Hotărârea nr. 359/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 359

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 359

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.266 din 23.07.2009 întocmit de consilierii municipali Bianca Predescu și Dorel Marinescu, privind constituirea Consiliilor Consultative Cetățenești și adoptarea Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Consiliilor Consultative Cetățenești, cât și raportul de specialitate nr.93135 din 23.07.2009 întocmit de Direcția Relații Publice prin care se propune aprobarea constituirii Consiliilor Consultative Cetățenești, pe zone, în cadrul Municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală și a Legii nr. 393/2004modificată, privind Statutul aleșilor locali;

În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, modificată și republicată privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea Consiliilor Consultative Cetățenești, pe zone ale Municipiului Craiova, conform Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Consiliilor Consultative Cetățenești, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Relații Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMENAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.359/2009

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIILOR CONSULTATIVE CETĂȚENEȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 (1) În vederea asigurării transparenței decizionale se constituie și funcționează Consiliile Consultative Cetățenești, ca structuri de interes local fără personalitate juridică, ai căror membri participă în mod voluntar la culegerea și transmiterea de informații privind problemele comunității, asigurând astfel o mai bună relație între cetățeni și autoritățile publice locale.

 • (2) Consiliile Consultative Cetățenești au un rol consultativ în procesul de luare a deciziilor la nivelul autorităților publice locale deliberative și executive reprezentate de Consiliul Local al Municipiului Craiova și Primarul Municipiului Craiova.

Art. 2 (1) Activitatea Consiliilor Consultative Cetățenești are drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă cetățenii Municipiului Craiova, stabilirea priorităților în rezolvarea acestora din punctul de vedere al locuitorilor, pentru promovarea de către Primarul Municipiului Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova a soluțiilor optime pentru cetățenii fiecărei zone.

(2) Raporturile dintre Consiliile Consultative Cetățenești și autoritățile publice locale se stabilește, în condițiile prezentului Regulament, direct, cât și prin intermediul Direcției Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

CAPITOLUL II

ZONAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art. 3 În vederea constituirii Consiliile Consultative Cetățenești, Municipiul Craiova a fost împărțit în 9 zone, conform tabelului următor :

ZONA

DELIMITAREA SECTOARELOR

1.

Calea Severinului - B-dul Dacia - str. Constantin Brâncoveanu - Calea Severinului

2.

B-dul Dacia - str. Bariera Vâlcii - str. Brazda lui Novac - B-dul Nicolae

Titulescu - str. Constantin Brâncoveanu - B-dul Dacia

3.

B-dul Calea București - str. Amaradiei - str. Brazda lui Novac - B-dul Dacia - str. Bariera Vâlcii- str. Cantonului - B-dul Decebal - str. Bucovina - str. Buciumului - str. Horia - B-dul Calea București

4.

B-dul Calea București - str. Horia - str. Buciumului - str. Bucovina -

B-dul Decebal - str. Cantonului - str. Merișorului - str. Caracal - B-dul Decebal - B-dul Calea București

5.

B-dul Calea București - B-dul Decebal - str. Caracal - str. Anul 1848 -str. Împăratul Traian - str. Arieș - B-dul Calea București

6.

Str. Alexandru Macendonski — str. Arieș - str. Împăratul Traian - str. Anul 1848 - str. Caracal - extremitatea sudică Parcul Romanescu -șoseaua Bechetului - B-dul. Nicolae Romanescu - Calea Unirii - str. Alexandru Macendonski

7.

B-dul Calea București — str. Arieș - str. Alexandru Macendonski — Calea Unirii - str. Nicolae Romanescu - str. Popoveni - B-dul Râului -B-dul Știrbei Vodă - str. Bibescu - str. Mihai Viteazu - str. Libertății -str. Brestei - str. Iancu Jianu - B-dul Nicolae Titulescu - B-dul Calea București

8.

B-dul Râului - limita de est a Lacului Craiovița Nouă - Calea Severinului - B-dul Nicolae Titulescu - str. Iancu Jianu - str. Brestei -str. Libertății - str. Mihai Viteazu - str. Bibescu - B-dul Știrbei Vodă -B-dul Râului - str. Popoveni - B-dul. Nicolae Romanescu - B-dul Știrbei Vodă - B-dul Râului

9.

Calea Severinului - limita de est a Lacului Craiovița Nouă - B-dul Râului - B-dul Știrbei Vodă - extremitatea de vest a Municipiului Craiova

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIILOR CONSULTATIVE CETĂȚENEȘTI

Art.4 Pentru o mai bună cunoaștere a problemelor comunității locale, pentru fiecare dintre zonele arătate la art. 3 se constituie un Consiliu Consultativ Cetățenesc Zonal (CCCZ).

Art.5 Poate fi membru al Consiliului Consultativ Cetățenesc orice cetățean, ce are capacitate de exercițiu deplină ( a împlinit vârsta de 18 ani și nu a fost pus sub interdicție prin hotărâre judecătorească ), nu a săvârșit fapte penale, are domiciliul sau reședința în municipiul Craiova ori care își desfășoară activitatea în zona pentru care înțelege să participe la activitatea CCCZ.

Art.6 (1) Un Consiliu Consultativ Cetățenesc Zonal este format din 7 - 15 membri, în funcție de dimensiunile zonei și necesitățile de reprezentare.

(2) Alegerea membrilor se face în cadrul ședinței de constituire, avându-se în vedere activitatea, profesia, aptitudinile, calitățile personale și reprezentativitatea solicitanților, pe baza votului majorității celor prezenți la ședința de constituire.

Art.7 Ședința de constituire este condusă de un reprezentant al administrației publice locale, care prezintă prevederile regulamentului și modul de funcționare a Consiliilor Consultative Cetățenești, care asigură buna desfășurare a lucrărilor ședinței de constituire și prin grija căruia se întocmește procesul verbal al ședinței și toate actele legate de alegerea membrilor și a Biroului CCCZ.

Art.8 Membrii Consiliilor Consultative Cetățenești sunt aleși pe durata mandatului autorităților publice locale. Ei își exercită mandatul de la data constituirii până la data la care se constituie Consiliul Local nou ales.

Art.9 (1) Consiliile Consultative Cetățenești Zonale sunt conduse de un Birou alcătuit din: președinte, vicepreședinte și secretar.

 • (2) Alegerea Biroului de conducere al Consiliu Consultativ Cetățenesc se face în ședința de constituire pentru perioada exercitării mandatului Consiliului Local, conform art. 8 din prezentul Regulament.

 • (3) Lucrările unui Consiliu Consultativ Cetățenesc sunt conduse de președinte, în lipsă de vicepreședinte, iar în lipsa ambilor, de secretar.

Art.10 (1) Nu pot face parte din Consiliile Consultative Cetățenești reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale : senatori și deputați, miniștri, conducători ai autorităților statului ce exercită o funcție legislativă, executivă sau judecătorească, Primarul, Președintele Consiliului Județean, Prefectul, consilieri municipali și consilierii județeni, personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, ai Prefectului și ai Președintelui Consiliului Județean, conducători ai serviciilor deconcentrate, ai regiilor și serviciilor publice locale.

(2) Persoanele prevăzute la alin (1) pot participa oricând la lucrările Consiliilor Consultative Cetățenești pentru a se informa și a răspunde la problemele ridicate de cetățeni.

Art.11 (1) Pentru fiecare dintre zonele arătate la art. 3, consilierii municipali, participă la ședințele Consiliului Consultativ Cetățenesc, având obligația să aducă în discuția publică din cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului Local cele mai importante probleme de interes cetățenesc din zona respectivă.

(2) La ședințele Consiliului Consultativ Cetățenesc Zonal pot participa oricare dintre consilierii municipali, conform opțiunii acestora.

Art.12 (1) Primarul Municipiului Craiova își stabilește prin intermediul Direcției Relații Publice și al aparatului propriu de specialitate programul participărilor la ședințele Consiliilor Consultative Cetățenești Zonale.

 • (2) Prin intermediul Direcției Relații Publice și al aparatului propriu de specialitate, Primarul asigură participarea membrilor Consiliului Consultativ Cetățenesc la dezbaterea publică a bugetului CLM Craiova și a celor mai importante proiecte de interes local.

 • (3) În condițiile alineatului precedent, membrii Consiliului Consultativ Cetățenesc sunt invitați să participe la ședințele ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.13 (1) Pentru activitatea desfășurată, membrii Consiliilor Consultative Cetățenești poartă răspunderea în conformitate cu prevederile legii.

(2) Calitatea de membru al Consiliului Consultativ Cetățenesc încetează prin: demisie, deces, excludere.

(3) Sancțiunea excluderii se ia cu votul majorității membrilor unui Consiliului Consultativ Cetățenesc Zonal în următoarele situații :

 • - persoana a fost condamnată penal;

 • - persoana a fost decăzută din drepturile civile, inclusiv drepturile părintești;

 • - persoana folosește calitatea în scopul obținerii de foloase de orice fel;

 • - persoana are atitudine nedemnă față de cetățeni și autoritățile publice.

Art. 14 Pentru cazurile în care membrii Biroului CCCZ nu justifică o activitate riguroasă, constantă și constructivă, pe durata mandatului, cu votul majorității membrilor se poate alege o nouă persoană, pentru oricare dintre funcțiile prevăzute la art. 9 alin. 1.

Art. 15 (1) Consiliile Consultative Cetățenești se reunesc cel puțin trimestrial în ședințe de lucru, ce se vor desfășura în spațiile puse la dispoziție prin grija Direcției Relații Publice a Primăriei Municipiului Craiova.

(2) În zona de competență, fiecare Consiliului Consultativ Cetățenesc va organiza cel puțin o dată pe an, o ședință cu participarea locuitorilor, pentru a face cunoscute componența, atribuțiile și activitatea desfășurată în folosul cetățenilor.

Art. 16 (1) În cadrul Consiliilor Consultative Cetățenești, hotărârile se iau prin vot deschis, în prezența majorității membrilor. Pentru luarea unei hotărârii este necesară majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(2) Ședințele Consiliilor Consultative Cetățenești sunt publice și conduse de președinte. În lipsa acestuia sunt aplicabile dispozițiile. art.9 alin.3 din Regulament.

Art. 17 Consiliile Consultative Cetățenești sunt convocate de președinte, cu cel puțin cinci zile înaintea ședinței. Convocarea este însoțită de ordinea de zi a ședinței ce se stabilește de Biroul CCCZ, pe baza propunerilor de la precedenta ședință.

Art.18 (1) Membrii Consiliilor Consultative Cetățenești semnalează probleme și propun soluții pentru rezolvarea acestora, din oficiu sau pe baza unei tematici date, necesară luării deciziilor, fiind purtătorii de cuvânt ai cetățenilor în raporturilor cu municipalitatea.

(2) Toate propunerile și sesizările Consiliilor Consultative Cetățenești sunt transmise prin intermediul președintelui consiliului de zonă, Direcției Relații Publice, în vederea prezentării acestora, după caz, Consiliului Local al Municipiului Craiova, Comisiilor de specialitate ale acestuia, Primarului Municipiului Craiova și Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova pentru a fi folosite la luarea deciziilor privind viața comunității.

Art.19 Membrii Consiliilor Consultative Cetățenești desfășoară activitate voluntară, nu beneficiază de retribuție sau alte facilități, aducându-și contribuția la luarea deciziilor și punerea în aplicare a actelor emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale, sprijinind inițiativa locală și promovând propunerile cetățenilor.

Art.20 (1) Procesul verbal al ședinței este redactat de către secretar, semnat de președinte și prezentat membrilor consiliului cu ocazia următoarei ședințe.

(2) Procesul verbal este înaintat Direcției Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, în termen de cinci zile de la desfășurarea ședinței.

Art.21 Primăria Municipiului Craiova, prin Direcția Relații Publice asigură spațiul necesar pentru desfășurarea activităților, sprijin pentru redactarea, multiplicarea, difuzarea și prezentarea pe site-ul primăriei a documentelor elaborate de Consiliul Consultativ Cetățenesc și de consiliile zonale, asigurând sprijin și în procesul de redactare și eliberare a carnetelor de membru.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art.22 (1) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliilor Consultative Cetățenești este adoptat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Regulamentul poate fi modificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu votul cerut la alineatul precedent.

Art.23 (1) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 15 de zile de la data publicării sale în presa locală și/sau pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova.

 • (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliilor Consultative Cetățenești, prin dispoziție, Primarul Municipiului Craiova fixează o dată pentru ținerea ședințelor de constituire a Consiliilor Consultative Cetățenești, dată ce este adusă la cunoștiința locuitorilor Municipiului Craiova prin presa locală.

 • (3) Data ședințelor constitutive nu poate depăși termenul de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

Art.24 (1) De la data publicării în presa locală a anunțului privind data ședințelor constitutive, persoanele interesate vor depune o cerere la Direcția Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care își exprimă intenția de a face parte din Consiliile Consultative Cetățenești.

 • (2) Cererea va cuprinde obligatoriu arătarea zonei în care persoana înțelege să activeze ca membru al acestei structuri locale.

 • (3) Cererea este însoțită de acte privind domiciliul sau reședința persoanei și un curriculum vitae în care sunt arătate activitatea, profesia, funcțiile deținute, alte aspecte relevante privind personalitatea celui care vrea să facă parte din CCC.

 • (4) În cazul în care persoana solicită să facă parte dintr-un Consiliu Consultativ Cetățenesc situat în altă zonă decât cea de domiciliu sau reședință, cererea este însoțită și de o adeverință privind locul de muncă.

 • (5) Pot face parte din Consiliile Consultative Cetățenești și persoanele care participă la ședința de constituire, își exprimă în scris această intenție și au asupra lor documentele arătate la alin. 3 și 4, cererea și documentele fiind primite în ședință și examinate pe loc de reprezentantul autorității locale care conduce lucrările.

Art. 25 (1) Ședința constitutivă este condusă de un reprezentant al autorității executive a administrației publice locale, ce are responsabilitățile prevăzute la art. 7 din prezentul Regulament.

(2) La lucrările ședinței constitutive participă consilierii municipali, conform opțiunii acestora, precum și orice altă persoană dintre cele prevăzute la art.10 din Regulament, locuitori ai zonei Municipiului Craiova pentru care se constituie Consiliul Consultativ Cetățenesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, TEODOR RADU