Hotărârea nr. 357/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 357

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.357

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.89496/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Restudiere indicatori în condițiile respectării Planului Urbanistic General și Planului Urbanistic Zonal aprobate privind destinația și reglementările limitelor de construibilitate, în zona blocurilor „Lumea Copiilor” și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.b din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Restudiere indicatori în condițiile respectării Planului Urbanistic General și Planului Urbanistic Zonal aprobate privind destinația și reglementările limitelor de construibilitate, în zona blocuri „Lumea Copiilor”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


7T

-~r-

T~c\

J

/’

L

J 1


ft) r

n

—to—ij


—9 [p-d

X.....-

------2 O BZ? 7

11

1 J


°a°r!T7ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.357/2009

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

privind investiția:Restudiere indicatori în condițiile respectării P.U.G. și P.U.Z. aprobate privind destinația și reglementările limitelor de construibilitate

1. Cadrul legal al întocmirii avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se întocmește în condițiile Ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, conform articolului 9 care modifică art. 32 privind dreptul autorității locale ca după caz conform punct B „să solicite elaborarea unui plan zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de Arhitectul Șef și aprobat de către Consiliul Local” în cazul în care prin cererea de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă.

2. Condițiile de elaborare a avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se intocmește potrivit legii în urma solicitării de emitere a unui certificat de urbanism pentru „Supraetajare imobil existent cu destinația birouri” pe terenul situat în strada Săvinești nr.2 solicitant fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia deținătoarea terenului

3. Situația terenului luat în studiu

- Regimul juridic

Terenul pe care se propune investiția este proprietate privata a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Terenul pe care se intocmeste P.U.Z.- ul este compus din proprietati private, și domeniul public si proprietăți private în indiviziune

Situatia existenta

Terenul pe care se propune investitia este situat conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 121/2000 în zonă centrală - locuințe cu spații comerciale la parter

Imobilul funcționează ca birouri de circa 30 ani

Situatia propusa

Conform solicitarii din certificatul de urbanism pe terenul proprietate privata a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia se propune „Supraetajarea imobilului„ceea ce schimbă indicii conform P.U.Z. ZC1 aprobat cu H.C.L.121/2000 , motiv pentru care se intocmeste „Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru reglementarea zonei în ansamblu precum și analizarea indicilor existenți.

4. Condițiile emiterii avizului prealabil de oportunitate

 • (1) Conform P.U.Z. ZC1 aprobat cu HCL 121/2000 terenul era destinat zonei de locuinte și funcțiuni complementare în condițiile în care proprietatea tereenurilor era privată dar nu se aprecia dezvoltarea urbană și cerințele crescânde în zonă a funcțiunilor cu caracter complex si comercial.

 • (2) Urmare a legilor privind retrocedarile de terenuri aparute dupa anul 2000, o mare parte din terenuri au fost retrocedate pe zone expropriate

Foarte important pentru situatia actuala este că în general s-au retrocedat suprafete mici la multi proprietari iar instrainarile au dus la posibilitatea unificarii lor pentru a se putea realiza investitii de amploare cu destinația de funcțiuni complexe

In aceste conditii în concordantă cu legislatia anterioara s-au aprobat diverse P.U.Z. -uri care au schimbat destinatiile zonei din parcele mici in special in aria constructiilor din zona centrală cu spații comerciale la parter.

 • (3) Evoluția economică a demonstrat că în zona centrală s-au investit sume considerabile în dotări birouri,spații comerciale și alimentație publică.

 • (4) Amplasamentul este situat in zona unități de locuinte individuale cu spații comerciale la parter cu funcțiuni multiple,ceea ce poate constituii premisa restudierii funcționale a zonei în zonă mixtă locuințe și dotări.

5. Teritoriul care urmeaz ă a fi reglementat prin P.U.Z.

Teritoriul ce urmează a fi reglementată este stabilit prin planșa anexă ce face parte integranta din prezentul Aviz de Oportunitate.

6. Categoriile funcționale ale dezvoltării și serviciile impuse zonei

 • - Se propune analizarea intregii zone si stabilirea zonelor cu destinatie mixtă dotări locuințe,comerț și birouri, reglementarea regimului de inaltime pe teritoriul stabilit prin plansa anexa ce face parte integranta din prezentul aviz prealabil de oportunitate.

 • - Planul urbanistic zonal va studia corelarea carosabilelor din zona cu investitiile aprobate si circulatiile majore propuse prin P.U.Z ZC1. fara a le modifica.

 • - Dotările propuse vor prelua și necesitațile zonei în ansamblu si al prevederilor P.U.Z ZC1. prin cele de locuit,dotări si funcțiuni complexe.

REGLEMENTARI

 • 1. Planul urbanistic Zonal va prelua toate investitiile avizate in zonă cuprinsă de actualul PUZ prin documentații P.U.Z.,P.U.D. ,A.C . emise de Primaria Municipiului Craiova.

 • 2. Se vor studia în condițiile existente circulatia carosabilă, între investițiile aprobate și rezolvarea lor tinând cont de dotările din zonă.

 • 3. Se vor corela aliniamentele construite cu cele existente și cu cele propuse prin PUZ-ul aprobat.Se va ține cont de existentul din incintă precum și de spațiile existente pentru birouri

 • 4. Se va analiza situația conform tuturor proprietăților din zonă prin prisma circulației terenurilor

 • 5. Planul Urbanistic de Zona va stabili profilele circulatiilor in zona limitelor construibile, nivelul maxim de inaltime admis si indicii P.O.T. si C.U.T. in conformitate cu prevederile legale.

 • 6. Se vor studia fronturile existente în condițiile P.U.Z ZC1. aprobat cu HCL 121/2000 corelate cu P.U.Z întocmit pentru restudiere indicatori precum și reglementarea limitelor de construibilitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor RADU