Hotărârea nr. 363/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 363

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 363

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009;

Având în vedere raportul nr.101987/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303,304,306,307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a și art. 61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, la valoarea de 522.747 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei horărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Constantin RĂDUCĂNOIU

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr.1 la Hotararea 363 /27.08.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

/ENITURI TOTAL, din care:

515 003,00

7 744,00

522 747,00

Venituri proprii

725 000,00

125 000,00

I.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din zare:

179 719,00

0,00

179 719,00

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%)

178 550,00

178 550,00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul oe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1 169,00

Xl

1 169,00

III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care:

175 728,00

0,00

175 728,00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

172 387,00

0,00

172 387,00

- pentru finanțarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat

160 997,00

160 997,00

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

11 390,00

11 390,00

“V"

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1 841,00

1 841,00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea programelor de infrastructura din spațiul rural

1 500,00

0,00

1 500,00

IV. Subvenții

34 556,00

7 744,00

42 300,00

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care:

34 556,00

7 744,00

42 300,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

594,00

594,00

/

Subvenții pentru finanțarea cheltuielior de capital ale unităților din invatamantul preuniversitar de stat

598,00

598,00

Subvenții pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investiții publice din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

156,00

156,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

2 209,00

1 752,0C

3 961,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

19 177,00

3 317,0C

22 494,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

5 351,00

2 675.0C

8 026,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

1 880,00

1 880,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier

675,01

675,00

Subvenții pentru acordarea de trusouri pentru nou născuți

540,01

3

540,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

3 376,0

3

3 376,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

515 003,0

3           7 744,00

522 747,00

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE, din care:

53 758,0

3               50,00

53 808,00

Cheltuieli de personal

28 800,0

3

28 800,00

Bunuri si servicii

18 015,0

3               50,00

18 065,00

Alte transferuri

67,0

3

67,00

Asistenta sociala

652,0

3

652,00

Cheltuieli de capital

6 224,0

3

6 224,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente    |

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

54.02

\LTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

2 246,00

0,00

2 246,00

rond pt. garantarea imprumuturilor externe, :ontractate/garantate de stat

53,00

53,00

Droiecte si programe administrație publica:

93,00

93,00

Bunuri si servicii

2,00

2,00

Cheltuieli de capital

91,00

91,00

Servicii publice comunitare de evidenta a oersoanelor

2 000,00

2 000,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor ocale

100,00

100,00

55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI MPRUMUTURI.din care:

19 562,00

0,00

19 562,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne si externe

19 562,00

19 562,00

56.02

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

130,00

0,00

130,00

Transferuri curente

130,00

130,00

57.02

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Șl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-64,00

0,00

-64,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-64,00

-64,00

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA, din care:

14 300,00

0,00

14 300,00

Bunuri si servicii

300,00

300,00

Transferuri către instituții publice

14 000,00

14 000,00

65.02

INVATAMANT, din care:

189 384,00

100,00

189 484,00

Cheltuieli de personal

160 997,00

160 997,00

Bunuri si servicii

20 050,00

100,00

20 150,00

Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

473,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7 236,00

7 236,00

66.02

SANATATE, din care:

5 096,00

0,0C

5 096,00

Cheltuieli de personal

3 376,OC

3 376,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

Transferuri către instituții publice

1 700,00

1 700,00

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pt. finanțarea sanatatii

3 376,00

-3 376,0C

0,00

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care:

59 268,00

530,0(

59 798,00

Bunuri si servicii

15 020,00

400,0C

15 420,00

Transferuri către instituții publice

19 095,00

80,0C

19 175,00

Alte cheltuieli

1 050,00

50,0(

1 100,00

Cheltuieli de capital

24 103,00

24 103,00

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA, din care

29 097,00

100,0(

29 197,00

Cheltuieli de personal

11 993,00

11 993,00

Bunuri si servicii

1 072,00

1 072,00

Transferuri curente

8 880,00

8 880,00

Asistenta sociala

6 502,00

6 502,00

Alte cheltuieli

577,00

100,0

3               677,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

-72,00

3

-72,00

70.02

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC/ , din care:

34 430,01

-780,0

0            33 650,00

Bunuri si servicii

10 865,00

3

10 865,00

Cheltuieli de capital

23 565,00

3            -780,0

3            22 785,00

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI, din care:

22 811,00

0,0

0 22 811,00

Bunuri si servicii

16 961,00

3

16 961,00

Cheltuieli de capital

2 940,00

3

2 940,00

Rambursări de credite

2 910,0

3

2 910,00

80.02

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care:

2 835,0

0,0

0             2 835,00

Bunuri si servicii

263,00

3

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1 957,0

3

1 957,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

20 844,00

2 675,00

23 519,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif, total, din care:

18311,00

2 675,00

20 986,00

* bugetul de stat

5 351,00

2 675,00

8 026,00

* bugetul local

12 960,00

12 960,00

Cheltuieli de capital

2 533,00

2 533,00

84.02

TRANSPORTURI, din care:

61 306,00

5 069,00

66 375,00

Bunuri si servicii

27 250,00

27 250,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

20 560,00

5 069,00

25 629,00

Cheltuieli de capital

12 846,00

12 846,00

•r

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

53 758,00

50,00

53 808,00

Cheltuieli de personal

28 800,00

28 800,00

Bunuri si servicii

18 015,00

50,00

18 065,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6 224,00

6 224,00

MUNICIPIUL CRAIOVA


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 65.02 - INVATAMANT
/

mii i

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

189 384,00

100,00

189 484/J

Cheltuieli de personal

160 997,00

160 997,00

Bunuri si servicii

20 050,00

100,00

20 150,00

Alte transferuri - prog. PHARE si alte prog. cu finanțare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

473,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7 236,00

7 236,00

FP-01-01, ver 1

MUNICIPIUL CRAIOVA


(■

/.


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 66.02 - SANATATE


mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

5 096,00

0,00

5 096,00

Cheltuieli de personal

0,00

3 376,00

3 376,00

Asistenta sociala

20,00

0,00

20,00

Transferuri către instituții publice

1 700,00

0,00

1 700,00

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pt. finant. sanatatii

3 376,00

-3 376,00

0,00

1.Centrul de sânge

20,00

0,00

20,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

2. Spitalul municipal Filantropia

500,00

0,00

500,00

Transferuri către instituții publice

500,00

500,00

3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie

500,00

0,00

500,00

Transferuri către instituții publice

500,00

500,00

4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova

700,00

0,00

700,00

Transferuri către instituții publice

700,00

700,00

S.Serviciul Public"Crese"

3 376,00

0,00

3 376,00

Cheltuieli de personal

3 376,00

3 376,00

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pt. finanțarea sanatatii

3 376,00

-3 376,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

59 268,00

530,00

59 798,00

Bunuri si servicii

15 020,00

400,00

15 420,00

Transferuri către instituții publice

19 095,00

80,00

19 175,00

Alte cheltuieli

1 050,00

50,00

1 100,00

Cheltuieli de capital

24103,00

0,00

24103,00

Casa de cultura Tr. Demetrescu —      -transferuri

445,00

445,00

Teatrul liric Elena Teodorini                -transferuri

6 600,00

6 600,00

Teatrul pentru copii si tineret Colibri        -transferuri

1 050,00

1 050,00

Filarmonica Oltenia                        -transferuri

5 300,00

80,00

5 380,00

Ansamblul folcloric Maria Tanase         -transferuri

1 500,00

1 500,00

Sport Club Municipal Craiova             -transferuri

4 200,00

4 200,00

Arhiepiscopia Craiovei, din care:

850,00

50,00

900,00

- Alte cheltuieli

850,00

50,00

900,00

Biserica Sf. Calinic Cernicanul

200,00

0,00

200,00

- Alte cheltuieli

200,00

200,00

Servicii recreative si sportive, total din care:

39 088,00

400,00

39 488,00

1. Acțiuni sportive

100,00

0,00

100,00

- Bunuri si servicii

100,00

100,00

-Transferuri curente

0,00

0,00

2. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

38 988,00

400,00

39 388,00

- Bunuri si servicii

14 885,00

400,00

15 285,00

- Cheltuieli de capital

24 103,00

24 103,00

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din care: - bunuri si servicii

35,00

0,00

35,00

- Finanțare proiecte culturale cf. Lg.350/2006

35,00

35,00

mii lei

_ __             Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

29 097,00

100,00

29 197,00

Cheltuieli de personal

11 993,00

0,00

11 993,00

Bunuri si servicii

1 072,00

0,00

1 072,00

Transferuri curente

8 880,00

0,00

8 880,00

Asistenta sociala

6 502,00

0,00

6 502,00

Alte cheltuieli

577,00

100,00

677,00

Cheltuieli de capital

145,00

0,00

145,00

Plăți efectuate în anii precedenți și-recuperate în anul curent

-72,00

0,00

-72,00

Consiliul Local- Expertiza tehnica-Serviciul public de asistenta medico- sociala

145,00

0,00

145,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

1. Serviciul public de asistenta medico- sociala, din care:

8 500,00

0,00

8 500,00

Transferuri curente

8 500,00

8 500,00

2.Drepturi asistenți personali pt. copii si adulti cu handicap grav

8 830,00

0,00

8 830,00

Cheltuieli de personal

8 830,00

8 830,00

3.Sprijin financiar pentru constituirea familiei- Ig.396/2006

1 880,00

0,00

1 880,00

Asistență sociala

1 880,00

1 880,00

4.Acordarea de trusouri pentru nou-născuti -lg.482/2006

540,00

0,00

540,00

Asistență sociala

540,00

540,00

S.Ajutor pt. încălzire locuințe - cf. O.G 107/2006

675,00

0,00

675,00

Asistenta sociala

675,00

675,00

6.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, însoțitorii acestora, si pentru nevazatori

1 000,00

0,00

1 000,00

Asistenta sociala

1 072,00

1 072,00

mii lei

1 *•

Denumirea indicatorilor

•       n                                                                        ■*-

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

1

2

3

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-72,00

-72,00

7. Ajutor social și ajutor pt. încălzire locuințe - cf.lg.416/2001

2 060,00

0,00

2 060,00

Asistenta sociala

2 060,00

2 060,00

8.Asociatia "The European House"

100,00

0,00

100,00

Alte cheltuieli

100,00

100,00

9. înhumări

25,00

0,00

25,00

Asistenta sociala

25,00

25,00

10. Centru de zi socio- medical Sf. loan Sebastian

15,00

0,00

15,00

Cheltuieli personal

14,00

4

14,00

Bunuri si servicii

1,00

l

1,00

H.Cofinantare proiect -Centru de zi -spijin pentru vârstnicii abandonați de familie

40,00

0,00

40,00

Cheltuieli personal

39,00

39,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

12. Cofinantâre proiect- îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova

380,00

0,00

380,00

Cheltuieli personaj

360,00

360,00

Bunuri si servicii

20,00

20,00

13.Consiliul Local- transferuri pt. protecția copilului

380,00

0,00

380,00

Transferuri curente

380,00

380,00

14.Cofinantare proiect - Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore"

20,00

0,00

20,00

Alte cheltuieli

20,00

20,00

16. Centrul social de urgenta "Sf. Vasile"

505,00

100,00

605,00

Cheltuieli personal

50,00

50,00

Alte cheltuieli

455,00

100,00

555,00

17.Cofinantare - Implementare strategie locala antidrog

2,00

0,00

2,00

Alte cheltuieli

2,00

2,00

Serviciul Public Crese

4 000,00

0,00

4 000,00

Cheltuieli de personal

2 700,00

2 700,00

Bunuri si servicii

1 050,00

1 050,00

Asistenta sociala

250,00

250,00

* *■ • ■ * ;

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 7 la Hotararea 363 /27.08.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

la capitolul 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

34 430,00

-780,00

33 650,00

Bunuri si servicii

10 865,00

0,00

10 865,00

Cheltuieli de capital

23 565,00

-780,00

22 785,00

1. Iluminat public si electrificări rurale

22 783,00

45,00

22 828,00

Bunuri si servicii

6 890,00

6 890,00

Cheltuieli de capital

15 893,00

45,00

15 938,00

2. Locuințe, din care:

674,00

0,00

674,00

Cheltuieli de capital

674,00

674,00

3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care:

170,00

0,00

170,00

Bunuri si servicii

125,00

125,00

Cheltuieli de capital

45,00

45,00

4. Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale, din care:

10 803,00

-825,00

9 978,00

1. Sistematizarea circulației

1 800,00

1 800,00

2. M.R.D

2 050,00

2 050,00

3. Cheltuieli de capital

6 953,00

-825,00

6 128,00


MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      Anexa nr. 8

la Hotararea 363 /27.08.2009

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

Total, din care:

20 844,00

2 675,00

23 519,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif,total, din care:

18 311,00

2 675,00

20 986,00

* bugetul de stat

5 351,00

2 675,00

8 026,00

* bugetul local

12 960,00

12 960,00

Cheltuieli de capital

2 533,00

2 533,00

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa nr. 9 la Hotararea 363 727.08.2009

tf» v       &    ,.     *■

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 323/iulie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

61 306,00

5 069,06

66 375,00

Bunuri si servicii,total, din care:

27 250,00

0,00

27 250,00

- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetateni

7 000,00

7 000,00

-pentru străzi

20 250,00

20 250,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

650,00

650,00

- gratuitati ( benef. Lg. 42/1990, Lg. 44/1994)

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

20 560,00

5 069,00

25 629,00

Cheltuieli de capital, din care:

12 846,00

0,00

12 846,00

- R.A.T Craiova

794,00

794,00

- obiective proprii

12 052,00

12 052,00


MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa W ia HCt_ nr.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

D.P.P.D.T.I

SERVICIUL TEHNIC - INVESTIȚII

PROPUNERI RECTIFICARE PROGRAM DE INVESTIȚII AUGUST 2009

Bugetul local: mii iei

Mr.

crt.

Obiectivul de investiție

Capitol/ Cod indicator

Val.conf.

Lista aprob.

Prin HCLM

209/2009

Suma diminuata

Suma suplim.

Influente

Rectificare

AUGUST 2009

Valoare

după rectificare

0

1

2

3

4

6

5

6

TOTAL GENERAL

5 204

1 125

345

-780

4 424

TOTAL CAP. 70.02

3 349

925

145

-780

2 569

1

Refacere si modernizare Sala Polivalenta 400 locuri

70.02.50

71.01.01

1 800

825

0

-825

975

2

Iluminat arhitectural Biserica Sf. Treime (PT+ex.)

70.02.06

71.01.01

1 449

0

45

+45

1 494

3

Actualizare PUZ zona Romanescu

- Hipodrom

70.02.50

71.01.30

100

100

0

-100

0

4

Realizare PUZ zona Romanescu -Hipodrom

70.02.50

71.01.30

0

0

100

+100

100

TOTAL CAP. 84.02

1 855

200

200

0

1 855

1

SF Modernizare str. Râului (tronson cuprins intre Pod Popoveni si DN 56)

84.02.03.03

71.01.30

0

0

200

+200

200

2

Realizare pasaj denivelat, subteran, pe sub intersecția str. Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. împăratul Traian, in vederea preluării traficului auto pe Bvd. Carol I - str. Aries (PT+taxa de racordare la rețeaua electrica)

84.02.03.03

71.01.30

1 855

, - .V,

200

0

-200

1 655