Hotărârea nr. 365/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 365

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 365

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.100359/2009 al Direcției Economico - Financiară prin care se propune aprobarea tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat prin centrale termice și puncte termice și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică și Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.l și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat prin centrale termice și puncte termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.121/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexă la Hotărârea nr.365/2009

Prețurile locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă prin centrale și puncte termice

Nr. crt.

Explicație

Populație

Agenți Economici

Preț local mediu agenți economici

lei/Gcal fără TVA

lei/Gcal cu TVA

lei/Gcal fără TVA

lei/Gcal cu TVA

lei/Gcal fără TVA

lei/Gcal cu TVA

1.

Preț local de energie termică produsă prin centrale termice pe bază de gaze neturale

270,28

321,63

270,28

321.63

204,50

243,35

2.

Tarif local pentru distribuția energiei termice cumpărată și distribuită prin puncte termice

88,96

105,86

88,96

105,86

204,50

243,35