Hotărârea nr. 360/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 360

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.360

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.94227/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.192/2009 referitoare la aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reanalizare volumetrică funcțională urbană, în municipiul Craiova, zona bvd.Carol I, str.Păcii și str. Ștefan cel Mare, în prisma cerințelor funcționale în dezvoltare și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.192/2009 referitoare la aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reanalizare volumetrică funcțională urbană, în municipiul Craiova, zona bvd.Carol I, str.Păcii și str.Ștefan cel Mare, în prisma cerințelor funcționale în dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMENAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.360/2009

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

privind investiția:Reanalizare volumetrică funcțională urbană zona B-dul Carol I ,str.Păcii,Stefan cel Mare în prisma cerințelor funcționale in dezvoltare

1. Cadrul legal al întocmirii avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se întocmește în condițiile ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, conform articolului 9 care modifică art. 32 privind dreptul autorității locale ca după caz conform punct B „să solicite elaborarea unui plan zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul șef și aprobat de către Consiliul Local” în cazul în care prin cererea de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă.

2. Condițiile de elaborare a avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se intocmește potrivit legii în urma solicitării de emitere a unui certificat de urbanism pentru „Supraetajare hotel de la D+P+4E la D+P+5E și extindere D+5 „ pe terenul situat în B-dul Carol I, nr.49, solicitant fiind Gheorghe Paul Aurel detinatorul terenului

3. Situația terenului luat în studiu

- Regimul juridic

Terenul pe care se propune investiția este proprietate privata a numitului Gheorghe Paul Aurel.

Terenul pe care se intocmeste P.U.Z.- ul este compus din proprietati private, domeniul public si domeniul privat al Consiliului Local.

- Regim economic

Situatia existenta

Terenul pe care se propune investitia este situat conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 23/2000 in zona de locuinte P+2E, P.O.T. = 35% si C.U.T. = 1,05. Amplasamentul se află conform PUG apriobat cu HCL 23/2000 în zonă locuințe cu regim maxim de înălțime P+2E.

Retragerile pentru constructii sunt de min. 16,40 ml iar pentru imprejmuire de min.11,50 ml din axul B-dul. Carol I

Situatia propusa

Conform solicitarii din certificatul de urbanism pe terenul proprietate privata a numitului Gheorghe Paul Aurel se propune „Supraetajare hotel de la D+P+4E la D+P+5E și extindere D+5E”, ceea ce schimba destinatia conform P.U.G. aprobat cu H.C.L.23/2000, motiv pentru care se intocmeste „Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmirea unui P.U.Z. privind reglementarea zonei in ansamblu precum si analizarea categoriei de folosinta reglementari si dotari de interes public”.

4. Condițiile emiterii avizului prealabil de oportunitate

 • (1) Conform P.U.G. intocmit în anul 2000 terenul era destinat zonei de locuințe P+2E și conform PUZ aprobat cu HCL 372/2007.

 • (2) Urmare a legilor privind retrocedarile de terenuri aparute dupa anul 2000, o mare parte din terenuri au fost retrocedate.

Foarte important pentru situatia actuala este ca in general s-au retrocedat suprafete mici la multi proprietari iar instrainarile au dus la imposibilitatea unificarii lor pentru a se putea realiza investitii de amploare.

In aceste conditii in concordanta cu legislatia anterioara s-au aprobat diverse P.U.Z. -uri care au schimbat destinatiile zonei de parcele mici in special in aria constructiilor de locuinte individuale si dotari (Hoteluri).

 • (3) Evoluția economică a demonstrat că pe terenuri private s-au investit sume considerabile in dotari pentru locuinte si servicii de interes local.

 • (4) Amplasamentul este situat in zona de locuinte colective - intersectie B-dul Carol Icu str.Păcii, ceea ce poate constitui premiza restudierii functionale a zonei in zona mixta de locuinte individuale și colective si dotari hoteluri,birouri.

 • (5) Trama stradală existentă corelată in mare parte detaliata prin P.U.G. si P.U.Z. - uri, trebuie corelata cu situatia existenta si reglementata oferind posibilitatea unui trafic fluent.

5. Teritoriul care urmează a fi reglementat prin P.U.Z.

Teritoriul ce urmează a fi reglementată este stabilit prin planșa anexă ce face parte integranta din prezentul aviz de oportunitate.

6. Categoriile funcționale ale dezvoltării și serviciile impuse zonei

 • - Se propune analizarea intregii zone si stabilirea zonelor cu destinatie mixta dotari locuinte, a zonelor mixte cu functiuni adiacente, reglementarea regimului de inaltime pe teritoriul stabilit prin plansa anexa ce face parte integranta din prezentul aviz prealabil de oportunitate.

 • - Planul urbanistic zonal va studia corelarea carosabilelor din zona cu investitiile aprobate si circulatiile majore propse prin P.U.G. fara a le modifica.

 • - Dotările propuse vor prelua și necesitațile zonei in ansamblu si al prevederilor P.U.G. prin cele de locuit, dotari functiuni complementare.

REGLEMENTARI

 • 1. Planul urbanistic zonal va prelua toate investitiile avizate in zona cuprinsa intre strazile Stefan cel Mare,Păcii și B-dul Carol I prin documentatii P.U.Z., P.U.D., A.C. emise de Primaria Municipiului Craiova.

 • 2. Se va studia circulatia carosabila in contextul investiilor aprobate si rezolvarea lor tinand cont de dotarile din zona documentațiile PUZ aprobate în zonă (HCL 372/2007).

 • 3. Se vor corela aliniamentele construite cu cele existente si cu cele propuse prin P.U.Z.- ul aprobat. Se va tine cont de frontul la B-dul Carol I atat de pe latura de Vest cat si pe cea de Est.

 • 4. Se va solutiona in conditiile tipurilor de proprietati realizarea parcajelor si a acceselor.

 • 5. Se va solutiona existenta spatiilor plantate existente in contextul ordonantei 114/2007 si a situatiei proprietatilor existente.

 • 6. Se va analiza situatia tuturor proprietatilor din zona prin prisma circulatiei terenurilor.

 • 7. Planul Urbanistic de Zona va stabili profilele circulatiilor in zona limitelor construibile, nivelul maxim de inaltime admis si indicii P.O.T. si C.U.T. in conformitate cu prevederile legale.

 • 8. Se vor dimensiona parcajele conform R.L.U aprobat cu HCL 271/2008

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor RADU