65 - < 70

0 SUM:

5941

5629

70 - < 75

0

> 70     1

SUM:

5941   5630

>= 75

1

SUM:   5942

5630

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1 + PA2

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2 +PA3Inițial Lnoapte

PA2 Loapte


PA3 Lzsn

PA3 Loapte

PA1

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50 5481

50 - < 55 2322

SUM:

SUM:

0

0

5481

7803

55 - < 60

6474

55 - < 60

362 SUM:

6474

8165

60 - < 65

2488

60 - < 65

0 SUM:

8962

8165

65 - < 70

382

65 - < 70

0 SUM:

9344

8165

70 - < 75

0

> 70    0

SUM:

9344 8165

>= 75

1

SUM: 9345

8165

PA2

nivel

dB

nr persoane nivel

nr persoane (Lnoapte)

(Lzsn)

dB

45

- < 50

2869 SUM:

0 2869

50

- < 55

631 SUM:

0   3500

55 - < 60

2365

55 - < 60    0 SUM:

2365   3500

60 - < 65

348

60 - < 65     0 SUM:

2713  3500

65 - < 70

0

65 - < 70

0 SUM:

2713  3500

70 - < 75

0

> 70

0 SUM:

2713  3500

>= 75

0

SUM:   2713  3500

PA3

nivel nr persoane nivel nr persoane dB (Lzsn) dB (Lnoapte)

45 - < 50   3926

50 - < 55   1087

SUM:

SUM:

0 3926

0   5013

55 - < 60

4183

55 - < 60

19 SUM:

4183   5032

60 - < 65

1078

60 - < 65

0 SUM:

5261   5032

65 - < 70

18

65 - < 70

0 SUM:

5279   5032

70 - < 75

0

> 70    0

SUM:

5279   5032

>= 75

0

SUM:   5279  5032

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita 2008: PA1

Solutie optima pentru reducerea numarului de persone la niveluri limita tinta 2012: PA1 + PA2


Inițial Lnoapte

Loapte


PA3 LoapteRezultatele simularilor sunt centralizate in tabele urmatoare:

nr pers expuse

ini

ini

PA1

PA1

PA2

PA2

PA3

PA3

strada

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Decebal

10.358

9.235

9.830

8.618

5.879

5.862

7.588

6.614

Enescu

52.737

48.264

49.384

45.701

29.788

32.096

38.339

36.883

Independentei

21.624

15.583

19.863

13.552

6.782

6.131

10.627

8.246

Ispirescu

16.768

16.465

16.083

15.627

9.894

10.891

12.670

12.541

Maresal Antonescu

8.633

8.217

7.758

7.047

2.863

4.302

5.458

5.409

Raului

27.014

20.176

24.856

17.569

6.049

6.776

13.837

10.986

Știrbei Voda

13.780

11.988

12.455

9.983

3.092

3.805

5.941

5.630

Tabaci

10.450

9.414

9.344

8.165

2.713

3.500

5.279

5.032

A.I. Cuza

12.064

11.764

8.491

9.099

6.483

5.155

6.232

6.286

Brestei

20.249

17.946

19.077

16.390

8.955

9.377

13.266

11.966

Caracal

8.323

7.446

7.953

7.192

5.970

5.784

6.818

6.283

Carol I

34.362

32.215

32.051

29.498

17.170

16.232

21.833

20.756

Bd. Centru

82.853

79.964

80.461

77.413

45.920

43.621

64.293

60.038

Dacia

36.064

33.976

34.864

32.511

23.982

24.800

28.840

27.390

Valcii

9413

9273

8946

8653

5402

6060

6975

6929

Procentul de reducere al numarului de personae expuse fata de situatia actuala pentru fiecare propunere de plan de actiune

PA1

PA1

PA2

PA2

PA3

PA3

Strada

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Decebal

5,1%

6,7%

43,2%

36,5%

26,7%

28,4%

Enescu

6,4%

5,3%

43,5%

33,5%

27,3%

23,6%

Independentei

8,1%

13,0%

68,6%

60,7%

50,9%

47,1%

Ispirescu

4,1%

5,1%

41,0%

33,9%

24,4%

23,8%

Maresal Antonescu

10,1%

14,2%

66,8%

47,6%

36,8%

34,2%

Raului

8,0%

12,9%

77,6%

66,4%

48,8%

45,5%

Stirbei Voda

9,6%

16,7%

77,6%

68,3%

56,9%

53,0%

Tabaci

10,6%

13,3%

74,0%

62,8%

49,5%

46,5%

A.I. Cuza

29,6%

22,7%

46,3%

56,2%

48,3%

46,6%

Brestei

5,8%

8,7%

55,8%

47,7%

34,5%

33,3%

Caracal

4,4%

3,4%

28,3%

22,3%

18,1%

15,6%

Carol I

6,7%

8,4%

50,0%

49,6%

36,5%

35,6%

Bd. Centru

2,9%

3,2%

44,6%

45,4%

22,4%

24,9%

Dacia

3,3%

4,3%

33,5%

27,0%

20,0%

19,4%

Valcii

5,0%

6,7%

42,6%

34,6%

25,9%

25,3%

8,0%

9,6%

52,9%

46,2%

35,1%

33,5%

Numarul de persoane expuse peste limita

ini

ini

PA1

PA1

PA2

PA2

PA3

PA3

Strada

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Decebal

1242

376

791

240

61

54

161

140

Enescu

2405

2428

1717

1582

2

78

146

146

Independentei

79

49

58

37

0

0

0

0

Ispirescu

1088

1083

792

672

0

0

0

0

Stirbei Voda

318

314

231

224

0

0

0

0

A.I. Cuza

708

720

437

546

180

0

153

168

Brestei

445

404

331

280

0

0

103

103

Caracal

275

141

226

102

0

0

61

8

Carol I

775

825

255

331

0

0

0

0

Centru

301

201

88

47

0

0

0

0

Dacia

3100

810

2370

592

78

0

505

280

Concluzii

 • 1. Primaria Municipiului Craiova va urmari aplicarea cu precadere a planului de actiune 2, astfel incat numarul locuitorilor care sufera de pe urma expunerii la niveluri ridicate de zgomot sa fie cat mai mic in prima faza.

 • 2. Primaria Municipiului Craiova va urmari si monitoriza rezultatele aplicarii planului de actiune, urmand ca in zonele unde acest plan nu duce la anularea efectelor zgomotului ridicat, peste limita, sa aplice un mix de planuri de actiune, atat fluidizarea traficului (PA1) cat si reasfaltarea strazilor (PA3).

Planurile de acțiune pentru orașul Craiova Zgomotul de la tren

Ianuarie 2009

Planul de acțiune - Zgomotul de la tren

MUNICIPIUL CRAIOVA

Pagina 2


IANUARIE 2009

PA02_CV_2009


ROMANIA

RAPORTUL TEHNIC

Titlu:

Planurile de acțiune pentru orașul Craiova - zgomotul de la tren

Client:

Primaria Municipiului Craiova

Document nr.:

-

Data:

Ianuarie 2009

Transmis de către:

ENVIRO CONSULT S.R.L.

www.envi.ro

Pregătit de către:

ENVIRO CONSULT S.R.L.

Aprobat de către:

STATUS -UL DOCUMENTULUI

Nr.

Status

Descriere

Dată

1

Proiectul inital

Proiectul preliminar trimis pentru comentarii

Octombrie 2008

2

Proiectul final

Include comentariile beneficiarului

Ianuarie 2009

PA02_CV_2009

Planul de acțiune - Zgomotul de la tren

MUNICIPIUL CRAIOVA

Pagina 3


ROMANIA

CUPRINS

1 INTRODUCERE


Pagina

4

2 PLANUL DE ACȚIUNE

 • 1. descrierea aglomerării respective și a principalelor surse de zgomot luate în calcul;

 • 2. autoritatea responsabilă;                                                         

 • 3. contextul legal;                                                                      

 • 4. valorile-limită ale zgomotului valabile la data întocmirii planului;                   

 • 5. rezumatul rezultatelor hărții de zgomot;                                            

 • 6. evaluarea numărului estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea

problemelor care necesită îmbunătățiri:                                            

 • 7. înregistrări ale consultării publice;                                                     

 • 8. diverse măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și alte proiecte în faza de

pregătire;                                                                                   

 • 9. acțiuni pe care autoritățile competente au intenția să le ia în următorii 5 ani și eventuale

măsuri de păstrare a zonelor liniștite;                                                 

 • 10. strategiile pe termen lung;                                                      

 • 11. informații financiare (dacă sunt valabile): buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-

profit;                                                                                                  

 • 12. măsuri de prevedere luate în considerare la evaluarea implementării și rezultatele

planului de acțiune.                                                                 

 • 2.1   Descrierea zonei afectate

 • 2.2   Autoritatea responsabilă

 • 2.3   Contextul legal

 • 2.4   Valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului

 • 2.5   Rezultatele hărților de zgomot

 • 2.5.1     Hărțile de diferență

 • 2.6   Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor și a situațiilor

care necesită îmbunătățiri

 • 2.6.1  Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la tren

 • 2.6.2 Probleme care necesită îmbunătățiri

Reducere -3dB

Reducere -4dB

Reducere -5dB

 • 2.7   Raport privind consultarea publică

 • 2.8   Măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și proiecte aflate în demarare

 • 2.9   Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani,

inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniștite

 • 2.10  Strategii pe termen lung

 • 2.11   Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit

 • 2.12  Măsuri de prevedere avute în vedere la evaluarea implementării și rezultatele planului de

acțiune

PA02_CV_2009

INTRODUCERE

Acest raport reprezintă planul de acțiune al Municipiului Craiova pentru sursa de zgomot „tren”. Celelalte surse de zgomot - tramvai, industrie, aeroport, străzi, vor fi tratate fiecare separat în câte un plan de acțiune.

Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002) definește termenul de aglomerare ca o parte a unui stat cu o populație mai mare de 100.000 persoane. Însă în corelație cu primele hărți de zgomot emise anul trecut, vor fi luate în considerare doar aglomerările cu peste 250.000 persoane. Craiova, cu o populație de peste 290.000 locuitori reprezintă o asemenea aglomerare.

2 PLANUL DE ACȚIUNE

În conformitate cu Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002), planul de acțiune trebuie să conțină următoarele elemente:

 • 1.   descrierea aglomerării respective și a principalelor surse de zgomot luate în calcul;

 • 2.   autoritatea responsabilă;

 • 3.   contextul legal;

 • 4.   valorile-limită ale zgomotului valabile la data întocmirii planului;

 • 5.   rezumatul rezultatelor hărții de zgomot;

 • 6.   evaluarea numărului estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor care necesită îmbunătățiri:

 • 7.   înregistrări ale consultării publice;

 • 8.   diverse măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și alte proiecte în faza de pregătire;

 • 9.   acțiuni pe care autoritățile competente au intenția să le ia în următorii 5 ani și eventuale măsuri de păstrare a zonelor liniștite;

 • 10.  strategiile pe termen lung;

 • 11.  informații financiare (dacă sunt valabile): buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit;

 • 12.  măsuri de prevedere luate în considerare la evaluarea implementării și rezultatele planului de acțiune.

2.1 Descrierea zonei afectate

Orașul Craiova este reședința județului Dolj, denumită și "capitala Olteniei". Conform ultimului comunicat al Institutului Național de Statistică, la data de 1 ianuarie 2006, orașul avea o populație de 299.200 locuitori, fiind al cincilea oraș ca populație din România după București, Iași, Constanța și Timișoara și o suprafață de 81,41 km2.

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116m. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Mai jos prezentăm harta căii ferate ce trece prin Craiova.

2.2       Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de îndeplinirea hărților de zgomot și trasarea planurilor de acțiune este:   Primaria Municipiului Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 7.

Sistemul de trenuri este condus de către CFR S.A., societate aflată sub tutela Ministerului Transporturilor.

2.3 Contextul legal

În conformitate cu HG nr.321 din 14 aprilie 2005 și HG nr.674 din 2007 (legislația românească care transpune Directiva Europeană de Zgomot în context național) trebuie întocmit Planul de Acțiune pentru orașul Craiova.

2.4       Valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului

În conformitate cu raportul „Studiu privind valorile-limită pentru România”, există următoarele valori-limită pentru tren, ca și pentru tramvai:

Scopul acțiunii de mediu

Perioada

LDEN/Lnight

Valorile - prag

Indică zonele de conflict

Planificare pe termen scurt

70/60 dB(A)

Valorile - țintă

Evitarea zonelor de iritare

Planificare pe termen lung

65/55 dB(A)

2.5


Rezultatele hărților de zgomot

Anexele conțin rezultatele hărților de zgomot și hărților de conflict, cu indicatorii Lden și Lnight.

Este folosit același cod al culorilor pentru ambii indicatori. În general, culorile roșu și mov indică un impact ridicat al zgomotului, pe când nuanțele de verde indică un impact mai mic al zgomotului, iar galben, maron și portocaliu sunt undeva între cele două.

În hărțile de conflict, zonele unde valorile - prag sunt depășite sunt marcate cu mov și roșu. În aceste zone sunt necesare acțiuni de scădere a zgomotului. Verdele și galbenul indică zonele unde ar trebui luate măsuri pe termen lung de păstrare a nivelului de zgomot.

 • 2.5.1       Hărțile de diferență

Harta de diferență arată grafic diferența în nivelul de zgomot dintre situația actuală, așa cum este ea ilustrată în harta de zgomot și situația viitoare, după ce vor fi implementate măsurile de reducere a zgomotului.

Hărțile de diferență sunt realizate prin calculare punct cu punct a diferenței dintre nivelul de zgomot actual și cel viitor. Rezoluția acestor hărți este de 1dB.

Hărțile de diferență au anumite trăsături caracteristice:

 • -  dacă este numai o singură sursă de zgomot, de exemplu trenul, și se schimbă nivelul de putere al sunetului (folosind vagoane noi), atunci harta de diferență va avea o singură culoare. Calea de transmitere nu s-a schimbat, drept urmare reducerea zgomotului va fi aceeași pretutindeni. Dacă există mai multe surse de zgomot, atunci harta de diferență va fi mai complexă.

 • -  dacă se schimbă calea de transmitere, de exemplu prin ridicarea unei bariere, atunci harta de diferență va arăta o reducere a zgomotului în spatele barierei, dar în același timp, poate arăta o creștere a nivelului de zgomot de partea cealaltă a barierei datorită reflexiilor în barieră.

 • -  dacă sursa de zgomot este mutată, de exemplu prin mutarea traficului de pe o linie pe alta, harta de diferență va arăta o reducere a zgomotului în zona în care traficul a fost redus dar, în același timp, va arăta o creștere a zgomotului în zona în care a fost mutat traficul.

 • 2.6       Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor și a

situațiilor care necesită îmbunătățiri

 • 2.6.1    Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la tren

Tabelele de mai jos arată numărul de clădiri și de persoane expuse zgomotului provenit de la tren.

Tabelul 1. Zgomotul de la tren Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1840

886

53

1

0

Nr. de persoane

3472

1731

66

0

0

Tabelul 2. Zgomotul de la tren Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1500

609

27

0

0

Nr. de persoane

2873

1169

33

0

0

Coloanele în gri indică depășirea valorilor limită.

 • 2.6.2   Probleme care necesită îmbunătățiri

Există mai multe probleme ce conduc la existența unui număr de persoane afectate de zgomot datorat trenului:

 • -   un parc circulant de vagoane învechit (mai ales în cazul celui de marfă) și având în exclusivitate sistem de frânare pe saboți;

 • -    un sistem de cale ferată reabilitat parțial;

 • -    inexistența lucrărilor de întreținere periodică prin rectificarea șinei;

 • -    lipsa unor măsuri de protecție fonică (panouri), ș.a.

După consultarea hărților de zgomot și a situației concrete de pe teren, au fost identificate următoarele soluții:

 • -   acțiunea asupra sursei;

 • -   acțiunea asupra căii de propagare a zgomotului;

 • -   acțiunea asupra receptorilor.

Acțiunea asupra sursei implică reducerea zgomotului emis de circulația trenurilor și se poate realiza prin:

 • -   reducerea zgomotului emis la contactul șină - roată prin: rectificarea roților și a șinelor; valoarea reducerii depinde de cadența la care se realizează rectificarea, studiile anterioare pe plan european indicând o înrăutațire de 0,8dB a nivelului acustic după momentul rectificării pentru fiecare an de întârziere a reluăriii procesului; este o reducere aplicată pe întreg traseul. Principala problemă constă în lipsa controlului Primăriei Munincipiului Craiova asupra operatorilor de transport marfă și călători pentru impunerea unor măsuri de rectificare periodică a roților. Nici rectificarea șinei nu este în atribuțiunile Primăriei Craiova, o investiție în echipamentele necesare pentru această activitate fiind mare și neeficient a fi realizată decât la nivel central, al S.N. C.F.R.

 • -   reducerea zgomotului și vibrațiilor vagoanelor și locomotivelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silențioase; aceasta măsură nu poate fi aplicată de Primăria Craiova, ci este responsabilitatea S.N. C.F.R.;

 • -   reducerea vitezei în zonele afectate de zgomot; această măsură nu poate fi aplicată de către Primăria Craiova, fiind o decizie internă a S.N. C.F.R.

Acțiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante. Este o soluție aplicabilă de Primăria Craiova, dar necesită o foarte bună cooperare din partea S.N. C.F.R. deoarece, pentru a fi eficiente, panourile trebuie plasate în apropierea căii de rulare, în zona aflată în responsabilitatea căii ferate. Primăria Craiova poate susține financiar aceste măsuri dar nu le poate implementa fără susținerea, cel puțin pentru obținerea aprobărilor, a căii ferate. In general, aplicarea principiului „poluatorul plătește” impune suportarea integrală de către S.N. C.F.R. a costurilor utilizării panourilor fonoizolante!

Acțiunea asupra receptorilor implică placarea fonoabsorbantă a clădirilor.

În continuare a fost studiată reducerea cu diverse valori a emisiei dpdv al populației și clădirilor expuse, urmându-se încadrarea în limitele actuale dar și de perspectivă (investițiile la calea ferată sunt ridicate și se amortizează în peste 20-25 ani).

Reducere -1dB

Tabelul 3. Zgomotul de la tren Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1592

678

34

0

0

Nr. de persoane

3041

1306

39

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

248

208

19

1

0

Nr. de persoane

431

425

27

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

13.48

23.48

35.85

100.00

0

Nr. de persoane

12.41

24.55

40.91

0

0

Tabelul 4. Zgomotul de la tren Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1382

339

14

0

0

Nr. de persoane

2673

621

17

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

118

270

13

0

0

Nr. de persoane

200

548

16

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

7.87

44.33

48.15

0

0

Nr. de persoane

6.96

46.88

48.48

0

0

Reducere -2dB

Tabelul 5. Zgomotul de la tren Ld

en

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1402

481

19

0

0

Nr. de persoane

2695

909

24

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

438

405

34

1

0

Nr. de persoane

777

822

42

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

23.80

45.71

64.15

100.00

0

Nr. de persoane

22.38

47.49

63.64

0

0

Tabelul 6. Zgomotul de la tren Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1209

159

3

0

0

Nr. de persoane

2366

263

1

0

0

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

291

450

24

0

0

Nr. de persoane

507

906

32

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

19.40

73.89

88.89

0

0

Nr. de persoane

17.65

77.50

96.97

0

0

Reducere -3dB

Tabelul 7. Zgomotul de la tren Ld

en

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1267

226

4

0

0

Nr. de persoane

2465

394

2

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

573

660

49

1

0

Nr. de persoane

1007

1337

64

0

0

Diferența procentuala fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

31.14

74.49

92.45

100.00

0

Nr. de persoane

29.00

77.24

96.97

0

0

Tabelul 8. Zgomotul de la tren Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1039

70

1

0

0

Nr. de persoane

2042

92

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

461

539

26

0

0

Nr. de persoane

831

1077

33

0

0

Diferența procentuala fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

30.73

88.51

96.30

0

0

Nr. de persoane

28.92

92.13

100.00

0

0

Reducere -4dB

Tabelul 9. Zgomotul de la tren Ld

en

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1133

89

1

0

0

Nr. de persoane

2228

125

0

0

0

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

707

797

52

1

0

Nr. de persoane

1244

1606

66

0

0

Diferența procentuala fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

38.42

89.95

98.11

100.00

0

Nr. de persoane

35.83

92.78

100.00

0

0

Tabelul 10. Zgomotul de la tren

night

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

807

41

1

0

0

Nr. de persoane

1570

47

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

693

568

26

0

0

Nr. de persoane

1303

1122

33

0

0

Diferenta procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

46.20

93.27

96.30

0

0

Nr. de persoane

45.35

95.98

100.00

0

0

Reducere -5dB

Tabelul 11. Zgomotul de la tren

Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

886

53

1

0

0

Nr. de persoane

1731

66

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

954

833

52

1

0

Nr. de persoane

1741

1665

66

0

0

Diferența procentuala fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

51.85

94.02

98.11

100.00

0

Nr. de persoane

50.14

96.19

100.00

0

0

Tabelul 12. Zgomotul de la tren

night

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

609

27

0

0

0

Nr. de persoane

1169

33

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

891

582

27

0

0

Nr. de persoane

1704

1136

33

0

0

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

59.40

95.57

100.00

0

0

Nr. de persoane

59.31

97.18

100.00

0

0

Se observă că o reducere de -5dB ar asigura încadrarea în limitele actuale. O astfel de reducere se poate obține printr-o rectificare a șinei și a roților la interval de cca 6 ani. Trebuie avut in vedere că o rectificare doar a șinei dar nu și a roților duce la o uzare rapidă a șinei și la înrăutățirea rapidă a comportamentului acustic, impunând repetarea rectificării la intervale de 2-3 ani.

O reducere atat de mare a emisiei impune limitarea vitezei de circulatie a trenurilor la cca 65-70km/h, pe tronsoanele din vecinatatea zonelor locuite.

Scăderea nivelului acustic prin adăugarea panourilor pe toată lungimea căii ferate

Tabelul 13. Zgomotul de la tren cu panou

Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

422

54

13

1

0

Nr. de persoane

800

75

8

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1418

832

40

0

0

Nr. de persoane

2672

1656

58

0

0

Diferenta procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

77.07

93.91

75.47

0

0

Nr. de persoane

76.96

95.67

87.88

0

0

Tabelul 14. Zgomotul de la tren cu panou Lniqht

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

319

44

8

0

0

Nr. de persoane

605

57

4

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1181

565

19

0

0

Nr. de persoane

2268

1112

29

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

78.73

92.78

70.37

0

0

Nr. de persoane

78.94

95.12

87.88

0

0

Aplicarea unei reduceri de zgomot prin reducerea vitezei sau rectificarea șinei combinată cu utilizarea panourilor pe toată lungimea căii ferate

Reducere -1dB

Tabelul 15. Zgomotul de la tren cu panou

Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

353

48

9

1

0

Nr. de persoane

673

64

5

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1487

838

44

0

0

Nr. de persoane

2799

1667

61

0

0

Diferența procentuala fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

80.82

94.58

83.02

0

0

Nr. de persoane

80.62

96.30

92.42

0

0

Tabelul 16. Zgomotul de la tren cu panou Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

246

30

6

0

0

Nr. de persoane

462

34

3

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1254

579

21

0

0

Nr. de persoane

2411

1135

30

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

83.60

95.07

77.78

0

0

Nr. de persoane

83.92

97.09

90.91

0

0

Reducere -2dB

Tabelul 17. Zgomotul de la tren cu panou

Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

271

36

6

0

0

Nr. de persoane

512

41

3

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1569

850

47

1

0

Nr. de persoane

2960

1690

63

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

85.27

95.94

88.68

100.00

0

Nr. de persoane

85.25

97.63

95.45

0

0

Tabelul 18. Zgomotul de la tren cu panou Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

175

24

3

0

0

Nr. de persoane

322

22

1

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie

în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1325

585

24

0

0

Nr. de persoane

2551

1147

32

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

88.33

96.06

88.89

0

0

Nr. de persoane

88.79

98.12

96.97

0

0

Reducere -3dB

Tabelul 19. Zgomotul de la tren cu panou

Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

192

27

3

0

0

Nr. de persoane

354

26

1

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1648

859

50

1

0

Nr. de persoane

3118

1705

65

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

89.57

96.95

94.34

100.00

0

Nr. de persoane

89.80

98.50

98.48

0

0

Tabelul 20. Zgomotul de la tren cu panou Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

95

17

1

0

0

Nr. de persoane

159

11

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1405

592

26

0

0

Nr. de persoane

2714

1158

33

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

93.67

97.21

96.30

0

0

Nr. de persoane

94.47

99.06

100.00

0

0

Reducere -4dB

Tabelul 21. Zgomotul de la tren cu panou

Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

135

18

2

0

0

Nr. de persoane

240

13

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie

în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1705

868

51

1

0

Nr. de persoane

3232

1718

66

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

92.66

97.97

96.23

100.00

0

Nr. de persoane

93.09

99.25

100.00

0

0

Tabelul 22. Zgomotul de la tren cu panou Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

51

12

1

0

0

Nr. de persoane

70

7

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1449

597

26

0

0

Nr. de persoane

2803

1162

33

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

96.60

98.03

96.30

0

0

Nr. de persoane

97.56

99.40

100.00

0

0

Reducere -5dB

Tabelul 23. Zgomotul de la tren cu panou

Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

54

13

1

0

0

Nr. de persoane

75

8

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1786

873

52

1

0

Nr. de persoane

3397

1723

66

0

0

Diferența procentuala fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

97.07

98.53

98.11

100.00

0

Nr. de persoane

97.84

99.54

100.00

0

0

Tabelul 24. Zgomotul de la tren cu panou Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

44

8

0

0

0

Nr. de persoane

57

4

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1456

601

27

0

0

Nr. de persoane

2816

1165

33

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

97.07

98.69

100.00

0

0

Nr. de persoane

98.02

99.66

100.00

0

0

Se observa că, datorita unui număr foarte mic de cetășeni afectați, este necesară și în acest caz limitarea vitezei sau rectificarea șinei.

S-a analizat și posibilitatea utilizării panourilor doar în vecinătatea zonelor intens locuite, identificate ca fiind critice pe harta de conflict.

Scăderea nivelului acustic prin adăugarea panourilor acolo unde este critic

Tabelul 25. Zgomotul de la tren cu panou final Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

646

219

17

1

0

Nr. de persoane

1096

409

13

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1194

667

36

0

0

Nr. de persoane

2376

1322

53

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

64.89

75.28

67.92

0

0

Nr. de persoane

68.43

76.37

80.30

0

0

Tabelul 26. Zgomotul de la tren cu panou final Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

450

182

8

1

0

Nr. de persoane

781

338

6

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1050

427

19

1

0

Nr. de persoane

2092

831

27

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

70.00

70.11

70.37

0

0

Nr. de persoane

72.82

71.09

81.82

0

0

Aplicarea unei reduceri de zgomot prin reducerea vitezei sau rectificarea șinei combinată cu utilizarea panourilor pe zonele critice

Reducere -1dB

Tabelul 27. Zgomotul de la tren cu panou final Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

517

188

10

1

0

Nr. de persoane

899

345

8

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1323

698

43

0

0

Nr. de persoane

2573

1386

58

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

în dB

Nr. de clădiri

71.90

78.78

81.13

0

0

Nr. de persoane

74.11

80.07

87.88

0

0

Tabelul 28. Zgomotul de la tren cu panou final Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

411

70

6

0

0

Nr. de persoane

741

111

4

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1089

539

21

0

0

Nr. de persoane

2132

1058

29

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

72.60

88.51

77.78

0

0

Nr. de persoane

74.21

90.50

87.88

0

0

Reducere -2dB

Tabelul 29. Zgomotul de la tren cu panou final Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

372

160

7

0

0

Nr. de persoane

646

296

5

0

0

Diferența absoluta fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1468

726

46

1

0

Nr. de persoane

2826

1435

61

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

79.78

81.94

86.79

100.00

0

Nr. de persoane

81.39

82.90

92.42

0

0

Tabelul 30. Zgomotul de la tren cu panou final Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

336

31

3

0

0

Nr. de persoane

624

32

1

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1164

578

24

0

0

Nr. de persoane

2249

1137

32

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

77.60

94.91

88.89

0

0

Nr. de persoane

78.28

97.26

96.97

0

0

Reducere -3dB

Tabelul 31. Zgomotul de la tren cu panou final Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

369

34

3

0

0

Nr. de persoane

678

37

1

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1471

852

50

1

0

Nr. de persoane

2794

1694

65

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

79.95

96.16

94.34

100.00

0

Nr. de persoane

80.47

97.86

98.48

0

0

Tabelul 32. Zgomotul de la tren cu panou final Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

256

22

1

0

0

Nr. de persoane

480

19

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1244

587

26

0

0

Nr. de persoane

2393

1150

33

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

82.93

96.39

96.30

0

0

Nr. de persoane

83.29

98.37

100.00

0

0

Reducere -4dB

Tabelul 33. Zgomotul de la tren cu panou final Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

280

24

2

0

0

Nr. de persoane

528

21

0

0

0

Diferența absoluta fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1560

862

51

1

0

Nr. de persoane

2944

1710

66

0

0

Diferența procentuala fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

84.78

97.29

96.23

100.00

0

Nr. de persoane

84.79

98.79

100.00

0

0

Tabelul 34. Zgomotul de la tren cu panou final Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

199

14

1

0

0

Nr. de persoane

369

10

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1301

595

26

0

0

Nr. de persoane

2504

1159

33

0

0

Diferența procentuala fata de valorile inițiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

86.73

97.70

96.30

0

0

Nr. de persoane

87.16

99.14

100.00

0

0

Reducere -5dB

Tabelul 35. Zgomotul de la tren cu panou final Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

219

17

1

0

0

Nr. de persoane

409

13

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1621

869

52

1

0

Nr. de persoane

3063

1718

66

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

88.10

98.08

98.11

100.00

0

Nr. de persoane

88.22

99.25

100.00

0

0

Tabelul 36. Zgomotul de la tren cu panou final Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

182

8

1

0

0

Nr. de persoane

338

6

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1318

601

26

0

0

Nr. de persoane

2535

1163

33

0

0

Diferent

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

87.87

98.69

96.30

0

0

Nr. de persoane

88.24

99.49

100.00

0

0

Ca și în cazul anterior, există case izolate, care sunt afectate de zgomotul trenului (vezi imaginile de mai jos). Datorită acestora s-ar impune reducerea drastica a vitezei sau rectificarea șinei. Ambele soluții sunt costisitoare, iar prima poate genera reacții adverse ale transportatorilor. Recomandăm utilizarea panourilor în zonele critice conbinată cu placarea fonoabsorbantă exterioară a caselor izolate afectate. Nu este recomandată eliminarea panourilor deoarece se observă că acolo unde s-a pus panoul, acesta și-a făcut efectul și a redus nivelul zgomotului pentru un număr mare de case. În continuare, sunt prezentate segmente din harta de conflict pentru a fi identificate zonele critice ce impun tratament suplimentar al locuințelor.

2.7       Raport privind consultarea publică

Proces verbal din data de 09.12.2008

ca urmare a organizării la sediul Primăriei Municipiului Craiova a dezbaterii publice cu tema:

Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiental în municipiul Craiova.

Întâlnirea a fost organizată în conformitate cu prevederile H.G. NR. 321/2005, republicată.

Scopul întâlnirii: conștientizarea populației cu privire la problemele de zgomot, prezentarea hărților strategice de zgomot pentru municipiul Craiova și elaborarea planului de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Participanți

Prin adresa nr. 174194/05.12.2008 au fost invitați la această întâlnire 45 de instituții, agenți economici, direcții, media, ONG-uri și reprezentanții celor 220 de asociații de proprietari din municipiul Craiova. Au mai participat consilieri din cadrul Direcției Servicii Publice și Direcției Urbanism aparținând Primăriei Municipiului Craiova. Totalul persoanelor prezente la dezbaterea publică a fost de aproximativ 150 de persoane. Întâlnirea a început la ora 14.00 și s-a terminat la ora 16.00.

SCURT REZUMAT AL DEZBATERII

Deschiderea întâlnirii și cuvântul de bun venit a fost susținut de Secretarul General al municipiului Craiova, doamna Nicoleta Miulescu.

În continuare, domnul viceprimar Sas Teodor a realizat o scurtă expunere referitoare la „Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Craiova”.

Domnul Petrișor Ion a prezentat punctul de vedere al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului cu privire la importanța realizării „ Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiant”.

A urmat reprezentantul firmei Enviro Consult, realizatoarea hărților de zgomot pentru municipiul Craiova, care a prezentat modul de realizare a hărților de zgomot, tabelele cu numărul persoanelor afectate de zgomot de pe raza municipiului Craiova, zonele liniștite, așa cum rezultă din hărțile de zgomot și au specificat câteva măsuri pentru reducerea zgomotului care pot fi incluse în „Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului”, pentru scăderea numărului de persoane afectate de zgomot.

Reprezentantul Inspecției Sanitare de Stat Dolj, domnul Cicoș Corneliu a făcut o scurtă expunere referitoare la efectele zgomotului asupra sănătății populației.

În încheiere au luat cuvântul persoanele interesate de problemele create de nivelul de zgomot ridicat.

Dl. Viceprimar SAS NICOLAE

Comisarii de la Bruxelles au decis că România este obligată să elaboreze hărți de poluare fonică în mediul urban.

Prin urmare, se realizează hărți de zgomot de către municipalități, pentru localitățile cu mai mult de 250.000 de locuitori, iar din anul 2011 pentru toate aglomerările urbane.

Autoritățile regionale de protecția mediului trebuie să identifice aglomerările, căile ferate, drumurile și aeroporturile în care nivelul zgomotului depășește limita de suportabilitate și să aprobe hărțile de zgomot și planurile de acțiune.

Ulterior, autoritatea centrală de mediu va comunica la Bruxelles toate informațiile.

Hărțile de zgomot vor fi refăcute la fiecare 5 ani.

Pe baza unui studiu elaborat de firma Enviro Consult- reprezentanta în România a celei mai autorizate companii în branșă din Europa, „Bruel&Kjaer” din Danemarca- este propus astăzi Planul de acțiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Craiova.

Sursele de zgomot au fost stabilite luând în considerare faptul că, prin municipiul Craiova trec:

 • •  13,13 km drumuri europene

 • •  6,5 km drumuri naționale

și municipiul Craiova este cel mai important nod feroviar al regiunii Sud- Vest.

Au fost identificate și principalele surse de zgomot din municipiul Craiova.Acestea sunt:

 • 1        Traficul rutier- în special pe marile artere, unde circulația autoturismelor se suprapune cu transportul în comun

 • 2       Traseele de tramvai- ce secționează zonele rezidențiale noi din vest și cele vechi din centru-nord

Cele mai afectate zone din municipiu sunt:

- Bulevardul Decebal, strada George Enescu, strada Independenței, bulevardul N. Romanescu, strada Petre Ispirescu, strada Spaniei, bulevardul Mareșal Antonescu, strada Râului, bulevardul Știrbei Vodă, strada Tabaci, strada Brestei,strada Caracal,bulevardul Carol 1, bulevardul Dacia, cartier Bariera Vâlcii, bulevardul Severinului, bulevardul Titulescu, Calea București.

Nivelul zgomotului general admis în oraș, atât ziua, cât și noaptea, nu trebuie să depășească 50-55 decibeli.

Primăria Craiova a realizat Hărțile Strategice de Zgomot pentru mai multe zone cu aglomerație urbană din municipiu și propune mai multe planuri de acțiune:

 • 1. Implementarea unui sistem de management al traficului - care să fluidizeze circulația

 • - Să scadă timpii de acțiune pentru mașinile speciale de intervenție

 • - Să încurajeze mersul pe jos sau cu bicicleta

 • - Să încurajeze utilizarea transportului în comun

 • 2. Reducerea la minim a numărului vehiculelor grele pe mai multe artere rutiere

 • 3. Refacerea suprastructurii căii de rulare pentru tramvaie

 • 4. Amplasarea de panouri fonoabsorbante din partea SNCFR, în apropierea căii de rulare a garniturilor feroviare

Primăria Craiova a luat deja o serie de măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot. Pot fi amintite:

 • -   modernizarea bazei transportului în comun (tramvaie și autobuze mai silențioase)

 • -   repararea în mare parte a drumurlor din municipiu

 • -   realizarea centurii ocolitoare a municipiului

 • -   modernizarea intersecțiilor

 • -   limitarea vitezelor pe anumite artere de circulație

 • -   introducerea sensului unic

 • -  amplasarea de limitatoare de viteză

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: Îl invit să ia cuvântul pe domnul Petrișor Ion reprezentantul Agenției Regionale Pentru Protecția Mediului.

Dl. PETRIȘOR ION

Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot este solicitat printr-un act normativ H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu completările și modificările ulterioare (H.G. nr. 647/2007) care transpun Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene 49/2002.

În acest context pentru respectarea obligațiilor asumate de România ca stat membru al U.E., planul de acțiune realizat de firma de consultanță S.C.ENVIRO CONSULT S.R.L. București în forma draft, va fi supus consultării publicului afectat sau posibil a fi afectat de zgomot, ONG- urilor și autorităților publice interesate.

După analiză, transmiterea de propuneri, sugestii, observații și comentarii va fi definitivat și avizat de Comisia Tehnică Regională constituită în baza Ordinului Comun 831/11461/iulie 2008 al M.M.D.D. și M.S.P.

Propunem ca forma draft a acestui plan să fie supusă consultării publicului pe puncte și/sau zone critice în cadrul acțiunilor și/sau activitățile derulate de Primăria Municipiului Craiova pe cartiere, cu tema „Fii vocea cartierului tău”.

Considerăm că este necesar să se acorde o atenție deosebită măsurilor și acțiunilor necesare pentru reducerea și/sau limitarea nivelurilor de zgomot în zonele liniștite din cadrul aglomerării Craiova. De asemeni se vor consulta R.A.T. Craiova (tramvai, troleibuz), CFR Marfă și CFR Călători pentru finalizarea planului.

Modul de îndeplinire și respectare a regulilor asumate de România se raportează periodic prin intermediul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile la Comisia Europeană.

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: Am să dau cuvântul reprezentantului firmei SC Enviro Consult București care va prezenta modul de realizare a „ Planurilor intermediare pentru reducerea zgomotului”.

Dl. GEORGE TACHE

Bună ziua,

Mă numesc George Tache și sunt reprezentantul firmei Enviro Consult București și am să vă prezint pe scurt harta strategică de zgomot a municipiului Craiova, modul de realizare și planul intermediar de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Poluarea sonoră este un factor de risc pentru sănătatea oamenilor cauzând disconfort, probleme de sănătate cum ar fi: hipertensiune arterială, un ritm cardiac mai înalt, creează stări de neliniște, dereglări de somn cu efect asupra performanțelor și productivității, probleme cognitive de înțelegere și concentrare pentru copii, iar nivelurile foarte înalte de zgomot probleme auditive.

De ce hărți de zgomot? Pentru identificarea numărului de persoane expuse la niveluri inacceptabile de zgomot, elaborare de strategii de zgomot fără mărirea nivelurilor acceptabile, protecția și menținerea zonelor linișite.

Hărțile acustice și soft- urile specializate pot să ajute la o ușoară implementare a strategiei de combatere a zgomotului, să îmbunătățească procesul de transport și utilizarea teritoriului, să evalueze impactul zgomotului pentru variante de dezvoltare propuse, să minimizeze impactul negativ al zgomotului noilor dezvoltări și pentru îmbunătățirea credibilității în protecția mediului, reputației naționale și internaționale a localității.

H.G. nr. 321/2005 republicată stabilește că realizarea hărților de zgomot pentru aglomerările mai mari de 250.000 de locuitori este o obligație a autorităților administrației publice locale în a cărei atribuțiuni intră și realizarea „ Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului” emis de sursele principale de zgomot: vehicule rutiere, feroviare și echipamente industriale. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de persoana expusă activităților casnice, vecini, activităților de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport în comun.

În cele ce urmează vă voi face o prezentare a datelor evidențiate pe fiecare hartă de zgomot prezentată odată cu raportul privind numărul de persoane afectate pentru traficul rutier, feroviar, inclusiv tramvaiul și calea ferată și zgomotul industrial. Aceasta este harta de zgomot pentru traficul rutier și după cum observați culoarea albastră indică străzile unde zgomotul este cel mai intens. Următoarea hartă indică unde sunt depășite valorile limită, acolo unde trebuie introduse măsuri pentru reducerea zgomotului, măsuri ce vor fi incluse în „ Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului”.

Se observă valori mai mari de 75 dB prezente în axul străzii pe aproape toată trama stradală de rang 1 și 2, dar nu se propagă decât accidental pe fațada clădirilor. Se mai observă valori cuprinse între 70-74 dB doar pe sectoare reduse de pe: bd. Decebal, str. George Enescu între str. Pașcani și str. Amaradia, str. A.I. Cuza, str. Brestei, str. Caracal, bd. Carol, etc.

Harta de zgomot privind privind traficul rutier în regim de noapte evidențiază valori cuprinse între 60-64 dB observabile doar pe următoarele sectoare: bd. Decebal, bd. Știrbei Vodă între str. Matei Basarab și str. Calea Unirii, str.Ispirescu, bd. Carol.

În continuare vă prezentăm harta de zgomot privind traficul feroviar în regim Lzsn unde se evidențiază valori mai mari de 65dB, dar care nu afectează zonele de locuit sau de alt interes public și valori cuprinse între 60-64 dB în următoarele sectoare: cart. Craiovița Nouă, cart. Rovine, cart. Lăpuș-Argeș.

Urmează harta de zgomot în regim feroviar Ln unde se înregistrează valori mai mari de 60dB ce nu afectează zonele de locuit și valori cuprinse între 50-59dB prezente în următoarele sectoare: cart. Craiovița, cart. Lăpuș - Argeș, cart. Rovine.

Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru traficul pe tramvai datorită căilor de rulare învechite cât și a uzurii parcului de vehicule se evidențiază valori cuprinse între 60-65 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot atinge fațadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare relizează viraje, adică în zonele de cap de linie.

Conform datelor obținute în regim Ln se înregistrează valori cuprinse între 55-59 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot atinge fațadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare realizează viraje, adică în zonele de cap de linie.

Vă prezentăm în continuare harta de zgomot pentru activitatea industrială în regim Lzsn conform datelor obținute sunt înregistrate depășiri ale valorii de 65 dB în arealele de interes public sau de locuit, în special în zona CET 2 unde sunt afectate de zgomot 574 persoane.

Pentru activitatea industrială în regim Ln conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot se înregistrează depășiri ale valorii de 60dB în arealele de interes public sau de locuit unde 654 de persoane sunt afectate de nivelul de zgomot peste valorile limite.

În continuare am să-l rog pe colegul meu Bogdan Lazarovici să vă prezinte câteva detalii referitoare la realizare „Planului de acțiune privind reducerea zgomotului”.

Dl. BOGDAN LAZAROVICI

Primăria Municipiului Craiova a contractat activitatea de realizare a „Planului de acțiune privind reducerea zgomotului” și testarea teoretică a acestora în vederea găsirii celor mai bune metode și a celor mai eficiente, în lumina existenței unei resurse limitate pentru aplicarea „Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului” cele mai potrivite pentru zonele studiate. Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate conduce la sesizarea unor zgomote noi, care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei oprite. Nu se poate vorbi de reducerea nivelului de zgomot doar pentru o singură sursă, peisajale sonore sunt influențate și de zgomote care nu fac obiectul acestei directive.

„Planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului” ce vor fi întocmite vor ține seama de principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonoră de la emițător până la receptor. Buna practică în domeniu oferă o clasificare a eficienței măsurilor începând cu sursa de zgomot.

Având în vedere că în municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din punct de vedere fonic, măsurile propuse inițial se referă numai la sursă.

Măsurile propuse pentru acest tip de sursă de zgomot vor fi următoarele: planificarea traficului, amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot, introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelului de zgomot sub maximele permise.

Vis-a-vis de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărților de zgomot și a situației concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulația tramvaielor se poate realiza prin reducerea zgomotului emis la contactul șină-roată, reducerea vibrațiilor vehiculelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silențioase, reducerea vibrațiilor vehiculelor și a căii de rulare prin reducerea rigidității căii de rulare. Acțiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante.

Pentru „Planurile de acțiune privind reducerea zgomotului” trebuie găsite zonele liniștite ale orașului, acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus și în care zgomotul trebuie să rămână în acest fel. Conform legislației înseamnă că limitele maxime admise trebuie să fie 55 dB, iar suprafața minim ă pentru o zon ă lini ștită trebuie s ă fie de minim 4,5 ha.

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniștite sunt expuse la rândul lor la zgomotul provenit din traficul rutier și de la traficul feroviar, cum ar fi:parcul Cornițoiu și mai puțin la celelalte surse de poluare fonică.

Prin urmare aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier vor avea un impact pozitiv asupra zonelor liniștite din municipiul Craiova. Vă mulțumesc.

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: În continuare va lua cuvântul dl. Cicoș Corneliu, reprezentantul Inspecției Sanitare de Stat Dolj și rog pe cei interesați să se înscrie la cuvânt pentru a-și exprima opiniile vis-a-vis de zgomot în municipiul Craiova.

Dl. CICOȘ CORNELIU

Bază legală: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536/1997

Disconfortul acustic din interiorul locuințelor se stabilește prin măsurători de zgomot efectuate în încăperi locuite cu ferestrele și ușile închise (informare locuitori).

Solicitanții de amplasare construcții locuințe în zonele Craiovei pentru care zgomotul este depășit își asumă riscul amplasării locuinței (eventual a se înscrie în certificatul de urbanism asumarea riscului).

Amplasarea stațiilor de taxi și a teraselor sezoniere, precum și a parcărilor la minim 10 metri de peretele exterior al locuinței.

Aprobările pentru terase de vară cu funcționarea muzicii ambientale până la orele 22.00.

Dl. Voinescu Leonică

Bună ziua

Eu locuiesc pe str. Calea București la bl. A21 și am luat la cunoștință de proiectul de hotărâre privind „Planul de acțiune privind reducerea zgomotului” și vreau să vă semnalez că doresc sa se reduca zgomotul produs de motocicliștii teribiliști și autoturismele modificate la eșapament să se lichideze circulația acestora pe Calea București în timpul nopții sau chiar ziua între orele 14.00 -17.00. Vreau să vă mai aduc la cunoștință că aș dori ca restaurantele și terasele de la parterele blocurilor de locuințe să aibă program de funcționare de dimineața și până la ora 23.00 seara și să nu se mai autorizeze programele non-stop acolo unde acestea sunt amplasate la parterele blocurilor. Consider că această modificare este motivată întrucât nu se respectă Legea nr. 169/2001 și Legea nr. 230/2007 și alte acte normative atât ale forurilor superioare, cât și a celor locale de către cei cărora le revine sarcina să ia măsuri și anume: Poliția, Primăria, Mediu, Sanepid, Protecția Consumatorului, etc.

Dl. Nicolaescu Mihăiță

Bună ziua

Eu domiciliez pe str. Ion Țuculescu, nr.10 și aș dori să se reglementeze programul din incinta școlilor în afara orelor de program, păstrarea liniștii în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale conform reglementărilor în vigoare. Vă mulțumesc.

Dl. Bazăverde Constantin

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această dezbatere publică și aș dori includerea acestui proiect într-un program mai amplu de regenerare urbană. Doresc să semnalez că în municipiu nu se respectă principiul că „cine greșește plătește sau poluatorul plătește” și că nu se utilizează bunele practici comunitare care au avut succes în țările în care a fost implementate.

2.8        Măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și proiecte aflate în demarare

În conformitate cu informațiile primite de la C.N. CFR S.A., nu există măsuri de reducere a zgomotului care să fie deja aplicate sau alte proiecte demarate în acest sens.

 • 2.9        Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5

ani, inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniștite

În perioada următoare, C.N. CFR S.A. - Regionala Craiova nu are prevăzute lucrări de refacere a terasamentului sau alte lucrări noi referitoare la reducerea zgomotului provenit de la tren.

2.10     Strategii pe termen lung

Strategia pe termen lung a C.N. CFR S.A. - Regionala Craiova este de a menține situația actuală în zona municipiului Craiova, ceea ce include lucrări de rectificare a direcției căii de rulare pe ambele planuri - orizontal și vertical.

Proiectul de reabilitare a culoarului IV Paneuropean, care include linia Craiova-Drobeta Tr.Severin-Arad, prevede și soluții privind reducerea zgomotului în zona urbană, folosind panouri fonoabsorbante.

2.11      Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit

Nu există informații financiare disponibile privind bugetul alocat planurilor de acțiune.

 • 2.12      Măsuri de prevedere avute în vedere la evaluarea implementării și rezultatele

planului de acțiune

Rezultatele implementării planului de acțiune vor fi evaluate pe măsură ce vor apărea schimbări în numărul de persoane afectate de zgomot.

Tabelul din secțiunea 2.6.1 va putea fi modificat atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate și se va putea calcula schimbarea intervenită față de situația prezentă

ANEXE
Conflict tren Lnight
IPN Noise Level Night

FssTdd-;

40.00

1 45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

140.0

IConflict panou final Lnight<â|

te


*L .t^S. fc*/S


...


IPN Noise Level Night ( dB(A))

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00 1

65.00

70.00

75.00

80.00 |

140.0

1

_Concluzii

 • 1. Primaria Municipiului Craiova va colabora cu Regionala CFR Craiova pentru a gasi si pentru a aplica cele mai bune solutii pentru reducerea zgomotului, atat prin bariere fonice cat si prin limitari de viteza ale trenurilor care tranziteaza teritoriul administrativ al Craiovei.

Planurile de acțiune pentru orașul Craiova Zgomotul de la tramvai

Ianuarie 2009

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 2

RAPORTUL TEHNIC

PA02_CV_2009


Titlu:

Planurile de acțiune pentru orașul Craiova - zgomotul de la tramvai

Client:

Primaria Municipiului Craiova

Document nr.:

-

Data:

Ianuarie 2009

Transmis de către:

ENVIRO CONSULT S.R.L.

www.envi.ro

Pregătit de către:

ENVIRO CONSULT S.R.L.

Aprobat de către:

STATUS -UL DOCUMENTULUI

Nr.

Status

Descriere

Dată

1

Proiectul inital

Proiectul preliminar trimis pentru comentarii

Octombrie 2008

2

Proiectul final

Include comentariile beneficiarului

Ianuarie 2009

Pagina 2

Enviro Consult

Pagina 3


CUPRINS

1 INTRODUCERE


Pagina

5

2 PLANUL DE ACȚIUNE

 • 1. descrierea aglomerării respective și a principalelor surse de zgomot luate în calcul;

 • 2. autoritatea responsabilă;                                                         

 • 3. contextul legal;                                                                      

 • 4. valorile-limită ale zgomotului valabile la data întocmirii planului;                   

 • 5. rezumatul rezultatelor hărții de zgomot;                                             

 • 6. evaluarea numărului estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea

problemelor care necesită îmbunătățiri:                                             

 • 7. înregistrări ale consultării publice;                                                     

 • 8. diverse măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și alte proiecte în faza de

pregătire;                                                                                   

 • 9. acțiuni pe care autoritățile competente au intenția să le ia în următorii 5 ani și eventuale

măsuri de păstrare a zonelor liniștite;                                                  

 • 10. strategiile pe termen lung;                                                      

 • 11. informații financiare (dacă sunt valabile): buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-

profit;                                                                                                   

 • 12. măsuri de prevedere luate în considerare la evaluarea implementării și rezultatele

planului de acțiune.                                                                 

 • 2.1 Descrierea zonei afectate

 • 2.2    Autoritatea responsabilă

 • 2.3 Contextul legal

 • 2.4 Valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului

 • 2.5       Rezultatele hărților de zgomot

 • 2.5.1     Hărțile de diferență

 • 2.6     Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor și a situațiilor

care necesită îmbunătățiri

 • 2.6.1    Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la tramvai

 • 2.6.2 Probleme care necesită îmbunătățiri

Reducere -1dB pe soluția constructivă actuală

Reducere -2dB pe soluția constructivă actuală

Reducere -3dB pe soluția constructivă actuală

Reducere -4dB pe soluția constructivă actuală                                   

Reducere -5dB pe soluția constructivă actuală                                   

Tram tip C +1dB - cale de rulare proprie cu prindere elastică pe longrine de beton pe pat

de balast, cu drenaj și straturi izolatoare la vibrații                                    

Tram tip A +2dB - cale de rulare proprie cu prindere elastică pe traverse de beton pe pat

de balast umplută cu pietriș și acoperită cu plăci de beton circulabile               

Tram tip E +4dB - cale de rulare cu prindere elastică pe traverse de beton dar înglobate în

placa de beton și acoperire cu asfalt izolat la vibrații față de șine                     

Tram tip B +6dB - cale de rulare cu plăci de beton                                

 • 2.7   Raport privind consultarea publică

  PA02_CV_2009


Pagina 3

Enviro Consult

 • 2.8   Măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și proiecte aflate în demarare

 • 2.9    Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani, inclusiv

măsuri de păstrare a zonelor liniștite

 • 2.10  Strategii pe termen lung

 • 2.11   Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit

 • 2.12   Măsuri de prevedere avute în vedere la evaluarea implementării și rezultatele planului de

acțiune

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 5

1 INTRODUCERE

Acest raport reprezintă planul de acțiune al Municipiului Craiova pentru sursa de zgomot „tramvai”. Celelalte surse de zgomot - tren, industrie, aeroport, străzi, vor fi tratate fiecare separat în câte un plan de acțiune.

Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002) definește termenul de aglomerare ca o parte a unui stat cu o populație mai mare de 100.000 persoane. Însă în corelație cu primele hărți de zgomot emise anul trecut, vor fi luate în considerare doar aglomerările cu peste 250.000 persoane. Craiova, cu o populație de peste 290.000 locuitori reprezintă o asemenea aglomerare.

2 PLANUL DE ACȚIUNE

În conformitate cu Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002), planul de acțiune trebuie să conțină următoarele elemente:

 • 1.   descrierea aglomerării respective și a principalelor surse de zgomot luate în calcul;

 • 2.   autoritatea responsabilă;

 • 3.   contextul legal;

 • 4.   valorile-limită ale zgomotului valabile la data întocmirii planului;

 • 5.   rezumatul rezultatelor hărții de zgomot;

 • 6.   evaluarea numărului estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor care necesită îmbunătățiri:

 • 7.   înregistrări ale consultării publice;

 • 8.   diverse măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și alte proiecte în faza de pregătire;

 • 9.   acțiuni pe care autoritățile competente au intenția să le ia în următorii 5 ani și eventuale măsuri de păstrare a zonelor liniștite;

 • 10. strategiile pe termen lung;

 • 11.  informații financiare (dacă sunt valabile): buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit;

 • 12. măsuri de prevedere luate în considerare la evaluarea implementării și rezultatele planului de acțiune.

2.1 Descrierea zonei afectate

Orașul Craiova este reședința județului Dolj, denumită și "capitala Olteniei". Conform ultimului comunicat al Institutului Național de Statistică, la data de 1 ianuarie 2006, orașul avea o populație de 299.200 locuitori, fiind al cincilea oraș ca populație din România după București, Iași, Constanța și Timișoara și o suprafață de 81,41 km2.

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116m. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

În ceea ce privește transportul electric, RAT Craiova deține un parc de 40 de tramvaie distribuite pe 3 trasee.

2.2        Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de îndeplinirea hărților de zgomot și trasarea planurilor de acțiune este: Primaria Municipiului Craiova, Str. Al.I. Cuza nr. 7.

Sistemul de tramvaie este deținut de R.A.T.C., o companie ce aparține de Consiliului Local Craiova.

2.3 Contextul legal

În conformitate cu HG nr.321 din 14 aprilie 2005 și HG nr.674 din 2007 (legislația românească care transpune Directiva Europeană de Zgomot în context național) trebuie întocmit Planul de Acțiune pentru orașul Craiova.

Viteza limită în oraș este de 40km/h.

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                          IANUARIE 2009

ROMANIA Pagina 9 PA02 CV 2009

2.4      Valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului

În conformitate cu raportul „Studiu privind valorile-limită pentru România”, există următoarele valori-limită pentru tren, ca și pentru tramvai:

Scopul acțiunii de mediu

Perioada

LDEN/Lnight

Valorile - prag

Indică zonele de conflict

Planificare pe termen scurt

70/60 dB(A)

Valorile - țintă

Evitarea zonelor de iritare

Planificare pe termen lung

65/55 dB(A)

2.5                     Rezultatele hărților de zgomot

Anexele conțin rezultatele hărților de zgomot și hărților de conflict, cu indicatorii Lden și Lnight.

Este folosit același cod al culorilor pentru ambii indicatori. În general, culorile roșu și mov indică un impact ridicat al zgomotului, pe când nuanțele de verde indică un impact mai mic al zgomotului, iar galben, maron și portocaliu sunt undeva între cele două.

În hărțile de conflict, zonele unde valorile - prag sunt depășite sunt marcate cu mov și roșu. În aceste zone sunt necesare acțiuni de scădere a zgomotului. Verdele și galbenul indică zonele unde ar trebui luate măsuri pe termen lung de păstrare a nivelului de zgomot.

 • 2.5.1       Hărțile de diferență

Harta de diferență arată grafic diferența în nivelul de zgomot dintre situația actuală, așa cum este ea ilustrată în harta de zgomot și situația viitoare, după ce vor fi implementate măsurile de reducere a zgomotului.

Hărțile de diferență sunt realizate prin calculare punct cu punct a diferenței dintre nivelul de zgomot actual și cel viitor. Rezoluția acestor hărți este de 1dB.

Hărțile de diferență au anumite trăsături caracteristice:

 • -  dacă este numai o singură sursă de zgomot, de exemplu tramvaiul, și se schimbă nivelul de putere al sunetului (folosind vagoane noi), atunci harta de diferență va avea o singură culoare. Calea de transmitere nu s-a schimbat, drept urmare reducerea zgomotului va fi aceeași pretutindeni. Dacă există mai multe surse de zgomot, atunci harta de diferență va fi mai complexă.

 • -  dacă se schimbă calea de transmitere, de exemplu prin ridicarea unei bariere, atunci harta de diferență va arăta o reducere a zgomotului în spatele barierei, dar în același timp, poate arăta o creștere a nivelului de zgomot de partea cealaltă a barierei datorită reflexiilor în barieră.

 • -  dacă sursa de zgomot este mutată, de exemplu prin mutarea traficului de pe o linie pe alta, harta de diferență va arăta o reducere a zgomotului în zona în care traficul a fost redus dar, în același timp, va arăta o creștere a zgomotului în zona în care a fost mutat traficul.

Pagina 10

 • 2.6          Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor și a

situațiilor care necesită îmbunătățiri

 • 2.6.1      Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la tramvai

Tabelele de mai jos arată numărul de clădiri și de persoane expuse zgomotului provenit de la tramvai.

Tabelul 1. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1828

1814

117

0

0

Nr. de persoane

3747

3748

240

0

0

Tabelul 2. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1852

566

0

0

0

Nr. de persoane

3819

1171

0

0

0

Coloanele în gri indică depășirea valorilor limită.

 • 2.6.2 Probleme care necesită îmbunătățiri

Două sunt principalele probleme ale transportului electric din Craiova:

 • -  vagoanele sunt foarte vechi și cu un grad de uzură foarte ridicat, la majoritatea anul de fabricație fiind1987 sau chiar mai vechi de atât (1977); este foarte clar audibil zdrăngănitul continuu atât în interiorul cât și în exteriorul vehiculelor, din cauza stării tehnice a vagoanelor și a vibrațiilor puternice induse în structura acestora (la rulare vibrațiile sunt produse de neregularități ale roților);

 • -   calea de rulare este reabilitată doar parțial, fiind foarte eterogenă din punct de vedere al soluțiilor folosite. Calea de rulare este împărțită pe tronsoane, și anume:

 • a) tronsonul I de la Termocentrala Ișalnița la Peco Severinului are ca soluție constructivă traverse de beton pe pat de balast, cea mai bună din punct de vedere acustic, însă este exact zona orașului cea mai puțin populată;

 • b) urmează tronsonul II de la Peco Severinului la Teatrul M.Sorescu, unde majoritatea căii de rulare este pe dale de beton, o soluție mult mai proastă ca acusticitate decât precedenta, precum și porțiuni fără traverse, pe pat de piatră, cea mai rea soluție acustică posibilă, deoarece liniile sunt vizibil nealiniate, tramvaiele având mișcări ample atât orizontale, cât și verticale și vibrații puternice; sunt și câteva porțiuni reabilitate ale acestui tronson cu soluție de fixare pe traverse dar acoperite pentru a asigura circulația și a autovehiculelor, însă pe bucăți foarte mici, lucru care se observă și din harta de zgomot prin reducerea locală a nivelului de zgomot;

 • c) tronsonul III de la teatrul M.Sorescu la pasaj Electroputere este practic numai pe dale de beton (există o porțiune foarte redusă fără traverse), de data aceasta nici o porțiune nemaifiind reabilitată;

 • d) ultimul este tronsonul IV de la pasaj Electroputere la Daewoo, unde și aici majoritatea căii de rulare este pe dale de beton, restul fiind fără traverse, pe pat de piatră.

După consultarea hărților de zgomot și a situației concrete de pe teren, au fost identificate următoarele soluții:

 • -  acțiunea asupra sursei;

 • -  acțiunea asupra căii de propagare a zgomotului;

 • -   acțiunea asupra receptorilor.

Pagina 11

Acțiunea asupra sursei implică reducerea zgomotului emis de circulația tramvaielor și se poate realiza prin:

 • -   reducerea zgomotului emis la contactul șină - roată prin: rectificarea roților și a șinelor; valoarea reducerii depinde de cadența la care se realizează rectificarea, studiile anterioare pe plan european indicând o înrăutațire de 0,8dB a nivelului acustic după momentul rectificării pentru fiecare an de întârziere a reluăriii procesului; este o reducere aplicată pe întreg traseul.

 • -   reducerea vibrațiilor vehiculelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silențioase; dată fiind starea precară a acestora, se consideră că o schimbare a vehiculelor cu unele noi, fără tratamente speciale fonoabsorbante în structură, poate conduce la o reducere de cca 3-5dB, iar utilizarea unor vehicule foarte moderne, la o reducere de până la 6-8dB; este o reducere aplicată pe întreg traseul.

 • -   reducerea vibrațiilor vehiculului și a căii de rulare prin reducerea rigidității căii de rulare, folosind prinderea elastică a roții pe traverse (nu este aplicabilă la alte soluții de cale de rulare) și/sau prin schimbarea soluției căii de rulare (cale de rulare cu prindere elastică pe traverse de beton pe pat de balast, cale de rulare cu prindere elastică pe traverse de beton pe pat de balast dar acoperite cu pietriș și plăci de beton circulabile, cale de rulare cu plăci de beton dar pe pat de balast și cu drenaj, cale de rulare cu prindere pe traverse de beton înglobate în placa turnată de beton); este o reducere aplicată pe porțiuni de traseu.

Acțiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante. Este aplicabilă doar pe zonele unde calea de rulare nu este carosabilă. Această zonă nu este deranjantă pentru populație (tronson I) și nu a fost analizată această posibilitate.

Acțiunea asupra receptorilor implică placarea fonoabsorbantă a clădirilor. În continuare a fost studiată reducerea cu diverse valori a emisiei dpdv al populației și clădirilor expuse, urmându-se încadrarea în limitele actuale dar și de perspectivă (investițiile la tramvai sunt ridicate și se amortizează în cca 10-15 ani).

Reducere -1dB pe soluția constructivă actuală

Tabelul 3. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1728

1616

28

0

0

Nr. de persoane

3548

3339

58

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

100

198

89

0

0

Nr. de persoane

199

409

182

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

5.47

10.92

76.07

0

0

Nr. de persoane

5.31

10.91

75.83

0

0

Tabelul 4. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Pagina 12

în dB

Nr. de clădiri

1901

215

0

0

0

Nr. de persoane

3925

443

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

-49

351

0

0

0

Nr. de persoane

-106

728

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

-2.65

62.01

0

0

0

Nr. de persoane

-2.78

62.17

0

0

0

Reducere -2dB pe soluția constructivă actuală

Tabelul 5. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1723

1273

7

0

0

Nr. de persoane

3544

2631

15

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

105

541

110

0

0

Nr. de persoane

203

1117

225

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

5.74

29.82

94.02

0

0

Nr. de persoane

5.42

29.80

93.75

0

0

Tabelul 6. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1751

64

0

0

0

Nr. de persoane

3618

132

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

101

502

0

0

0

Nr. de persoane

201

1039

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

5.45

88.69

0

0

0

Nr. de persoane

5.26

88.73

0

0

0

Pagina 13

Reducere -3dB pe soluția constructivă actuală

Tabelul 7. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1823

785

0

0

0

Nr. de persoane

3756

1625

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

5

1029

117

0

0

Nr. de persoane

-9

2123

240

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

0.27

56.73

100.00

0

0

Nr. de persoane

-0.24

56.64

100.00

0

0

Tabelul 8. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1498

17

0

0

0

Nr. de persoane

3095

35

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

354

549

0

0

0

Nr. de persoane

724

1136

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

19.11

97.00

0

0

0

Nr. de persoane

18.96

97.01

0

0

0

Reducere -4dB pe soluția constructivă actuală

Tabelul 9 Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1905

333

0

0

0

Nr. de persoane

3932

688

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

-77

1481

117

0

0

Nr. de persoane

-185

3060

240

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

-4.21

81.64

100.00

0

0

Nr. de persoane

-4.94

81.64

100.00

0

0

Tabelul 10. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1074

3

0

0

0

Nr. de persoane

2220

7

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

778

563

0

0

0

Nr. de persoane

1599

1164

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

42.01

99.47

0

0

0

Nr. de persoane

41.87

99.40

0

0

0

Reducere -5dB pe soluția constructivă actuală

Tabelul 11. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1814

117

0

0

0

Nr. de persoane

3748

240

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

14

1697

117

0

0

Nr. de persoane

-1

3508

240

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

0.77

93.55

100.00

#DIV/0!

0

Nr. de persoane

-0.03

93.60

100.00

0

0

Tabelul 12. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

566

0

0

0

0

Nr. de persoane

1171

0

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Pagina 15

în dB

Nr. de clădiri

1286

566

0

0

0

Nr. de persoane

2648

1171

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

69.44

100.00

0

0

0

Nr. de persoane

69.34

100.00

0

0

0

În continuare a fost simulată înlocuirea completă a căii de rulare pentru diverse măsuri constructive.

Tram tip D - cale de rulare proprie cu prindere elastică pe traverse de beton pe pat de balast, cu drenaj și straturi izolatoare la vibrații

Tabelul 13. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

607

0

0

0

0

Nr. de persoane

1253

0

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1221

1814

117

0

0

Nr. de persoane

2494

3748

240

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

66.79

100.00

100.00

0

0

Nr. de persoane

66.56

100.00

100.00

0

0

Tabelul 14. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

6

0

0

0

0

Nr. de persoane

12

0

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1846

566

0

0

0

Nr. de persoane

3807

1171

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

99.68

100.00

0

0

0

Nr. de persoane

99.69

100.00

0

0

0

Pagina 16

Tram tip C +1dB - cale de rulare proprie cu prindere elastică pe longrine de beton pe pat de balast, cu drenaj și straturi izolatoare la vibrații

Tabelul 15. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1161

1

0

0

0

Nr. de persoane

2399

2

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

667

1813

117

0

0

Nr. de persoane

1348

3746

240

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

36.49

99.94

100.00

0

0

Nr. de persoane

35.98

99.95

100.00

0

0

Tabelul 16. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

34

0

0

0

0

Nr. de persoane

69

0

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1818

566

0

0

0

Nr. de persoane

3750

1171

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

98.16

100.00

0

0

0

Nr. de persoane

98.19

100.00

0

0

0

Pagina 17

Tram tip A +2dB - cale de rulare proprie cu prindere elastică pe traverse de beton pe pat de balast umplută cu pietriș și acoperită cu plăci de beton circulabile

Tabelul 17. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1646

13

0

0

0

Nr. de persoane

3400

26

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

182

1801

117

0

0

Nr. de persoane

347

3722

240

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

9.96

99.28

100.00

0

0

Nr. de persoane

9.26

99.31

100.00

0

0

Tabelul 18. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

142

0

0

0

0

Nr. de persoane

289

0

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1710

566

0

0

0

Nr. de persoane

3530

1171

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

92.33

100.00

0

0

0

Nr. de persoane

92.43

100.00

0

0

0

Pagina 18

Tram tip E +4dB - cale de rulare cu prindere elastică pe traverse de beton dar înglobate în placa de beton și acoperire cu asfalt izolat la vibrații față de șine

Tabelul 19. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1972

250

0

0

0

Nr. de persoane

4069

511

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

-144

1564

117

0

0

Nr. de persoane

-322

3237

240

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

-7.88

86.22

100.00

0

0

Nr. de persoane

-8.59

86.37

100.00

0

0

Tabelul 20. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

955

0

0

0

0

Nr. de persoane

1976

0

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1710

566

0

0

0

Nr. de persoane

3530

1171

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

92.33

100.00

0

0

0

Nr. de persoane

92.43

100.00

0

0

0

Pagina 19

Tram tip B +6dB - cale de rulare cu plăci de beton

Tabelul 21. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

1719

1161

1

0

0

Nr. de persoane

3530

2399

2

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

109

653

116

0

0

Nr. de persoane

217

1349

238

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

5.96

36.00

99.15

0

0

Nr. de persoane

5.79

35.99

99.17

0

0

Tabelul 22. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de clădiri

1800

34

0

0

0

Nr. de persoane

3717

69

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initia

e

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

52

532

0

0

0

Nr. de persoane

102

1102

0

0

0

Diferenl

a procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de clădiri

2.81

93.99

0

0

0

Nr. de persoane

2.67

94.11

0

0

0

2.7 Raport privind consultarea publică

Proces verbal din data de 09.12.2008

ca urmare a organizării la sediul Primăriei Municipiului Craiova a dezbaterii publice cu tema:

Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiental în municipiul Craiova.

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 20

Întâlnirea a fost organizată în conformitate cu prevederile H.G. NR. 321/2005, republicată.

Scopul întâlnirii: conștientizarea populației cu privire la problemele de zgomot, prezentarea hărților strategice de zgomot pentru municipiul Craiova și elaborarea planului de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Participanți

Prin adresa nr. 174194/05.12.2008 au fost invitați la această întâlnire 45 de instituții, agenți economici, direcții, media, ONG-uri și reprezentanții celor 220 de asociații de proprietari din municipiul Craiova. Au mai participat consilieri din cadrul Direcției Servicii Publice și Direcției Urbanism aparținând Primăriei Municipiului Craiova. Totalul persoanelor prezente la dezbaterea publică a fost de aproximativ 150 de persoane. Întâlnirea a început la ora 14.00 și s-a terminat la ora 16.00.

SCURT REZUMAT AL DEZBATERII

Deschiderea întâlnirii și cuvântul de bun venit a fost susținut de Secretarul General al municipiului Craiova, doamna Nicoleta Miulescu.

În continuare, domnul viceprimar Sas Teodor a realizat o scurtă expunere referitoare la „Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Craiova”.

Domnul Petrișor Ion a prezentat punctul de vedere al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului cu privire la importanța realizării „ Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiant”.

A urmat reprezentantul firmei Enviro Consult, realizatoarea hărților de zgomot pentru municipiul Craiova, care a prezentat modul de realizare a hărților de zgomot, tabelele cu numărul persoanelor afectate de zgomot de pe raza municipiului Craiova, zonele liniștite, așa cum rezultă din hărțile de zgomot și au specificat câteva măsuri pentru reducerea zgomotului care pot fi incluse în „Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului”, pentru scăderea numărului de persoane afectate de zgomot.

Reprezentantul Inspecției Sanitare de Stat Dolj, domnul Cicoș Corneliu a făcut o scurtă expunere referitoare la efectele zgomotului asupra sănătății populației.

În încheiere au luat cuvântul persoanele interesate de problemele create de nivelul de zgomot ridicat.

Dl. Viceprimar SAS NICOLAE

Comisarii de la Bruxelles au decis că România este obligată să elaboreze hărți de poluare fonică în mediul urban.

Prin urmare, se realizează hărți de zgomot de către municipalități, pentru localitățile cu mai mult de 250.000 de locuitori, iar din anul 2011 pentru toate aglomerările urbane.

Autoritățile regionale de protecția mediului trebuie să identifice aglomerările, căile ferate, drumurile și aeroporturile în care nivelul zgomotului depășește limita de suportabilitate și să aprobe hărțile de zgomot și planurile de acțiune.

Ulterior, autoritatea centrală de mediu va comunica la Bruxelles toate informațiile.

Hărțile de zgomot vor fi refăcute la fiecare 5 ani.

Pe baza unui studiu elaborat de firma Enviro Consult- reprezentanta în România a celei mai autorizate companii în branșă din Europa, „Bruel&Kjaer” din Danemarca- este propus astăzi Planul de acțiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Craiova.

Sursele de zgomot au fost stabilite luând în considerare faptul că, prin municipiul Craiova trec:

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                          IANUARIE 2009

ROMANIA Pagina 21 PA02 CV 2009

 • •  13,13 km drumuri europene

 • •  6,5 km drumuri naționale

și municipiul Craiova este cel mai important nod feroviar al regiunii Sud- Vest.

Au fost identificate și principalele surse de zgomot din municipiul Craiova.Acestea sunt:

 • 1        Traficul rutier- în special pe marile artere, unde circulația autoturismelor se suprapune cu transportul în comun

 • 2       Traseele de tramvai- ce secționează zonele rezidențiale noi din vest și cele vechi din centru-nord

Cele mai afectate zone din municipiu sunt:

 • -  Bulevardul Decebal, strada George Enescu, strada Independenței, bulevardul N. Romanescu, strada Petre Ispirescu, strada Spaniei, bulevardul Mareșal Antonescu, strada Râului, bulevardul Știrbei Vodă, strada Tabaci, strada Brestei,strada Caracal,bulevardul Carol 1, bulevardul Dacia, cartier Bariera Vâlcii, bulevardul Severinului, bulevardul Titulescu, Calea București.

Nivelul zgomotului general admis în oraș, atât ziua, cât și noaptea, nu trebuie să depășească 50-55 decibeli.

Primăria Craiova a realizat Hărțile Strategice de Zgomot pentru mai multe zone cu aglomerație urbană din municipiu și propune mai multe planuri de acțiune:

 • 1. Implementarea unui sistem de management al traficului - care să fluidizeze circulația

 • - Să scadă timpii de acțiune pentru mașinile speciale de intervenție

 • - Să încurajeze mersul pe jos sau cu bicicleta

 • - Să încurajeze utilizarea transportului în comun

 • 2. Reducerea la minim a numărului vehiculelor grele pe mai multe artere rutiere

 • 3. Refacerea suprastructurii căii de rulare pentru tramvaie

 • 4. Amplasarea de panouri fonoabsorbante din partea SNCFR, în apropierea căii de rulare a garniturilor feroviare

Primăria Craiova a luat deja o serie de măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot. Pot fi amintite:

 • -   modernizarea bazei transportului în comun (tramvaie și autobuze mai silențioase)

 • -   repararea în mare parte a drumurlor din municipiu

 • -   realizarea centurii ocolitoare a municipiului

 • -   modernizarea intersecțiilor

 • -   limitarea vitezelor pe anumite artere de circulație

 • -   introducerea sensului unic

 • -   amplasarea de limitatoare de viteză

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: Îl invit să ia cuvântul pe domnul Petrișor Ion reprezentantul Agenției Regionale Pentru Protecția Mediului.

Dl. PETRIȘOR ION

Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot este solicitat printr-un act normativ H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu completările și modificările ulterioare (H.G. nr. 647/2007) care transpun Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene 49/2002.

În acest context pentru respectarea obligațiilor asumate de România ca stat membru al U.E., planul de acțiune realizat de firma de consultanță S.C.ENVIRO CONSULT S.R.L. București în forma draft, va fi supus consultării publicului afectat sau posibil a fi afectat de zgomot, ONG- urilor și autorităților publice interesate.

După analiză, transmiterea de propuneri, sugestii, observații și comentarii va fi definitivat și avizat de Comisia Tehnică Regională constituită în baza Ordinului Comun 831/11461/iulie 2008 al M.M.D.D. și M.S.P.

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                          IANUARIE 2009

ROMANIA Pagina 22 PA02 CV 2009

Propunem ca forma draft a acestui plan să fie supusă consultării publicului pe puncte și/sau zone critice în cadrul acțiunilor și/sau activitățile derulate de Primăria Municipiului Craiova pe cartiere, cu tema „Fii vocea cartierului tău”.

Considerăm că este necesar să se acorde o atenție deosebită măsurilor și acțiunilor necesare pentru reducerea și/sau limitarea nivelurilor de zgomot în zonele liniștite din cadrul aglomerării Craiova. De asemeni se vor consulta R.A.T. Craiova (tramvai, troleibuz), CFR Marfă și CFR Călători pentru finalizarea planului.

Modul de îndeplinire și respectare a regulilor asumate de România se raportează periodic prin intermediul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile la Comisia Europeană.

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: Am să dau cuvântul reprezentantului firmei SC Enviro Consult București care va prezenta modul de realizare a „ Planurilor intermediare pentru reducerea zgomotului”.

Dl. GEORGE TACHE

Bună ziua,

Mă numesc George Tache și sunt reprezentantul firmei Enviro Consult București și am să vă prezint pe scurt harta strategică de zgomot a municipiului Craiova, modul de realizare și planul intermediar de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Poluarea sonoră este un factor de risc pentru sănătatea oamenilor cauzând disconfort, probleme de sănătate cum ar fi: hipertensiune arterială, un ritm cardiac mai înalt, creează stări de neliniște, dereglări de somn cu efect asupra performanțelor și productivității, probleme cognitive de înțelegere și concentrare pentru copii, iar nivelurile foarte înalte de zgomot probleme auditive.

De ce hărți de zgomot? Pentru identificarea numărului de persoane expuse la niveluri inacceptabile de zgomot, elaborare de strategii de zgomot fără mărirea nivelurilor acceptabile, protecția și menținerea zonelor linișite.

Hărțile acustice și soft- urile specializate pot să ajute la o ușoară implementare a strategiei de combatere a zgomotului, să îmbunătățească procesul de transport și utilizarea teritoriului, să evalueze impactul zgomotului pentru variante de dezvoltare propuse, să minimizeze impactul negativ al zgomotului noilor dezvoltări și pentru îmbunătățirea credibilității în protecția mediului, reputației naționale și internaționale a localității.

H.G. nr. 321/2005 republicată stabilește că realizarea hărților de zgomot pentru aglomerările mai mari de 250.000 de locuitori este o obligație a autorităților administrației publice locale în a cărei atribuțiuni intră și realizarea „ Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului” emis de sursele principale de zgomot: vehicule rutiere, feroviare și echipamente industriale. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de persoana expusă activităților casnice, vecini, activităților de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport în comun.

În cele ce urmează vă voi face o prezentare a datelor evidențiate pe fiecare hartă de zgomot prezentată odată cu raportul privind numărul de persoane afectate pentru traficul rutier, feroviar, inclusiv tramvaiul și calea ferată și zgomotul industrial. Aceasta este harta de zgomot pentru traficul rutier și după cum observați culoarea albastră indică străzile unde zgomotul este cel mai intens. Următoarea hartă indică unde sunt depășite valorile limită, acolo unde trebuie introduse măsuri pentru reducerea zgomotului, măsuri ce vor fi incluse în „ Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului”.

Se observă valori mai mari de 75 dB prezente în axul străzii pe aproape toată trama stradală de rang 1 și 2, dar nu se propagă decât accidental pe fațada clădirilor. Se mai observă valori cuprinse între 70-74 dB doar pe sectoare reduse de pe: bd. Decebal, str. George Enescu între str. Pașcani și str. Amaradia, str. A.I. Cuza, str. Brestei, str. Caracal, bd. Carol, etc.

Harta de zgomot privind privind traficul rutier în regim de noapte evidențiază valori cuprinse între 60-64 dB observabile doar pe următoarele sectoare: bd. Decebal, bd. Știrbei Vodă între str. Matei Basarab și str. Calea Unirii, str.Ispirescu, bd. Carol.

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                          IANUARIE 2009

ROMANIA Pagina 23 PA02 CV 2009

În continuare vă prezentăm harta de zgomot privind traficul feroviar în regim Lzsn unde se evidențiază valori mai mari de 65dB, dar care nu afectează zonele de locuit sau de alt interes public și valori cuprinse între 60-64 dB în următoarele sectoare: cart. Craiovița Nouă, cart. Rovine, cart. Lăpuș-Argeș.

Urmează harta de zgomot în regim feroviar Ln unde se înregistrează valori mai mari de 60dB ce nu afectează zonele de locuit și valori cuprinse între 50-59dB prezente în următoarele sectoare: cart. Craiovița, cart. Lăpuș - Argeș, cart. Rovine.

Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru traficul pe tramvai datorită căilor de rulare învechite cât și a uzurii parcului de vehicule se evidențiază valori cuprinse între 60-65 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot atinge fațadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare relizează viraje, adică în zonele de cap de linie.

Conform datelor obținute în regim Ln se înregistrează valori cuprinse între 55-59 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot atinge fațadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare realizează viraje, adică în zonele de cap de linie.

Vă prezentăm în continuare harta de zgomot pentru activitatea industrială în regim Lzsn conform datelor obținute sunt înregistrate depășiri ale valorii de 65 dB în arealele de interes public sau de locuit, în special în zona CET 2 unde sunt afectate de zgomot 574 persoane.

Pentru activitatea industrială în regim Ln conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot se înregistrează depășiri ale valorii de 60dB în arealele de interes public sau de locuit unde 654 de persoane sunt afectate de nivelul de zgomot peste valorile limite.

În continuare am să-l rog pe colegul meu Bogdan Lazarovici să vă prezinte câteva detalii referitoare la realizare „Planului de acțiune privind reducerea zgomotului”.

Dl. BOGDAN LAZAROVICI

Primăria Municipiului Craiova a contractat activitatea de realizare a „Planului de acțiune privind reducerea zgomotului” și testarea teoretică a acestora în vederea găsirii celor mai bune metode și a celor mai eficiente, în lumina existenței unei resurse limitate pentru aplicarea „Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului” cele mai potrivite pentru zonele studiate. Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate conduce la sesizarea unor zgomote noi, care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei oprite. Nu se poate vorbi de reducerea nivelului de zgomot doar pentru o singură sursă, peisajale sonore sunt influențate și de zgomote care nu fac obiectul acestei directive.

„Planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului” ce vor fi întocmite vor ține seama de principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonoră de la emițător până la receptor. Buna practică în domeniu oferă o clasificare a eficienței măsurilor începând cu sursa de zgomot.

Având în vedere că în municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din punct de vedere fonic, măsurile propuse inițial se referă numai la sursă.

Măsurile propuse pentru acest tip de sursă de zgomot vor fi următoarele: planificarea traficului, amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot, introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelului de zgomot sub maximele permise.

Vis-a-vis de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărților de zgomot și a situației concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulația tramvaielor se poate realiza prin reducerea zgomotului emis la contactul șină-roată, reducerea vibrațiilor vehiculelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silențioase, reducerea vibrațiilor vehiculelor și a căii de rulare prin reducerea rigidității căii de rulare. Acțiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante.

Pentru „Planurile de acțiune privind reducerea zgomotului” trebuie găsite zonele liniștite ale orașului, acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus și în care zgomotul trebuie să rămână în acest fel. Conform legislației înseamnă că limitele maxime admise trebuie să fie 55 dB, iar suprafața minimă pentru o zonă liniștită trebuie să fie de minim 4,5 ha.

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                          IANUARIE 2009

ROMANIA Pagina 24 PA02 CV 2009

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniștite sunt expuse la rândul lor la zgomotul provenit din traficul rutier și de la traficul feroviar, cum ar fi:parcul Cornițoiu și mai puțin la celelalte surse de poluare fonică.

Prin urmare aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier vor avea un impact pozitiv asupra zonelor liniștite din municipiul Craiova. Vă mulțumesc.

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: În continuare va lua cuvântul dl. Cicoș Corneliu, reprezentantul Inspecției Sanitare de Stat Dolj și rog pe cei interesați să se înscrie la cuvânt pentru a-și exprima opiniile vis-a-vis de zgomot în municipiul Craiova.

Dl. CICOȘ CORNELIU

Bază legală: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536/1997

Disconfortul acustic din interiorul locuințelor se stabilește prin măsurători de zgomot efectuate în încăperi locuite cu ferestrele și ușile închise (informare locuitori).

Solicitanții de amplasare construcții locuințe în zonele Craiovei pentru care zgomotul este depășit își asumă riscul amplasării locuinței (eventual a se înscrie în certificatul de urbanism asumarea riscului).

Amplasarea stațiilor de taxi și a teraselor sezoniere, precum și a parcărilor la minim 10 metri de peretele exterior al locuinței.

Aprobările pentru terase de vară cu funcționarea muzicii ambientale până la orele 22.00.

Dl. Voinescu Leonică

Bună ziua

Eu locuiesc pe str. Calea București la bl. A21 și am luat la cunoștință de proiectul de hotărâre privind „Planul de acțiune privind reducerea zgomotului” și vreau să vă semnalez că doresc sa se reduca zgomotul produs de motocicliștii teribiliști și autoturismele modificate la eșapament să se lichideze circulația acestora pe Calea București în timpul nopții sau chiar ziua între orele 14.00 -17.00. Vreau să vă mai aduc la cunoștință că aș dori ca restaurantele și terasele de la parterele blocurilor de locuințe să aibă program de funcționare de dimineața și până la ora 23.00 seara și să nu se mai autorizeze programele non-stop acolo unde acestea sunt amplasate la parterele blocurilor. Consider că această modificare este motivată întrucât nu se respectă Legea nr. 169/2001 și Legea nr. 230/2007 și alte acte normative atât ale forurilor superioare, cât și a celor locale de către cei cărora le revine sarcina să ia măsuri și anume: Poliția, Primăria, Mediu, Sanepid, Protecția Consumatorului, etc.

Dl. Nicolaescu Mihăiță

Bună ziua

Eu domiciliez pe str. Ion Țuculescu, nr.10 și aș dori să se reglementeze programul din incinta școlilor în afara orelor de program, păstrarea liniștii în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale conform reglementărilor în vigoare. Vă mulțumesc.

Dl. Bazăverde Constantin

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această dezbatere publică și aș dori includerea acestui proiect într-un program mai amplu de regenerare urbană. Doresc să semnalez că în municipiu nu se respectă principiul că „cine greșește plătește sau poluatorul plătește” și că nu se utilizează bunele practici comunitare care au avut succes în țările în care a fost implementate.

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 25

2.8        Măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și proiecte aflate în demarare

În conformitate cu informațiile primite de la Municipalitatea Craiovei, nu există măsuri de reducere a zgomotului care să fie deja aplicate sau alte proiecte demarate în acest sens.

 • 2.9        Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5

ani, inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniștite

Regia Autonomă de Transport Craiova are în vedere pentru următorii 5 ani măsuri de reabilitare a unor tronsoane, folosind în acest sens două soluții tehnice:

 • -   montarea șinei-canal pe traverse de beton armat pe pat de piatră spartă, cu prindere elastică, acoperită cu plăci carosabile;

 • -   montarea șinei pe pat de beton armat.

2.10 Strategii pe termen lung

Strategia pe termen lung a Municipalității Craiova este de a menține tronsoanele deja reabilitate, dorind să folosească orice tehnologie modernă în vederea reducerii zgomotului provenit de la tramvai.

2.11      Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit

Nu există informații financiare disponibile privind bugetul alocat planurilor de acțiune.

 • 2.12      Măsuri de prevedere avute în vedere la evaluarea implementării și rezultatele

planului de acțiune

Rezultatele implementării planului de acțiune vor fi evaluate pe măsură ce vor apărea schimbări în numărul de persoane afectate de zgomot.

Tabelul din secțiunea 2.6.1 va putea fi modificat atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate și se va putea calcula schimbarea intervenită față de situația prezentă.

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 26


ANEXEPlanul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 28

T ramJnitiaLLmght


35:00":

40.00

46.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

76.00

3 0. D U

140.0


Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 29

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 30

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                  Pagina 31

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 32

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 33

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 34

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 35

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 36

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 37

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 38

Tram dif la minus 5dB Lden

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 39

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 40

Tram dif la minus 5dB Lnight


IPN Noise Le vel Night

■-9.DDD!

■6.000

-3.000

.DODOE+lii:

3.000

6.U LI U

9.000

12.00

15.00

■ l-I.LIU

21.00


Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 42Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 44Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 46Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 48Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 50


Tram tipB LdenPlanul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                          IANUARIE 2009

ROMANIA Pagina 51 PA02 CV 2009

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 52Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 54

Initial minus tipB Lden

Pagina 55Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 56Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 58Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 60

Tram tipC Lnight


35?D0;

40.00 |

45.00

50.00

65.00

60.00

65.00

70.00

75.00

00.00 |


Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 62Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 64Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 66

Tram tipD Lden


35?D0;

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

Ju.UU

140.0

I


Pagina 67Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 68Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 70


Initial minus tipD LdenPlanul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 72Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 74Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA Pagina 76

Tram tipE Lnight


35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

140.0


Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 77

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 78

Initial minus tipE Lden

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 79

Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                Pagina 80Planul de acțiune - Zgomotul de la tramvai

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                  Pagina 81

Concluzie

 • 1. Primaria Municipiului Craiova va monitoriza nivelurile de zgomot de la tramvai, astfel incat sa nu se inregistreze depasiri ale nivelurilor limita de zgomot.

Planurile de acțiune pentru orașul Craiova Zgomotul de la industrie

Ianuarie 2009

Planul de acțiune - Zgomotul de la industrie

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 2

RAPORTUL TEHNIC

Titlu:

Planurile de acțiune pentru orașul Craiova - zgomotul de la industrie

Client:

Primaria Municipiului Craiova

Document nr.:

-

Data:

Ianuarie 2009

Transmis de către:

ENVIRO CONSULT S.R.L.

www.envi.ro

Pregătit de către:

ENVIRO CONSULT S.R.L.

Aprobat de către:

STATUS -UL DOCUMENTULUI

Nr.

Status

Descriere

Dată

1

Proiectul inital

Proiectul preliminar trimis pentru comentarii

Octombrie 2008

2

Proiectul final

Include comentariile beneficiarului

Ianuarie 2009

PA02_CV_2009

Planul de acțiune - Zgomotul de la industrie

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 3

CUPRINS                                                          Pagina

1 INTRODUCERE

2 PLANUL DE ACȚIUNE

 • 1. descrierea aglomerării respective și a principalelor surse de zgomot luate în calcul;

 • 2. autoritatea responsabilă;                                                         

 • 3. contextul legal;                                                                      

 • 4. valorile-limită ale zgomotului valabile la data întocmirii planului;                   

 • 5. rezumatul rezultatelor hărții de zgomot;                                            

 • 6. evaluarea numărului estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea

problemelor care necesită îmbunătățiri:                                            

 • 7. înregistrări ale consultării publice;                                                     

 • 8. diverse măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și alte proiecte în faza de

pregătire;                                                                               

 • 9. acțiuni pe care autoritățile competente au intenția să le ia în următorii 5 ani și eventuale

măsuri de păstrare a zonelor liniștite;                                                 

 • 10. strategiile pe termen lung;                                                      

 • 11. informații financiare (dacă sunt valabile): buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-

profit;                                                                                            

 • 12. măsuri de prevedere luate în considerare la evaluarea implementării și rezultatele

planului de acțiune.                                                                 

 • 2.1   Descrierea zonei afectate

 • 2.2   Autoritatea responsabilă

 • 2.3   Contextul legal

 • 2.4   Valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului

 • 2.5  Rezultatele hărților de zgomot

 • 2.5.1     Hărțile de diferență

 • 2.6   Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor și a situațiilor

care necesită îmbunătățiri

 • 2.6.1  Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la tren

 • 2.6.2 Probleme care necesită îmbunătățiri

1. Reducerea expunerii la zgomot                                             

 • 2.7   Raport privind consultarea publică

 • 2.8   Măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și proiecte aflate în demarare

 • 2.9   Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani,

inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniștite

 • 2.10  Strategii pe termen lung

 • 2.11   Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit

PA02_CV_2009

 • 2.12   Măsuri de prevedere avute în vedere la evaluarea implementării și rezultatele planului de

acțiune                                                                                  15

1 INTRODUCERE

Acest raport reprezintă planul de acțiune al Municipiului Craiova pentru sursa de zgomot „industrie”. Celelalte surse de zgomot - tramvai, tren, aeroport, străzi, vor fi tratate fiecare separat în câte un plan de acțiune.

Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002) definește termenul de aglomerare ca o parte a unui stat cu o populație mai mare de 100.000 persoane. Însă în corelație cu primele hărți de zgomot emise anul trecut, vor fi luate în considerare doar aglomerările cu peste 250.000 persoane. Craiova, cu o populație de peste 290.000 locuitori reprezintă o asemenea aglomerare.

2 PLANUL DE ACȚIUNE

În conformitate cu Directiva Europeană de Zgomot (EC-49-2002), planul de acțiune trebuie să conțină următoarele elemente:

 • 1.   descrierea aglomerării respective și a principalelor surse de zgomot luate în calcul;

 • 2.   autoritatea responsabilă;

 • 3.   contextul legal;

 • 4.   valorile-limită ale zgomotului valabile la data întocmirii planului;

 • 5.   rezumatul rezultatelor hărții de zgomot;

 • 6.   evaluarea numărului estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor care necesită îmbunătățiri:

 • 7.   înregistrări ale consultării publice;

 • 8.   diverse măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și alte proiecte în faza de pregătire;

 • 9.   acțiuni pe care autoritățile competente au intenția să le ia în următorii 5 ani și eventuale măsuri de păstrare a zonelor liniștite;

 • 10.  strategiile pe termen lung;

 • 11.  informații financiare (dacă sunt valabile): buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit;

 • 12.  măsuri de prevedere luate în considerare la evaluarea implementării și rezultatele planului de acțiune.

2.1 Descrierea zonei afectate

Orașul Craiova este reședința județului Dolj, denumită și "capitala Olteniei". Conform ultimului comunicat al Institutului Național de Statistică, la data de 1 ianuarie 2006, orașul avea o populație de 299.200 locuitori, fiind al cincilea oraș ca populație din România după București, Iași, Constanța și Timișoara și o suprafață de 81,41 km2.

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116m. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Amplasamentul este delimitat de strada Bariera Valcii la est respectiv calea ferata la sud, in imediata vecinatate a limiteti administrative a Municipiului. In apropiere se afla locuintele de pe strazile: Primaverii, Parangului, Bariera Valcii, Fratii Golesti, Teilor, Prunului, Afinelor, Bd. Dacia.

Numarul estimat total de locuitori din aceasta zona este de 7500 persoane.

2.2       Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de îndeplinirea hărților de zgomot și trasarea planurilor de acțiune este:   Primaria Municipiului Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 7.

2.3 Contextul legal

În conformitate cu HG nr.321 din 14 aprilie 2005 și HG nr.674 din 2007 (legislația românească care transpune Directiva Europeană de Zgomot în context național) trebuie întocmit Planul de Acțiune pentru orașul Craiova.

2.4       Valorile-limită ale zgomotului în vigoare la data întocmirii planului

În conformitate cu raportul „Studiu privind valorile-limită pentru România”, există următoarele valori-limită pentru tren, ca și pentru tramvai:

Perioada

LDEN/Lnight

Valori limita

Termen scurt

65 / 55 dB(A)

Valori tinta

Termen lung

55 / 45 dB(A)

2.5     Rezultatele hărților de zgomot

Anexele conțin rezultatele hărților de zgomot și hărților de conflict, cu indicatorii Lden și Lnight.

Este folosit același cod al culorilor pentru ambii indicatori. În general, culorile roșu și mov indică un impact ridicat al zgomotului, pe când nuanțele de verde indică un impact mai mic al zgomotului, iar galben, maron și portocaliu sunt undeva între cele două.

În hărțile de conflict, zonele unde valorile - prag sunt depășite sunt marcate cu mov și roșu. În aceste zone sunt necesare acțiuni de scădere a zgomotului. Verdele și galbenul indică zonele unde ar trebui luate măsuri pe termen lung de păstrare a nivelului de zgomot.

 • 2.5.1       Hărțile de diferență

Harta de diferență arată grafic diferența în nivelul de zgomot dintre situația actuală, așa cum este ea ilustrată în harta de zgomot și situația viitoare, după ce vor fi implementate măsurile de reducere a zgomotului.

Hărțile de diferență sunt realizate prin calculare punct cu punct a diferenței dintre nivelul de zgomot actual și cel viitor. Rezoluția acestor hărți este de 1dB.

Hărțile de diferență au anumite trăsături caracteristice:

O harta de diferenta reprezinta grafic diferenta in [dB(A)] dintre nivelurile ale situatiei prezente si o situatie viitoare (scenariu) dupa implementarea masurilor de reducere aferente unui plan de actiune. Hartile de diferenta se calculeaza prin scaderea nivelurilor de zgomot ale planului de actiune din situatia prezenta in fiecare punct. Se afiseaza hartile de diferenta cu o rezolutie de 1 dB.

 • 2.6       Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului, identificarea problemelor și a

situațiilor care necesită îmbunătățiri

 • 2.6.1    Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului provenit de la tren

In tabelele urmatoare sunt prezentate numarul de unitati de locuit respectiv de persoane care sunt expuse la niveluri de zgomot pentru zgomot industrial.

Tabel 1. Zgomot Industrial Lzsn

Categoria

60-65

65-70

70-75

75-

Numar unitati de locuit (dwellings)

1111

303

65

24

Numar de persoane

1347

429

103

42

Tabel 2. Zgomot Industrial Lnoapte

Categoria

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Numar unitati de locuit (dwellings)

1221

350

75

26

0

Numar de persoane

1459

490

118

46

0

Zonele hasurate din tabel reprezinta depasirile valorilor limita.

Rezultatele calculelor confirma faptul ca exista persoane expuse la niveluri ce depasesc valorile limita.

In ceea ce priveste expunerea cladirilor cu caracter special nu exista cladiri din aceasta categorie (scoli, spitale, gradinite) expuse la niveluri peste limita pentru zgomotul industrial pentru indicatorii Lzsn sau Lnoapte.

 • 2.6.2 Probleme care necesită îmbunătățiri

Desi se afla in vecinatatea unei zone locuite din oras nu exista reclamatii de la locuitori cu privire la disconfort creat de zgomotul de la CET.

 • 1. Reducerea expunerii la zgomot

Din calculele si analizarea hartilor de conflict se observa ca exista depasiri ale valorilor limita pentru locuintele din zona strazilor Parangului si Bariera Valcii atat pentru Lzsn cat si pe timp de noapte (Lnoapte). Sursele predominante in cazul CET sunt instalatiile de purjare a aburului.

Solutia propusa

Instalatiile de purjare a aerului sa fie echipate cu echipament de amortizare a zgomotului. In acelasi timp pentur reducerea emisiei globale se recomanda investigarea echipamentelor care produc zgomot constant stationar in vederea reducerii emisiei acustice a fiecaruia in parte (ventilatoare, pompe, turbina).

Se prezinta in continuare tabelele cu numarul de unitati de locuit respectiv persoane expuse la zgomot dupa simularea a doua situatii de reducere a zgomotului industrial provenit de la CET 2 si anume:

 • 1      PA1 (planul de actiune 1) = reducerea emisiei globale a zgomotului emis cu 3 dB (tabelele 3 si 4);

 • 2       PA2 (planul de actiune 2) = reducerea emisiei globale a zgomotului emis cu 6 dB (tabelele 5 si 6);

Tabel 3. PA 1 Zgomot Industrial . Lzsn

Categoria

60-65

65-70

70-75

75-

Numar unitati de locuit (dwellings)

689

133

25

10

Numar de persoane

905

196

39

19

Tabel 4. PA1 Zgomot Industrial

Lnoapte

Categoria

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Numar unitati de locuit (dwellings)

747

150

31

11

0

Numar de persoane

999

217

46

22

0

Tabel 5. PA 2 Zgomot Industrial . Lzsn

Categoria

60-65

65-70

70-75

75-

Numar unitati de locuit (dwellings)

312

49

19

0

Numar de persoane

427

79

33

0

Tabel 6. PA2 Zgomot Industrial Lnoapte

Categoria

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Numar unitati de locuit (dwellings)

389

59

19

0

0

Numar de persoane

520

94

35

0

0

Se estimeaza astfel reducerea numarului de persoane expuse la valori peste limita dupa cum urmeaza:

Categoria

60-65

65-70

70-75

75-

Reducere numar unitati de locuit (dwellings) PA 1, Lzsn

422

170

40

14

Reducere numar unitati de locuit (dwellings) PA 2, Lzsn

799

254

46

24

Reducere numar persoane PA 1, Lzsn

442

233

64

23

Reducere numar persoane PA 2, Lzsn

920

350

70

42

Categoria

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Reducere numar unitati de locuit (dwellings) PA 1, Lnoapte

474

200

44

15

0

Reducere numar unitati de locuit (dwellings) PA 2, Lnoapte

832

291

56

26

0

Reducere numar persoane PA 1, Lnoapte

460

273

72

24

0

Reducere numar persoane PA 2, Lnoapte

939

396

83

46

0

2.7       Raport privind consultarea publică

Proces verbal din data de 09.12.2008

ca urmare a organizării la sediul Primăriei Municipiului Craiova a dezbaterii publice cu tema:

Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiental în municipiul Craiova.

Întâlnirea a fost organizată în conformitate cu prevederile H.G. NR. 321/2005, republicată.

Scopul întâlnirii: conștientizarea populației cu privire la problemele de zgomot, prezentarea hărților strategice de zgomot pentru municipiul Craiova și elaborarea planului de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Participanți

Prin adresa nr. 174194/05.12.2008 au fost invitați la această întâlnire 45 de instituții, agenți economici, direcții, media, ONG-uri și reprezentanții celor 220 de asociații de proprietari din municipiul Craiova. Au mai participat consilieri din cadrul Direcției Servicii Publice și Direcției Urbanism aparținând Primăriei Municipiului Craiova. Totalul persoanelor prezente la dezbaterea publică a fost de aproximativ 150 de persoane. Întâlnirea a început la ora 14.00 și s-a terminat la ora 16.00.

SCURT REZUMAT AL DEZBATERII

Deschiderea întâlnirii și cuvântul de bun venit a fost susținut de Secretarul General al municipiului Craiova, doamna Nicoleta Miulescu.

În continuare, domnul viceprimar Sas Teodor a realizat o scurtă expunere referitoare la „Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Craiova”.

Domnul Petrișor Ion a prezentat punctul de vedere al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului cu privire la importanța realizării „ Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiant”.

A urmat reprezentantul firmei Enviro Consult, realizatoarea hărților de zgomot pentru municipiul Craiova, care a prezentat modul de realizare a hărților de zgomot, tabelele cu numărul persoanelor afectate de zgomot de pe raza municipiului Craiova, zonele liniștite, așa cum rezultă din hărțile de zgomot și au specificat câteva măsuri pentru reducerea zgomotului care pot fi incluse în „Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului”, pentru scăderea numărului de persoane afectate de zgomot.

Reprezentantul Inspecției Sanitare de Stat Dolj, domnul Cicoș Corneliu a făcut o scurtă expunere referitoare la efectele zgomotului asupra sănătății populației.

În încheiere au luat cuvântul persoanele interesate de problemele create de nivelul de zgomot ridicat.

Dl. Viceprimar SAS NICOLAE

Comisarii de la Bruxelles au decis că România este obligată să elaboreze hărți de poluare fonică în mediul urban.

Prin urmare, se realizează hărți de zgomot de către municipalități, pentru localitățile cu mai mult de 250.000 de locuitori, iar din anul 2011 pentru toate aglomerările urbane.

Autoritățile regionale de protecția mediului trebuie să identifice aglomerările, căile ferate, drumurile și aeroporturile în care nivelul zgomotului depășește limita de suportabilitate și să aprobe hărțile de zgomot și planurile de acțiune.

Ulterior, autoritatea centrală de mediu va comunica la Bruxelles toate informațiile.

Hărțile de zgomot vor fi refăcute la fiecare 5 ani.

Pe baza unui studiu elaborat de firma Enviro Consult- reprezentanta în România a celei mai autorizate companii în branșă din Europa, „Bruel&Kjaer” din Danemarca- este propus astăzi Planul de acțiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot în municipiul Craiova.

Sursele de zgomot au fost stabilite luând în considerare faptul că, prin municipiul Craiova trec:

 • -  13,13 km drumuri europene

 • -  6,5 km drumuri naționale

și municipiul Craiova este cel mai important nod feroviar al regiunii Sud- Vest.

Au fost identificate și principalele surse de zgomot din municipiul Craiova.Acestea sunt:

 • 1       Traficul rutier- în special pe marile artere, unde circulația autoturismelor se suprapune cu transportul în comun

 • 2       Traseele de tramvai- ce secționează zonele rezidențiale noi din vest și cele vechi din centru-nord

Cele mai afectate zone din municipiu sunt:

Bulevardul Decebal, strada George Enescu, strada Independenței, bulevardul N. Romanescu, strada Petre Ispirescu, strada Spaniei, bulevardul Mareșal Antonescu, strada Râului, bulevardul Știrbei Vodă, strada Tabaci, strada Brestei,strada Caracal,bulevardul Carol 1, bulevardul Dacia, cartier Bariera Vâlcii, bulevardul Severinului, bulevardul Titulescu, Calea București.

Nivelul zgomotului general admis în oraș, atât ziua, cât și noaptea, nu trebuie să depășească 50-55 decibeli.

Primăria Craiova a realizat Hărțile Strategice de Zgomot pentru mai multe zone cu aglomerație urbană din municipiu și propune mai multe planuri de acțiune:

1. Implementarea unui sistem de management al traficului - care să fluidizeze circulația

 • - Să scadă timpii de acțiune pentru mașinile speciale de intervenție

 • - Să încurajeze mersul pe jos sau cu bicicleta

 • - Să încurajeze utilizarea transportului în comun

 • 2. Reducerea la minim a numărului vehiculelor grele pe mai multe artere rutiere

 • 3. Refacerea suprastructurii căii de rulare pentru tramvaie

 • 4. Amplasarea de panouri fonoabsorbante din partea SNCFR, în apropierea căii de rulare a garniturilor feroviare

Primăria Craiova a luat deja o serie de măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot. Pot fi amintite:

 • •  modernizarea bazei transportului în comun (tramvaie și autobuze mai silențioase)

 • •  repararea în mare parte a drumurlor din municipiu

 • •  realizarea centurii ocolitoare a municipiului

 • •  modernizarea intersecțiilor

 • •  limitarea vitezelor pe anumite artere de circulație

 • •  introducerea sensului unic

 • •  amplasarea de limitatoare de viteză

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: Îl invit să ia cuvântul pe domnul Petrișor Ion reprezentantul Agenției Regionale Pentru Protecția Mediului.

Dl. PETRIȘOR ION

Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot este solicitat printr-un act normativ H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu completările și modificările ulterioare (H.G. nr. 647/2007) care transpun Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene 49/2002.

În acest context pentru respectarea obligațiilor asumate de România ca stat membru al U.E., planul de acțiune realizat de firma de consultanță S.C.ENVIRO CONSULT S.R.L. București în forma draft, va fi supus consultării publicului afectat sau posibil a fi afectat de zgomot, ONG- urilor și autorităților publice interesate.

După analiză, transmiterea de propuneri, sugestii, observații și comentarii va fi definitivat și avizat de Comisia Tehnică Regională constituită în baza Ordinului Comun 831/11461/iulie 2008 al M.M.D.D. și M.S.P.

Propunem ca forma draft a acestui plan să fie supusă consultării publicului pe puncte și/sau zone critice în cadrul acțiunilor și/sau activitățile derulate de Primăria Municipiului Craiova pe cartiere, cu tema „Fii vocea cartierului tău”.

Considerăm că este necesar să se acorde o atenție deosebită măsurilor și acțiunilor necesare pentru reducerea și/sau limitarea nivelurilor de zgomot în zonele liniștite din cadrul aglomerării Craiova. De asemeni se vor consulta R.A.T. Craiova (tramvai, troleibuz), CFR Marfă și CFR Călători pentru finalizarea planului.

Modul de îndeplinire și respectare a regulilor asumate de România se raportează periodic prin intermediul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile la Comisia Europeană.

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: Am să dau cuvântul reprezentantului firmei SC Enviro Consult București care va prezenta modul de realizare a „ Planurilor intermediare pentru reducerea zgomotului”.

Dl. GEORGE TACHE

Bună ziua,

Mă numesc George Tache și sunt reprezentantul firmei Enviro Consult București și am să vă prezint pe scurt harta strategică de zgomot a municipiului Craiova, modul de realizare și planul intermediar de acțiune pentru reducerea zgomotului.

Poluarea sonoră este un factor de risc pentru sănătatea oamenilor cauzând disconfort, probleme de sănătate cum ar fi: hipertensiune arterială, un ritm cardiac mai înalt, creează stări de neliniște, dereglări de somn cu efect asupra performanțelor și productivității, probleme cognitive de înțelegere și concentrare pentru copii, iar nivelurile foarte înalte de zgomot probleme auditive.

De ce hărți de zgomot? Pentru identificarea numărului de persoane expuse la niveluri inacceptabile de zgomot, elaborare de strategii de zgomot fără mărirea nivelurilor acceptabile, protecția și menținerea zonelor linișite.

Hărțile acustice și soft- urile specializate pot să ajute la o ușoară implementare a strategiei de combatere a zgomotului, să îmbunătățească procesul de transport și utilizarea teritoriului, să evalueze impactul zgomotului pentru variante de dezvoltare propuse, să minimizeze impactul negativ al zgomotului noilor dezvoltări și pentru îmbunătățirea credibilității în protecția mediului, reputației naționale și internaționale a localității.

H.G. nr. 321/2005 republicată stabilește că realizarea hărților de zgomot pentru aglomerările mai mari de 250.000 de locuitori este o obligație a autorităților administrației publice locale în a cărei atribuțiuni intră și realizarea „ Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului” emis de sursele principale de zgomot: vehicule rutiere, feroviare și echipamente industriale. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de persoana expusă activităților casnice, vecini, activităților de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport în comun.

În cele ce urmează vă voi face o prezentare a datelor evidențiate pe fiecare hartă de zgomot prezentată odată cu raportul privind numărul de persoane afectate pentru traficul rutier, feroviar, inclusiv tramvaiul și calea ferată și zgomotul industrial. Aceasta este harta de zgomot pentru traficul rutier și după cum observați culoarea albastră indică străzile unde zgomotul este cel mai intens. Următoarea hartă indică unde sunt depășite valorile limită, acolo unde trebuie introduse măsuri pentru reducerea zgomotului, măsuri ce vor fi incluse în „ Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului”.

Se observă valori mai mari de 75 dB prezente în axul străzii pe aproape toată trama stradală de rang 1 și 2, dar nu se propagă decât accidental pe fațada clădirilor. Se mai observă valori cuprinse între 70-74 dB doar pe sectoare reduse de pe: bd. Decebal, str. George Enescu între str. Pașcani și str. Amaradia, str. A.I. Cuza, str. Brestei, str. Caracal, bd. Carol, etc.

Harta de zgomot privind privind traficul rutier în regim de noapte evidențiază valori cuprinse între 60-64 dB observabile doar pe următoarele sectoare: bd. Decebal, bd. Știrbei Vodă între str. Matei Basarab și str. Calea Unirii, str.Ispirescu, bd. Carol.

În continuare vă prezentăm harta de zgomot privind traficul feroviar în regim Lzsn unde se evidențiază valori mai mari de 65dB, dar care nu afectează zonele de locuit sau de alt interes public și valori cuprinse între 60-64 dB în următoarele sectoare: cart. Craiovița Nouă, cart. Rovine, cart. Lăpuș-Argeș.

Urmează harta de zgomot în regim feroviar Ln unde se înregistrează valori mai mari de 60dB ce nu afectează zonele de locuit și valori cuprinse între 50-59dB prezente în următoarele sectoare: cart. Craiovița, cart. Lăpuș - Argeș, cart. Rovine.

Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru traficul pe tramvai datorită căilor de rulare învechite cât și a uzurii parcului de vehicule se evidențiază valori cuprinse între 60-65 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot atinge fațadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare relizează viraje, adică în zonele de cap de linie.

Conform datelor obținute în regim Ln se înregistrează valori cuprinse între 55-59 dB în axul străzii pe tot parcursul traseelor urbane de tramvai unde nivelul de zgomot atinge fațadele obiectivelor doar în zonele în care calea de rulare realizează viraje, adică în zonele de cap de linie.

Vă prezentăm în continuare harta de zgomot pentru activitatea industrială în regim Lzsn conform datelor obținute sunt înregistrate depășiri ale valorii de 65 dB în arealele de interes public sau de locuit, în special în zona CET 2 unde sunt afectate de zgomot 574 persoane.

Pentru activitatea industrială în regim Ln conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot se înregistrează depășiri ale valorii de 60dB în arealele de interes public sau de locuit unde 654 de persoane sunt afectate de nivelul de zgomot peste valorile limite.

În continuare am să-l rog pe colegul meu Bogdan Lazarovici să vă prezinte câteva detalii referitoare la realizare „Planului de acțiune privind reducerea zgomotului”.

Dl. BOGDAN LAZAROVICI

Primăria Municipiului Craiova a contractat activitatea de realizare a „Planului de acțiune privind reducerea zgomotului” și testarea teoretică a acestora în vederea găsirii celor mai bune metode și a celor mai eficiente, în lumina existenței unei resurse limitate pentru aplicarea „Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului” cele mai potrivite pentru zonele studiate. Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate conduce la sesizarea unor zgomote noi, care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei oprite. Nu se poate vorbi de reducerea nivelului de zgomot doar pentru o singură sursă, peisajale sonore sunt influențate și de zgomote care nu fac obiectul acestei directive.

„Planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului” ce vor fi întocmite vor ține seama de principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonoră de la emițător până la receptor. Buna practică în domeniu oferă o clasificare a eficienței măsurilor începând cu sursa de zgomot.

Având în vedere că în municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din punct de vedere fonic, măsurile propuse inițial se referă numai la sursă.

Măsurile propuse pentru acest tip de sursă de zgomot vor fi următoarele: planificarea traficului, amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot, introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelului de zgomot sub maximele permise.

Vis-a-vis de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărților de zgomot și a situației concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulația tramvaielor se poate realiza prin reducerea zgomotului emis la contactul șină-roată, reducerea vibrațiilor vehiculelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silențioase, reducerea vibrațiilor vehiculelor și a căii de rulare prin reducerea rigidității căii de rulare. Acțiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante.

Pentru „Planurile de acțiune privind reducerea zgomotului” trebuie găsite zonele liniștite ale orașului, acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus și în care zgomotul trebuie să rămână în acest fel. Conform legislației înseamnă că limitele maxime admise trebuie să fie 55 dB, iar suprafața minimă pentru o zonă liniștită trebuie să fie de minim 4,5 ha.

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniștite sunt expuse la rândul lor la zgomotul provenit din traficul rutier și de la traficul feroviar, cum ar fi:parcul Cornițoiu și mai puțin la celelalte surse de poluare fonică.

Prin urmare aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier vor avea un impact pozitiv asupra zonelor liniștite din municipiul Craiova. Vă mulțumesc.

D-na Secretar General NICOLETA MIULESCU: În continuare va lua cuvântul dl. Cicoș Corneliu, reprezentantul Inspecției Sanitare de Stat Dolj și rog pe cei interesați să se înscrie la cuvânt pentru a-și exprima opiniile vis-a-vis de zgomot în municipiul Craiova.

Dl. CICOȘ CORNELIU

Bază legală: Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536/1997

Disconfortul acustic din interiorul locuințelor se stabilește prin măsurători de zgomot efectuate în încăperi locuite cu ferestrele și ușile închise (informare locuitori).

Solicitanții de amplasare construcții locuințe în zonele Craiovei pentru care zgomotul este depășit își asumă riscul amplasării locuinței (eventual a se înscrie în certificatul de urbanism asumarea riscului).

Amplasarea stațiilor de taxi și a teraselor sezoniere, precum și a parcărilor la minim 10 metri de peretele exterior al locuinței.

Aprobările pentru terase de vară cu funcționarea muzicii ambientale până la orele 22.00.

Dl. Voinescu Leonică

Bună ziua

Eu locuiesc pe str. Calea București la bl. A21 și am luat la cunoștință de proiectul de hotărâre privind „Planul de acțiune privind reducerea zgomotului” și vreau să vă semnalez că doresc sa se reduca zgomotul produs de motocicliștii teribiliști și autoturismele modificate la eșapament să se lichideze circulația acestora pe Calea București în timpul nopții sau chiar ziua între orele 14.00 -17.00. vreau să vă mai aduc la cunoștință că aș dori ca restaurantele și terasele de la parterele blocurilor de locuințe să aibă program de funcționare de dimineața și până la ora 23.00 seara și să nu se mai autorizeze programele non-stop acolo unde acestea sunt amplasate la parterele blocurilor. Consider că această modificare este motivată întrucât nu se respectă Legea nr. 169/2001 și Legea nr. 230/2007 și alte acte normative atât ale forurilor superioare, cât și a celor locale de către cei cărora le revine sarcina să ia măsuri și anume: Poliția, Primăria, Mediu, Sanepid, Protecția Consumatorului, etc.

Dl. Nicolaescu Mihăiță

Bună ziua

Eu domiciliez pe str. Ion Țuculescu, nr.10 și aș dori să se reglementeze programul din incinta școlilor în afara orelor de program, păstrarea liniștii în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale conform reglementărilor în vigoare. Vă mulțumesc.

Dl. Bazăverde Constantin

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această dezbatere publică și aș dori includerea acestui proiect într-un program mai amplu de regenerare urbană. Doresc să semnalez că în municipiu nu se respectă principiul că „cine greșește plătește sau poluatorul plătește” și că nu se utilizează bunele practici comunitare care au avut succes în țările în care a fost implementate.

2.8        Măsuri de reducere a zgomotului aplicate deja și proiecte aflate în demarare

În strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Craiova nu sunt mentionate masuri concrete de combarete a zgomotului industral provenit de la CET dar sunt masuri generale si strategii de dezvoltare care pot duce in viitor la reducerea poluarii acustice.

Obiective strategice generale pentru dezvoltare industriala in Municipiul Craiova .

Se are in vedere conversia fostelor platforme industriale, pe baza potențialului existent și cerințelor pieței, cu susținerea zonelor economice relevante și formarea clusterelor pentru produse competitive și de excelență.

Domeniile care necesită cele mai mari eforturi financiare sunt: furnizarea de apă potabilă, construirea/reabilitarea de stații de epurare a apelor uzate, închiderea depozitelor neconforme, managementul deșeurilor din ambalaje și a ambalajelor, precum și controlul poluării industriale.

 • 2.9        Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le întreprindă în următorii 5 ani, inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniștite

Crearea de condiții și amplasamente pentru noi Parcuri Industriale, Parcuri Tehnologice și Platforme de Servicii pe teritoriul metropolitan

Menținerea indicatorilor de protecție a mediului în limitele impuse de normativele UE prin atragerea unor afaceri profitabile care promovează tehnologii nepoluante și utilizează terenurile puse la dispoziție.

Eficientizarea sistemului centralizat de producere și distribuție energie termică, prin reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei termice.

La elaborarea Strategiei de alimentare cu energie termică se vor avea în vedere și reducerea poluării cu posibilitatea controlului reducerii noxelor/emisiilor.

Din masurile ce se pot lua pentru reducerea expunerii la zgomot sunt:

Masurile care se pot lua la calea de propagare

Masura

Reducerea zgomotului (dB)

Comentarii

Bariera (inclusiv cladiri)

5

Se poate aplica local

Bariera din materiale fonoabsorbante

Pana la 20

Se poate aplica izolat

Vegetatie

1 dB/10 m

Vegetatie deasa de la nivelul sursei la etajele superioare

Masuri care se pot lua la receptor

Masura

Reducerea zgomotului (dB)

Comentarii

Schimbare geam normal cu geam termopan

5-8

Adaugarea unui geam termopan suplimentar la cel normal existent

6-9

Fereastra initiala sa fie in conditie buna

Fereastra termopan strat dublu sau triplu

Pana la 20

Geam gros, separare larga, izolatie buna.

2.10 Strategii pe termen lung

Primaria Craiova si CET Craiova este obligata ca pe termen lung sa adopte cele mai performante si eficiente tehnici de combatere a poluarii fonice incluzand folosind panouri fonoabsorbante.

2.11       Informații financiare: buget, evaluare cost-eficiență, evaluare cost-profit

La momentul actual nu sunt disponibile informatii precise de ordin financiar pentru a preciza bugetul alocat exclusiv reducerii nivelului de zgomot ambiental la nivelul municipiului. Masurile descrise in capitolele anterioare sunt realizate atat de Primaria Municipiului Craiova, cat si de agenti economici ce opereaza in arealul orasului, facand dificila corelarea sumelor alocate sau obtinerea informatiilor specifice de la terti.

2.12      Măsuri de prevedere avute în vedere la evaluarea implementării și rezultatele planului de acțiune

Rezultatele implementării planului de acțiune vor fi evaluate pe măsură ce vor apărea schimbări în numărul de persoane afectate de zgomot.

Tabelul din secțiunea 2.6.1 va putea fi modificat atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate și se va putea calcula schimbarea intervenită față de situația prezentă.

Activitatea de Monitorizare a Zgomotului Ambiental

In conformitate cu HG 321/14.04.2005 si respectiv cu Directiva Europeana 2002/49/EC, scopul realizarii monitorizarii acustice este reprezentat de:

 • - actualizarea hartilor strategice de zgomot, din punctul de vedere al expunerii la zgomot a populatiei din aglomerarile urbane;

 • - monitorizarea si evaluarea actiunilor intreprinse de Primaria Municipiului Craiova si de alti factori respansabili la nivelul municipiului pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental, mentinerea si protejarea „zonelor linistite”.

In vederea atingerii scopului expus mai sus, Primaria intentioneaza sa desfasoare masuratori de monitorizare permanenta si semipermanenta ale nivelului de zgomot.

ANEXEConcluzii: 1. Primaria Municipiului Craiova va urmari sa scada nivelurile de zgomot permise pentru sursele industriale care cad sub incidenta HG 321/2005 republicata.

Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                  Pagina 1

Anexa:

Nivelurile de zgomot pentru Zonele linistite - Municipiul Craiova

In continuare sunt prezentare hartile de zgomot pentru zonele linistite - cele 4 parcuri administrate de Primaria Municipiului Craiova:

Legenda utilizata este urmatoarea:


35.0 dB(A)

40.0 dB(A)

45.0 dB(A)

50.0 dB(A)

55.0 dB(A)

60.0 dB(A)

65.0 dB(A)

70.0 dB(A)

75.0 dB(A)

80.0 dB(A)

80.0 dB(A)


Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 2

Parc Romanescu: Lzsn

Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 3

Parc Cornitoiu Lzsn

Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 4

Parc Lunca Jiului Lzsn

Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 5

Parcurile din Municipiul Craiova care trebuie considerate zone linistite sunt expuse la randul lor, la zgomotul provenit din traficul rutier si de la traficul feroviar, cum ar fi parcul Cornitoiu si mai putin la celelalte surse de poluare fonica.

Prin urmare, aplicare masurilor de reducere a zgomotului de la capitolul privind traficul rutier, vor avea un impact pozitiv asupra zonelor linistite din Municipiul Craiova.

Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 6


Expunerea parcurilor la zgomotul provenit de la traficul aerian, Ln


Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 7
Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 8
Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMANIA                                 Pagina 9
Pagina 10
Amenajarea si intretinerea spatiilor verzi

Scop: mentinerea nivelului scazut de zgomot in zonele linistite


Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                          IANUARIE 2009

ROMANIA__________________________________Pagina 11_______________________________PA02_CV_2009

Etapa I, prioritară, până în anul 2013. Se distinge o subetapă de intervenții ultraurgente:

(semaforul roșu) pentru perioada imediat următoare (2007-2009) în care dezvoltarea municipiului se va focaliza asupra următoarelor coordonate:

 • □ stabilirea unei viziuni de dezvoltare pe termen lung (perioada estimată 2050), care să rămână stabilă și să stea la baza oricărei revizuiri de PUG sau a diverselor planuri de amenajarea teritoriului, infrastructuri de transport și dezvoltare zonală (metropolitană), județeană și regională;

 • □ stoparea energică a reducerii spațiilor verzi existente (declararea parcurilor existente ca zone protejate, încetarea schimbării destinației, neeliberarea de autorizații de construcție chiar provizorii pe spații verzi, combaterea ocupării spațiilor verzi prin construcții provizorii sau parcări sau staționare autovehicule);

 • □ actualizare PUG și RLU printr-un larg proces de consultare publică și pe baza viziunii de dezvoltare pe termen lung (orizont 2050) cel târziu în 2008;

 • □ până atunci se va înceta practica de derogare semnificativă de la PUG-ul și RLU existent prin PUZ-uri (care în loc să detalieze și să particularizeze elementele directoare din PUG au permis dezvoltări sau utilizări opuse celor convenite);

 • □ stoparea extinderii intravilanului cât timp nu se poate asigura echiparea edilitară adecvată a totalității intravilanului deja existent (modernizare străzi, rețea de apă-canal, rețea de gaze, rețea electrică etc.);

 • □ protejarea, menținerea și dezvoltarea puținelor suprafețe și dotări din patrimoniul public cu funcțiuni ne-economice deschise direct cetățenilor (spații verzi, terenuri de joacă, terenuri de sport, zone de agrement etc.) și încetarea conversiei lor în teren pentru construcții sau trecerii lor în proprietate sau folosință privată chiar dacă se face pentru dotări utile publicului (ex. locuințe, spații comerciale etc);

 • □ interdicții în intervenții asupra zonelor și obiectelor de patrimoniu până la întocmirea Planului de regenerare a zonei istorice a municipiului Craiova;

 • □ inițierea cooperării metropolitane;

 • □ optimizare flux trafic auto prin semaforizare inteligentă;

 • □ calmarea și nu fluidizarea traficului în zona centrală a orașului;

 • □ realizarea de studii și planuri de acțiune detaliate și inizierea de parteneriate pentru:

 • - eliminarea gropii de gunoi de pe malul Jiului (Parcul Lunca Jiului);

 • - îmbunățătirea structurii de acesibilitate rutieră ți a traficului.

 • □ dezvoltarea învățământului academic de arhitectură și urbanism;

 • □ menținerea terenurilor de sport și amenajarilor existente și împiedicarea conversiei acelor terenuri în alte funcțiuni (cu mall-uri sau alte construcții);

 • □ menținerea și dezvoltarea bazinelor de înot, ștrandurilor și altor facilități;

 • □ realizarea centurii de ocolire a municipiului Craiova - varianta sudică.

 • □ stoparea “gâtuirii” variantei nordice prin permiterea construcției și accesului direct la șosea (Șoseaua de ocolire nu este stradă!)

 • □ desființarea tuturor rampelor ilegale de gunoi, monitorizarea strictă a zonelor periferice;

Planul de acțiune - Zgomotul in zone liniștite

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                          IANUARIE 2009

ROMANIA                                  Pagina 12                              PA02_CV_2009

 • 1.16. Programul „Craiova verde”

 • a. Prezervarea zonelor verzi existente și amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice

Descrierea proiectului:

Conservarea zonelor verzi existente corelat cu măsuri active probiodiversitate, încurajarea creării, de noi zone verzi și parcuri pentru îndeplinirea rolurilor de antipoluare și agrement cu accent pe criteriile ecologice în raport cu cele estetice, declararea parcurilor existente ca zone protejate, încetarea practicii de schimbare destinației acestora, interzicerea eliberării de autorizații de construcție chiar provizorii pe spații verzi, combaterea ocupării spațiilor verzi prin construcții provizorii sau parcări sau staționare autovehicule.

Impunerea de obligații sporite cantitativ și calitativ privind suprafețele plantate în perimetrele construite, parcări etc., atât publice cât și private.

Actori implicați/responsabili:

Primăria municipiului Craiova, Agenția Județeană de Protecție a Mediului, ONG-uri de profil. Termen de realizare: 2007, continuu

 • b. Programul de menținere și protecție a zonelor naturale și cvasinaturale de agrement de la periferia orașului

Descrierea proiectului:

Salubrizarea și amenajarea acestor zone pentru a evita antropizarea aspectului lor natural actual.

Actori implicați/responsabili:

Strategia de dezvotare economico-socială pentru municipiul Craiova 2007-2013

Primăria municipiului Craiova, ONG-uri de profil.

Termen de realizare: anual

 • c. Programul de amenajare de noi spații verzi

Descrierea proiectului:

Proiectarea și amenajarea de noi spații verzi respectând criteriile urbanistice moderne. Împădurirea și reamenajarea zonelor degradate sau supuse riscurilor naturale.

Actori implicați/responsabili: Primăria municipiului Craiova, Direcția Silvică.

Termen de realizare: 2013

2.14. Reabilitarea, conservarea și extinderea Parcului Romanescu

Descrierea proiectului:

Ecologizarea suprafețelor acvatice;

Reabilitarea și extinderea spre est a suprafețelor verzi;

Restaurarea Casei Bibescu;

Reabilitarea podului și a altor obiecte de patrimoniu;

Reabilitarea hipodromului și altor dotări sportive în aer liber;

Amenajarea unor alei tematice: pentru artiști plastici, pentru artizanat etc.

Actori implicați/responsabili:

Autoritățile publice locale/județene, ADR-SV, ANT, Ministerul Culturii și Cultelor, sectorul privat;

Termen de realizare: 2008-2009

Planul de acțiune - Expunerea la zgomot a clădirilor cu caracter special

MUNICIPIUL CRAIOVA                   ANEXA 6

ROMANIA                                 Pagina 1

IANUARIE 2009

PA02_CV_2009

Anexa

Expunerea la zgomot a cladirilor cu caracter special din Municipiul Craiova

Trafic Rutier:

Nivel

Nr. cladiri

Nivel

Nr. cladiri

dB

(LDEN)

dB

(IPN )

45

- < 50

6

SUM:

0

6

50

- < 55

3

SUM:

0

9

55 - < 60

8

55

- < 60

2

SUM:

8

11

60 - < 65

4

60

- < 65

0

SUM:

12

11

65 - < 70

2

65

- < 70

0

SUM:

14

11

70 - < 75

0

> 70

0

SUM:

14

11

>= 75

0

SUM:

15

11

Industrie:

Nivel

Nr. cladiri

Nivel

Nr. cladiri

dB

(LDEN)

dB

(IPN )

45

- < 50

0

SUM:

0

0

50

- < 55

0

SUM:

0

0

55 - < 60

0

55

- < 60

0

SUM:

0

0

60 - < 65

0

60

- < 65

0

SUM:

0

0

65 - < 70

0

65

- < 70

0

SUM:

0

0

70 - < 75

0

> 70

0

SUM:

0

0

>= 75

0

SUM:

0

0

Trafic feroviar:

Nivel

Nr. cladiri

Nivel

Nr. cladiri

dB

(LDEN)

dB

(IPN )

45

- < 50

1

SUM:

0

1

50

- < 55

0

SUM:

0

1

55 - < 60

0

55

- < 60

0

SUM:

0

1

60 - < 65

1

60

- < 65

0

SUM:

1

1

65 - < 70

0

65

- < 70

0

SUM:

1

1

70 - < 75

0

> 70

0

SUM:

1

2

>= 75

0

SUM:

2

2

COMPLETARE RAPORT FINAL

Planul de acțiune pentru Reducerea Nivelurilor de Zgomot in Municipiul Craiova

BENEFICIAR:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Efectuat de:

Enviro Consult srl str. Domnita Anastasia nr. 13 bl. 7, Sc.1, Ap. 45 Bucuresti, Sector 5

Tel. +4 (021) 311-8080

Fax +4 (021) 311-8080

PA02_CV_2009

FEBRUARIE 2009

Autorii

Bogdan Lazarovici, Dipl. Eng.

Verificat de

GEORGE TACHE,M.Sc., Dipl. Eng.

Enviro Consult s.r.l.

Str. Domnita Anastasia nr. 13, sector 5 Bucuresti

Tel: 021.311.8080

Fax: 021.311.8080

Email: office@envi.ro

Copyright Enviro Consult

Ideile si metodele de lucru propuse ce sunt continute in acest studiu raman proprietatea Enviro Consult s.r.l. (Compania) si nu pot fi folosite fara acordul Companiei pentru orice evaluare alta decat cea pentru care a fost realizat de catre Companie.

Pentru sursa de zgomot „trafic rutier”, din datele Primariei, rezulta implementarea urmatoarelor planuri de actiune (subliniate cu verde).

Tabel persoane expuse peste nivelul limita de zgomot.

ini

ini

PA1

PA1

PA2

PA2

PA3

PA3

Strada

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Lzsn

Lnoapte

Decebal

1242

376

791

240

61

54

161

140

Enescu

2405

2428

1717

1582

2

78

146

146

Independentei

79

49

58

37

0

0

0

0

Ispirescu

1088

1083

792

672

0

0

0

0

Stirbei Voda

318

314

231

224

0

0

0

0

A.I. Cuza

708

720

437

546

180

0

153

168

Brestei

445

404

331

280

0

0

103

103

Caracal

275

141

226

102

0

0

61

8

Carol I

775

825

255

331

0

0

0

0

Centru

301

201

88

47

0

0

0

0

Dacia

3100

810

2370

592

78

0

505

280

Astfel, pe strazile Caracal si pe bulevardele din centrul orasului se va aplica planul de actiune 1 (realizarea unui management al traficului).

Planul de actiune 2 (restrictionarea drastica a numarului autovehiculelor cu masa de peste 3,5t) se va aplica la str. A.I. Cuza si Carol.

Planul de actiune 3 (reasfaltarea strazilor cu un asfalt de buna calitate) se va aplica atat in 2009 cat si in perioada urmatoare, pana in 2012 pe strazile: Decebal, Enescu, Independentei, Ispirescu, Stirbei Voda, Brestei si Dacia.

Mai mult, Primaria Municipiului Craiova are un plan de reabilitare a mai multor strazi, plan de intretinere multianual care va fi definitivat de la an la an, in functie de disponibilitatile financiare ale Primariei.

Pentru sursa de zgomot „tramvai”

Intentia Primariei consta in reabilitarea a 11 km cale de rulare tramvai:

Tronson 2 Depou Severinului- Teatru Național:

 • • Depou- Peco Severinului 780 m

 • •  Peco Severinului - Craiovița Nouă 738 m

 • •  Craiovița Nouă - Toporaș 652 m

 • •  Toporaș - Complex Severinului 733 m

 • •  Complex Severinului -Spital Nr.2 1328 m

 • •  Spital nr,2 - Teatru Național 179 m

Tronson 3 Teatrul Național - Pasaj Electro

 • •  Teatrul Național - Piața Centrală 980 m

 • •  Piața Centrală - Rotonda 1286 m

 • •  Rotonda - Institut 884 m

 • •  Institut - Spitalul Nr. 3 894 m

 • •  Spitalul Nr. 3 - Pasaj Electro 1606 m

Solutii elementare de intretinere a parcului circulant pot conduce la o reducere suplimentara de 2dB, suficient pentru a aduce valorile tinta 2012 la zero.

Tram tip A +2dB - cale de rulare proprie cu prindere elastică pe traverse de beton pe pat de balast umplută cu pietriș și acoperită cu plăci de beton circulabile

Tabelul 17. Zgomotul de la tramvai Lden

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de persoane

3400

26

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de persoane

347

3722

240

0

0

Diferenta procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de persoane

9.26

99.31

100.00

0

0

Tabelul 18. Zgomotul de la tramvai Lnight

Domeniul de imisie în dB

50-55

55-60

60-65

65-70

70-

Nr. de persoane

289

0

0

0

0

Diferenta absoluta fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de persoane

3530

1171

0

0

0

Diferenta procentuala fata de valorile initiale

Domeniul de imisie în dB

55-60

60-65

65-70

70-75

75-

Nr. de persoane

92.43

100.00

0

0

0

Pentru sursa de zgomot „trafic feroviar - CFR”

Primaria va colabora cu CFR SA pentru a identifica potentialele probleme punctuale aparute si pentru a limita efectul acestora asupra oamenilor.

Primaria va incerca, folosind si programele de reabilitare termica a locuintelor sa realizeze izolarea fonica la receptor, prin folosirea geamurilor termopan.

Populatie afectata dupa aplicarea acestei masuri: 0

Termen: 2009-2012, de cate ori va fi constatat de situatia existenta in teren.

Pentru sursa de zgomot „industrie”

Primaria va colabora cu ARPM in vederea stabilirii unor criterii mai stricte in ceea ce priveste nivelul de zgomot admis la acordarea Autorizatiei Integrate de Mediu, nivel de zgomot care nu trebuie sa depaseasca nivelul-limita al zgomotului permis potrivit tintei 2012, asa cum este stipulat in OM privind valorile limita.

Populatie afectata dupa aplicarea acestei masuri: 0

Termen: 2009-2012.