Hotărârea nr. 361/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 361

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT


HOTĂRÂREA NR

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr. 94148/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2009;

În conformitate cu prevederile cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată și Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/2009 referitoare la aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct. 5, 17 art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Împotriva listei de repartizare se poate face contestație în termen de 7 zile de la afișarea acesteia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.962/2001 modificată și completată.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,

PRIMAR,

Ec. Antonie SOLOMON


AVIZAT,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Patrimoniu

Serviciul A.D.P.P.F.L.

Nr. ___ din __/__/___

Raport,

Se aprobă, PRIMAR,

Ec. Antonie Solomon

Prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/28.02.2009 a fost aprobată lista privind stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in Municipiul Craiova, în anul 2009.

Prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, in cursul anului 2009 se derulează Programul de construire de locuințe pentru tineri in regim de închiriere pe următorul amplasament: cartier Romanescu, strada Potelu, etapa II, blocurile R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, R17, R19 cu un număr de 126 unități locative cu regim de înălțime P+3E.

În data de 24.07.2009, Agenția Națională pentru Locuințe a predat Consiliului Local al Municipiului Craiova în vederea administrării, punerii în funcțiune și exploatării, obiectivul de investiție cu un total de 37 unități locative situat în Cartier Romanescu, Strada Potelu, etapa II, blocurile R1, R3, R5, încheindu-se în acest sens Protocolul înregistrat sub nr.93871.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea protocolului de predare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, se întocmește lista de repartizare. În această listă se înscrie un număr de solicitanți corespunzător fondului de locuințe disponibil, preluați în ordinea în care au fost înscriși în lista de prioritate pentru soluționarea cererilor.

La data repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces:

 • - titularul cererii de locuință, trebuie să fie în vîrstă de pană la 36 de ani la data repartizării locuinței;

 • - titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia trebuie să nu dețină, să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie proprietate de stat, proprietate a Consiliului Local al Municipiului Craiova sau a unității în care își desfășoară activitatea în Municipiul Craiova (locuință de serviciu);

 • - titularul cererii de locuință să își desfășoare activitatea în Municipiul Craiova.

Pentru stabilirea datei la care se calculeaza varsta solicitantilor de locuinte, se aplica dispozitiile art.15, alin 5 din Hotarirea Guvernului nr.962/2001 asa cum a fost modificat prin Hotarirea Guvernului nr.165/2008, care statueaza faptul ca data la care se raporteaza indeplinirea conditiilor referitoare la varsta solicitantilor de locuinte, este data preluarii in administrare a locuintelor de catre autoritatea locala respectiv 24.07.2009.

Avind in vedere ca din lotul de 126 unitati locative preconizate a fi date in folosinta pana la finele anului, au fost receptionate numai 37 unitati locative, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de acces, s-au transmis 37 comunicari privind documentele necesare cuprinderii in lista de repartizare, documente referitoare la: adeverință eliberată de unitatea angajatoare care să ateste faptul că titularul desfășoară activitatea în Municipiul Craiova, carnet de muncă/contractul de muncă, declarația notarială, toate eliberate în cursul lunii iulie 2009.

Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanții de locuință, se aplică dispozițiile art.15, alin 6 din Hotărîrea Guvernului nr.962/2001, modificata care stabilesc faptul că, asigurarea spațiului locativ pe număr de persoane se face cu respectarea exigențelor minimale prevăzute de Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea descrescatoare a numărului de camere urmărindu-se evitarea repartizarii unor spații excedentare, astfel: 1 persoana - 1 cameră; 2 persoane - 2 camere; 3, 4 persoane - 3 camere; 5, 6 persoane - 4 camere.

Tinand cont ca din cele 37 locuinte, 13 sunt garsoniere si 24 apartamente cu doua camere, in raport de componența familiilor solicitanților înscriși în lista de prioritate si de indeplinirea criteriilor de acces, situația se prezintă astfel:

 • - 13 titulari (persoane singure) respectiv pozitiile 5, 9, 12, 19, 20, 28, 29, 33, 38, 44, 46, 67, 70 din lista de prioritati aprobata prin H.C.L. nr.123/2009, beneficiază de repartizarea unei garsoniere;

 • - 24 familii compuse din 2 și mai mult de 2 persoane, respectiv pozitiile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 din lista de prioritati aprobata prin H.C.L. nr.123/2009, beneficiază de repartizarea unui apartament cu 2 camere;

 • - 1 persoana respectiv Dna Buzerinescu Dumitra inscrisa in lista de prioritate la pozitia 31 nu poate sa beneficieze de repartizarea unei locuinte ANL intrucit a implinit varsta de 36 de ani la data de 12.05.2009;

 • - 1 persoana respectiv Dna Raduca Ionela Daniela inscrisa in lista la pozitia 64, nu poate sa beneficieze in aceasta etapa, de repartizarea unei locuinte ANL intrucat nu a depus documentele doveditoare ( fiind plecata din tara), aceasta ramanand in evidenta pentru urmatoarea transa de repartizare in masura in care confirma incadrarea in continuare in prevederile legale;

 • - intrucat apartamentele compuse din doua camere s-au epuizat la pozitia 32 din lista, pentru a respecta exigentele minimale prevazute de Legea nr.114/1996, republicata, titularii a caror familie este compusa din 2 si mai mult de 2 persoane care au dreptul la doua camere situati pe pozitiile 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 vor fi inscrisi in urmatoarea lista de repartizare ce se va intocmi pentru locuintele ce urmeaza a fi finalizate pana la 31.12.2009.

Astfel, lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii propusă cuprinde 37 titulari în varstă de pană la 36 ani la data de 24.07.2009 și care desfășoară activitatea în Municipiul Craiova preluați din lista de prioritate aprobată prin H.C.L. nr.123/2009, de la poziția 1 pana la poziția 30 la care se adauga pozitiile 32, 33, 38, 44, 46, 67, 70.

Repartizarea efectiva a locuintelor se face catre persoanele inscrise in lista de repartizare, in functie de numarul de camere la care au dreptul conform Legii nr.114/1996, republicata si functie de gradul de confort conferit de nivelul pe care sunt amplasate locuintele, urmarindu-se repartizarea in functie de ordinea de prioritate a tuturor locuintelor situate la etajele I si II si continuandu-se cu locuintele situate la ultimul etaj si parter.

Macheta listei de repartizare (FP 14-09 ver2) este stabilită prin procedura de proces cod PP-14 și cuprinde: număr curent, nume/prenume, adresa imobil.

Lista de repartizare va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova.

In conformitate cu prevederile art.15, alin 7 din Hotărarea Guvernului nr.962/2001, modificata prin H.G. nr.165/2008, contestatiile cu privire la repartizarea locuintelor se vor adresa primarului municipiului Craiova in termen de 7 zile de la afisare; solutionarea contestatiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii.

Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de acces care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori în limita disponibilului din fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărîrii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/26.02.2009, propunem promovarea proiectului de hotarire privind:

 • -       aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Municipiul Craiova, în anul 2009, conform Anexei la prezentul raport.

Împotriva listei de repartizare se poate face contestație în termen de 7 zile de la afișarea listei, potrivit prevederilor art.15, alin 7 din Hotărarea Guvernului nr.962/2001, modificata prin H.G. nr.165/2008;

 • -        imputernicirea Primarului municipiului Craiova sa semneze contractele de inchiriere pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii prevazute in anexa la prezentul raport.

DIRECTOR EXECUTIV,

Intocmit,

Cons. Pirvu Doina


cons. Ovidiu Vanghelie

Avizat pentru legalitate, Cons. Jur. Mirel Bontea

Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri. destinate închirierii in Municipiul Craiova in anul 2009

NrCrt "-fUL


Ei Nr.cam


lilre ■           (Șir, ne. hlm , ap)

1

TUREAC CRISTINA MARIOARA

Potelu

R1

3

1

2

2

POPA GABRIELA

Potelu

R1

5

1

2

3

GAVRILA ALEXANDRU

Potelu

R3

4

1

2

4

CALINESCU DANIEL

Potelu

R1

6

2

2

5

SFETCU SIMINA MARIA

Potelu

R1

7

2

1

6

NICOLA ION

Potelu

R5

3

1

2

7

ȘTEFAN NICOLETA DANIELA

Potelu

R5

5

1

2

8

GAGIU MIRABELA ELENA (BUBATU

Potelu

R3

6

1

2

9

MUSCALU ELENA

Potelu

R3

5

1

1

10

ANDRECA FLORINA ADRIANA

Potelu

R1

8

2

2

11

MARIN NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R3

8

2

2

12

GANA AUREL MITICA

Potelu

R1

10

3

1

13

DINU ILIUTA

Potelu

R3

10

2

2

14

TANASIE MIHAI SORIN

Potelu

R5

6

2

2

15

RUSU ELENA ALINA

Potelu

R5

8

2

2

16

DUTA RALUCA FLORIANA

Potelu

R1

9

3

2

17

PANA ANNE MARYE

Potelu

R1

11

3

2

18

DINA CHIRITESCU MARIANA

Potelu

R3

12

3

2

19

BREBENARU IONEL LAURENTIU

Potelu

R5

4

1

1

20

CRĂCIUN IRINA MARIA

Potelu

R1

4

1

1

21

CIOBANESCU ALINA VERGINICA

Potelu

R3

14

3

2

22

NICA DANIEL

Potelu

R5

9

3

2

23

CIOANA SILVIU

Potelu

R5

11

3

2

24

JUJA NICOLAE CRISTIAN

Potelu

R1

1

P

2

NrC'rt TFI ’ULA R

25

TUDORASCU CARMEN ILEANA

Potelu

R1

2

P

2

26

ZAHARIA PAULA

Potelu

R3

1

P

2

27

SERBANESCU FLORIN ILIE

Potelu

R3

3

P

2

28

DINU ADRIAN

Potelu

R3

9

2

1

29

PREDOIANU ELENA

Potelu

R3

11

2

1

30

CAPATINA MIRCEA VIOREL

Potelu

R5

1

P

2

31

CALINOIU SANDU LAURENTIU

Potelu

R5

2

P

2

32

ALBESTEANU MARIAN DUMITRU

Potelu

R5

7

2

1

33

PATRASCOIU MADALINA LILIANA

Potelu

R3

7

1

1

34

MITRICA LUCIAN MARIN

Potelu

R3

13

3

1

35

MAZILU FLORIN

Potelu

R3

15

3

1

36

BOZGAN IRINA

Potelu

R5

10

3

1

37

BUZATU DANIEL FLORIN

Potelu

R3

2

P

1

W6b

Bd. Unirii nr. 61, Bl. F3, Sector 3. 030828 București,

Tel: 021 320 44 60, Fax: 021 320 61 10 - Secretariat

Tel:

021 320 61 22 - Relații cu publicul

Biroul Recepții

Fax : 021 / 323 31 59

tr

_j

PRIMAC

I

CĂTRE,

Ziua^

Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Județul Dolj

Referitor: Protocol de predare - primire - Locuințe pentru tineri, destinate închirierii -amplasament: Cartier Romanescu. Str. Potelu, et.ll, Bl. R1, R3, R5, cu un total de 37 u.l.,

S+P+3E, Municipiul Craiova, Județul Dolj

Prin prezenta vă transmitem 2 (două) exemplare din Protocolul de predare - primire a obiectivului de investiții - Locuințe pentru tineri, destinate închirierii : Cartier Romanescu, Str. Potelu, et.ll, BI.R1, R3, R5, cu un total de 37 u.l., S+P+3E, Municipiul Craiova, Județul Dolj înregistrat sub nr. 18231 / 20.07.2009.

Vă rugăm să ne restituiți un exemplar, după semnare și înregistrare.

întocmit,

Olarii Mihaela

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

CONSILIUL LOCALI

! •' ' ■

' ?

: IEȘIRE


al Municipiului Craiova JUDEȚUL DOLJ

pur!                             PROTOCOL

DE PREDARE - PRIMIRE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

... . --                           Locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Amplasament- Cartier Romanescu, Str. Potelu, et.ll, BI.R1, R3. R5, cu un total de 37 u.l, S+P+3E Municipiul Craiova. Județul Dolj

încheiat între:

AgeHția Națională pentru Locuințe. cu sediul in București Bulevardul Unirii nr 61 reprezentata Win Director Genera. - Pavel Belmski și Director General Adjunct Economic - Nicolae Chiriac, în calitate de predator yl

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Județul Dolj, cu sediul în Str AI I. Cuza nr 7. Municipiul Craiova v-udetul Dol| reprezentat prin Primar - Antonie Solomon, în calitate de primitor, părțile au convenit ca

 • - /n baza prevederilor! art. 26, anexa nr.3 pct. 5 lit. c4) din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 89/2008 pentiu modificarea și completarea legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

 • - In conformitate cu Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor,

• Cartier Romanescu, Str. Potelu, et.ll, BI.R1, R3, R5, cu un total de 37 u.l, S+P+3E. Municipiul Craiova Județul Dolj și a Procesului Verbal de Stingere a Anexei nr. 2 înregistrat la A N.L. sub nr 1369' , 02.06 2009 și sub nr 65342126 05 2009 la Primăria Municipiului Craiova

Se încheie prezentul protocol:

Art.1. Agenția Națională pentru Locuințe, predă către Consiliul Local al Municipiului Craiova Județul Dolj in vederea administrării, punerii în funcțiune și exploatării obiectivului de investiție situat în Cartier Romanescu, Str. Potelu. et.ll. BI.R1, R3. R5, cu un total de 37 u.l., S+P+3E, Municipiul Craiova. Judelui Doi] conform dispozițiilor art. II, din Legea nr 89/2008, pentru modificarea și completarea legii nr 152/^998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Art.2. Consiliul Local al Municipiului Craiova, Județul Dolj preia de la Agenția Națională pentru Locuințe, in vederea administrării, punerii în funcțiune și exploatării obiectivului de investiție situat in Cartier Romanescu, Str Potelu, et.ll, BI.R1, R3. R5. cu un total de 37 u.l., S+P+3E, Municipiul Craiova, Județul Dol|. conform dispozițiilor art. II, din Legea nr 89/2008, pentru modificarea și completarea legii nr 152'1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Art.3. Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiții prevăzut la art 1 și 2 din prezentul protocol. Agenția Națională pentru Locuințe transmite și terenul aferent blocurilor R1, R3, R5 in suprafață de 678,5 mp situat în Craiova, Cart. Romanescu’, Str. Potelu -etapa II, teren ce face parte din totalul de 12.000,0 mp transmis prin Convenția înregistrată la A.N L. sub nr. 11232 / 02.10.2004 și la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr 210629 / 01.11.2004. iar dreptul de folosință gratuită A.N.L asupra terenului în suprafață de b--'5 mp încetează.

Art.4. Documentele privind valoarea obiectivului de investiții efectuate de către Agenția Națională pentru Locuințe, vor fi transmise Consiliului Local al Municipiului Craiova, Județul Dolj, după încheierea plăților aferente obiectivului în cauză

Art.5. De la data predării obiectivului de investiții de către Agenția Națională pentru Locuințe, răspunderea asupra acestuia, trece în sarcina Consiliului Local al Municipiului Craiova, Județul Dolj.

Art.6. Până la recepția finală, în perioada de garanție a obiectivului de investiții, executantul lucrărilor S.C. NOVARA T IMPEX S.R.L. - Craiova are obligația înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficiențelor apărute

Art.7. în perioada de garanție de 2 (doi) ani, de la data recepției la terminarea lucrărilor până la recepția finală, sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiție predat prin prezentul protocol

Prezentul protocol de predare - primire a fost încheiat astăzi 02 07 2009 în 2 (două ) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și conține 2 (două) file

AM PREDAT,

Agenția Națională pentru Locuințe


/

Director Generaf'Ț^LApJx^

Pavel Belr^'AM PRIMIT,

Consiliul Local al Municipiului Craiova

Primar

Antonie Solomon


Director General Adt.-Eporro

Nicolae Chiriac'^l—-

1 ./ I /■


Direcția Economică Nicolae PascuDirecția Patrimoniu Ovidiu Vanghelie


Avizat,

Director General Adjunct irecția Juridic?, Organizare și Resursei manei

Ruxandr^^krcet\wweb


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului Mircea Diaconescu


Direcția Proiecte, programe de dezvoltare, tehnică și investiții Sever Bordu


Șef Serviciu Administrare Domeniu Public și Privat, Fond Locativ Silvia Nanau


Verificat,

Serviciul Juridic

întocmit - Olaru Mihaela 02.07 2009

2(două) exemplare


Direcția Juridică

Ovidiu Mischianucererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 'in municipiul Craiova, în anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73, 74, 77, 79, 80/2009;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 1.52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată de Legea nr. 89/2008 și Legii locuinței nr. I 14/1996;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 130/2006, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.405/2006 și nr. 1 15/2007;

In temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct. 5, 17, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE; *

Art.l. Se aprobă lista privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova, în anul 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista de priorități va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova.

Art.3. împotriva listelor de priorități se poate face contestație în termen de 7 zile de la afișarea listelor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art.4 Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce' la îndeplinire


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoletâ MIULESCU

Anexa la HCL nr. 123/2009

Lista Privind stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuința pentru tineri destinate închirierii in Municipiul Craiova in anul 2009.

Nr Crt          Titular                                          Punctaj

1

TUREAC CRISTINA MARIOARA

61 00

2

POPA GABRIELA

61 00 ,

3

GAVRILA ALEXANDRU

61 00

i

4

CAL INESCU DANIEL

60 00

5

SFETCU SIMINA MARIA

60.00

6

NICOLA ION

60 00

7

ȘTEFAN NICOLETA DANIELA

59 00

8

GAGIU MIRABELA ELENA (BUBATU)

59 00

9

MUSCALU ELENA

59 00

10

ANDRECA FLORINA ADRIANA

59 00

11

MARIN NICOLAE CRISTIAN

59 00

12

GANA AUREL MITICA

58 00

13

DINU ILIUTA

58 00

14

TANASIE MIHAI SORIN

58 00

15

RUSU ELENA ALINA

58 00

16

DUTA RALUCA FLORIANA

58 00

17

PANA ANNE MARYE

58 00

18

DINA CHIRITESCU MARIANA

57 00

19

BREBENARU IONEL LAURENTIU

57 00

20

CRĂCIUN IRINA MARIA

57 00

21

CIOBANESCU ALINA VERGINICA

57 00

22

NICA DANIEL

57 00

23

CIOANA SILVIU

57 00

24

JUJA NICOLAE CRISTIAN

57 00

25

TUDORASCU CARMEN ILEANA

57 00

26

ZAHARIA PAULA

57 00

27

SERBANESCU FLORIN ILIE

57 00

28

DINU ADRIAN

56 00

29

PREDOIANU ELENA

56 00

30

CAPATINA MIRCEA VIOREL

56 00

31

BUZERINESCU DUMITRA

56 00

32

CALINOIU SANDU LAURENTIU

56 00

33

ALBESTEANU MARIAN DUMITRU

56 00

34

MOHANU CRISTIANA

56 00

35

PĂUN MARIAN

56 00

36

MANTA RADU CRISTIAN

56 00

37

CIOBANII FLORINA ALINA

56 00

38

PATRASCOIU MADALINA I.ILIANA

56 00

39

NICOLAE FLORIAN SILVIU

56 00

40

RISTEA IULIAN SORIN

56 00

41

TUTUNARU SILVIU MARIUS

56 00 I

42

DARAC MARTA DIANA

56 00

43

JEMBOIU VIOREL NELU

55 00

44

MITRICA LUCIAN MARIN

55 00

45

IOVANCEA ELENA CAMELIA

55 00

46

MAZILU FLORIN

55 00

47

ȘARPE MARIANA CAMELIA

55 00

48

URDU NICOLETA

55 00

49

DUMITRU IR1NA

55 00

50

CONSTANTINESCU GHEORGHE

55 00

51

GRADINARU CLAUDIA

55 00

52

POPESCU PETRE CĂTĂLIN

55 00

53

BUZNER CAMELIA FLORENTINA

55 00

54

PARASCHIV FLORIAN CLAUDIU

55 00

55

COSMA LENUTA

55 00

56

OLTEANU JANINA STELIANA

55 00

57

EPURE MARIAN

55 00

58

MINDRILA MARIANA ADELINA

55 00

59

MELCIOIU GIGI DANIEL

55 00 1

60

CIURLIN CONSTANTA ADELA

55 00

61

DIONISIE SIMONA CONSTANTINA

55 00

62

LAUTARU MARINELA

55 00 |

63

DELIU CLARA MARIA

55 00

64

RADUCA IONELA DANIELA

55 00

65

STIRBULESCU TITU

55 00

66

BAICU AUREL

55 00

67

BOZGAN IRINA

55 00

68

NEATAI HAELA ADRIANA (BICA)

54 00 1

69

BALACESCU CRISTIAN MARIUS

54 00

70

BUZATU DANIEL FLORIN

54 00

71

TOMA CRISTIAN BOGDAN

54 00

72

STANESCU GHEORGHE SERAFIM

54 00 j

73

VASILE ION

54 00

74

CONSTANTIN MARIUS FLORIN

54 00

ROUMANIEhOMANMul Km

Prenume parinti/Norn» ces p

ZA,.""

Loc iiâ. . . ieu de n

Com. VuLpeni Jud

Dornicii iu/Adros50/Addrns

Mun. Craiova Jud. , / Str. Henri Barbusse nr.10

Emisa de/Delivree par/tesued by Mun. CraiovaIDE'1-


Sex/Si


Vaiabibtate/vaiioite

02.09.04-12.05.20


I D ROU BU Z E R I N E S C U < < D U M ITRA<<<<<<<<<<<


DX354636<51327305128F140512922800189


MUNICIPIUL CRAiOVA

IA MUNICIPIULUI CRAiOVA

Tei..: 40251/416235

Fax: 40251/411561


•< rai.i/pîimanactaîova.ro primar * =»c ra >o va ,ro
r. al re.

RADUCA IONELA DANIELA rlensiei.bl. 152C.sc. 1 .ap.2.oraș Craiova.DOLJ


a m vum •_ am, ista p

locuința pc.

: a iInei'i !■■ mita

t iul; ir

Consiliului

oca!          iciș

a! n 1

un numai -

' ? : de iii ■■cili :

■.■.ii’Ne

repartizai c

aceste: •' ’..m

te trei-

categoiiv ti

...iCtiinte     ''MU

in Mituiu,:!>

i i rai-- •        uiji'c

. ■ ' *1'0 1

al undat ii.■

■cajaro. ' Pei

1 .-’■ • 1

sa prezema

pana : <   ' J" i.

■1 l'JM

Fond Lecui

din St; ■....i.'m

c vr. 1

1 Aci-

crima eu .emtm

a -t rea

(contrar tui

■ munc 1 .vinii?

. | 11

si cu data ci

aurarii meni ioni! i

a ne uit

Notă:

■ ade\ 1 m :    •

\ ■_miti.il

(titularuli .

dcslas- ■ ■. î mm

mea iu

_ l A .\

rație ai .■ eii) 111 cai

o 'nota

care sa

ne cm -m .iciiu

CU  im

beiujii un /-

unei .i ■ : ■circ

-1! 1

Municipiid

t raliu ■ . ,. u i

■ iu! fii !

In <

'■ / ClC : 1 j’ fk" /.ei 1 g

i *e va

repartizai e


’ v md stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de iei-: iu Municipiul ( raioxa pentru unul 2()t)9 aprobata in sedipla r a in iti'ta I ebruarie l'igtirali la numărul de ordine 64 iar iaca:v . dale in folosința. pentru a li iiiscris in lisiri du a lac. 0 du . uda îndeplinirii condițiilor de acces la aceasta in m tu niuinuntiil repard-arii. de\if&,suriireu aciiviliilii tticuiiiii in pivprieluie sau eii chirie dinjvndul de val sau :..i in.de.‘iiiiiri: condițiilor legale mai sus menționate, trebuie ■Jiu' .Vi•. ierului de Administrare Domeniu Public si Privat.

- l.tai III următoarele documente:

li m in lihnita luna insolita de o copie după carnetul de munca o diformitate cu originalul (pe fiecare pagina), completai la zi lima pagina - pentru titularul cererii:

i ilizai s ■ v:i menționa in mod obligatoriu daca solicitantul . M nnuipiul Crrm'ivtt istibuuitare, punct de lucru. erei.

i i.c i - pentru set, soție si alti membri iwijpri din lamiiiei. din ■ ud di /irui/ <> ■dhi loeiiiiild ut propri, nu- vi iuții nu suiiien llii'ie. lironriehili Je sfat, proppitttalt a < iniadndiii l.ocal al . urc desfusitnui aufivilatea in Municipiul Craiovu

.t i.ima.u.mspmidcrva privind pierderea poziției din lista de /Ar fî mpaiiAZjiît^n anul 2009 in Municipiul (Taioxa.aiu.


<’

< '>


14 ■ x

■ ;w>