Hotărârea nr. 350/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 350

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.350

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.70423/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea valorii de inventar a unui bun care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, dat în administrarea Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova prin Hotărârea Consilului Local al Municipiului Craiova nr.284/2008 și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin. 3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului „Complex Comercial Piața Centrală”, dat în administrarea Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, de la 299,73 lei, la 1.154.544 lei.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.284/2008 referitoare la darea în administrarea Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMENAZĂ,

SECRETAR,

Teodor RADU


Nicoleta MIULESCU