Hotărârea nr. 364/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 364

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 364

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.101821/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară privind aprobarea rectificării veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, pe anul 2009, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei horărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

j.


MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr.1

La H.C.L. nr.364/27.08.2009


Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2009

mii lei

Cod indicator

Denumirea indicatorilor

Buget HCL 209/apr. 2009

Influențe

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

VENITURI TOTAL, din care:

3 465,00

0,00

3 465,00

36.11

Diverse venituri

3 465,00

3 465,00

36.11.06

Taxe speciale,din care:autorizații liber acces

250,00

250,00

36.11.07

Amortizare mijloace fixe

0,00

0,00

36.11.08

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

400,00

400,00

36.11.09

Fond de risc

0,00

0,00

36.11.10

Fond de rulment

56,00

56,00

36.11.50

Alte venituri, total, din care:

2 759,00

2 759,00

* stimulente

2 000,00

2 000,00

* alocații de naștere

759,00

759,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

14 242,00

0,00

14 242,00

Cheltuieli de personal

3 065,00

-1 050,00

2 015,00

Bunuri si servicii

1 043,00

0,00

1 043,00

Cheltuieli de capital

10 134,00

1 050,00

11 184,00

' / i

Page 1

Cod indicator

Denumirea indicatorilor

Buget HCL 209/apr. 2009

Influențe

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

51.11

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE, din care:

2 981,00

-1 050,00

1 931,00

Cheltuieli de personal

2 306,00

-1 050,00

1 256,00

Bunuri si servicii

475,00

475,00

Cheltuieli de capital

200,00

200,00

65.11

INVATAMANT, din care:

0,00

150,00

150,00

Cheltuieli de capital

0,00

150,00

150,00

67.11

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care:

2 840,00

129,00

2 969,00

Cheltuieli de capital

2 840,00

129,00

2 969,00

68.11

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

759,00

0,00

759,00

Cheltuieli de personal

759,00

759,00

70.11

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:

5 107,00

401,00

5 508,00

Bunuri si servicii

568,00

568,00

Cheltuieli de capital

4 539,00

401,00

4 940,00

74.11

PROTECȚIA MEDIULUI, din care:

225,00

350,00

575,00

Cheltuieli de capital

225,00

350,00

575,00

84.11

TRANSPORTURI, din care:

2 330,00

20,00

2 350,00

Cheltuieli de capital

2 330,00

20,00

2 350,00Page 2


\ MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa 2 la HCL nr. 364/2009


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

D.P.P.D.T.I

SERVICIUL TEHNIC - INVESTIȚII

PROPUNERI RECTIFICARE PROGRAM DE INVESTIȚII AUGUST 2009

In afara bugetului local:mii iei

Mr. crt.

Obiectivul de investiție

Capitol/ Cod indicator

Val.conf. Lista aprob.

Prin HCLM

2009

Suma * diminuata

Suma

suplim.

Influente

Rectificare

AUGUST 2009

Valoare

după rectificare

0

1

2

3

4

5

5

6

TOTAL GENERAL

o

0

1 050

1050

1 050

TOTAL CAP. 65.11

0

0

150

+150

150

1

CTAM C-tin Brancusi (PMC)\ Tabara școlara Facai (PT+ex.)

65.11

71.01.01

0

0

50

+50

50

2

Grădiniță nr. 5 (tertiar): Extindere si supraetajare grădiniță (ex.)

65.11

71.01.01

0

o

100

+100

100

TOTAL CAP. 67.11

0

0

129

129

129

67.11.05.03:

0

0

129

+129

129

1

Achiziție tractor 80 CP (RAADPFL)

67.11.05.03

71.01.02

0

0

129

+129

129

TOTAL CAP. 70.11

0

0

401

401

401

70.11.06:

0

0

93

+93

93

1

Extinderea rețelelor electrice de distribuție din mun. Craiova -Programul National „Electrificare 2007-2009" (PT+ex.)

70.11.06

71.01.01

0

0

93

+93

93

70.11.03.01:

0

0

8

+8

8

1

Rețele locuințe ANL cu chirie pentru tineri in cart. Romanescu, str. Potelu, et. I (ex.)

70.11.03.01

71.01.01

’ 0

0

8

+8

8

70.11.50:

0

0

300

+300

300

1

Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistemului informațional privind constituirea băncii de date urbane in mun. Craiova

70.11.50

71.01.30

0

0

300

+300

300

TOTAL CAP. 74.11

0

■ 0

350

350

350

74.11.05.01:

0

0

350

+300

350

1

Achiziție tractor cu incarcator hidraulic-TIH (2 buc.) (Salubritate)

74.11.05.01

71.01.02

0

0

350

+350

350

TOTAL CAP. 84.11

0

0

20

20

20

84.11.03.03:

0

0

20

+20

20

1

Reactualizare S.F. Deschidere, aliniere si lărgire str. A.I.Cuza

84.11.03.03

71.01.30

0

0

20

+20

20

NOTA:

* Conform notelor de fundamentare