Hotărârea nr. 352/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 352

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.352

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.85860/2008 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2008 referitoare la modificarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003 și Hotărârii Guvernului nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a acesteia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.11 și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 126/2008, referitoare la tarifele pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețarea zonelor verzi din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 97/2007.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU

ANEXA LA k'OTfi&M

TARIFE

privind activitatea de amenajare întreținere și înfrumusețare zone verzi conform normelor de deviz

Buletinul construcțiilor 1983 -voi I

- lei -

N

r. cr

t.

Simboi lucrare

Denumirea lucrării

U/M

Preț

J Manop.

Preț fără TVA

1.

NL

Tuns suprafețe cu mașina de tuns gazon HRX 537 C2 HYEA

100 m.p.

2.26

3,59

2.

NL

Tuns suprafețe cu motocositoarea

ADELA BDR-595D

100 m.p.

3,71

5,86

3.

NL

Tuns suprafețe cu mașina de tuns gazon

HRG 536 C6 SDE

100 m.p.

6,61

10,66

4.

NL

Tuns suprafețe cu tractoraș de tuns gazon HF2620K1

100 m.p.

2,65

3,85

5.

NL

Măturat suprafețe cu turbina de aer (turbosuflanta)

100 m.p.

0,76

1,19