Hotărârea nr. 366/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 366

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 366

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.102188/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna iulie 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.125/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art. 45 alin.2, lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna iulie 2009, în valoare de 90.774,28 lei, fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.l LA HOTĂRÂREA NR.366/2009

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A SUMELOR

CE SE ALOCĂ PENTRU ACOPERIREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE PE LUNA IULIE 2009 '

FARA TVA

Activitate

1

Valoare ajutor de stat conform - LEI

O.M.A.1.125 / 2007

Din care:

Buget local - lei

Buget de stat - lei

»CENTRALE TERMICE

30.485,25

22.880,02

7.605,23

' PUNCTE TERMICE

184.389,99

67.894,26

116.495,73

TOTAL

214.875,24

90.774,28

124.100,96

07subvî
4         1

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.366/2009

DECONT

PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI

TERMICE PE PERIOADA IULIE 2009 CONFORM O.M.A.I 125/2007

Activitate

Perioada

Cantitate

Preț local

HCLM

372 /2008

Preț energie termică RA Termoficare

Preț local de referință Decizie ANRSC 258/2008

Compensare unitară combustibili Decizie ANRSC 258/2008

Subvenție autorități locale

Valoare ajutor de stat

--------,------------

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare C’

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare

PL

PET

PLR

Ccomb

S autorități locale

C

Lei

Lei Cu TVA

Gcal

Lei/Gcal

Lei / Gcal

Lei /Gcal

Lei / Gcal

Lei / Gcal

Lei

0

1

2

î >3

4

5

6

7 = 4 —5-6

8 = ( 6+7) x 2

9= 8+ (5-3) x2

10 = 9x19%

Energie termică

'rodusă prin

IULIE 2009

267,978640

156,52

270,28

156,48

28,38

85,42

30.495,97

30.485,25

36.277,45

Energie termică distribuită prin PT

IULIE 2009

4.104,852742

156,52

' f

201,44

156,48

)

28,38

16,58

184.554,18

184.389,99

t

219.424,09

Total

214.875,24

255.701,54

ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR.366/2009

DECONT

PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL

CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR 36 / 2006 PE PERIOADA IULIE 2009

1

Activitate

Perioada

Cantitate

Gcal

Preț

Cumpărare CET

Lei/Gcal

Tarif distribuție RA Termoficare

Lei/Gcal

Total

Tarif

PET

Lei/Gcal

Compensare Unitara Combustibili Decizie 258/2008 ANRSC Lei /Gcal

Preț local

PL

HCLM

372 /2008

Lei/Gcal

Diferența de acoperit de la Bugetul local

Lei /Gcal

TOTAL

Subvenție de primit de la Bugetul local lei

TOTAL Subvenție de primit de la Bugetul local Lei-cu TVA

0

1

2

3

4

5 = 3+4

6

7

8=5-6-7

9 = 8x2

10 =9x19%

Energie termică produsă prin CT

IULIE 2009

267,97fife4b

-

-

270,28

28,38

156,52

85,38

22.880,02

27.227,22

Energie termică distribuită prin PT

IULIE 2009

4.104,852742

113,96

87,48

201,44

28,38

156,52

16,54

67.894,26

80.794,17

4

TOTAL

1

16»-

90.774,28

f

108.021,39

07subv2